Vraag en antwoord
Corona openheid en aansprakelijkheid

free simple web templates

Vraag en antwoord
Corona openheid en aansprakelijkheid

De 5G-actie gaat gewoon door zoals gepland. De campagne is inmiddels gesloten en de tweede lichting aansprakelijkheidsbrieven is (bijna) door onze deurwaarder afgeleverd. Als de verantwoordelijke politici en ambtenaren niet tijdig of niet naar onze tevredenheid reageren op onze eisen inzake 5G, dan spannen we kort gedingen tegen ze aan. Zou het 5G-netwerk formeel worden geactiveerd, dan gaan we nota’s naar de telecomproviders sturen. Komen de verantwoordelijken van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hun betalingsverplichtingen niet na, dan dagen we ook hen voor de rechter. De inzet zal altijd vóór alles het stopzetten van 5G zijn.

Degene die zich uitsluitend laat informeren door de overheid en de traditionele media zal mogelijk niet helemaal begrijpen waarom de Nationale Bond tegen Overheidszaken deze aansprakelijkheidsactie vanwege ‘corona’ is begonnen. De media bombarderen ons dagelijks met een veelheid aan coronanieuws, dat de indruk wekt dat wij massaal door het coronavirus worden bedreigd. Elke dag weer zien we nieuwe cijfers over coronapatiënten en coronadoden. Het punt is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en anderen wel spreken over het gevaar van het coronavirus, en daarnaar verwijzen, maar dat ze nauwelijks of geen bewijzen aanleveren voor het bestaan van dat gevaar. We hebben zeer sterke aanwijzingen dat coronatests veel vals positieve resultaten geven, dat de tests slechts indirect bewijs geven voor de aanwezigheid van het coronavirus in een lichaam, dat de tests niets zeggen over de hoeveelheid coronavirussen die iemand in zich zou dragen, dat het coronavirus lang niet zo besmettelijk is als wordt voorgesteld en dat sterftegevallen ook op basis van alleen griepachtige verschijnselen en vermoedens het kenmerk ‘Covid-19’ krijgen. Informatie over deze zaken is wereldwijd afkomstig van betrouwbare wetenschappers, onafhankelijke onderzoekers en medisch specialisten die zich daarover uitspreken. De traditionele media laten hen om de een of andere reden niet of nauwelijks aan het woord.

Politici en overheden negeren de toenemende kritiek van de internationale experts en lijken zich meer en meer vast te bijten in de coronamaatregelen, die noodzakelijk zouden zijn. De Bond heeft al vanaf 26 maart 2020 Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel herhaaldelijk vragen gesteld over de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit van vaccinaties en dergelijke, maar heeft tot heden geen antwoorden op die vragen ontvangen. De heren Rutte en de Jonge zijn verantwoordelijk voor en sturen aan op de tenuitvoerlegging en handhaving van ongekend verregaande maatregelen. Maatregelen die buitengewoon zware economische, sociale en psychische schade tot gevolg hebben. Ze doen dat echter zonder de aanlevering van goede inhoudelijke onderbouwingen die deze maatregelen rechtvaardigen. Dat genoemde bestuurders verzuimen om het feitelijke bewijs voor hun impliciete en expliciete beweringen over het gevaar van het coronavirus op tafel te leggen. leidt tot de conclusie dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur en nalatigheid.

Aan het begin van de coronacrisis is ons veel angst aangejaagd met allerlei alarmerende aantallen doden die ons te wachten zouden staan. Deze aantallen bestonden uit schattingen die gebaseerd waren op onbekende computerberekeningen en evenzeer onbekende aannames. We weten niet voor welk scenario in de computermodellen de beleidsmakers hebben gekozen en net zomin waarop die keuze is gebaseerd. Sinds de bekendmaking van de alarmerende aantallen zijn de coronagetallen drastisch naar beneden bijgesteld.

De enige oplossing om uit de huidige crisis te komen, is het massaal intrekken van onze (onbewuste) goedkeuring aan de coronamaatregelen. Regeringen hebben lange tijd op zo’n manier beleid kunnen voeren, dat de bevolking dacht dat die geen andere keuze had dan te accepteren wat de Staat haar oplegde. Het beleid is nu eenmaal op democratische wijze tot stand gekomen, was de gedachte, en daarom moeten we dat maar accepteren, ook al zijn we het er niet mee eens. Dat is een misverstand. We hebben wel degelijk een keuze. Ieder mens is zelf het hoogste gezag en kan nergens toe gedwongen worden. Het recht is daar duidelijk over. Wat de Bond nu doet, is uitgaan van dat recht. Deelnemers aan de Corona-actie zeggen ‘nee’ tegen de coronamaatregelen en gaan een zelfuitvoerend contract met de verantwoordelijke bestuurders aan. Zodoende kunnen die deelnemers, wij, indien nodig de burgerrechter inschakelen. Een burgerrechter toetst in het civiel recht en maakt andere afwegingen dan de bestuursrechter. De Bond behoudt zich trouwens het recht voor om de verantwoordelijken ook voor de strafrechter te dagen.

Met het zelfuitvoerende contract stellen de deelnemers aan de Corona-actie Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die zij als gevolg van de coronamaatregelen hebben opgelopen, nu oplopen en in de toekomst zullen oplopen. Het contract gaat in op het moment dat genoemde personen zouden besluiten om de coronamaatregelen op 20 mei voort te zetten. De actie van de Bond is erop gericht de coronamaatregelen inclusief de spoedwet ongedaan te maken en de schade die iedereen door de ‘lockdown’ oploopt te beperken. Mensen moeten zo snel mogelijk de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Iedereen moet weer een inkomen kunnen verdienen. Gezien het feit dat de geldige grondslagen ter rechtvaardiging van de coronamaatregelen ontbreken, is er een stevige basis om schadeloos te kunnen worden gesteld voor de schade die ons wederrechtelijk en onrechtmatig is toegebracht. Ben je ondernemer, dan kun je bovenop de dagvergoeding die van Rutte, De Jonge en Van Dissel zal worden geëist ook nog een claim indienen wegens misgelopen omzet. De schade zal tevens worden verhaald op de organisaties waarvoor de heren werkzaam zijn. 

De Corona-actie loopt tot en met dinsdag 26 mei, drie dagen voordat de in maart en april afgekondigde coronamaatregelen aflopen. Rutte en de zijnen maken op maandag 1 juni bekend of ze de coronamaatregelen gaan verlengen en een spoedwet gaan invoeren. Zouden zij besluiten dit te doen, dan start de Bond een kort geding tegen de verantwoordelijke bestuurders en verlengt de Bond zijn Corona-actie. De duur van de eventuele verlenging van de coronamaatregelen bepaalt de duur van de verlenging van de Corona-actie: verlengen de bestuurders met een maand, dan verlengt de Bond zijn Corona-actie ook met een maand.

Jordy Zwarts komt uit de Haagse Schilderswijk en stelt zich strijdvaardig teweer tegen onrecht. Hij is zijn Nationale Bond tegen Overheidszaken begonnen toen hij in de problemen kwam door een zorgverzekeraar die hem facturen stuurde vanwege een zorgverzekering die hij niet had afgesloten. Er bestond geen schriftelijke overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en Zwarts. Die weigerde de facturen te betalen en daar ontstond een geschil over. Dit geschil is voor de rechter uitgevochten in Zwarts’ voordeel. Zie het interview met hem in het programma Café Weltschmertz. Follow the Money en De Telegraaf hebben over de zaak tegen de zorgverzekeraar gepubliceerd.

Zwarts wordt gesteund door diverse juridische specialisten en andere vrijwilligers die begrijpen dat hij een belangwekkende strijd tegen onrecht voert. Wie zij precies zijn, hoeft de buitenwereld niet te weten. Aan wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de Bond geven wij het advies om de Bond op zijn gedrag te beoordelen. Waar staat de Bond voor en waar zet die zich blijkens zijn handelen voor in? Wat is de kwaliteit van het werk dat de Bond levert? Wat zeggen mensen die ervaring hebben met de Bond en de vrijwilligers die zich voor deze organisatie inzetten? Ga ervan uit dat de overheid en tenminste een deel van de traditionele media de Bond vijandig gezind is.

Nee. Als de rechter in een mogelijke procedure tot een voor jou en de Bond negatieve uitspraak zou komen, dan kan de wederpartij geen kosten op jou verhalen. Jij bent van die kosten gevrijwaard. De Bond heeft aangegeven de gerechtskosten en advocaatkosten voor zijn rekening te nemen en daar horen de kosten die door de wederpartij eventueel in rekening zouden worden gebracht ook bij. De Bond zorgt ervoor dat voldoende middelen in reserve blijven om die eventuele kosten te kunnen betalen. Zelfs als de Bond niet aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen, kunnen de kosten van de wederpartij nog niet op jou worden verhaald.

Zou je dat niet doen, dan zou er geen sprake kunnen zijn van een verbintenis waarop je je vergoedingseis kunt baseren. Je geeft vóór de verlenging van de coronamaatregelen aan dat je geen toestemming geeft om aan deze maatregelen onderworpen te worden. Jij hebt niet gevraagd om de maatregelen, de verantwoordelijken willen jou dwingen om je fundamentele vrijheden af te staan. Als jij van tevoren aangeeft deze dwang niet te dulden, dan kunnen de publieke bestuurders dus niet claimen dat ze jouw (stilzwijgend) akkoord hebben. Integendeel, doordat je aangeeft met de maatregelen niet akkoord te gaan, begaan zij een onrechtmatige daad zodra zij de maatregelen doorzetten.

Ja, dat kan. Je moet er alleen voor zorgen dat jij als ouder of verzorger de aansprakelijkheidsbrieven (de zelfuitvoerende contracten) namens je kind ondertekent als dat minderjarig is. Voor elk kind zijn aparte ondertekende documenten nodig. In het digitale aanmeldformulier kun je kiezen voor de mogelijkheid om het contract als ouder of voogd voor een minderjarige te ondertekenen. 

Je moet niks. Je kunt de op naam gestelde aansprakelijkheidsbrieven (zelfuitvoerende persoonsgebonden contracten) ook gratis gebruiken. Je moet dan alleen wel zelf voor een aangetekende aflevering van de brieven zorgen, zelf om de dertig dagen een nota naar de geadresseerden sturen, zelf een advocaat in de arm nemen en zelf de kosten betalen voor het beginnen van een of meer rechtszaken. Wij nemen dit allemaal uit handen voor € 29,-. De rechtszaak die je eventueel als ondernemer wilt voeren om misgelopen omzet gecompenseerd te krijgen, valt hier niet onder. De aansprakelijkheidsbrieven leveren wel de juridische basis voor een dergelijke claim, maar de Bond kan niet voor alle deelnemers aan de actie aparte rechtszaken voeren. In de Corona-actie van de Bond worden in totaal drie personen aansprakelijk gesteld, namelijk Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel. Zou je hen zelf de brieven aangetekend toesturen, dan zou je daar
3 x € 8,50 = € 25,50 aan kwijt zijn. Daar komen die andere kosten dan nog bij.

Doordat wij hetzelfde werk voor een grote groep mensen kunnen (laten) doen, kunnen wij kosten besparen. Van het ingezamelde geld betalen wij onder meer de deurwaarder die voor de aflevering van alle brieven zorgt, de advocaat die namens alle deelnemers optreedt en de gerechtskosten. In het geval een rechter een voor de Bond negatieve uitspraak doet, moeten wij mogelijk advocaatkosten van de wederpartij betalen. Daarvoor worden middelen gereserveerd.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl