Vraag en antwoord
5G Aansprakelijkheid

Vraag en antwoord
5G Aansprakelijkheid

Degene die zich uitsluitend laat informeren door de telecomindustrie, de overheid en de traditionele media zal mogelijk niet begrijpen waarom de Nationale Bond tegen Overheidszaken deze aansprakelijkheidsactie tegen 5G is begonnen. 5G is toch gewoon een volgende generatie technologie die een beter mobiel netwerk creëert? Helaas laten genoemde partijen het na om mensen volledig en juist te informeren. Het nieuwe mobiele netwerk moet jou inderdaad in staat stellen om op jouw mobiele telefoon in enkele seconden een film te downloaden. Ook kun jezelf daarmee laten vervoeren in zelfrijdende auto’s. Maar daar staan ernstige nadelen en risico’s tegenover.

Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw onderzoeken wetenschappers de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Een deel van het onderzoek suggereert dat elektromagnetische velden, zoals dat ook het geval is met onderzoek naar de effecten van roken, niet of nauwelijks een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Dit onderzoek wordt overwegend gefinancierd door de telecomindustrie. Een ander deel van het onderzoek suggereert dat elektromagnetische straling juist (zeer) negatieve effecten heeft op mens, dier en plant. Dit onderzoek is doorgaans van hoogstaand wetenschappelijk niveau, maar toch weigeren de overheid en haar belangrijkste adviseurs zich voor deze informatie open te stellen. We laten in het midden wat hiervan de redenen zijn. Wel wijzen we erop dat de overheid en de telecomindustrie gemeenschappelijke belangen hebben en dat zij er in een eerder stadium voor hebben gezorgd dat burgers nauwelijks formele mogelijkheden hebben om tegen plaatsing van masten voor mobiele netwerken bezwaar te maken.

Behalve een gevaar voor de volksgezondheid is 5G ook een gevaar voor onze persoonlijke levenssfeer. Het nieuwe mobiele netwerk heeft mede tot doel het zogeheten Internet of Things te faciliteren. Alle data van slimme telefoons, slimme meters, slimme koelkasten, slimme luiers, slimme auto’s, slimme lantaarnpalen en dergelijke moeten met behulp van 5G worden verzameld en doorgegeven aan derden. Vrijwel alle facetten van ons dagelijks leven kunnen zo gemonitord worden; bedrijven en overheden kunnen ons dan bespieden en ons leven ingrijpend beïnvloeden. Straks zullen deze partijen beslissen welke route jij wel of niet mag rijden met jouw slimme auto, wanneer jij je vuilnis in de slimme vuilniscontainer mag gooien, of jouw gedrag het toelaat dat jij een vlieghaven betreedt en of jij gehoorzaam genoeg bent om over je digitale geld te beschikken. Deze bedrijven en overheden zullen zich hierbij meer en meer laten leiden door kunstmatige intelligentie.

Nog een ander belangrijk bezwaar tegen 5G is dat het systeem kan worden gebruikt als een directe energiewapen. In het publieke domein is hier weinig over bekend, maar het is mogelijk om met energiestralen fysiek geweld op mensen uit te oefenen. Dit gebeurt vandaag de dag al op relatief beperkte schaal en kan op onbeperkte schaal plaatsvinden zodra 5G overal is geactiveerd.

Voor bovengenoemde inbreuken op onze fysieke integriteit en persoonlijke levenssfeer hebben wij geen toestemming gegeven. Als je jezelf volledig en correct informeert over 5G, dan kom je tot de conclusie dat de mensheid ernstig in gevaar is en het nieuwe mobiele netwerk gestopt moet worden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken biedt mensen daarom een middel om ‘nee’ te zeggen. Een duidelijk en onomstotelijk ‘nee’. 

De geschiedenis heeft uitgewezen, en de praktijk laat dat ook zien, dat er weinig redenen zijn om erop te vertrouwen dat politici en ambtenaren het probleem van 5G voor ons gaan oplossen. Veel politici zijn goedgelovig en weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt ook voor veel ambtenaren. Het is de Bond duidelijk dat ongebruikelijke middelen nodig zijn om moreel gedrag over immoreel gedrag te laten zegevieren. Als het zo is dat de telecomproviders slechts de taal van het geld spreken, en wij denken dat dit zo is, dan moeten we dus met hen zaken gaan doen. Willen de telecomproviders ons blootstellen aan 5G zonder enige vorm van controle op biologische effecten? Dan gaat ze dat geld kosten, en flink ook. Natuurlijk zijn de aansprakelijkstellingen ons niet om het geld te doen, maar om het stoppen van 5G. De dagvergoedingen zijn gebaseerd op bedragen die in het Nederlands recht gangbaar zijn.

Jordy Zwarts komt uit de Haagse Schilderswijk en stelt zich strijdvaardig teweer tegen onrecht. Hij is zijn Nationale Bond tegen Overheidszaken begonnen toen hij in de problemen kwam door een zorgverzekeraar die hem facturen stuurde vanwege een zorgverzekering die hij niet had afgesloten. Er bestond geen schriftelijke overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en Zwarts. Die weigerde de facturen te betalen en daar ontstond een conflict over. Dit conflict is voor de rechter uitgevochten in Zwarts’ voordeel. Zie het interview met hem in het programma Café Weltschmertz. Follow the Money en De Telegraaf hebben over de zaak tegen de zorgverzekeraar gepubliceerd.

Zwarts wordt gesteund door diverse juridische specialisten en andere vrijwilligers die begrijpen dat hij een belangwekkende strijd tegen onrecht voert. Wie zij precies zijn, hoeft de buitenwereld niet te weten. Aan wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de Bond geven wij het advies om de Bond op zijn gedrag te beoordelen. Waar staat de Bond voor en waar zet die zich blijkens zijn handelen voor in? Wat is de kwaliteit van het werk dat de Bond levert? Wat zeggen mensen die ervaring hebben met de Bond en de vrijwilligers die zich voor deze organisatie inzetten? Ga ervan uit dat de telecomindustrie, de overheid en tenminste een deel van de traditionele media de Bond vijandig gezind zijn.

Overheidsinstanties en telecombedrijven beweren in de regel dat de schadelijkheid van elektromagnetische straling van mobiele netwerken niet bewezen zou zijn. Zij gaan selectief om met al het wetenschappelijk bewijs dat voorhanden is en wijzen op studies die geen schadelijke effecten aantonen of zouden aantonen. Wij willen de bewijslast bij de overheid en telecomproviders leggen en doen dat door te stellen dat de veiligheid voor lichaam en geest van het 5G-netwerk nooit wetenschappelijk sluitend is vastgesteld en dat de overheid 5G voorbarig heeft aangemerkt als veilig voor de volksgezondheid. De overheid en telecomproviders moeten bewijzen dat wij geen risico’s lopen met 5G, iets wat volgens ons onmogelijk is. Wij beschikken over een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs waarmee we beweringen dat 5G veilig zou zijn zonder pardon onderuit kunnen halen.

Nee. Als de rechter in een mogelijke procedure tot een voor jou en de Bond negatieve uitspraak zou komen, dan kan de wederpartij geen kosten op jou verhalen. Jij bent van die kosten gevrijwaard. De Bond heeft aangegeven de gerechtskosten en advocaatkosten voor zijn rekening te nemen en daar horen de kosten die door de wederpartij eventueel in rekening zouden worden gebracht ook bij. De Bond zorgt ervoor dat voldoende middelen in reserve blijven om die eventuele kosten te kunnen betalen. Zelfs als de Bond niet aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen, dan kunnen de kosten van de wederpartij nog niet op jou worden verhaald.

Deelnemers die zich vóór de activering bij de 5G-actie hebben aangesloten, gaven de telecomdirecteuren met hun aansprakelijkheidsbrieven een waarschuwing het 5G-netwerk niet te activeren. Ze gaven van tevoren aan de ‘dienst’ niet te dulden, waardoor een telecombedrijf dus niet kon claimen dat het hun (stilzwijgend) akkoord voor de activering had. Integendeel, doordat ze aangaven niet akkoord te gaan, beging (en begaat) de telecomprovider een onrechtmatige daad vanaf het moment dat het hen de ‘dienst’ toch opdrong.

Nu is de situatie anders. Het 5G-netwerk is inmiddels geactiveerd en jij bent tot het inzicht gekomen dat het 5G-netwerk je aan grote risico’s en nadelen blootstelt. Wat je nu doet, is de telecomdirecteuren de kans geven om binnen een bepaalde termijn de activering van hun 5G-netwerk te stoppen. Doen ze dat niet, dan blijf je tegen jouw wil blootgesteld worden aan de risico’s en nadelen van het 5G-netwerk en daarmee gaan ze met jou een zakelijke relatie aan. Aan deze zakelijke relatie heb je van tevoren, door middel van de eerder bij hen afgeleverde aansprakelijkheidsbrieven, jouw voorwaarden gesteld. Op deze voorwaarden baseer je je vergoedingseis.  

Er moet uiteraard een reden zijn waarom je 5G niet duldt. Die reden is dat je er bepaald bezwaar tegen hebt om blootgesteld te zijn aan straling die vroeg of laat in je leven schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Je wilt ook niet onderworpen zijn aan een systeem dat je dagelijks leven in hoge mate controleert en kan beïnvloeden. Je wilt per se niet in deze werkelijkheid verblijven en op die sterke wil is de vergoedingseis gebaseerd. Het is niet mogelijk om bij voorbaat te claimen dat je gezondheidsschade oploopt. Het is wel mogelijk om rechten voor te behouden om toekomstige gezondheidsschade contractueel te claimen.

Ja, dat kan. Je moet er alleen voor zorgen dat jij als ouder of verzorger de aansprakelijkheidsbrieven namens je kind ondertekent als dat minderjarig is. Voor elk kind zijn aparte ondertekende brieven nodig.

Je moet niks. Je kunt de op naam gestelde aansprakelijkheidsbrieven ook gratis gebruiken. Je moet dan alleen wel zelf voor een aangetekende aflevering van de brieven zorgen, zelf om de dertig dagen een nota naar de geadresseerden sturen, zelf een advocaat in de arm nemen en zelf de kosten betalen voor het beginnen van een of meer rechtszaken. Wij nemen dit allemaal uit handen voor € 29,-. In totaal worden acht personen aansprakelijk gesteld, namelijk drie telecomdirecteuren en vijf politici en ambtenaren. Zou je hen zelf de brieven aangetekend toesturen, dan zou je daar 8 x € 8,50 = € 68,- aan kwijt zijn. Daar komen dan die andere kosten nog bij.

Doordat wij hetzelfde werk voor een grote groep mensen kunnen (laten) doen, kunnen wij kosten besparen. Van het ingezamelde geld betalen wij onder meer de deurwaarder die voor de aflevering van alle brieven zorgt, de advocaat die namens alle deelnemers optreedt en de gerechtskosten. In het geval een rechter een voor de Bond negatieve uitspraak doet, moeten wij mogelijk advocaatkosten van de wederpartij betalen. Daarvoor worden middelen gereserveerd.

Wanneer je de hoeveelheid straling in de omgeving van je huis voor en na de introductie van 5G meet, dan zul je constateren dat er sprake is van een substantiële toename van straling. Nu het 5G-netwerk is geactiveerd, en de telecomproviders een dekkingspercentage realiseren van 98% in jouw gemeente, is het vrijwel uitgesloten dat zich binnen 250 meter van je huis géén 5G-antenne bevindt.

Civiel recht is contractrecht, waarbij sprake is van twee gelijkwaardige partners. Je hoeft geen verbintenis te dulden die je niet wilt. Doet een ander iets waardoor tussen jou en de wederpartij een relatie ontstaat die jij niet wilt, dan is sprake van een onvrijwillige verbintenis. Spreek jij je uit tegen deze verbintenis, dan is het stilzwijgend instemmen (‘silent consent’) van de baan. Daardoor kun je eisen stellen als de ander toch tot handelen overgaat dat jij niet wilt. Je bent dan aan zet om een financiële vergoeding te eisen.

Het civiel recht biedt tal van gronden op basis waarvan de telecomproviders ter verantwoording kunnen worden geroepen. Het is ook mogelijk om voor de verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijke vervolging te eisen. We willen ons alle rechten voorbehouden om ook tot dit laatste over te gaan. 


Het voorzorgsprincipe houdt in dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast bij de voorstanders van deze ingreep of maatregel ligt als er geen wetenschappelijke consensus over de toekomstige schade bestaat. Voordat een bedrijf een bepaald medicijn op de markt brengt, moet het bewijzen dat de volksgezondheid met dat medicijn niet wordt geschaad. De Nederlandse overheid laat dit principe weliswaar in de praktijk niet van toepassing zijn op de telecomindustrie, maar dit wil niet zeggen dat de overheid hiermee juist handelt. Volgens de EU moet het voorzorgsprincipe wel degelijk toegepast worden.

Wij gaan af op wat de telecomindustrie zelf verstaat onder 5G, op dit moment. Zouden telecombedrijven of de overheid gaan rommelen met definities, dan zullen wij de rechter wijzen op wat men aanvankelijk onder 5G verstond.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten