LID WINT MET HULP VAN N.B.O. NIEUWE RECHTSZAAK ZORGVERZEKERAAR! Hulp bij opzeggen & Contract CAK

LID WINT MET HULP VAN N.B.O. NIEUWE RECHTSZAAK ZORGVERZEKERAAR!

HULP BIJ OPZEGGEN & ALS ONVERZEKERDE CAK EEN CONTRACT AANBIEDEN…

Update: 10 Augustus 2019
 

Beste Nederlanders, 
BELANGRIJK! De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie (Publiekrecht) is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het verplichten van een commercieel civiel contract (Privaatrecht) is wegens de dwang strafbaar (Art. 284 / 365 SR) en is een burger beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (Art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (Art. 1.1 BW) en een onrechtmatig contract die bijv. door het CAK met valsheid in geschrifte (Art 225 & 227 SR) tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is vernietigbaar (Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW).

Zie gewonnen rechtszaak tegen VGZ , zonder rechtsgeldend contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk. Vele incassobureaus en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden zonder te controleren of er een rechtsgeldend contract en akte van cessie bestaat. Waardoor er stelselmatig strafbare feiten worden gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen, waarin er voor eigen rechtertje wordt gespeeld uit naam van de Koning, wat weer een schending is op het recht op een eerlijke rechtsgang en om gehoord te worden bij de rechter.

Het met dwang (Art. 284 / 365 Strafrecht) opleggen van een privaat(recht) civiel contract vanuit het bestuursrecht (publiekrecht) is dus een onaanvaardbare doorkruising van het recht. Wetten die mekaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar…


PS. Het verplicht verzekeren van een autoverzekering is totaal anders, u bent met een voertuig namelijk een risico op de openbare weg voor (im)materiële schade voor andere.


Er zijn 3 opties waaronder u kunt vallen (zie onderstaande opties):

1. U heeft geen contract,

2. U heeft nog een contract of

3. U maakt meer ziektekosten dan premiekosten incl. eigen risico.1.Heeft u geen contract of bent u door CAK (Voormalige ZorgInstituut Nederland) zonder uw toestemming verzekerd:


• Weiger dan elke vordering (wanneer u eenmaal betaald, gaat u namelijk akkoord met de vordering waardoor u een verbintenis aangaat)


• Onze gewonnen gerechtelijke uitspraak stelt dat zonder contractuele verbintenis met uw wilsverklaring (Art. 3.33 BW) er geen vordering mogelijk is en dat u als burger vrij bent om een dienstbaarheid=zorgverzekering te dulden of niet te dulden (Art 1.1 BW).

Ook bent u vrij om zelf - zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar met zijn aandeelhouders en winsten - te onderhandelen met zorgaanbieders, die zorg kunnen zij niet weigeren vanwege hun Medische Eed. (Ziekenhuis, Artsen enz.)


• Onverzekerde burgers worden door het CAK zonder toestemming=wilsverklaring (Art. 3.33 BW) verzekerd, ook dit is in het Burgerwetboek verboden en vernietigbaar Art 3.44 / 3.49 / 3.50 BW.


• Erg belangrijk om te weten: ga nooit zelf een gerechtelijke procedure starten tegen bestuursorganen zoals het CAK / CJIB / Uitkeringsinstantie, aangezien u een “verplichte” bestuursrechtelijke premie moet betalen komt u als aanklager bij een bestuursrechter te staan die de rechtszaak altijd toetst op bestuursrecht. Deze zaak verlies u altijd!

De truc is om u als burger voor de rechter te laten dagen door de eisende partij. U bent namelijk een burger en komt u altijd voor een burgerrechter (Civiel) te staan, die alleen maar mag toetsen op het Burgerlijk wetboek. Dan kunt u zich beroepen op Art. 1.1 & 3.33 BW, daarnaast is dwang=verplichting van commercieel contract strafbaar Art. 284 Strafrecht en vernietigbaar Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW.


• CAK, CJIB en incassobureaus spelen voor eigen rechtertje en proberen met strafbare feiten: stalking, onrechtmatige verhandeling van persoonsgegevens, bedreiging, (poging tot) oplichting, geestelijke mishandeling en (poging tot) huisvredebreuk met ontvreemding van eigendommen u te dwingen tot betaling zonder gerechtelijke uitspraak.


 Stuur de gerechtelijke uitspraak samen met deze voorbeeldbrief naar uw uitkeringsinstantie, bank, CAK / CJIB / incassobureau en/of zorgverzekeraar die zonder contract meewerken aan een onrechtmatige vordering op uw inkomsten.

PS. Werkgevers = Civiel en mogen niet meewerken aan een onrechtmatige vordering zonder gerechtelijke vonnis en vallen niet onder de ambtsplicht van Bestuursrecht!


• Beseft dat u een lange adem moet hebben en negeer dreigbrieven van het CAK en incassobureaus en eis schriftelijk direct een dagvaarding van het CAK en/of incassobureau als eisende partij, waarin u het CAK en incassobureaus wijst op de strafbare feiten die zij plegen. (Zie voorbeeldbrief)


* Wanneer het CAK u als onverzekerde zonder uw toestemming bij een nieuwe zorgverzekeraar aanmeld, stuur dan een persoonlijke email en aangetekende brief direct aan de directeur (Zoek via Google) van de betreffende zorgverzekeraar & aan de directeur CAK waarin hij aansprakelijk gesteld wordt voor onbehoorlijk bestuur met het aannemen van een onrechtmatig contract zonder uw wilsverklaring Art. 3.33 BW waarin er dus sprake is van valsheid in geschrifte Art 225 / 227 SR en het verhandelen van u als mens Art. 273f SR. waardoor u het contract buitenrechtelijk vernietigd wegens misleiding, bedrog en dwang Art 3.44 / 3.49 / 3.50 BW en duld u de persoonlijke dienstbaarheid van de zorgverzekraar niet op basis van Art. 1.1. BW.


* Daarnaast stelt u een tegenvoorwaarde waarin u bijv. € 250,- per dag, per overtreding in rekening brengt wanneer het CAK en de zorgverzekeraar u onrechtmatig in contract houdt en wanneer beide niet binnen 14 dagen na dagtekening persoonlijk reageerd, zijn beide een verbintenis aangegaan met uw persoon. Hierdoor heeft u ook meteen een eis van recoventie (tegenvordering) ingediend en kunt u beide directeuren ook Civiel dagvaarden wegens de altenatieve verbintenis die tot stand is gekomen op basis van Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 3. Onrechtmatige daad Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 162 & Afdeling 4. Alternatieve verbintenissen boek 6 BW Art. 17 t/M 20.


• Wanneer u gedagvaard wordt voor de Rechtbank dan kunt u het voorbeeld van onze verweerschrift en gerechtelijke uitspraak gebruiken (PS. Vul wel uw eigen gegevens en verhaal in!)


• Wanneer u gedaagd wordt voor een Rechter, vraag meteen aan de Rechter of hij de rechtszaak in Burgerrecht toets. Wanneer de Rechter het wilt toetsen in het Bestuursrecht, dan dient u de rechter te attenderen dat u als gedaagde geen bestuursorgaan bent en onder burgerrecht valt en u kunt de rechter wraken zodat u een andere eerlijke rechter krijgt.

Let op! Een advocaat zal een rechter nooit snel wraken bij partijdigheid, dat dient uzelf te doen.

Wanneer de Rechter het Burgerrecht erkent, vraag meteen of hij dus Art. 1.1 / 3.33 / 3.44 / 3.49 / 3.50 BW Burgerwetboek erkent, de Civiele Rechter dient deze namelijk te erkennen waarmee je de Rechtbank meteen schaakmat zet!

PS. Mocht u een tegenvordering hebben bij de Zorgverzekeraar, dien dan uw tegenvordering (eis van reconventie) bij uw verweerschrift in.


• Wij bieden u ook persoonlijke juridische begeleiding, lezingen en/of een cursus "Leer uw Rechten",wordt dan lid van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.2.Heeft u nog een lopend contract met uw wilsverklaring:


• Zeg schriftelijk uw contract aan het einde van het jaar op en sluit geen nieuw contract af, zorg dat u daar bewijs van heb (aangetekend en per email)!


• Commerciële Zorgverzekeraars die eisen dat u eerst overstap naar een andere zorgverzekeraar en/of uw schuld moet afbetalen, hebben geen enkele bevoegdheid om u vast te houden aan een contract die jaarlijks opzegbaar is en zijn een Zorgverzekeraars ook geen ambtenaren die vanuit de ambstplicht u kunnen verplichten tot de Zorgverzekeringswet.


• Voor vervolg zie bovenstaande optie 1.


3.Verbruik u meer ziektekosten dan uw huidige premiekosten incl. eigen risico:


• Blijf dan voorlopig verzekerd - totdat de Nationale Bond tegen Overheidszaken eerst de aanklacht heeft gewonnen -, zodat u niet onnodig financieel in de problemen komt.


De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft met onze gewonnen rechtszaak een collectieve aanklacht gestart tegen alle verantwoordelijke partijen van deze illegale “verplichte” Zorgverzekeringswet. Waarin burgers=mensen door de Nederlandse overheid worden verhandeld aan commerciële ondernemingen. Dit is een pure vorm van mensenhandel Art. 273f SR.

Burgers betalen al belastingen en het is volgens de Grondwet Art. 10 & 22 de taak van de Nederlandse overheid om de gezondheidszorg te bevorderen met eerbieding van uw persoonlijke levenssfeer! (Waar betalen we anders belasting voor?)


PS. Het niet aangaan van een zorgverzekering blijft voor eigen risico!KvK: 65530543

Bank: NL41 BUNQ 2033 6428


Copyright © N.B.O. Nederland 2016