Actie tegen coronavaccin

Bond schiet zorgmedewerkers te hulp

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 3 januari  2021

Mensen die in de zorg werken, krijgen vanaf 4 januari aanstaande een oproep van hun werkgever om zich te laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus. Deze zorgmedewerkers zullen in verschillende mate druk ervaren om het coronavaccin te accepteren, ook al zijn ze daar niet toe verplicht en zijn aan de injectie serieuze risico’s verbonden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voor deze mensen een brief opgesteld waarmee ze kunnen aangeven dat ze met de injectie niet akkoord zijn en dat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van enige vaccinatiedwang bij hun werkgever leggen.

‘Heel veel mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning werken, zien het coronavaccin niet zitten’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. En dat is terecht, vindt hij. Het coronavaccin is in korte tijd ontwikkeld en niet of nauwelijks op zijn gezondheidseffecten getest. Er heeft geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaatsgevonden en het is al eerder gebleken dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het coronavaccin bevat in nanodeeltjes verpakt mRNA dat DNA van het geïnjecteerde lichaam mogelijk verandert en biosensoren die al dan niet verbindingen met kunstmatige intelligentie aangaan.

Jouw lichaam
Zwarts: ‘Het betekent nogal wat als je het coronavacccin toelaat. Je neemt in feite deel aan een experiment waarvan de gevolgen onzeker en misschien zelfs onherstelbaar zijn. Dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat iemand jou gaat dwingen om zo’n vaccin toe te staan. En dan wil degene die jou dwingt ook nog eens buiten schot blijven als jij door die dwang in de problemen komt! Jouw lichaam is van jou, en van niemand anders. Punt.’

Vertrouwenspersoon
De Bond heeft voor de zorgmedewerkers twee brieven opgesteld. De ene brief is uit naam van de zorgmedewerker zelf en kan hij rechtstreeks sturen naar de directeur van de organisatie waarvoor hij werkt. De andere brief is uit naam van zijn vertrouwenspersoon. Als een zorgmedewerker de stap te groot vindt om over het vaccin rechtstreeks met de directeur van zijn organisatie in contact te treden, dan kan hij zijn brief naar de vertrouwenspersoon van de organisatie sturen. Deze zendt dan namens hem een brief naar de directeur waarbij hij achterwege laat welke medewerker zich bij hem heeft gemeld.

Duidelijk signaal
‘Mensen moeten zich compleet vrij voelen om ervoor te kiezen dat ze geen vaccin accepteren’, licht Zwarts toe. Als mensen niet het risico van een ongemakkelijk contact met hun directeur willen lopen of ze niet als eerste binnen hun organisatie voor de dag willen komen als een vaccinweigeraar, dan is de route via de vertrouwenspersoon een oplossing. Maar in alle gevallen, aldus Zwarts, is het raadzaam om eerst collega’s te vragen of zij ook aan de actie willen meedoen. ‘Samen sta je sterk en geef je een heel duidelijk signaal aan je werkgever.’

Juridische positie
Om de druk van de werkgever te weerstaan en het coronavaccin te weigeren, hebben medewerkers niet per se de door de Bond opgestelde brief nodig. Mensen kunnen het ook gewoon nalaten om een afspraak met de GGD te maken. Het voordeel van het gebruiken van de brief is volgens Zwarts dat deelnemers daarmee sterk in hun recht komen te staan. ‘Je hebt bij je werkgever tijdig aangegeven wat je positie is en je hebt hem daarbij duidelijk op belangrijke juridische en inhoudelijke aspecten gewezen. Daar kan zo’n werkgever dan niet meer omheen. De druk komt bij die werkgever te liggen, in plaats van bij jou. En als het spannend wordt, dan ben je verzekerd van je juridische positie.’ Wat de Bond betreft is die positie zeer sterk, omdat de brief krachtige bepalingen uit het internationaal recht omtrent de lichamelijke integriteit van ieder mens bevat en verwijst naar de op onomstotelijk bewijs gestoelde bezwaren tegen het coronavaccin en het ontbreken van sluitend wetenschappelijk bewijs dat de coronamaatregelen rechtvaardigt.

Deelname aan de Vaccin-actie is gratis.

De brief aan de directeur kan ook gebruikt worden door mensen die buiten de zorg werken. Het document is bijvoorbeeld ook geschikt om naar een restauranthouder of hoteleigenaar te sturen in het geval die zijn medewerkers het coronavaccin wil opdringen.

De brieven (met bijlagen) kunnen gedownload worden via
https://bondoverheidszaken.nl/Aanmelden-Vaccin-actie.html.

Naar aanleiding van enquête RIVM en universiteiten

Bond doet tegenonderzoek over coronavaccin

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 3 januari  2021

‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

Met deze onbewezen stelling als uitgangspunt hebben 1.640 Nederlanders onder andere antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen de beste beleidsoptie is om mensen zover te krijgen dat ze een injectie met het zogeheten coronavaccin accepteren. De Nationale Bond tegen Overheidszaken is van mening dat de respondenten op deze manier in een gewenste richting zijn gestuurd en de onderzoeksresultaten geen eerlijk beeld geven van wat werkelijk onder de Nederlandse bevolking leeft.

De Bond heeft daarom besloten op hoofdlijnen hetzelfde onderzoek uit te voeren, maar dan om te achterhalen hoe mensen zover te krijgen dat ze zich niet laten injecteren. De Bond wil laten zien wat de autoriteiten kennelijk met bevolking van plan zijn en wil de beeldvorming omtrent het coronavaccin corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico's verbonden.

Jij kunt ons helpen om dit ‘tegenonderzoek’ tot een succes te maken! Stel je voor dat straks uit ons onderzoek blijkt dat een representatieve groep Nederlanders vindt dat mensen die zich met het zogeheten coronavaccin laten injecteren de toegang tot concerten, festivals en sportwedstrijden moet worden ontzegd, of dat ze verplicht een gesprek met een arts moeten voeren om hen zover te krijgen dat ze zich over de gevaren van vaccins informeren! Dat zou een ander licht op het onderzoek van het RIVM en de universiteiten werpen.

Doe mee en help een hoog aantal deelnemers te bereiken! Zorgen wij samen voor een hoge respons, dan kunnen wij ook, net als de medewerkers van het RIVM en de universiteiten, beweren dat ‘de Nederlandse bevolking’ iets over het coronavaccin vindt. Stuur deze uitnodiging dus door naar familie, vrienden, collega’s en anderen!

Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/Enquete-Vaccin-actie.html

Verklaring van het bestuur

Woord van dank

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 5 december 2020

Dit artikel in PDF


Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond, 

Zoals je weet hebben we maandag 16 november onze eerste rechtszitting gehad in het kader van onze 5G-actie. Naar aanleiding hiervan hebben we dit persbericht naar de media gestuurd. In onze nieuwsbrief heb je er ook over kunnen lezen. Komende week, op maandag 7 december en donderdag 10 december, vinden twee volgende rechtszaken plaats.  

In de aanloop naar de rechtszitting van 16 november hadden we een aankondiging op Facebook geplaatst. De aanmoedigende reacties aan ons waren talrijk en hebben we als extra steun ervaren. De zitting in de Rotterdamse rechtbank werd op ons verzoek rechtstreeks via het internet uitgezonden. De reacties tijdens en na de zitting waren deels positief en deels kritisch. De inbreng van de bestuursleden werd over het algemeen met applaus ontvangen. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de advocaat een en ander inhoudelijk had laten liggen. De advocaat van Joost Farwerck, de gedaagde, had van alles ingebracht over stralingsnormen die betrouwbaar zouden zijn, over gezondheidsschade door elektromagnetische velden die niet bewezen zou zijn, over de Gezondheidsraad en het RIVM die deugdelijk onderzoek zouden hebben gedaan, enzovoorts. In zijn reactie ging de advocaat van de Bond niet op deze zonder meer aanvechtbare beweringen in.  

De kritiek na de rechtszitting van 16 november is door sommigen in een breder perspectief geplaatst. Jordy Zwarts heeft zich enkele malen laten interviewen door jurist Sven-Ake Hulleman, die een eigen YouTube-kanaal heeft. Zijn kanaal draagt de naam ‘Een oorlog reeds verloren’. Deze naam, in combinatie met het in de rechtszaal onbesproken laten van onjuiste beweringen door de tegenpartij, bracht sommigen op het idee dat de Bond ‘gecontroleerde oppositie’ zou zijn. Hiermee wordt bedoeld dat wij ons als Bond beperkingen zouden laten opleggen door de gevestigde orde. Beweerd werd dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang tot de rechtszaal heeft willen weigeren. Zelfs de naam van de Bond werd onderwerp van enige discussie.

Wij beginnen met het uitspreken van onze waardering en dankbaarheid voor alle reacties die we de afgelopen weken en maanden hebben ontvangen, ook de kritische. Al deze reacties zijn uitingen van betrokkenheid en het is die betrokkenheid die ons in staat stelt om de slagkracht te ontwikkelen die we nodig hebben om de tirannie van de overheid en de hebzucht van het grootbedrijf te keren. Het is niet zomaar dat wij het ‘samen sterk’-credo uitdragen; wij beseffen heel goed dat we deze strijd samen voeren en elkaars steun hard nodig hebben. Als onder sommigen onduidelijkheden en misverstanden ontstaan over wat wij doen, dan hebben wij iets niet goed gedaan. Wij zijn de eersten om toe te geven dat we fouten maken. Waar gehakt wordt vallen spaanders, zoals dat heet, zeker onder de omstandigheden waarin we nu verkeren. De ongekend verregaande overheidsmaatregelen eisen van ons dat we met doeltreffende, strategische tegenacties komen. Tegelijkertijd zijn we nog een kleine organisatie die met vrijwilligershanden wordt opgebouwd. We maken keuzes waar we onze aandacht aan besteden, terwijl we weten dat we op andere onderdelen óók werk te doen hebben.

Mensen die twijfelen aan onze intenties kunnen we het volgende vertellen. Jordy Zwarts heeft in 2018 een rechtszaak van een zorgverzekeraar gewonnen nadat hij meer dan tien jaar met dit bedrijf en overheidsinstanties in de clinch had gelegen. Zwarts ontwikkelde in deze periode zijn deskundigheid op rechtsgebied en bouwde een netwerk op van juristen en juridische specialisten die het recht met een open blik benaderen en uitgaan van de fundamentele principes van dat recht. Ook in 2018, maar onafhankelijk van Jordy Zwarts, startte een groep mensen die door middel van aansprakelijkstellingen naar het voorbeeld van de Noord-Amerikaanse InPower Movement de uitrol van 5G in Nederland wilden blokkeren. Binnen deze groep ontstond een behoefte aan juridische kennis in de sfeer van gelijkheid, autonomie en zelfbeschikking. De groep wilde weten hoe mensen in de Nederlandse situatie hun macht ‘terug’ konden nemen, en kwam Jordy Zwarts op het spoor. Via hem ontstond op organische wijze een werkgroep die geïnspireerd door InPower en gebaseerd op de aanwezige juridische kennis aansprakelijkstellingen voor politici en president-directeuren van telecombedrijven ging voorbereiden.

De benaderingen vanuit de InPower Movement en de Nederlandse juristen bleken bijzonder goed bij elkaar te passen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat beide benaderingen moraliteit als vertrekpunt hebben. Op zeker moment besloot de werkgroep zichzelf onder de vlag van de Bond te plaatsen. De groep zag in Jordy Zwarts een prima woordvoerder die vanuit het fundamenteel recht aantoonbaar successen heeft behaald. Alle leden uit de groep, van wie enkelen tot het bestuur van de Bond toetraden, werden gedreven door morele motieven. Zuiverheid in intentie en zuiverheid in het omgaan met feiten en het recht, is vanaf het begin het leidende principe in de onderlinge samenwerking geweest. Waarheidsvinding, gebaseerd in de Natuurlijke Wet, neemt in onze samenwerking een essentiële plaats in. Onze juridische documenten geven hier blijk van.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Bond beseffen dat wij ‘nee’ moeten zeggen –ons consent moeten intrekken– tegen immoreel gedrag. Het vizier richt zich hierbij op het immorele gedrag van diegenen die veel macht naar zich hebben toegetrokken, en dat zijn vaak publieke en private bestuurders. Om hen succesvol te kunnen weerstreven benutten wij elkaars strategisch inzicht, creativiteit en expertise in combinatie met actuele wetskennis. Doordat wij vooraf onze rechtspositie vanuit het fundamenteel recht zorgvuldig kiezen, kunnen wij samen vanuit rechtsgelijkheid en ‘fair play’ de vijanden van de Vrijheid hun machtsbasis ontnemen. We gaan dus anticiperend te werk; we leggen eerst een juridische basis voordat we naar de rechtbank gaan. Onze 5G-actie is hier een sprekend voorbeeld van: we stuurden eerst, vóórdat 5G landelijk werd geactiveerd, aansprakelijkheidsbrieven naar de verantwoordelijke bestuurders. Toen het nieuwe mobiele netwerk eenmaal operationeel was, konden we onze juridische procedures beginnen. Met onze Corona-actie waren we de eersten die Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel en de leden van de Eerste en Tweede Kamer met juridische argumenten ter verantwoording riepen. Je kunt al onze brieven aan hen zelf lezen.

Wij voeren niet slechts een rechtszaak in de hoop dat er iets uitkomt. We volgen een doordachte strategie, waarbij we ons realiseren dat traditionele juridische denk- en werkwijzen ons niet de zege zullen bezorgen. Wij pretenderen de Waarheid te verdedigen en dat is precies wat we doen. Wij staan aan de kant van het Goede en dat geeft ons ontzettend veel kracht.

Ten aanzien van de specifieke punten van kritiek geven wij graag onze zijde van het verhaal, zodat je zelf kunt bepalen of die punten hout snijden. In de rechtszaak van 16 november eiste de advocaat namens ons dat Farwerck een verklaring zou ondertekenen dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het netwerk worden blootgesteld. Alleen daar was deze zaak om te doen. De advocaat van Farwerck begon over de stralingsnormen, onbewezen gezondheidsschade en dergelijke, maar deze beweringen onderbouwden een standpunt dat feitelijk niet in deze rechtszaak thuishoorde; het geschil ging over de weigering de verklaring te ondertekenen en niet over de gezondheidskwestie als zodanig. Om in deze kwestie in het gelijk te worden gesteld, moet volgens ons een andere juridische route worden bewandeld. Met onze juridische procedures zijn we goed beschouwd nog maar net begonnen. We hebben een eerste rechtszaak gevoerd, komende week volgen er nog twee, maar daarna zal er nog een aantal volgen. We houden er rekening mee dat we zelfs meer dan tien rechtszaken zullen voeren.

Wij zijn Sven-Ake Hulleman dankbaar dat hij ons de ruimte geeft om op zijn YouTube-kanaal onder andere over onze rechtszaken te vertellen. De naam die hij zijn kanaal heeft gegeven, is een keuze die hij eens heeft gemaakt en het zou impertinent zijn als wij ons met die naam zouden bemoeien. Het is onwaar dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang tot de rechtszaal heeft willen weigeren. Het bestuur van de Bond heeft juist moeite gedaan om het betreffende bestuurslid tot de rechtbank toegelaten te krijgen. Wat voorviel tussen een lid van het juristen- en advocatenteam van de Bond en het betreffende bestuurslid berustte in onze beoordeling op een misverstand.

Tot slot nog een enkel woord over de Bond als organisatie. Met onze acties zijn we ons gaan begeven in een ongelijke strijd, althans in materieel opzicht. Degenen die wij langs juridische weg willen corrigeren, hebben financieel krachtige organisaties achter zich staan. Wij hebben geen relatie met zakenmensen die tonnen in onze organisatie investeren. Door de steun van jou en al die andere leden, actiedeelnemers en sympathisanten hebben we gelukkig de beschikking gekregen over een aanzienlijk geldbedrag, en daar zijn we iedereen nog steeds zeer dankbaar voor. Dit bedrag besteden we voor het overgrote deel aan de juridische procedures en ict.

Op het moment zijn wij bezig de organisatie stap voor stap op te bouwen en uit te breiden met vrijwilligers. Tegelijkertijd besteden wij veel aandacht aan het voorbereiden en uitvoeren van acties en het voorbereiden en voeren van rechtszaken. Wij hopen ons team op enig moment te kunnen uitbreiden met vrijwilligers die ons op communicatiegebied kunnen ondersteunen. Dit zou betekenen dat we een betere aanwezigheid op de sociale media krijgen. Totdat het zover is, vragen we jou om begrip dat het ons niet lukt om vaak en regelmatig op bijvoorbeeld Facebook actief te zijn.

Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond, tot zover ons woord van dank. We hopen dat je het hebt gewaardeerd.

Met hartelijke groet,


Jordy Zwarts
Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’

KPN-topman afwezig in eerste
5G-rechtszitting van de Bond

Gepubliceerd: 3 december  2020

Joost Farwerck is typisch een CEO die mooie praatjes verkoopt aan klanten, maar niet thuis geeft als puntje bij paaltje komt. Dat concludeert de Nationale Bond tegen Overheidszaken uit de rechtszitting waarin Farwerck als gedaagde had moeten verschijnen. ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is.’

Voorafgaand aan de rechtszitting van afgelopen week had Farwerck, de CEO van KPN, aan de Rotterdamse rechtbank toegezegd dat hij ter zitting zou verschijnen. De Bond verzocht daarna de rechtbank de zitting rechtstreeks op internet uit te zenden. Farwerck vroeg de rechter deze wens niet te honoreren. Toen die had besloten de uitzending wel toe te staan, trok Farwerck zijn toezegging in.

‘De topmannen uit het bedrijfsleven hebben altijd mooie praatjes over transparantie, maatschappelijk verantwoordelijkheid en dat soort zaken. Al die woorden blijken niets waard’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Als Farwerck op de man af wordt gevraagd om voor de veiligheid van zijn product in te staan, dan duikt hij weg. Hij wil het publiek blijkbaar niet onder ogen komen.’

Verklaring
De rechtszaak die de Bond had aangespannen, draaide om een verklaring die Farwerck niet wil ondertekenen. De Bond had hem en anderen van KPN schriftelijk gevraagd te verklaren dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het netwerk worden blootgesteld. Een adviseur van KPN liet daarop weten dat de mensen van het bedrijf ‘geen aanleiding’ zien om de verklaring te ondertekenen.

Naar de knoppen
In de rechtszitting liet een advocaat namens Farwerck weten dat de rechter hem niet kan dwingen tot het ondertekenen van de verklaring. Hier zou geen juridische reden voor zijn. De Bond stelde dat voor het ondertekenen hoe dan ook een dringende, maatschappelijke reden bestaat, mede omdat duizenden wetenschappelijke studies laten zien dat kunstmatige elektromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. De CEO van KPN heeft besloten 5G te activeren en weigert daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat de situatie dat mensen worden blootgesteld aan iets waar zij niet om hebben gevraagd en wat hen schade kan toebrengen. Ze hebben geen andere keuze dan die mogelijke schade net zo hoog te laten oplopen totdat ze die op Farwerck dan wel KPN kunnen verhalen. ‘Maar dan is je gezondheid wel aardig naar de knoppen’, aldus Zwarts. ‘Wat heb je aan een schadevergoeding als je geen kinderen meer kunt krijgen, kanker hebt of je afweersysteem kapot is?’

Blootstellingslimieten
Van de zijde van Farwerck werd ingebracht dat KPN zich houdt aan de blootstellingslimieten die de overheid aan uitgezonden straling stelt, maar daarmee is volgens de Bond lang niet alles gezegd. De overheid is belanghebbende in deze zaak, betoogde de advocaat van de Bond, aangezien zij zakenpartner is van de telecombedrijven. Deze kopen immers de 5G-frequenties van de overheid. Daarnaast zijn de blootstellingslimieten niet onomstreden. Farwercks advocaat suggereerde dat onder wetenschappers consensus bestaat over de blootstellingslimieten, maar daarmee is die bewering niet ook gelijk waar. De Bond stelt dat tal van ter zake kundige wetenschappers de effectiviteit van de blootstellingslimieten betwisten. Het probleem is dat zij niet aan het woord komen binnen de zogenaamd onafhankelijke adviesorganen van de overheid. 

Naar elkaar wijzen
‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’, meent Zwarts. Hij denkt dat Farwerck niet de garantie wil geven dat 5G veilig is, omdat er wel degelijk gezondheidsrisico’s bestaan. De advocaat van Farwerck erkende dit ook, alleen zouden die risico’s heel klein zijn. Deze inschatting maken de mensen van KPN niet zelf, aldus Zwarts, dat laten ze over aan de overheid. De overheid, die op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s bij de telecombedrijven legt. Dit kwam naar voren in een 5G-rechtszaak die eerder tegen de Staat der Nederlanden is gevoerd.

Zwarts: ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is. Wij worden aantoonbaar aan gezondheidsrisico’s blootgesteld en de overheid en KPN zouden geen van beide verantwoordelijk zijn voor deze risico’s. Ze wijzen naar elkaar! Ook de personen binnen de overheid en KPN die de besluiten nemen, zouden niet verantwoordelijk zijn. Hoe kan dit? Het recht is er toch niet voor bedoeld om alles en iedereen buiten schot te houden? Nu al ervaart minstens drie tot zeven procent van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische straling. Dit percentage ligt nu waarschijnlijk al hoger en zal alleen maar verder stijgen. Is het verdedigbaar dat Farwerck geen garantie voor de veiligheid van 5G hoeft te geven, terwijl steeds meer mensen door elektromagnetische straling in de problemen komen? Dit moet mensen te denken geven, ook de rechter.’

De rechter van de Rotterdamse rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan. Op 7 december (Den Haag, Søren Abildgaard van T-Mobile) en 10 december (Lelystad, Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo) vinden de volgende rechtszaken van de Bond plaats. Op 2 december was in Den Haag een rolzitting over een zaak die Jordy Zwarts als individu tegen Abildgaard aanspant. De inhoudelijke behandeling van de zaak vond toen nog niet plaats.

Ben je nog geen deelnemer aan onze 5G-actie? Meld je dan nu aan en stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Doe je met onze 5G-actie mee, dan help je ons om méér rechtszaken te voeren!

Naar aanleiding van artikel over 'desinformatie'

Bond bedankt NRC, en stelt vragen

.
Bron: NRC

Gepubliceerd: 3 december 2020

Het bestuur van de Bond heeft de mensen van NRC via een bericht op Facebook bedankt voor de reclame die ze hebben gemaakt voor diegenen die uit oprechte bezorgdheid initiatieven zijn begonnen om de gevestigde orde in haar dwalingen en bedrog te corrigeren. Het bestuur heeft ook e-mails gestuurd naar de auteurs van het artikel waarop de dankzegging betrekking heeft. De journalisten werden hierin niet alleen bedankt, maar hen werd ook een aantal vragen gesteld. Hun antwoorden zullen verduidelijken in hoeverre zij hun vak naar eer en geweten beoefenen. Je kunt de`brief aan Esther Rosenberg en de brief aan Karel Berkhout zelf lezen. Beide auteurs hebben van het bestuur inmiddels een herinnering ontvangen. 

Ken je iemand die gelooft in de officiële verhalen van de overheid, laat diegene dan eens kijken op de websites en kanalen van de organisaties uit het schema (zie de afbeelding hierboven). Attendeer de ander erop dat wat hij ziet mogelijk niet helemaal zal kloppen en volledig zal zijn, maar dat de informatie een goed beginpunt kan zijn voor onderzoek.

Adviseer de ander zijn eigen onderzoek te doen, het pad van waarheidsvinding te volgen, en daarbij een open blik houden. Laat hem zijn conclusies uitstellen, net zolang totdat de feiten hem een onvermijdelijk verhaal vertellen. Als hij ergens een oordeel over heeft, laat hem dan zichzelf de vraag stellen of hij wel kennis heeft genomen van hetgeen waarover hij oordeelt.

Waarschuw de ander voor overheidsbronnen die over ‘desinformatie’ spreken. Laat hem zichzelf de vraag stellen: waarom wil de overheid dat ik bepaalde informatie niet tot me neem? Is dit werkelijk uit bezorgdheid over mijn mentale welbevinden, of is er misschien iets anders aan de hand? Heeft de overheid er een bepaald belang bij dat ik mij niet in bepaalde onderwerpen verdiep?

Tip 1: stel de vraag waarom Kasja Ollongren, in haar functie van minister, waarschuwt voor een schijnbaar onafhankelijk blad als dat werkelijk niets aan deugdelijke informatie zou bevatten.

Tip 2: stel de vraag hoe de overheid en overheidsgetrouwe organisaties ons ten tijde van de Tweede Golfoorlog hebben geïnformeerd. Saddam Hoessein bezat massavernietigingswapens en was daarom een groot gevaar voor de wereldvrede. Wat zegt het over de overheid dat die bereid was miljoenen mensenlevens te vernietigen op basis van deze leugen?

Het had NRC overigens gesierd als het in genoemd artikel had vermeld dat het schema met de lijntjes geen geheel juiste voorstelling van zaken geeft. Een deel van de lijntjes klopt niet en andere ontbreken. Is het wel zo verstandig om als journalisten informatie van de overheid klakkeloos over te nemen? Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid en bereidheid tot onderzoek van de auteurs van het artikel? We hopen in een volgend artikel te kunnen berichten wat de betreffende journalisten op onze vragen hebben geantwoord.

NRC-artikel


Samenwerking NBO en Sven-Ake Hulleman

Rechtszaken 5G in november en december

Gepubliceerd: 1 november 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken kan eindelijk van start met zijn 5G-rechtszaken tegen de telecomproviders. De eerste rechtszitting dient halverwege november en daarna volgen twee zittingen in december. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen.’

De rechtszittingen vinden plaats op maandag 16 november (Joost Farwerck, CEO van KPN), maandag 7 december (Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile) en donderdag 10 december (Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo), zo heeft de Bond van de rechtbanken in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag en Lelystad begrepen. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. In de zomervakantie vertelde hij al dat hij niet kon wachten om de rechtszaken te starten, maar toen kon dit nog niet. Het 5G-netwerk moest eerst landelijk geactiveerd zijn en daarna moest de Bond eerst nota’s, betalingsherinneringen en aanmaningen naar de aansprakelijkgestelden sturen. 

Nieuwe advocaat
Een tegenvaller in de planning was het wegvallen van de huisadvocaat van de Bond, met wie de samenwerking niet goed verliep. Het bestuur van de Bond zag zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe advocaat. Dit duurde langer dan verwacht. ‘Er zijn maar weinig advocaten die hun nek durven uit te steken’, meent Zwarts. Het bestuur benaderde 13 kandidaten uit het eigen netwerk, maar geen van allen wensten de klus van de Bond op zich te nemen. De bestuursleden bespeurden bij de rechtsgeleerden een zekere angst. Zwarts: ‘Advocaten branden hun vingers liever niet aan zaken waarmee ze zich bij grote bedrijven en de overheid impopulair maken. Dat zijn belangrijke opdrachtgevers.’

Meerdere rechtszaken
Het bestuur van de Bond is uiteindelijk uitgekomen bij Sven-Ake Hulleman, een jurist die enige bekendheid geniet als voorzitter van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Deze stichting staat particulieren bij die door de crisis op de huizenmarkt met grote restschulden zijn blijven zitten na de verkoop van hun woning. Het Bondsbestuur besloot na overleg met Hulleman en zijn advocaten- en juristenteam dat de Bond meerdere rechtszaken los van elkaar ging voeren. ‘We volgen nu een strategie waarmee we nog meer kans maken om in de 5G-zaak gelijk te krijgen. Het kunnen aardig wat rechtszaken worden’, aldus Zwarts. Details over de strategie wil hij niet prijsgeven. ‘Onze tegenstanders lezen mee.’

Herstart campagne
De keuze voor het voeren van meerdere rechtszaken brengt met zich mee dat de Bond meer kosten moet gaan maken dan de bedoeling was. Mede om die reden gaat de Bond de campagne voor de 5G-actie herstarten. Zwarts: ‘Het gaat ons er in eerste instantie om dat mensen die dat willen, alsnog aan onze actie kunnen meedoen. Er zullen genoeg mensen zijn die nu, na de activering van 5G, zijn gaan inzien dat we 5G moeten stoppen. Met diegenen willen we ons versterken.’ Prettig hieraan is dat deze nieuwe deelnemers de kosten van alle 5G-rechtszaken helpen dragen. ‘De nieuwe deelnemers helpen zichzelf én de bestaande deelnemers. De rechtszaken die we door de nieuwe bijdragen kunnen voeren, zijn ook in hun belang.’ De nieuwe deelnemers zullen een wat andere juridische positie innemen dan de huidige deelnemers. Het is immers niet meer mogelijk om, zoals de huidige deelnemers hebben gedaan, de CEO’s van de telecomproviders te waarschuwen het 5G-netwerk niet te activeren. Wanneer de campagne voor de 5G-actie haar herstart krijgt, kan Zwarts nog niet zeggen.

Plaats en tijd
De rechtszitting van maandag 16 november met Joost Farwerck vindt in Rotterdam plaats om 14.00 uur. Die van maandag 7 december met Søren Abildgaard in Den Haag is om 12.00 uur en die van donderdag 10 december met Jeroen Hoencamp in Lelystad om 13.00 uur. Zwarts roept leden en actiedeelnemers op om bij de zittingen aanwezig te zijn. ‘Ik hoop dat veel mensen ons ter plekke zullen steunen. Hun fysieke aanwezigheid kan verschil maken in de rechtszaal.’


Patiënten kunnen huisarts een dienst bewijzen

Bond doorbreekt status-quo met Griepprikactie

Gepubliceerd: 23 september 2020
Update: 25 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om twijfels over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik manifest te maken en daarmee kansen te creëren voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. De Griepprikactie is in eerste instantie gericht op huisartsen, die een brief van de actiedeelnemers zullen ontvangen. ‘We hebben een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

Aanleiding voor de actie is de uitnodiging die veel Nederlanders de afgelopen periode hebben ontvangen om bij de huisarts een griepprik te halen. Die brief kwam vaak in een blanco envelop, bevat meestal geen plaatsnaam en datum, heeft geen handtekening van de huisarts, maar wel de vermelding van zijn naam. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar de Bond betwijfelt of dat zo is. De overheid lijkt uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt.

Gratis
De Bond is van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen. De Bond ziet nu zijn kans schoon om in reactie op de brief een belangrijk politiek-strategisch en juridisch feit te creëren. Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik en andere vaccinaties kunnen meedoen aan de actie, mits ze een uitnodiging voor de griepprik hebben ontvangen. Deelnemers aan de actie dragen er op deze manier aan bij dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel doen met het gecreëerde feit. Deelname aan de Griepprikactie is gratis.

De actie vraagt van deelnemers dat ze enkele gegevens van zichzelf en hun huisarts bij de Bond registreren, daarna een speciaal voor hen aangemaakte brief uitprinten en ondertekenen en deze vervolgens bij de huisarts afleveren. Ze ontvangen in oktober een e-mail van de Bond met het verzoek aan te geven wat de reactie van hun huisarts is geweest. Als daaruit blijkt dat een substantiële groep huisartsen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de griepprik heeft aanvaard, dan heeft de Bond zijn gewenste feit.

Geen verwijt
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van de huisartsen moeilijk te maken, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Dat is niet wat je als deelnemer wil en dat is ook niet het doel van deze actie. De bedoeling is om huisartsen te dwingen hun standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hen dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen.’ De ervaring leert dat huisartsen grote moeite hebben om uit vrije wil de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties ter discussie te stellen. Huisartsen die een brief van deelnemers aan de Griepprikactie hebben ontvangen, kan niet worden verweten dát ze deze brief hebben ontvangen en dat ze, zoals de Bond verwacht, ervoor kiezen om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik.

‘Hoe kan een beroepsgroep of overheidsinstelling van een huisarts eisen dat hij het voortbestaan van zijn praktijk op het spel zet om de farmaceutische industrie uit de wind te houden?’, vraagt Zwarts retorisch. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet de huisarts. Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen valt een huisarts in recht en rede niets te verwijten als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst, aldus Zwarts.

Dienst bewijzen
Voor zover het uitoefenen van druk op individuele huisartsen een optie zou zijn om ze op andere gedachten te brengen, dan heeft dat geen zin wanneer honderden of duizenden huisartsen weigeren om voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik in te staan. Zwarts: ‘Een paar huisartsen in het gareel duwen lukt je als beroepsgroep of ambtenarenclub misschien nog wel, maar honderden of duizenden tegelijk ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.’

Deelnemers aan de Griepprikactie bewijzen de bewuste huisarts dus feitelijk een dienst, meent Zwarts. ‘Ja, de huisarts die begrijpt dat aan het officiële vaccinatieverhaal een en ander niet klopt, die is er blij mee als hij de brief krijgt. Zonder enige repercussie kan hij eraan bijdragen dat de waarheid over vaccinaties gaat zegevieren.’ Hij kan zich zelfs voorstellen dat huisartsen patiënten ‘gaan vragen ze zo’n brief te sturen.’

Uit de houdgreep
De Nationale Bond tegen Overheidszaken verwacht dat met de Griepprikactie de schijnbare onaantastbaarheid van de heersende vaccindoctrine ‘definitief doorbroken’ zal worden. Zwarts: ‘We kunnen ervoor zorgen dat we met z’n allen loskomen uit de houdgreep van het farmaceutisch-industrieel complex. Als mensen massaal meedoen aan onze actie, dan gaan de bestuurders en ambtenaren het heel moeilijk krijgen om het officiële vaccinatieverhaal nog overeind te houden. In de rechtbank zal het van grote waarde zijn als we kunnen aantonen dat duizenden huisartsen niet voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik instaan. We hebben echt een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

De Griepprikactie volgt op de eerdere Corona-actie van de Bond, die startte op 5 mei (‘Coronabevrijdingsdag’). De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 

Eerste fase klantenportaal bijna afgerond

Veel meer gebruiksgemak
voor leden en actiedeelnemers

Gepubliceerd: 23 september 2020

Leden en actiedeelnemers van de Nationale Bond tegen Overheidszaken gaan de komende maanden meer en meer gemak ervaren in de zaken die ze met de Bond willen regelen. Ze krijgen ieder een eigen, afgeschermde pagina op de website van de Bond waar ze onder andere hun persoonlijke gegevens kunnen aanpassen, de documenten kunnen vinden van de acties waaraan ze meedoen, toelichtende informatie kunnen raadplegen, praktische vragen kunnen stellen en documenten kunnen uploaden. Het klantenportaal dat hiervoor wordt ingericht, zal het organiserend vermogen van de Bond aanzienlijk vergroten. 

Bijna een jaar geleden startte de Bond zijn aansprakelijkheidsactie tegen 5G met beperkte mogelijkheden om de registratie van deelnemers geautomatiseerd te laten verlopen. Toen zich veel meer mensen aanmeldden dan verwacht en relatief veel aansprakelijkheidsbrieven foutief ingevuld bleken, kwam de Bond voor een organisatorische uitdaging te staan. Sindsdien heeft de Bond meerdere digitale verbeterslagen gemaakt, maar nu kan de organisatie haar gebruikers op een structureel hoger niveau service gaan verlenen.

De Bond gebruikt nu nog software van verschillende marktpartijen om zijn digitale taken te vervullen. Dat is straks afgelopen. De Bond laat eigen software programmeren die aan de wensen en behoeften van de gebruikers voldoet en de organisatie in staat stelt om data effectief en efficiënt te beheren. De Bond schakelt alleen nog een extern bedrijf in voor het door gebruikers plaatsen van een handtekening in een document. Deze keuze is gemaakt, omdat dit bedrijf de beste garantie biedt op de digitale veiligheid en juridische betrouwbaarheid die het ondertekenen vereist.

Fase 1
De applicatie van de Bond wordt ontwikkeld in vier fasen. De eerste fase zit er bijna op. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd de leden en actiedeelnemers op het klantenportaal kunnen inloggen. Ze kunnen dan hun persoonlijke gegevens zien en die waar nodig aanvullen en corrigeren. Ook kunnen ze zien aan welke acties ze meedoen. Nieuwe leden en actiedeelnemers krijgen ook een account met deze mogelijkheden. Aan de het einde van de eerste fase is de hele website opnieuw gebouwd in het systeem van de Bond met daarbij een administratiepanel dat veel meer mogelijkheden biedt voor het ‘managen’ van inhoud. Webpagina’s kunnen dan met realtime gegevens worden uitgerust, zodat bijvoorbeeld altijd het actuele aantal deelnemers aan een actie kan worden vermeld en het tijdstip van de dag in aanspreekvormen kan worden verwerkt (‘Goedemorgen, welkom op jouw persoonlijke account.’).

Fase 2
In de tweede fase worden op het persoonlijke account de documenten beschikbaar gemaakt van de acties waaraan een gebruiker deelneemt. Doe je mee aan de 5G-actie, dan vind je op jouw persoonlijke account de aansprakelijkheidsbrieven die de Bond eerder voor jou heeft aangemaakt. Als je je formele documenten zoekt, hoef je dus niet meer in e-mails of computerbestanden te zoeken. Het eventueel in orde maken van een betaling kan vanuit jouw account; je hoeft dan niet meer naar een nieuwe betalingslink op zoek te gaan.

Medewerkers van de Bond kunnen aan het einde van de tweede fase direct in het systeem nieuwsbrieven aanmaken en deze van daaruit naar de leden en actiedeelnemers verzenden. Alle e-mails die nodig zijn om de gebruikers een ‘klantenreis’ te laten afleggen, kunnen ze in het systeem van de Bond klaarzetten. De hiervoor benodigde databases staan direct tot hun beschikking en hoeven ze niet meer aan te maken.

Fase 3
In de derde fase van de softwareontwikkeling worden de mogelijkheden voor serviceverlening aan de gebruikers verder vergroot. Mensen krijgen op hun account informatie te zien over de stand van zaken in lopende acties, kunnen vragen stellen en kunnen meer zelf regelen, bijvoorbeeld het terugvragen van een dubbele betaling. Het sturen van een e-mail zal in veel gevallen niet meer nodig zijn. Vragen zullen deels automatisch afgehandeld worden en deels zal interactie met medewerkers van de servicedesk nodig zijn. Medewerkers van de Bond krijgen de beschikking over ‘rijkere’ data, waardoor ze beter kunnen zien waar de leden en actiedeelnemers in het gebruik van het systeem eventueel op problemen stuiten.

Fase 4
In de vierde en laatste fase zal gewerkt worden aan de borging van stabiele prestaties bij grootschalig gebruik. Om aan invloed te winnen wil de Bond een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking aan zich binden. Maar om substantiële groei aan te kunnen, moet het digitale systeem van de Bond wel grote aantallen gebruikers aankunnen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat veel gebruikers zich tegelijkertijd aanmelden zonder dat de website overbelast raakt of data traag verwerkt. In deze fase wordt ook de back-up van het systeem uitgebreid naar meerdere back-ups bij meerdere providers.

Planning
Zoals vermeld is de eerste fase van de softwareontwikkeling bijna afgerond. Leden en actiedeelnemers krijgen een e-mail met daarin een link en wachtwoord waarmee ze op hun account kunnen inloggen. De tweede fase moet begin oktober starten, de derde begin november en de vierde begin december. Rond de jaarwisseling moet de nieuwe applicatie in optima forma draaien.

Wat aan de Corona-actie vooraf ging

‘Mark Rutte, u begaat een onrechtmatige daad’

Gepubliceerd: 2 augustus 2020

Aan de Corona-actie van de Bond ging weloverwogen voorwerk richting de voor de coronamaatregelen verantwoordelijke bestuurders en parlementsleden vooraf. De opbouw van het Corona-dossier in chronologische volgorde.

De Corona-actie van de Bond startte op dinsdag 5 mei 2020, ‘Coronabevrijdingsdag’. Het bestuur van de Bond had toen al een reeks voorbereidingen getroffen om tegenover de publieke bestuurders een juridisch sterke positie te verkrijgen. De Nederlandse regering adviseerde op 9 maart 2020 iedereen om hygiënemaatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te werken. De ontwikkelingen volgden elkaar daarna in hoog tempo op.

Het bestuur van de Bond had vanaf het begin de Corona-zaak in onderzoek. Het bestudeerde de wijze waarop de regering opereerde, stelde een vermoeden van onbehoorlijk bestuur vast en formuleerde vragen op basis waarvan de aanwezigheid (het ontbreken) van een feitelijke grondslag onder de besluiten in de zogeheten coronacrisis kon worden vastgesteld. De vragen vormden de inhoudelijke basis voor brieven die onder briefgeheim aan Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectiebestrijding van RIVM) werden verzonden.

Mark Rutte ontving zijn eerste brief op 26 maart. Hierin werd hem gevraagd waarmee, door wie en wanneer hij over ‘de gevaren’ van COVID-19 was geïnformeerd. Hugo de Jonge kreeg op 27 maart zes brieven van Jordy Zwarts. Elke brief richtte zich op een andere inhoudelijke vraag. De vragen gingen onder andere over de inhoud en wetenschappelijke onderbouwing van de tests op het coronavirus, de aantallen tests die waren uitgevoerd, de uitslagen en validatierapporten van die tests, de leveranciers van de tests en de feiten omtrent de sterftegevallen waarvoor het coronavirus verantwoordelijk zou zijn. Jaap van Dissel kreeg op 30 maart ook zes brieven. De vragen in deze brieven richtten zich op de effectiviteit en veiligheid van vaccins, de noodzaak daarvan en het bestaan van immuniteit.

Zwarts kreeg geen enkele reactie. Daarop ontving Mark Rutte op 20 april 2020 een herinneringsbrief waarin Zwarts meedeelde dat hij Rutte’s keuze om hem niet de gevraagde informatie te verstrekken opvatte als een blijk van onbehoorlijk bestuur en dus als een schending van zijn ambtseed of belofte. ‘U begaat een onrechtmatige daad’, aldus Zwarts. Hugo de Jonge ontving op dezelfde dag een brief met dezelfde boodschap. Jaap van Dissel kreeg zijn herinneringsbrief op 27 april.

Ook op de herinneringsbrieven kwam geen reactie. Hierop stuurde Zwarts op maandag 4 mei 2020 brieven aan Rutte, De Jonge en Van Dissel waarin hen te verstaan werd gegeven dat ze tot 19 mei de tijd zouden krijgen om hun coronamaatregelen in te trekken en dat ze een zelfuitvoerend contract met deze boodschap tegemoet konden zien. Dit zelfuitvoerende contract ging deel uitmaken van de Corona-actie. Zoals vermeld startte de actie de volgende dag, op Coronabevrijdingsdag.

Op de derde brief ontving Zwarts evenmin een reactie. Hierop besloot het bestuur van de Bond om de leden van de Eerste en Tweede Kamer over de onrechtmatige daad van Rutte, De Jonge en Van Dissel te informeren. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer ontvingen op 10 mei 2020 een persoonlijk aan hen gerichte brief (‘Aanzegging’). Alle e-mails werden apart onder briefgeheim verzonden met naamsvermelding in de brieven. Onder verwijzing naar hun ambtsplicht en civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen werd van de parlementsleden geëist dat ze de inwerkingtreding van de ‘spoedwet’ per direct zouden uitstellen en hun steun aan de (overige) coronamaatregelen zouden intrekken. ‘Doet u dit niet, dan heeft dit voor u persoonlijk consequenties’, zo viel in de brief te lezen. ‘Wij, de deelnemers aan de Corona-actie van de Bond, hebben géén toestemming gegeven en geven géén toestemming om in de zogeheten coronacrisis zonder feitelijke grondslag besluiten te nemen en te handhaven op deze besluiten die verregaande gevolgen voor ons en anderen in de Nederlandse samenleving hebben.’

Op 18 mei 2020 stuurde Zwarts een tweede brief naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer (‘Opdracht’). Naar aanleiding van een toespraak van Sara Cunial in het Italiaanse parlement gaven Zwarts en alle deelnemers aan de Corona-actie de Kamerleden de opdracht om gedrags- en antecedentenonderzoek te doen naar Bill Gates en anderen. In een derde brief, verstuurd op 26 mei, kregen de Kamerleden de consequenties te lezen van het feit dat ze hun medewerking aan de onrechtmatige daden in onbehoorlijk bestuur aangaande ‘corona’ niet hadden opgezegd. ‘Wegens uw grove nalatigheid, uw schending van de ambtsplicht in behoorlijk bestuur die ontstaat door uw niet-intrekken van uw toestemming voor de tenuitvoerlegging van de spoedwet inclusief uw steun aan de (overige) coronamaatregelen, heeft u uw discretionaire bevoegdheid verloren. Met uw discretionaire bevoegdheid is tevens uw ambtelijke immuniteit die u anders zou genieten in behoorlijk bestuur vervallen.’

Met de stappen die het bestuur van de Bond in de richting van Rutte, De Jonge en Van Dissel zette, kon het de juridische betekenis van het zelfuitvoerende contract met hen versterken. Het bood en biedt ook mogelijkheden om andere juridische initiatieven kracht bij te zetten. De stappen in de richting van de leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn eveneens juridisch substantieel. Doordat de Bond hun rechtshandelen in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, kan de Bond een rechter gaan vragen om deze verklaringen in rechte te bekrachtigen. Dit komt neer op het verlenen van ontslag.

Wil je de brieven lezen? Ga dan naar https://bondoverheidszaken.nl/brieven.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl