responsive site templates

5G Aansprakelijkheid

Stel telecomproviders en politici aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. 

Het belang is uw belang waarom doen we dit? '5G verstoort processen in het lichaam' 

Bloedende neuzen, vermoeidheid, overgeven, duizelingen, onvruchtbaarheid, kanker. Het is een kleine greep uit de lijst van gezondheidsklachten die volgens VN-stafmedewerkster Claire Edwards in Wenen worden gerapporteerd. Als ook door vele wetenschappers in onderzoeken nu bevestig is.

VN-stafmedewerkster Claire Edwards stelt in wenen worden sinds 2018 5G-netwerken getest. De klachten worden in verband gebracht met blootstelling aan elektromagnetische stralingsvelden. Edwards heeft sterke vermoedens dat ze zelf elektrohypersensitiviteitklachten (EHS) kreeg nadat het internationale VN-kantoor in Wenen in 2015 krachtige wifi- en mobiele netwerken installeerde.

Sindsdien uit Edwards haar zorgen, waaronder over 5G.

De Nederlandse overheid vindt draadloze communicatie belangrijk voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom maakt de overheid de introductie van 5G mogelijk, onder andere door testen met 5G toe te staan', is op de website www.kennisplatform.nl te lezen.

Het Kennisplatform EMV maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden begrijpelijk.

De overheid is blind voor uw gezondheid als het om geld gaat en een groeiende groep, waaronder mensen die gevoelig zijn, maar ook artsen en wetenschappers, maakt zich echter ernstige zorgen over de mogelijke effecten van 5G op de gezondheid.

De Nationale Bond Overheidszaken deed grondig onderzoek en vond dit kan absoluut niet we gaan er iets aan doen. 

De Nationale Bond Overheidszaken heeft hoogstaand wetenschappelijke onderzoeken door genomen en vond de volgenden gevolgen waardoor we van menig zijn dat we er samen met u iets aan moeten doen: Op basis van gepubliceerde onderzoeken die door wetenschappers zijn gecontroleerd concludeert de EMF Scientist Appeal-groep dat 5G een verhoogde kans op ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals kanker, neurologische stoornissen, verminderde vruchtbaarheid en zelfs DNA-schade.

Ook de wetenschap maakt zich grote zorgen, en tekenden de internationale petitie vele duizenden mensen ondertekend 5G Space Appeal tegen 5G!

De internationale petitie EMF Scientist Appeal is ondertekend door meer dan 230 wetenschappers. Zij werken binnen het veld van biologische en gezondheidseffecten van 'niet-ioniserende elektromagnetische velden'. Daarbij gaat het om straling die onder andere wordt veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, elektrische apparaten, wifi en radio en televisie. 

Hiervoor pleit de Nationale Bond Overheidszaken voor een onafhankelijk, niet door de telecommunicatie-industrie beïnvloed onderzoek naar 5G. En stellen de telecom bedrijven daarom voor u met deze actie aansprakelijk, als zij uw gezondheid schade toebrengen wat via de wet en het recht als onrechtmatige daad gezien wordt.

Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?

De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation. 

Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding… 

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (Art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW). 
De Nationale Bond Overheidszaken stelt u in staat om eerst de telecomproviders en de politiek hardhandig op de vingers te tikken.

De overheid heeft nog geen besluit genomen op welke datum de frequenties geveild gaan worden, zie Nota mobiele communicatie. Wegens het succes van de vele aanmeldingen en doordat de overheid nog geen besluit heeft genomen kunt u zich voorlopig nog aanmelden. ( dit gezien we niemand uit willen sluiten en nog dageljks verzoeken krijgen van mensen die mee willen doen )

Planning veiling 5G frequenties

Nederland wil conform afspraken binnen de EU voor 30 juni 2020 daadwerkelijk veilen. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 Gigahertz frequentieband. Boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle is deze band nu nog in gebruik voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in Burum. Het kabinet maakte daarom 05 december 2019 ook bekend dat de beoogde internationale oplossing in principe haalbaar is en dat deze frequentieband per september 2022 al beschikbaar kan komen voor mobiele communicatie zoals 5G. Zie verder "Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart" - Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)

Dit moet u weten en doen om deel te nemen aan de collectieve 5G-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

  1. De Nationale Bond Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. U doet de Bond voor deze 5G aansprakelijkheidsactie een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en u een vergoedingssom ontvangt. U hoeft geen lid van de bond te zijn voor deze actie.
  4. U meldt zich aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. U kunt vervolgens geautomatiseerde afhandeling met digitaal ondertekenen. De contracten gaan naar de drie telecomproviders waarvan u een kopie dan heeft ontvangen.
  5. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.
  6. Onze doelstelling is in eerste instantie het stoppen van het activeren van het 5G-netwerk, dat anders een grote inbreuk maakt op onze privacy en onze veiligheid in gevaar brengt. Wij hebben voor de activering van 5G geen toestemming gegeven en willen dit feit juridisch ‘hard’ maken gezien dit een inbreuk is op ons recht. Dit doen we door een schadeclaim neer te leggen op de onrechtmatige daad begaan door de verantwoordelijke directeuren van de telecomproviders, voorafgaand aan de voorgenomen activering.

Met de financiële middelen die we uit de 5% gage verkrijgen, willen we de Nationale Bond Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen de onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

AANRADER De Nationale Bond Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.

De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is.


Wilt u meer informatie over onze 5G-actie? Klik dan hier.

Hoe doe ik mee?

Het begint met aanmelden!

1

Aanmelden 5G Aansprakelijkheid

Uw gegevens worden gebruikt voor het gereedmaken van het contract

2

Uitprinten en scannen

U ontvangt van ons de opgemaakte contracten met de telecomproviders incl. de "Machtiging aansprakelijkheidsactie" ter ondertekening. U dient de documenten uit te printen, te ondertekenen, scannen (geen foto's) en terug te e-mailen naar 5Gcontract@bondoverheidszaken.nl.

3

Naar de deurwaarder

Na de sluiting van de inschrijving worden alle ondertekende contracten door een deurwaarder bij de telecomproviders afgeleverd. Uiteraard moet aan de eenmalige bijdrage van € 29,- zijn voldaan. Met deze bijdrage bent u nog geen lid van de Bond. Wilt u lid worden? Klik dan hier.
U draagt verder geen enkele risico's tijdens de juridische procedures.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl