Vraag en antwoord
Belasting-actie

Vraag en antwoord
Belasting-actie

De Bond is de Belasting-actie gestart, omdat de schade die de overheid toebrengt aan de Nederlandse bevolking ontoelaatbaar groot is geworden. De onrechtmatige coronamaatregelen zijn het duidelijkste voorbeeld van overheidsbeleid dat Nederlanders schaadt. De Bond heeft de zogeheten autoriteiten vanaf het begin gewaarschuwd voor de ongekende economische, sociale, psychische en later ook fysieke schade die de coronamaatregelen zouden veroorzaken. (Zie de brieven van de Bond aan onder anderen Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel) De feitelijke grondslag voor deze coronamaatregelen ontbrak en ontbreekt nog altijd. Niettemin zijn de maatregelen doorgezet, versterkt en uitgebreid. De desastreuze gevolgen daarvan voor de Nederlandse bevolking worden meer en meer duidelijk. Gezien de schade die de Nederlanders door de coronamaatregelen lijden en het feit dat deze maatregelen met belastinggeld worden gefinancierd, is het immoreel om nog langer belasting te betalen.

Het strafbare wanbeleid van de overheid heeft niet alleen bertrekking op de coronamaatregelen, maar onder andere ook op de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt. De Bond gebruikt de Belasting-actie om eveneens ten aanzien van deze kwesties in te grijpen. Door er een collectieve actie van te maken, staan deelnemers sterker in hun weigering om belasting te betalen dan wanneer ze dit op individuele basis zouden doen. 

De Belasting-actie houdt in dat je als deelnemer aan de directeur-generaal van de Belastingdienst te kennen geeft dat je niet langer belasting zult betalen, omdat de Belastingdienst misdrijven tegen de menselijkheid financiert en daarmee feitelijk een criminele organisatie is. De directeur-generaal krijgt hierover een brief. In deze brief (‘Juridische Kennisgeving met Eis’) wordt hem 30 dagen de tijd gegeven om in totaal 19 kritische stellingen over de coronamaatregelen met dwingend bewijs te ontkrachten. Stuurt hij in het geheel geen reactie of komt hij met een niet-onderbouwde of anderszins onvoldoende onderbouwde weerlegging van die stellingen, dan verklaar jij jouw gedane belastingaangifte(n) van rechtswege nietig, wat inhoudt dat jij jezelf met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2020 ontslaat van het betalen van belasting aan de Belastingdienst. Komt het zover, dan worden bij de hoogste bestuurder van de directeur-generaal 15 eisen neergelegd die niet alleen betrekking hebben op de coronamaatregelen, maar ook op kwesties als de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt.

Als de directeur-generaal van de Belastingdienst niet op de brief reageert, dan spant de Bond namens alle actiedeelnemers tegen hem een rechtszaak aan. In dat geval zal gevorderd worden dat hij alsnog inhoudelijk op de brief reageert en dat hij het nietig verklaren van gedane belastingaangifte(n) accepteert.

Dat hangt ervan af. Logischerwijs voeg je als deelnemer aan de Belasting-actie de daad bij het woord en stop je met het betalen van belasting. Concreet komt dit neer op het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting of het niet betalen van de aanslag inkomstenbelasting. Je kunt er dan op rekenen dat je met aanmaningen, boetes en deurwaarders te maken krijgt. Je kunt je hiertegen verweren, ervan uitgaande dat de Bond de rechtszaak tegen de directeur-generaal van de Belastingdienst zal winnen. De Bond kan hier uiteraard niet voor instaan. Je kunt er ook voor kiezen om wel inkomstenbelasting te betalen en deze terug te vorderen zodra de Bond zijn rechtszaak heeft gewonnen. De Bond zal dit terugvorderen dan namens jou doen.

In je hoedanigheid van ondernemer kun je ook, als onderdeel van deze actie, besluiten om te stoppen met het doen van btw-aangifte.

In de periode vanaf mei 2021 doen Nederlanders hun aangifte inkomstenbelasting. De periode dat mensen nog hun aangifte kunnen indienen verloopt bijna. Zo snel mogelijk na het verlopen van de uiterste inlevertermijn en zoveel mogelijk vóórdat mensen een aanslag moeten betalen, wil de Bond ingrijpen. Veel mensen hebben als gevolg van de coronamaatregelen problemen om aan hun ‘belastingverplichting’ te voldoen. Dit geldt ook voor veel ondernemers. Tegelijkertijd is het hoogst noodzakelijk dat wij alles in het werk stellen om de overheid in haar drang naar het vestigen van een dictatoriaal bewind te stoppen.

Nee, dat is niet zo. De Belasting-actie richt zich in eerste instantie op de inkomstenbelasting en de btw voor ondernemers. De Belastingdienst int belastingen namens het Rijk. Lokale belastingen, die door gemeenten worden geïnd, vallen hierdoor buiten deze actie. Het betalen van wegenbelasting en btw voor consumenten zou je op grond van de inhoud van de brief aan de directeur-generaal van de Belastingdienst kunnen weigeren, maar dat raden wij af. Het zou aan de rechter moeilijk uit te leggen zijn dat met de middelen verkregen uit wegenbelasting misdrijven tegen de menselijkheid worden gefinancierd. Het niet betalen van btw voor consumenten is lastiger uitvoerbaar dan simpelweg het niet betalen van het eenmalige bedrag aan inkomstenbelasting of het niet betalen van btw na een kwartaalaangifte in het geval van ondernemers. 

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten