Voor diegenen die ‘criminele organisatie’
niet langer willen financieren

Bond start kortlopende Belasting-actie

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 9 juli 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart tegen de Belastingdienst. Deze is verantwoordelijk voor de financiering van misdrijven tegen de menselijkheid waaraan Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zich schuldig maken. Deelnemers aan deze actie geven formeel te kennen dat ze stoppen met het betalen van belasting.

Betaal je belasting, dan financier je een organisatie die misdrijven tegen de menselijkheid pleegt. Je helpt feitelijk mee aan de opbouw van een totalitair bestuurlijk systeem dat jou, je geliefden en alle andere Nederlanders geen enkele vrijheid meer zal toestaan. Zelfs niet de vrijheid om over je eigen lichaam te beschikken.

De Bond is van mening dat er maar één ding op zit, en dat is stoppen met belasting betalen. Ben je het hiermee eens, dan kun je meedoen aan een nieuwe collectieve actie van de Bond. Deze actie heeft een korte looptijd (deadline 2 augustus 2021) en zal vanaf 1 september 2021 kunnen resulteren in een rechtszaak waaraan mensen nog kunnen deelnemen om bijgevoegd te worden. Mocht de directeur-generaal van de Belastingdienst niet naar tevredenheid reageren op de brief die over ruim drie weken namens alle actiedeelnemers bij hem zal worden afgeleverd dan start de Bond deze rechtszaak.

‘We moeten alles doen wat we kunnen om het systeem te ontmantelen, nu het nog kan’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De Belastingdienst is de motor van de overheid. Als je die kunt laten vastlopen, dan kunnen Rutte, De Jonge en al die andere medeplegers hun dwang niet langer op ons uitoefenen. Het is immoreel om belasting te betalen. Kijk eens hoeveel schade ons met die onrechtmatige coronamaatregelen is toegebracht!’ Zwarts en zijn medebestuurders twijfelen er niet aan of de ‘autoriteiten’ van plan zijn om de Nederlandse bevolking nog verder aan zich te onderwerpen.

Deelnemers aan de Belasting-actie ondertekenen een brief (‘Kennisgeving met Eis’) aan Peter Smink, de directeur-generaal van de Belastingdienst. Met deze brief geven de actiedeelnemers te kennen dat ze niet langer belasting zullen betalen, tenzij Smink een aantal kritische stellingen over de coronamaatregelen met dwingend bewijs weet te ontkrachten. Geeft Smink in het geheel geen reactie of komt hij met een niet-onderbouwde of anderszins onvoldoende onderbouwde weerlegging van de stellingen, dan ziet de ondertekenaar van de brief zich genoodzaakt tot het naleven van de wet met inachtneming van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Hij verklaart zijn gedane belastingaangifte(n) dan van rechtswege nietig, wat inhoudt dat hij zichzelf met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2020 ontslaat van het betalen van belasting aan de Belastingdienst. Genoemd artikel uit het Wetboek van Strafrecht gaat over deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

De Belasting-actie kan een risico inhouden wanneer deelnemers daadwerkelijk onmiddellijk stoppen met het betalen van belasting. Doe je geen belastingaangifte of betaal je een belastingaanslag niet, dan krijg je te maken met aanmaningen en vervolgens met boetes en deurwaarders. De Bond denkt een sterke zaak te hebben tegen Smink en zijn Belastingdienst. Wil je als deelnemer geen risico lopen, dan kun je ervoor kiezen om wel aan de Belasting-actie mee te doen maar tegelijkertijd toch belasting te blijven betalen. Als de Bond de rechtszaak wint, dan kan die namens jou de betaalde aanslagen over 2020 en 2021 terugvorderen.

‘We zien het liefst dat mensen massaal stoppen met het betalen van belasting en zich bij ons aansluiten. Dan staan we sterk bij de rechter en laten we zien dat het ons menens is’, legt Zwarts uit. ‘Als je niet meer in staat bent om belasting te betalen, bijvoorbeeld doordat de overheid jouw bedrijf kapot heeft gemaakt, dan kan deze actie jouw redding zijn. Heb je nog veel te verliezen, dan kun je de criminelen van de overheid blijven financieren. Maar dat is natuurlijk niet waar de oplossing ligt.’

De korte looptijd van de actie zorgt ervoor dat de actiedeelnemers betrekkelijk snel meer duidelijkheid zullen hebben over hun juridische positie. Behalve kritische stellingen bevat de brief aan Smink eveneens een aantal eisen die bij zijn hoogste bestuurder zullen worden neergelegd wanneer hij de stellingen niet met dwingend bewijs weerlegt. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op het coronabeleid, maar onder andere ook op de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen, het terugvorderen van de onrechtmatige BTW op energieheffing en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt.

Voor mensen die zich uitsluitend door de traditionele media laten informeren, is het mogelijk onvoorstelbaar dat Mark Rutte en de zijnen zich schuldig hebben gemaakt en nog steeds maken aan misdrijven tegen de menselijkheid. Mensen die zich serieus verdiepen in de achtergronden van de coronamaatregelen, en zich dus niet alleen op informatie van de traditionele media baseren, weten dat daarvan wel degelijk sprake is. Misdrijven (misdaden) tegen de menselijkheid zijn precies de reden waarom topadvocaat Reiner Fuellmich en zijn collega’s binnenkort rechtszaken hebben tegen onder anderen Christian Drosten (ontwerper coronatest), Lothar Wieler (directeur Robert Koch Institute) en Anthony Fauci (topadviseur Amerikaanse regering inzake ‘corona’). Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ook de aanleiding voor de strafrechtelijke aangiften die onlangs tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zijn gedaan. Aan de collectieve strafaangifte van de Bond doen 4.470 deelnemers mee.

De Bond heeft aangaande ‘corona’, als onderdeel van zijn Corona-actie, ook zelf rechtszaken in voorbereiding. Momenteel worden dossiers tegen de Nederlandse gedaagden en verdachten opgebouwd om de zaak tegen hen extra te versterken. Ook in het geval van de aankomende 5G-rechtszaken wordt extra bewijsmateriaal verzameld.

Wegens deelneming aan een criminele organisatie 

Bond doet strafaangifte tegen Rutte c.s.
namens 4.470 actiedeelnemers

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 9 juli 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft afgelopen week namens 4.470 mensen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Mark Rutte en de zijnen. Deze collectieve aangifte werd gedaan op het politiebureau in Sneek. 

Bij de aangifte werd onder andere een namenlijst van in totaal 63 pagina’s overhandigd. De namen van alle aangevers moesten aan de politie bekend worden gemaakt, aangezien het wettelijk niet mogelijk is om anoniem strafaangifte te doen. De dienstdoende agent nam een verklaring op waarin de namen werden genoemd van Mark Rutte, Hugo Mattheus de Jonge, Karin Hildur Ollongren, Cornelia Johanna Schouten, Tamara van Ark, Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus en Sigrid Agnes Maria Kaag. Zij zijn degenen tegen wie de aangifte zich primair richt. Subsidiair richt de aangifte zich tegen alle mensen in hun hoedanigheid van medeplegers, ‘die direct en indirect gestructureerd in een bepaalde organisatiegraad door de verdachten worden aangestuurd en geleid’.

De aangifte vermeldt de volgende, inzake de coronamaatregelen gepleegde delicten: deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (art. 140 Sr), ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht (art. 4 WIM), het veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld (art. 289 Sr), het bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers (art. 83a Sr), het handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 93 Sr), het samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 1 Sr), het handelen met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 Sr), het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen (art. 97 lid 1 Sr), het plegen van allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van artikel 97 Sr (art. 97 lid 2 Sr) en misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden (art. 365 Sr).

De aangifte namens de 4.470 deelnemers aan de actie van de Bond werd in Sneek gedaan, omdat de Bond berichten hebben bereikt dat politieagenten in diverse gemeenten weigeren om aangiften tegen Rutte en de zijnen op te nemen. De Bond schatte in dat de kans op weigering van de aangifte in Sneek klein was. Het Openbaar Ministerie is nu verplicht om een besluit te nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de strafrechtelijke aangifte. Zou het Openbaar Ministerie besluiten de aangifte van 4.470 Nederlanders niet serieus te nemen, dan start de Bond een zogeheten artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof. Zou het Gerechtshof het besluit van het Openbaar Ministerie steunen, dan dient de Bond een klacht in bij het Internationaal Strafhof. 


Waarschijnlijk ook aanklacht bij het Internationaal Strafhof

Doe met de Bond collectief aangifte tegen Rutte c.s.
in samenwerking met stichting Artsen voor Waarheid

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 4 mei 2021

Je kunt nu ook collectief strafrechtelijk aangifte doen tegen Rutte en de zijnen! Als je er tegenop ziet om daarvoor naar het politiebureau te gaan, kun je de Bond machtigen om namens jou de aangifte inzake de coronamaatregelen uit te voeren. De Bond biedt deze mogelijkheid aan op verzoek van zijn leden. Het ziet ernaar uit dat de Bond ook een aanklacht bij het Internationaal Strafhof zal indienen.

Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen aangifte opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen. De Bond steunt de actie van Artsen voor Waarheid en biedt de mogelijkheid om collectief digitaal aangifte te doen.

Laat de Bond namens jou aangifte doen

Je machtigt de Bond om namens jou aangifte te doen bij de politie middels het plaatsen van een digitale handtekening en je zet een digitale handtekening in de digitale versie van de aangifte. Je ontvangt het door jou digitaal ondertekende document (digitale versie Aangifteboek tegen Rutte c.s.), dat wordt meegenomen in de collectieve aangifte van de Bond.
Prijs: € 3,- per aangifte.

Strafbare feiten
De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe. Met het document dat Artsen voor Waarheid heeft opgesteld, doe je aangifte van strafbare feiten (misdrijven tegen de menselijkheid) die door middel van de coronamaatregelen tegen jou en de rest van de Nederlandse bevolking zijn gepleegd en vraag je via de politie aan het Openbaar Ministerie om naar deze strafbare feiten een onderzoek in te stellen. Het doel van dit onderzoek is strafvervolging.

Internationaal Strafhof

Inmiddels hebben berichten de Bond bereikt dat strafrechtelijke aangiften tegen Rutte en zijn medeplegers niet altijd in behandeling worden genomen. Doe je mee aan de collectieve aangifte van de Bond en zou de betreffende Officier van Justitie weigeren naar aanleiding van de collectieve aangifte een strafzaak tegen de verdachten te starten, dan zal de Bond hiertegen bezwaar maken bij het Gerechtshof. Mocht het Gerechtshof het besluit van de Officier van Justitie steunen, dan zal de Bond een aanklacht tegen Rutte en de anderen indienen bij het Internationaal Strafhof. De kans dat dit uiteindelijk zal gebeuren, is volgens de Bond groot.

Willem-Alexander
In verband met de strafrechtelijke aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers is het van belang dat Willem-Alexander in zijn functie van koning tot twee keer toe in een toespraak te kennen heeft gegeven dat de Nederlandse bevolking wat hem betreft een opdracht te vervullen heeft. Op 31 maart 2021 te Den Haag zei hij (vertaald uit het Engels): ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ Op 4 mei 2020 te Amsterdam zei hij, verwijzend naar de situatie in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.’  

Iedere agent heeft eens zijn eed of belofte van trouw aan de koning afgelegd. Overweeg daarom, als je zelf aangifte gaat doen (optie 1), om bovengenoemde citaten geprint mee te nemen ter motivatie van de aangifte. De toespraken zijn in pdf te downloaden: 

Videoboodschap 31 maart 2021 (pdf)  
Toespraak herdenking 4 mei 2020 (pdf) 

Zelf printen
Je kunt de aangifte ook zelf printen en met je eigen geprinte versie naar het politiebureau gaan. Je vindt de aangifte in digitale vorm hier.

Vragen
Heb je vragen? Zie dan onze sectie ‘Vraag en antwoord’ hier. Heb je na het lezen van alle uitleg nog steeds vragen, neem dan contact met de Bond op.Doe aangifte tegen Rutte c.s.
en steun Artsen voor Waarheid

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 7 april 2021

Je kunt strafrechtelijk aangifte doen tegen Rutte en de zijnen! Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen document opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen. Wij steunen de actie van Artsen voor Waarheid van harte en roepen jou op om daaraan deel te nemen.

De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe. Met het document dat Artsen voor Waarheid heeft opgesteld, doe je aangifte van strafbare feiten (misdrijven tegen de menselijkheid) die door middel van de coronamaatregelen tegen jou en de rest van de Nederlandse bevolking zijn gepleegd en vraag je via de politie aan het Openbaar Ministerie om naar deze strafbare feiten een onderzoek in te stellen. Het doel van dit onderzoek is strafvervolging.

Slagen wij er met Artsen voor Waarheid in om met z’n honderden of zelfs duizenden aangifte te doen bij de politie, dan neemt de druk op Rutte en de anderen om de coronamaatregelen in te trekken aanzienlijk toe. 

Heb je vragen? Zie dan onze sectie ‘Vraag en antwoord’ hier. Heb je na het lezen van alle uitleg nog steeds vragen, neem dan contact met de Bond op. 

Natuurlijk heeft de Bond zijn eigen rechtszaken inzake de coronamaatregelen te gaan. Binnenkort krijgen deelnemers aan de Corona-actie een update. De strijd voor het herstel van onze samenleving winnen we niet zomaar. Onze Corona-actie zal naar verwachting in belangrijke mate aan dit herstel bijdragen en de Bond denkt dat een massale aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers hier eveneens aan zal bijdragen. De Bond volgt met zijn Corona-actie en Stemmen Onder Voorwaarden in eerste instantie een civielrechtelijke route. Artsen voor Waarheid volgt direct een strafrechtelijke route. Het is belangrijk dat we alle kansen benutten om onze macht terug te nemen en de tirannie te stoppen. Dit is wat wij te doen hebben.

Overigens heeft Willem-Alexander in zijn functie van koning tot twee keer toe in een toespraak te kennen gegeven dat de Nederlandse bevolking wat hem betreft een opdracht te vervullen heeft. Op 31 maart 2021 te Den Haag zei hij (vertaald uit het Engels): ‘Laten we niet  tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ Op 4 mei 2020 te Amsterdam zei hij, verwijzend naar de situatie in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.’ 

De dienstdoende agent heeft eens zijn eed of belofte van trouw aan de koning afgelegd. Overweeg daarom om bovengenoemde citaten geprint mee te nemen ter motivatie van de aangifte. De toespraken zijn in pdf te downloaden:
Videoboodschap 31 maart 2021
Toespraak herdenking 4 mei 2020


Brief voor familieleden en vrienden

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 7 april 2021

De Bond heeft een brief opgesteld die mensen kunnen sturen naar familieleden en vrienden die nog geloven dat de overheid er is om hun problemen op te lossen en denken dat jij een ‘wappie’ bent. In de brief geef je ze het advies om eens wat bronnen te bestuderen.

Het kan frustrerend zijn wanneer je de werkelijkheid van bijvoorbeeld de coronamaatregelen kent, maar niet de ruimte krijgt om datgene wat je weet onder de aandacht van anderen te krijgen, zeker als dat mensen zijn die voor het overige dicht bij je staan. Hen proberen van je gelijk te overtuigen gaat niet werken, omdat zij nog niet ‘klaar’ zijn voor het ontvangen en verwerken van informatie die niet in hun wereldbeeld past. Het is wel prima om mensen steeds op juiste informatie te wijzen en ze het advies aan de hand te doen om er eens naar te kijken. Voor dit doel heeft de Bond een korte brief gemaakt die je naar familieleden en vrienden kunt sturen.

Het voordeel van het sturen van een brief is dat de ontvanger van die brief de tijd kan nemen om de inhoud van wat je vertelt op zich in te laten werken en dat die dit kan doen op het moment dat het hem of haar het beste past. Mensen kunnen alleen zichzelf ervan overtuigen dat ze hun leven lang essentiële dingen verkeerd hebben gezien. Waarschijnlijk heb jij ook eerst zelf moeten ontdekken hoe een en ander in elkaar stak voordat je kon accepteren dat bijvoorbeeld bepaalde publieke bestuurders dubbelspel spelen.

Wij raden je aan om de brief in papieren vorm bij de anderen te bezorgen of te laten bezorgen. Je kunt de geadresseerden vragen of ze omwille van jullie familieband of vriendschap jouw brief willen lezen. Doen ze niets met jouw brief, dan is dat erg vervelend, maar dan heb je even gedaan wat je kunt. Het staat je natuurlijk vrij om hen een volgende keer weer op belangrijke informatie te wijzen, wij raden je ook aan om dat te doen, maar vermijd dat dit jou gaat frustreren. Wees blij dat jij je ontdekkingen hebt gedaan en ga ervan uit dat degenen om wie je zoveel geeft op enig moment alsnog ‘wakker’ zullen worden. 

De familie- en vriendenbrief vind je hier.Stemmen onder jouw contractuele voorwaarden

Precies wat Nederland nodig heeft, meer dan ooit

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 13 maart 2021

Op woensdag 17 maart vinden de landelijke verkiezingen plaats en veel mensen zullen zich afvragen óf ze zullen gaan stemmen. Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Jesse Klaver, Sigrid Kaag en de andere lijsttrekkers zullen in de resterende verkiezingscampagne hun onderlinge meningsverschillen aanscherpen en de traditionele media zullen die uitvergroten. Mensen zullen van allerlei toekomstplannen bewust worden gemaakt en daardoor zullen ze zich gedwongen voelen om toch te gaan stemmen; ze willen voorkomen dat onwenselijke plannen doorgang vinden. De politici doen hun verkiezingsbeloften om stemmen te winnen, niet om ze na te komen. Na de verkiezingen gaan ze onderhandelen, beleidswensen uitruilen en compromissen sluiten, die vervolgens het ideale excuus voor het breken van de beloften zijn. Met hoeveel zetels hun partij in de Tweede Kamer komt, maakt hen uiteindelijk niet zoveel uit. Het gaat ze vooral om het verkrijgen van een hoge kiezersopkomst, zodat de ‘legitimiteit’ van het landsbestuur kan worden bevestigd.

De kiezers zijn zo gevangene in een systeem dat geen recht doet aan hun stem en hen dwingt tot nederigheid. De regels van de ‘democratie’ bepalen dat ze de besluiten van de gekozen politici moeten accepteren, ook al zijn ze het er niet mee eens. Filosofen hebben het in dit verband over het ‘sociaal contract’ dat tussen de staat en het individu bestaat, waarbij het individu ten behoeve van het algemeen belang vrijheden heeft afgestaan. Die filosofen gebruiken deze term als een concept, om duidelijk te maken hoe de legitimiteit van het politieke systeem in elkaar steekt. Wat veel mensen niet beseffen, en de politici zelf vaak ook niet, is dat het sociaal contract tussen kiezer (burger) en gekozene (overheid) wel degelijk bestaat. De politici kunnen denken dat ze onschendbaar zijn, dat ze in hun functie kunnen doen en laten wat ze willen zonder dat dit voor hen persoonlijk consequenties heeft. Dit is echter een misrekening.

Kiezers hoeven niet langer gevangene in het politieke systeem te zijn

Wanneer iemand naar de stembus gaat, neemt hij zijn stempas mee en zijn paspoort. Met het paspoort maakt hij zich kenbaar in zijn hoedanigheid van burger. Op het moment dat de kiezer een vakje rood kleurt, verricht hij als burger een rechtshandeling: hij geeft iemand zijn volmacht om hem de komende vier jaar te besturen. Degenen die zitting nemen in de Tweede Kamer doen dat in vereniging. De kiezer die op een kandidaat-Kamerlid stemt, geeft daarmee dus tegelijkertijd aan dat hij onderdeel van die vereniging wil zijn. De Kamerleden zijn de bestuurders van die vereniging en hij gaat met één van deze bestuurders een verbintenis aan. Komt de kandidaat niet in de Tweede Kamer, dan gaat zijn stem via de verdeling van de restzetels naar een andere kandidaat, met wie hij dan een verbintenis heeft.

De gekozen leden van de Tweede Kamer denken dat ze een sterke positie innemen, omdat ze door een eenzijdige rechtshandeling in hun functie worden aangesteld. Van een verbintenis zou dan geen sprake zijn, omdat die alleen kan bestaan wanneer deze op twee of meer personen betrekking heeft. Vanaf het moment dat de parlementsleden vanwege de ‘onbezoldigde’ uitoefening van hun ambt een zogeheten ‘schadeloosstelling’ accepteren, is er echter een vermogensrechtelijke relatie en daarmee een verbintenis. Daarnaast leggen ze in hun hoedanigheid van burger bij hun aanvaarding van het Kamerlidmaatschap een eed of belofte af en daarmee bekrachtigen zij de verbintenis met de vereniging Tweede Kamer. Op grond van deze verbintenis is een Kamerlid civielrechtelijk en strafrechtelijk ontvankelijk. De leden van het kabinet, de ministers, nemen mogelijk een iets andere positie in, maar ook zij leggen een eed of belofte af. Op de dag van de verkiezingen wordt het kabinet demissionair. Daarna moeten de kabinetsleden, ook degenen die lid van het vorige kabinet waren, in hun hoedanigheid van burger een eed of belofte afleggen.

Stemmen kiezers onder voorwaarden, dan is het afgelopen met hun nederigheid tegenover de politici

De Tweede Kamerleden zijn kwetsbaar op het moment dat ze met de kiezers een verbintenis aangaan en voor de kabinetsleden geldt dit op het moment dat ze demissionair zijn en opnieuw beëdigd moeten worden. Dat moment breekt aan na de verkiezingen, dus nadat de kiezers hun volmacht aan de gekozenen hebben afgegeven. De kwetsbaarheid schuilt in het feit dat elke verbintenis, van welke aard dan ook, op basis van gelijkwaardigheid wordt aangegaan. Niemand kan een ander dwingen om een verbintenis met hem of iemand anders aan te gaan, ook vertegenwoordigers van de overheid mogen dat niet. Zou iemand besluiten tijdens de verkiezingen zijn stem niet uit te brengen, dan heeft dit dus tot gevolg dat hij zich niet heeft aangesloten bij de vereniging Tweede Kamer en zich door die vereniging niet hoeft te laten besturen. Een mogelijkheid is ook om wél de verbintenis met het Kamerlid aan te gaan, dus wel een stem aan iemand te geven, maar om dit onder voorwaarden te doen. Stemmen onder voorwaarden geeft de mogelijkheid om actief in het politieke systeem in te grijpen, wat met niet-stemmen niet kan. Als iemand niets met zijn stempas doet, dan kan de overheid claimen dat diegene zijn volmacht stilzwijgend heeft verleend. Daarbij kan zij verwijzen naar artikel 3:61 van het Burgerlijk Wetboek. 

Zouden kiezers onder voorwaarden hun stem uitbrengen, dan zouden ze niet langer een gevangene in het politieke systeem zijn en zou het afgelopen zijn met hun nederigheid tegenover de politici. Zouden die zich niet aan hun voorwaarden houden, dan zouden ze voor de rechter gedaagd kunnen worden wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Dit is een even slimme als unieke manier om behoorlijk publiek bestuur af te dwingen. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft dit stemmen onder voorwaarden in een doorwrocht juridisch document uitgewerkt. Zou een substantieel aantal kiezers aan de actie van de Bond deelnemen, dan is een historische doorbraak in het politieke systeem mogelijk. Dat is precies wat Nederland nodig heeft, meer dan ooit.


Rechtbank wijst vordering Zwarts af

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 5 maart 2021

De rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Jordy Zwarts tegen Søren Abildgaard van T-Mobile afgewezen. De Bond gaat sowieso een volgende stap zetten om de geëiste dagvergoeding vanwege de activering van 5G alsnog te ontvangen.

In de zitting van afgelopen maandag had de rechter vragen over de verbintenis die Zwarts met Abildgaard meende te hebben, over de onrechtmatige daad die de telecomdirecteur zou hebben gepleegd en over het op de persoon richten van de aansprakelijkstelling. De Bond is van mening dat tussen Abildgaard en Zwarts een verbintenis is ontstaan op het moment dat het 5G-netwerk landelijk werd geactiveerd. De rechter zei dat de wet geen ‘zelfuitvoerend contract’ kent en dat Zwarts zich dus ook niet op het bestaan van een dergelijke verbintenis kon beroepen. Zwarts stelde dat hij ‘persoonlijke dienstbaarheden’ niet hoefde te dulden en dat hij in zijn recht stond om voorwaarden te stellen aan de verbintenis die met Abildgaard was ontstaan op het moment van activering. Deze activering was wat hem betreft een onrechtmatige daad, omdat hij daarmee aan een experiment was blootgesteld.

De rechter was er niet van overtuigd dat van een experiment sprake was en vond dat de onderbouwing ontbrak voor de stelling dat tegen Zwarts een onrechtmatige daad was begaan. Het opmerkelijke feit deed zich hierbij voor dat de rechter niet over de stukken bleek te beschikken die Zwarts een week eerder tijdig naar de rechtbank had verzonden. Zwarts kon bewijzen dat de verzending daadwerkelijk had plaatsgevonden, maar kon daarmee het inhoudelijke verloop van de zitting niet veranderen.

De Bond vindt dat telecomdirecteuren zich niet achter de rechtspersoon van hun BV of NV mogen verschuilen om zo niet zelf aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor een onrechtmatige daad. De activering van het 5G-netwerk is wat de Bond en Zwarts betreft een daad van onbehoorlijk bestuur waarin een onrechtmatige daad wordt gepleegd, maar mede doordat de rechter geen kennis had genomen van de door Zwarts toegezonden stukken kon die niet in dit verhaal meegaan.

De Bond gaat hoe dan ook een volgende stap zetten om de rechter wél in de aansprakelijkstelling mee te krijgen. De volgende zaak richt zich op de rechtspersoon, dus op T-Mobile als bedrijf. Anticiperend hierop heeft de Bond eerder al een speciale 5G-claimstichting opgericht die juiste statuten heeft om een massaschadeclaim in te dienen. De Bond behoudt zich echter wel alle rechten voor om, mocht de eis om dagvergoedingen in massaclaim worden afgewezen, de ‘secudair’ of de jure bestuurder Søren Abildgaard alsnog primair verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen. Ook in zijn formele hoedanigheid van bestuurder heeft Abildgaard onweerlegbaar als primair verantwoordelijke en aansprakelijke in de praktijk (‘de facto’) gehandeld om formeel (de jure) de feitelijke activering van het 5G-netwerk te laten gebeuren.

Los van de volgende rechtszaak of rechtszaken over de dagvergoedingen gaat de Bond nog andere rechtszaken voeren om 5G te stoppen. De werkgroepen die de Bond gaan ondersteunen in de inhoudelijke voorbereidingen op deze komende rechtszaken gaan naar verwachting binnen enkele weken van start.

Heb je je nog niet aangemeld voor onze lopende acties?

1. Breng jouw stem uit onder contractuele voorwaarden:
https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html

2. Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag. Eis openheid van zaken omtrent 'corona':
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html

3. Stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Stel daarnaast politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom:
https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

4. Bescherm je kind tegen coronamaatregelen op school:
https://www.bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html


Voorzitter Zwarts: ‘Misschien wel onze laatste kans’

Bond start actie Stemmen Onder Voorwaarden

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zet alles op alles om door middel van rechtszaken 5G en de coronamaatregelen te stoppen, maar grijpt nu ook de komende Tweede Kamerverkiezingen aan om de overheid met harde hand te corrigeren. ‘We hebben een historische kans om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht.’

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt met zijn nieuwe actie kiezers in staat om aan hun stem contractuele voorwaarden te verbinden. Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer en de regering een volmacht om hen te besturen (art. 3:61 BW). De kiezers kunnen aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is.

Behoorlijk bestuur
De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Degenen die meedoen aan Stemmen Onder Voorwaarden verlangen van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Gaat het aanstaande Kamerlid (bijv. lijsttrekker) niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevriest’ de actiedeelnemer zijn stem en krijgt de gekozene met allerlei praktische en juridische problemen te maken. Gaat de gekozene akkoord, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan worden ingetrokken. 

Economische zelfstandigheid
‘Wat we nu zien, is dat de overheid ons ongekend ingrijpende maatregelen oplegt en daarin steeds verder gaat’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De coronamaatregelen richten de Nederlandse samenleving te gronde en dat gebeurt volgens hem op zo’n manier dat heel veel Nederlanders hun economische zelfstandigheid zullen kwijtraken. De overheid geeft mensen en bedrijven wat geldelijke steun, maar creëert daarmee schulden en komt zelf in de problemen. Sinds de bankencrisis (2008-2011) heeft de overheid weinig middelen meer om een diepe financiële crisis af te wenden. Zwarts verwacht dat na de verkiezingen de bom zal barsten. Veel Nederlanders zullen hun bezit verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid. Die zal hen dwingen tot ingrijpende keuzes in hun leven, zoals het verlaten van hun woning en het accepteren van vaccinaties.

Erg naïef
Zwarts: ‘Als je gaat stemmen in de hoop dat een partij of een kandidaat deze ontwikkeling gaat voorkomen, dan ben je erg naïef. Geef je de Tweede Kamer en daarmee de regering een blanco volmacht, dan weet je bijna zeker dat jouw leven straks op zijn kop staat. Stem je onder voorwaarden, dan heb je in elk geval een juridisch wapen om jezelf mee te verdedigen. De politici kunnen straks de bevoegdheid om jou te besturen kwijtraken.’

Voorwaarden
Met de Juridische Kennisgeving die de Bond voor deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden heeft opgesteld, kunnen zij de aanstaande Tweede Kamerleden (incl. de lijsttrekkers) eraan houden dat ze democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’), dat ze een bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU), de spoedwet afschaffen, directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden, ‘Bilderberg’ en World Economic Forum buiten de orde plaatsen, discriminatie op de woningmarkt beëindigen, culturele tradities beschermen, censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen, censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen, de publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten en indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen.

Morele plicht
Met Stemmen Onder Voorwaarden begint de Bond een nieuwe actie, terwijl andere acties nog lopen. ‘Natuurlijk realiseren wij ons dat we als Bond onze handen meer dan vol hebben aan het voorbereiden van rechtszaken, het afronden van acties en het versterken van onze organisatie’, zegt Zwarts. ‘Tegelijkertijd zien we waar Rutte en de zijnen met ons naartoe willen en hebben wij een wapen in huis om het verschil te maken. Je moet dan wel heel goede redenen hebben om deze actie niet te voeren. Wij voelen de morele plicht om dit wapen in handen van de mensen te geven.’ 

Ambassadeur
‘We hebben een historische kans’, vervolgt Zwarts, ‘om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht. Dit is misschien wel meteen onze laatste kans om het tij te keren.’ Hij hoopt dat eenieder die kennisneemt van Stemmen Onder Voorwaarden meedoet aan de actie én anderen aanspoort om ook mee te doen. ‘Mensen moeten zichzelf zien als een ambassadeur van onze actie. Met Stemmen Onder Voorwaarden hebben wij met elkaar eindelijk de kans om politici tot behoorlijk bestuur te dwingen. Dat is precies wat we nu nodig hebben. De nood is hoog. Als we er samen in slagen om tienduizenden mensen aan de actie te laten deelnemen, dan gaan ze in Den Haag nog wat meemaken.’

Bijdrage
Hopend hiermee een hoge deelname mogelijk te maken, heeft de Bond besloten om deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden een bedrag van niet meer dan 11 euro te vragen. Deelname aan de 5G-actie en de Corona-actie kost 29 euro. Deelname aan de Griepprikactie, de Vaccin-actie en de Scholenactie was en is gratis.

Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html.


Reactie Bond op uitzending KRO-NCRV

Propaganda maakt verwijtbare missers

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De makers van het tv-programma Propaganda noemen zich journalisten, maar gedragen zich niet als zodanig. Dat concludeert het bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken na het zien van de aflevering die aan de Bond was gewijd. De makers werken voor een productiebedrijf dat ook klanten in de telecomindustrie heeft.

Het bestuur van de Bond erkent dat in organisatorisch opzicht niet alles vlekkeloos is verlopen. De Bond heeft een snelle groei doorgemaakt, is tegen taaie en omvangrijke problemen aangelopen in de verwerking van aanmeldingen voor acties, kreeg afgelopen zomer te maken met het royement van zijn huisadvocaat, moest reageren op ongekend snelle ontwikkelingen in het overheidsbeleid, moest rekening houden met rechtszaken van andere organisaties, behandelt met 5G en ‘corona’ complexe dossiers, liep ook nog vertraging op door de oprichting van een claimstichting en wordt op vrijwillige basis gerund door mensen die daarnaast ook nog betaald werk te doen hebben.

Financiële cijfers
De Bond heeft in feite een topprestatie geleverd door zover te komen als die nu is. Dit neemt niet weg dat in organisatorisch opzicht fouten zijn gemaakt, mede door de hoge werkdruk waaronder alle activiteiten plaatsvinden en de kleine omvang van de groep mensen die het werk uitvoeren. De makers van Propaganda hebben een punt als het gaat om de weergave van de aantallen deelnemers en leden op de website en om de inzage in de financiën. Op termijn zal de Bond financiële cijfers bekendmaken, omdat de deelnemers en leden nu eenmaal graag bevestigd willen zien dat hun bijdragen goed zijn besteed. Dat begrijpt het bestuur, dat alvast kan verklappen dat de Bond géén miljoen euro aan inkomsten heeft verworven en ook nog niet de helft daarvan.

Bijdrage
De bijdrage van 29 euro die de Bond voor deelname aan acties pleegt te vragen, is bij de start van de 5G-actie zo bepaald als een slimme oplossing om enerzijds deelnemers kosten te besparen in het aangetekend verzenden van meerdere aansprakelijkheidsbrieven en om anderzijds middelen te verzamelen voor het voeren van rechtszaken. De reden dat de Bond veel werk op vrijwilligersbasis uitvoert, is om zoveel mogelijk van die middelen aan de rechtszaken ten goede te laten komen. Het is dus niet zo dat de inkomsten van de Bond bij Jordy Zwarts persoonlijk terechtkomen, zoals de makers van Propaganda suggereren.

Teller website
De website van de Bond heeft ten tijde van de start van de 5G-actie een metamorfose ondergaan en kreeg toen een teller die het aantal aanmeldingen voor de actie weergeeft en het aantal leden van de Bond. Deze teller is bedoeld om bezoekers van de website een indruk te geven van hoeveel mensen zich bij de Bond hebben aangesloten. De teller, een functionaliteit waar meer organisaties gebruik van maken, zou geautomatiseerd moeten werken. Dit is bij de Bond echter nog niet het geval. De cijfers moeten handmatig worden ingevoerd en deze taak heeft niet de hoogste prioriteit gekregen. De tellingen bevatten dubbelingen en niet alle aanmeldingen voor acties zijn omgezet in registraties. Momenteel bereidt de Bond de overstap voor naar een nieuw contentmanagementsysteem en dat nieuwe systeem zal een automatische, correcte teller bevatten. 

Géén eenmansactie
De Bond is in Propaganda geportretteerd als een soort eenmansactie. Deze voorstelling van zaken is onjuist. Zoals de Bond nu functioneert, is het een initiatief van meerdere mensen die menen een belangwekkende strijd te moeten voeren tegen toenemende tirannie van de overheid en hebzucht van multinationale bedrijven. De 5G-actie is in 2019 op organische wijze, los van de Bond, ontstaan. Op enig moment hebben de initiatiefnemers besloten om de 5G-actie bij de Bond onder te brengen, omdat die al over een achterban beschikte en omdat Zwarts met het winnen van zijn rechtszaak tegen VGZ krediet had verworven. De kerngroep die de 5G-actie startte is sindsdien bij elkaar gebleven en onder de vlag van de Bond verder gegaan. De Bond van vóór de zomer van 2019 is een andere dan erna.

Anonieme bronnen
De aanval van Propaganda op de persoon van Zwarts is op a-journalistieke wijze tot stand gekomen. In het tv-programma kwamen mensen aan het woord die ongeveer tien jaar geleden met hem zaken zouden hebben gedaan. Ze uiten beschuldigingen zonder in beeld te komen en met hun stem onherkenbaar gemaakt. Serieuze journalisten staan kritisch tegenover het gebruik van anonieme bronnen, omdat informatie oncontroleerbaar wordt voor derden en anonimiteit gemakkelijk een vrijbrief wordt voor overdrijving en gemakzucht.

Verwijtbare missers
Journalisten zijn eraan gehouden de betrouwbaarheid van hun anonieme bronnen te onderzoeken, het publiek over die betrouwbaarheid te informeren en de risico’s uit te leggen die het anoniem opvoeren van die bronnen rechtvaardigen. Op deze laatste punten is Propaganda aantoonbaar nalatig geweest en bovendien hebben de makers Zwarts niet de gelegenheid gegeven om op de beschuldigingen te reageren. Deze missers zijn verwijtbaar en zouden volgens de Bond een klacht bij de Raad voor de Journalistiek rechtvaardigen. Het ligt voor de hand dat deze Raad dan tot een voor Propaganda negatieve uitspraak zou komen. De Bond beraad zich nu over de vraag of bij de Raad voor de Journalistiek daadwerkelijk een klacht zal worden ingediend.

KPN en Ziggo
Dat de makers van Propaganda in strijd met de journalistieke zorgvuldigheid hebben gehandeld, verbaast de Bond niet. De programmamakers verrichten hun werkzaamheden voor het productiebedrijf CCCP, dat KPN en Ziggo als klant heeft. Daarnaast dient CCCP de belangen van de overheid door amusementsprogramma’s te maken ter bevordering van de kiezeropkomst tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen (‘Danny Zoekt Stemmers’, ‘Rutger en Maxim Op Campagne’). CCCP maakt visuele content op aanvraag en lijkt in weinig tot niets op een journalistieke organisatie.

De uitzending van Propaganda laat zien dat de makers er niet in zijn geslaagd om onafhankelijk van de belangen van het bedrijf een journalistieke uitzending te maken. Ze meldden zich bij de Bond met het verhaal bezig te zijn aan een documentaire over 5G. Nu blijken ze slechts doende te zijn geweest met het voorbereiden van een aanval op de Bond, met gebruikmaking van discutabele bronnen en aantoonbaar onjuiste beweringen over 5G.


Naar aanleiding van opening basisscholen

Bond begint Scholenactie voor ouders

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie begonnen om ouders te helpen zich te verweren tegen coronamaatregelen op school.

De basisscholen en kinderopvang zijn sinds afgelopen maandag weer open, maar dat betekent niet dat ouders hun kinderen zonder zorgen naar school en de opvang kunnen laten gaan. De scholen hebben het dringende advies gekregen om leerlingen in sommige gevallen een mondkapje te laten dragen en de overheid lijkt de druk op te voeren om leerlingen coronatesten te laten ondergaan. Sommige ouders houden het voor mogelijk dat hun kinderen zonder hun toestemming op school aan zo’n test en zelfs aan coronavaccinaties zullen worden onderworpen.

De Bond heeft voor de ouders van basisschoolkinderen een drietal brieven opgesteld waarmee zij zich tegen coronamaatregelen op school teweer kunnen stellen. Ouders die met deze brieven aan de slag gaan, verwerven zich een sterke juridische positie tegenover de school. Daarmee zijn ze echter niet direct van alle problemen verlost. ‘De schooldirecteuren zullen waarschijnlijk niet in ene besluiten dat ze niet meer naar de overheid zullen luisteren’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Hij verwacht ook dat de schooldirecteuren niet in zullen willen staan voor de veiligheid van de kinderen als het gaat om de coronamaatregelen. Willen de ouders zekerheid over de veiligheid van hun kinderen, dan zullen ze hen weer thuis moeten houden. ‘Gebruik je onze brieven, dan kun je deze keuze goed verdedigen tegenover de rechter, als het zover zou komen.’

De Bond geeft ouders ook de beschikking over afzonderlijke documenten om zich tegen het dragen van een mondkapje enerzijds en het ondergaan van een coronatest en het nemen van een coronavaccin anderzijds te verzetten. Ouders die ervoor kiezen deze documenten te gebruiken, geven eenvoudigweg geen toestemming voor het opleggen van deze maatregelen. Het zich zo opstellen tegenover de school laat zich in eerste instantie moeilijk verenigen met de route die ouders met de drie brieven kunnen volgen. Deze brieven richten zich op het verkrijgen van een garantieverklaring van de schooldirecteur. ‘Vraag je de schooldirecteur om een garantieverklaring, dan stel je je wat vriendelijker op’ zegt Zwarts. ‘Wij kunnen niet voor de ouders bepalen wat ze het beste kunnen doen. Ze moeten zelf afwegen welke route voor hen het meest passend is.’

Ouders krijgen alle documenten gratis toegestuurd als ze zich bij de Scholenactie aansluiten. In de e-mail die zij na hun registratie ontvangen staan de stappen die ze kunnen zetten kort beschreven. De Bond kan niet voorzien in juridische bijstand in individuele zaken van ouders, maar kan wel op hoofdlijnen adviseren. De juridische specialisten van de Bond hebben de garantieverklaring overigens gebaseerd op voorbereidend werk van een welbekende collega. Zij zijn hem voor dat werk erkentelijk.

De Scholenactie van de Bond volgt op de Vaccin-actie, die ten doel had werknemers in de zorg te beschermen tegen vaccinatiedwang. Beide acties houden verband met de Corona-actie, waarmee de Bond alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan wil maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk wil stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt.

Ga naar http://bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html.

Eigen opname gehele interview met Zwarts online beschikbaar

Publieke omroep zet aanval in op Bond,
bestuur reageert

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 3 februari 2021

De publieke omroep heeft de aanval ingezet op de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Het programma Propaganda, dat vorige week Maurice de Hond op de korrel had, richt zich vooral op de voorzitter, Jordy Zwarts. Hieronder een verklaring van het bestuur van de Bond.

Ten tijde van de start van zijn 5G-actie waarschuwde de Bond al in bedekte termen voor de aanval die traditionele media zouden kunnen gaan uitvoeren tegen de Bond. Die zouden daarmee gevestigde belangen beschermen. ‘Ga ervan uit dat de telecomindustrie, de overheid en tenminste een deel van de traditionele media de Bond vijandig gezind zijn’, viel en valt nog steeds op de website van de Bond te lezen. Voordat de Bond vorig jaar met zijn eerste rechtszaken over 5G startte, voorspelde het juridische team van de Bond dat de aanval niet lang meer op zich zou laten wachten. Met de uitzending van de aanstaande aflevering van het door de overheid gefinancierde programma Propaganda komt de verwachting van de Bond en het juridische team uit.

Voor zover de informatie van de Bond reikt, zal de uitzending van genoemd programma gaan over de financiën van de Bond en de persoon van Jordy Zwarts. De focus op de financiën is logisch, omdat de Bond met zijn 5G-actie en latere Corona-actie succes heeft gehad. Iedere deelnemer aan één van deze acties betaalde en betaalt 29 euro. Het is daarom niet moeilijk te bedenken dat de Bond inmiddels ruim voldoende middelen heeft om meerdere rechtszaken te voeren.

Tegelijkertijd is het zo dat de Bond op ongebruikelijke wijze de rechtsstaat wil herstellen, door vanuit het fundamenteel recht verantwoordelijken voor wanbeleid direct aansprakelijk te stellen. Advocaten die er een geaccepteerde werkwijze op nahouden en niet bereid zijn om de mogelijkheden van het recht met een open blik te bezien, zijn wellicht bereid om stellige uitspraken te doen over de juridische strategie van de Bond. Omdat advocaten ook professionals zijn die door bedrijfsblindheid gehinderd kunnen worden en aangezien de advocatuur haar relevantie in de rechtspraktijk wil behouden, zou een optreden van één of meerdere kritische advocaten in de uitzending niet verbazen. In een eerdere fase heeft de Bond al op kritiek van een advocaat gereageerd. Hierna verstomde die kritiek. Het zijn overigens de gevestigde advocaten die eraan bijdragen dat verantwoordelijken zich achter de rechtspersoon van hun organisatie kunnen verschuilen, waardoor ze de samenleving willens en wetens schade kunnen toebrengen zonder dat ze daarvoor zelf de consequenties hoeven te dragen.

De aanval van de makers van Propaganda staat in contrast met het voorwendsel waaronder één van de makers zich eerder bij de Bond heeft gemeld. Thomas Rueb wachtte Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, in november vorig jaar op bij de Rotterdamse rechtbank voordat de eerste 5G-rechtszaak van de Bond diende. Rueb stelde zich voor als journalist van KRO-NCRV die werkte aan een documentaire over misstanden in de samenleving. De uitrol van 5G was zo’n misstand. Jordy Zwarts mocht vanuit juridisch perspectief zijn bijdrage aan de documentaire leveren. Na afloop van de rechtszitting stelde Rueb de vraag of 5G nu wel schadelijk is. Daarop zeiden Zwarts en een lid van het juridische team van de Bond dat hiervoor een grote hoeveelheid bewijs bestaat en dat Rueb van harte welkom was om bij de Bond negen ordners met bewijsmateriaal te komen bestuderen.

De afgelopen weken oefende Rueb op Zwarts steeds grotere druk uit om nog een interview af te geven, terwijl hem berichten bereikten dat Rueb bezig was om vrienden en bekenden te benaderen met de bedoeling negatieve beweringen over hem los te krijgen. Vorige week zond KRO-NCRV een promotiefilmpje uit waarin een uitzending van Propaganda over Zwarts en de Bond werd aangekondigd. In een toelichtende tekst werd gesuggereerd dat de Bond zich ten onrechte teweer stelt tegen 5G, omdat wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijkheid van 5G ‘nooit gevonden’ zouden zijn. De Bond concludeert hieruit dat de makers van Propaganda nooit naar die aanwijzingen hebben gezocht.

Afgelopen maandag heeft Zwarts zich in Den Haag door Rueb laten interviewen op voorwaarde dat Rueb zelf ook geïnterviewd mag worden. Hiermee is Rueb akkoord gegaan. Zwarts heeft Rueb inmiddels om een afspraak over dat tweede gesprek gevraagd. Het interview van Rueb met Zwarts is opgenomen door een eigen cameraman van de Bond, zodat leden, actiedeelnemers en andere geïnteresseerden zelf kunnen beoordelen hoe Rueb en zijn collega’s uiteindelijk met de inhoud van het gesprek zijn omgegaan. De opname is te zien op het YouTube-kanaal van de Bond. Over de werkwijze van Rueb en zijn collega’s trekt de Bond nog geen algehele conclusies, aangezien de uitzending over de Bond nog niet heeft plaatsgevonden.

De Bond is benieuwd of de makers in hun programma blijk geven van een eerlijke poging tot waarheidsvinding, of dat ze vooral suggesties wekken waarvoor geen feitelijke grondslag bestaat.Actie tegen coronavaccin

Bond schiet zorgmedewerkers te hulp

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 3 januari  2021

Mensen die in de zorg werken, krijgen vanaf 4 januari aanstaande een oproep van hun werkgever om zich te laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus. Deze zorgmedewerkers zullen in verschillende mate druk ervaren om het coronavaccin te accepteren, ook al zijn ze daar niet toe verplicht en zijn aan de injectie serieuze risico’s verbonden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voor deze mensen een brief opgesteld waarmee ze kunnen aangeven dat ze met de injectie niet akkoord zijn en dat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van enige vaccinatiedwang bij hun werkgever leggen.

‘Heel veel mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning werken, zien het coronavaccin niet zitten’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. En dat is terecht, vindt hij. Het coronavaccin is in korte tijd ontwikkeld en niet of nauwelijks op zijn gezondheidseffecten getest. Er heeft geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaatsgevonden en het is al eerder gebleken dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het coronavaccin bevat in nanodeeltjes verpakt mRNA dat DNA van het geïnjecteerde lichaam mogelijk verandert en biosensoren die al dan niet verbindingen met kunstmatige intelligentie aangaan.

Jouw lichaam
Zwarts: ‘Het betekent nogal wat als je het coronavacccin toelaat. Je neemt in feite deel aan een experiment waarvan de gevolgen onzeker en misschien zelfs onherstelbaar zijn. Dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat iemand jou gaat dwingen om zo’n vaccin toe te staan. En dan wil degene die jou dwingt ook nog eens buiten schot blijven als jij door die dwang in de problemen komt! Jouw lichaam is van jou, en van niemand anders. Punt.’

Vertrouwenspersoon
De Bond heeft voor de zorgmedewerkers twee brieven opgesteld. De ene brief is uit naam van de zorgmedewerker zelf en kan hij rechtstreeks sturen naar de directeur van de organisatie waarvoor hij werkt. De andere brief is uit naam van zijn vertrouwenspersoon. Als een zorgmedewerker de stap te groot vindt om over het vaccin rechtstreeks met de directeur van zijn organisatie in contact te treden, dan kan hij zijn brief naar de vertrouwenspersoon van de organisatie sturen. Deze zendt dan namens hem een brief naar de directeur waarbij hij achterwege laat welke medewerker zich bij hem heeft gemeld.

Duidelijk signaal
‘Mensen moeten zich compleet vrij voelen om ervoor te kiezen dat ze geen vaccin accepteren’, licht Zwarts toe. Als mensen niet het risico van een ongemakkelijk contact met hun directeur willen lopen of ze niet als eerste binnen hun organisatie voor de dag willen komen als een vaccinweigeraar, dan is de route via de vertrouwenspersoon een oplossing. Maar in alle gevallen, aldus Zwarts, is het raadzaam om eerst collega’s te vragen of zij ook aan de actie willen meedoen. ‘Samen sta je sterk en geef je een heel duidelijk signaal aan je werkgever.’

Juridische positie
Om de druk van de werkgever te weerstaan en het coronavaccin te weigeren, hebben medewerkers niet per se de door de Bond opgestelde brief nodig. Mensen kunnen het ook gewoon nalaten om een afspraak met de GGD te maken. Het voordeel van het gebruiken van de brief is volgens Zwarts dat deelnemers daarmee sterk in hun recht komen te staan. ‘Je hebt bij je werkgever tijdig aangegeven wat je positie is en je hebt hem daarbij duidelijk op belangrijke juridische en inhoudelijke aspecten gewezen. Daar kan zo’n werkgever dan niet meer omheen. De druk komt bij die werkgever te liggen, in plaats van bij jou. En als het spannend wordt, dan ben je verzekerd van je juridische positie.’ Wat de Bond betreft is die positie zeer sterk, omdat de brief krachtige bepalingen uit het internationaal recht omtrent de lichamelijke integriteit van ieder mens bevat en verwijst naar de op onomstotelijk bewijs gestoelde bezwaren tegen het coronavaccin en het ontbreken van sluitend wetenschappelijk bewijs dat de coronamaatregelen rechtvaardigt.

Deelname aan de Vaccin-actie is gratis.

De brief aan de directeur kan ook gebruikt worden door mensen die buiten de zorg werken. Het document is bijvoorbeeld ook geschikt om naar een restauranthouder of hoteleigenaar te sturen in het geval die zijn medewerkers het coronavaccin wil opdringen.

De brieven (met bijlagen) kunnen gedownload worden via
https://bondoverheidszaken.nl/Aanmelden-Vaccin-actie.html.

Naar aanleiding van enquête RIVM en universiteiten

Bond doet tegenonderzoek over coronavaccin

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 3 januari  2021

‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

Met deze onbewezen stelling als uitgangspunt hebben 1.640 Nederlanders onder andere antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen de beste beleidsoptie is om mensen zover te krijgen dat ze een injectie met het zogeheten coronavaccin accepteren. De Nationale Bond tegen Overheidszaken is van mening dat de respondenten op deze manier in een gewenste richting zijn gestuurd en de onderzoeksresultaten geen eerlijk beeld geven van wat werkelijk onder de Nederlandse bevolking leeft.

De Bond heeft daarom besloten op hoofdlijnen hetzelfde onderzoek uit te voeren, maar dan om te achterhalen hoe mensen zover te krijgen dat ze zich niet laten injecteren. De Bond wil laten zien wat de autoriteiten kennelijk met bevolking van plan zijn en wil de beeldvorming omtrent het coronavaccin corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico's verbonden.

Jij kunt ons helpen om dit ‘tegenonderzoek’ tot een succes te maken! Stel je voor dat straks uit ons onderzoek blijkt dat een representatieve groep Nederlanders vindt dat mensen die zich met het zogeheten coronavaccin laten injecteren de toegang tot concerten, festivals en sportwedstrijden moet worden ontzegd, of dat ze verplicht een gesprek met een arts moeten voeren om hen zover te krijgen dat ze zich over de gevaren van vaccins informeren! Dat zou een ander licht op het onderzoek van het RIVM en de universiteiten werpen.

Doe mee en help een hoog aantal deelnemers te bereiken! Zorgen wij samen voor een hoge respons, dan kunnen wij ook, net als de medewerkers van het RIVM en de universiteiten, beweren dat ‘de Nederlandse bevolking’ iets over het coronavaccin vindt. Stuur deze uitnodiging dus door naar familie, vrienden, collega’s en anderen!

Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/Enquete-Vaccin-actie.html

Verklaring van het bestuur

Woord van dank

Verklaring van het bestuur

Gepubliceerd: 5 december 2020

Dit artikel in PDF


Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond, 

Zoals je weet hebben we maandag 16 november onze eerste rechtszitting gehad in het kader van onze 5G-actie. Naar aanleiding hiervan hebben we dit persbericht naar de media gestuurd. In onze nieuwsbrief heb je er ook over kunnen lezen. Komende week, op maandag 7 december en donderdag 10 december, vinden twee volgende rechtszaken plaats.  

In de aanloop naar de rechtszitting van 16 november hadden we een aankondiging op Facebook geplaatst. De aanmoedigende reacties aan ons waren talrijk en hebben we als extra steun ervaren. De zitting in de Rotterdamse rechtbank werd op ons verzoek rechtstreeks via het internet uitgezonden. De reacties tijdens en na de zitting waren deels positief en deels kritisch. De inbreng van de bestuursleden werd over het algemeen met applaus ontvangen. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de advocaat een en ander inhoudelijk had laten liggen. De advocaat van Joost Farwerck, de gedaagde, had van alles ingebracht over stralingsnormen die betrouwbaar zouden zijn, over gezondheidsschade door elektromagnetische velden die niet bewezen zou zijn, over de Gezondheidsraad en het RIVM die deugdelijk onderzoek zouden hebben gedaan, enzovoorts. In zijn reactie ging de advocaat van de Bond niet op deze zonder meer aanvechtbare beweringen in.  

De kritiek na de rechtszitting van 16 november is door sommigen in een breder perspectief geplaatst. Jordy Zwarts heeft zich enkele malen laten interviewen door jurist Sven-Ake Hulleman, die een eigen YouTube-kanaal heeft. Zijn kanaal draagt de naam ‘Een oorlog reeds verloren’. Deze naam, in combinatie met het in de rechtszaal onbesproken laten van onjuiste beweringen door de tegenpartij, bracht sommigen op het idee dat de Bond ‘gecontroleerde oppositie’ zou zijn. Hiermee wordt bedoeld dat wij ons als Bond beperkingen zouden laten opleggen door de gevestigde orde. Beweerd werd dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang tot de rechtszaal heeft willen weigeren. Zelfs de naam van de Bond werd onderwerp van enige discussie.

Wij beginnen met het uitspreken van onze waardering en dankbaarheid voor alle reacties die we de afgelopen weken en maanden hebben ontvangen, ook de kritische. Al deze reacties zijn uitingen van betrokkenheid en het is die betrokkenheid die ons in staat stelt om de slagkracht te ontwikkelen die we nodig hebben om de tirannie van de overheid en de hebzucht van het grootbedrijf te keren. Het is niet zomaar dat wij het ‘samen sterk’-credo uitdragen; wij beseffen heel goed dat we deze strijd samen voeren en elkaars steun hard nodig hebben. Als onder sommigen onduidelijkheden en misverstanden ontstaan over wat wij doen, dan hebben wij iets niet goed gedaan. Wij zijn de eersten om toe te geven dat we fouten maken. Waar gehakt wordt vallen spaanders, zoals dat heet, zeker onder de omstandigheden waarin we nu verkeren. De ongekend verregaande overheidsmaatregelen eisen van ons dat we met doeltreffende, strategische tegenacties komen. Tegelijkertijd zijn we nog een kleine organisatie die met vrijwilligershanden wordt opgebouwd. We maken keuzes waar we onze aandacht aan besteden, terwijl we weten dat we op andere onderdelen óók werk te doen hebben.

Mensen die twijfelen aan onze intenties kunnen we het volgende vertellen. Jordy Zwarts heeft in 2018 een rechtszaak van een zorgverzekeraar gewonnen nadat hij meer dan tien jaar met dit bedrijf en overheidsinstanties in de clinch had gelegen. Zwarts ontwikkelde in deze periode zijn deskundigheid op rechtsgebied en bouwde een netwerk op van juristen en juridische specialisten die het recht met een open blik benaderen en uitgaan van de fundamentele principes van dat recht. Ook in 2018, maar onafhankelijk van Jordy Zwarts, startte een groep mensen die door middel van aansprakelijkstellingen naar het voorbeeld van de Noord-Amerikaanse InPower Movement de uitrol van 5G in Nederland wilden blokkeren. Binnen deze groep ontstond een behoefte aan juridische kennis in de sfeer van gelijkheid, autonomie en zelfbeschikking. De groep wilde weten hoe mensen in de Nederlandse situatie hun macht ‘terug’ konden nemen, en kwam Jordy Zwarts op het spoor. Via hem ontstond op organische wijze een werkgroep die geïnspireerd door InPower en gebaseerd op de aanwezige juridische kennis aansprakelijkstellingen voor politici en president-directeuren van telecombedrijven ging voorbereiden.

De benaderingen vanuit de InPower Movement en de Nederlandse juristen bleken bijzonder goed bij elkaar te passen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat beide benaderingen moraliteit als vertrekpunt hebben. Op zeker moment besloot de werkgroep zichzelf onder de vlag van de Bond te plaatsen. De groep zag in Jordy Zwarts een prima woordvoerder die vanuit het fundamenteel recht aantoonbaar successen heeft behaald. Alle leden uit de groep, van wie enkelen tot het bestuur van de Bond toetraden, werden gedreven door morele motieven. Zuiverheid in intentie en zuiverheid in het omgaan met feiten en het recht, is vanaf het begin het leidende principe in de onderlinge samenwerking geweest. Waarheidsvinding, gebaseerd in de Natuurlijke Wet, neemt in onze samenwerking een essentiële plaats in. Onze juridische documenten geven hier blijk van.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Bond beseffen dat wij ‘nee’ moeten zeggen –ons consent moeten intrekken– tegen immoreel gedrag. Het vizier richt zich hierbij op het immorele gedrag van diegenen die veel macht naar zich hebben toegetrokken, en dat zijn vaak publieke en private bestuurders. Om hen succesvol te kunnen weerstreven benutten wij elkaars strategisch inzicht, creativiteit en expertise in combinatie met actuele wetskennis. Doordat wij vooraf onze rechtspositie vanuit het fundamenteel recht zorgvuldig kiezen, kunnen wij samen vanuit rechtsgelijkheid en ‘fair play’ de vijanden van de Vrijheid hun machtsbasis ontnemen. We gaan dus anticiperend te werk; we leggen eerst een juridische basis voordat we naar de rechtbank gaan. Onze 5G-actie is hier een sprekend voorbeeld van: we stuurden eerst, vóórdat 5G landelijk werd geactiveerd, aansprakelijkheidsbrieven naar de verantwoordelijke bestuurders. Toen het nieuwe mobiele netwerk eenmaal operationeel was, konden we onze juridische procedures beginnen. Met onze Corona-actie waren we de eersten die Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel en de leden van de Eerste en Tweede Kamer met juridische argumenten ter verantwoording riepen. Je kunt al onze brieven aan hen zelf lezen.

Wij voeren niet slechts een rechtszaak in de hoop dat er iets uitkomt. We volgen een doordachte strategie, waarbij we ons realiseren dat traditionele juridische denk- en werkwijzen ons niet de zege zullen bezorgen. Wij pretenderen de Waarheid te verdedigen en dat is precies wat we doen. Wij staan aan de kant van het Goede en dat geeft ons ontzettend veel kracht.

Ten aanzien van de specifieke punten van kritiek geven wij graag onze zijde van het verhaal, zodat je zelf kunt bepalen of die punten hout snijden. In de rechtszaak van 16 november eiste de advocaat namens ons dat Farwerck een verklaring zou ondertekenen dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het netwerk worden blootgesteld. Alleen daar was deze zaak om te doen. De advocaat van Farwerck begon over de stralingsnormen, onbewezen gezondheidsschade en dergelijke, maar deze beweringen onderbouwden een standpunt dat feitelijk niet in deze rechtszaak thuishoorde; het geschil ging over de weigering de verklaring te ondertekenen en niet over de gezondheidskwestie als zodanig. Om in deze kwestie in het gelijk te worden gesteld, moet volgens ons een andere juridische route worden bewandeld. Met onze juridische procedures zijn we goed beschouwd nog maar net begonnen. We hebben een eerste rechtszaak gevoerd, komende week volgen er nog twee, maar daarna zal er nog een aantal volgen. We houden er rekening mee dat we zelfs meer dan tien rechtszaken zullen voeren.

Wij zijn Sven-Ake Hulleman dankbaar dat hij ons de ruimte geeft om op zijn YouTube-kanaal onder andere over onze rechtszaken te vertellen. De naam die hij zijn kanaal heeft gegeven, is een keuze die hij eens heeft gemaakt en het zou impertinent zijn als wij ons met die naam zouden bemoeien. Het is onwaar dat de Bond een bestuurslid van Stichting Stop5GNL de toegang tot de rechtszaal heeft willen weigeren. Het bestuur van de Bond heeft juist moeite gedaan om het betreffende bestuurslid tot de rechtbank toegelaten te krijgen. Wat voorviel tussen een lid van het juristen- en advocatenteam van de Bond en het betreffende bestuurslid berustte in onze beoordeling op een misverstand.

Tot slot nog een enkel woord over de Bond als organisatie. Met onze acties zijn we ons gaan begeven in een ongelijke strijd, althans in materieel opzicht. Degenen die wij langs juridische weg willen corrigeren, hebben financieel krachtige organisaties achter zich staan. Wij hebben geen relatie met zakenmensen die tonnen in onze organisatie investeren. Door de steun van jou en al die andere leden, actiedeelnemers en sympathisanten hebben we gelukkig de beschikking gekregen over een aanzienlijk geldbedrag, en daar zijn we iedereen nog steeds zeer dankbaar voor. Dit bedrag besteden we voor het overgrote deel aan de juridische procedures en ict.

Op het moment zijn wij bezig de organisatie stap voor stap op te bouwen en uit te breiden met vrijwilligers. Tegelijkertijd besteden wij veel aandacht aan het voorbereiden en uitvoeren van acties en het voorbereiden en voeren van rechtszaken. Wij hopen ons team op enig moment te kunnen uitbreiden met vrijwilligers die ons op communicatiegebied kunnen ondersteunen. Dit zou betekenen dat we een betere aanwezigheid op de sociale media krijgen. Totdat het zover is, vragen we jou om begrip dat het ons niet lukt om vaak en regelmatig op bijvoorbeeld Facebook actief te zijn.

Beste lid, actiedeelnemer of sympathisant van de Bond, tot zover ons woord van dank. We hopen dat je het hebt gewaardeerd.

Met hartelijke groet,


Jordy Zwarts
Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’

KPN-topman afwezig in eerste
5G-rechtszitting van de Bond

Gepubliceerd: 3 december  2020

Joost Farwerck is typisch een CEO die mooie praatjes verkoopt aan klanten, maar niet thuis geeft als puntje bij paaltje komt. Dat concludeert de Nationale Bond tegen Overheidszaken uit de rechtszitting waarin Farwerck als gedaagde had moeten verschijnen. ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is.’

Voorafgaand aan de rechtszitting van afgelopen week had Farwerck, de CEO van KPN, aan de Rotterdamse rechtbank toegezegd dat hij ter zitting zou verschijnen. De Bond verzocht daarna de rechtbank de zitting rechtstreeks op internet uit te zenden. Farwerck vroeg de rechter deze wens niet te honoreren. Toen die had besloten de uitzending wel toe te staan, trok Farwerck zijn toezegging in.

‘De topmannen uit het bedrijfsleven hebben altijd mooie praatjes over transparantie, maatschappelijk verantwoordelijkheid en dat soort zaken. Al die woorden blijken niets waard’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Als Farwerck op de man af wordt gevraagd om voor de veiligheid van zijn product in te staan, dan duikt hij weg. Hij wil het publiek blijkbaar niet onder ogen komen.’

Verklaring
De rechtszaak die de Bond had aangespannen, draaide om een verklaring die Farwerck niet wil ondertekenen. De Bond had hem en anderen van KPN schriftelijk gevraagd te verklaren dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het netwerk worden blootgesteld. Een adviseur van KPN liet daarop weten dat de mensen van het bedrijf ‘geen aanleiding’ zien om de verklaring te ondertekenen.

Naar de knoppen
In de rechtszitting liet een advocaat namens Farwerck weten dat de rechter hem niet kan dwingen tot het ondertekenen van de verklaring. Hier zou geen juridische reden voor zijn. De Bond stelde dat voor het ondertekenen hoe dan ook een dringende, maatschappelijke reden bestaat, mede omdat duizenden wetenschappelijke studies laten zien dat kunstmatige elektromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. De CEO van KPN heeft besloten 5G te activeren en weigert daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat de situatie dat mensen worden blootgesteld aan iets waar zij niet om hebben gevraagd en wat hen schade kan toebrengen. Ze hebben geen andere keuze dan die mogelijke schade net zo hoog te laten oplopen totdat ze die op Farwerck dan wel KPN kunnen verhalen. ‘Maar dan is je gezondheid wel aardig naar de knoppen’, aldus Zwarts. ‘Wat heb je aan een schadevergoeding als je geen kinderen meer kunt krijgen, kanker hebt of je afweersysteem kapot is?’

Blootstellingslimieten
Van de zijde van Farwerck werd ingebracht dat KPN zich houdt aan de blootstellingslimieten die de overheid aan uitgezonden straling stelt, maar daarmee is volgens de Bond lang niet alles gezegd. De overheid is belanghebbende in deze zaak, betoogde de advocaat van de Bond, aangezien zij zakenpartner is van de telecombedrijven. Deze kopen immers de 5G-frequenties van de overheid. Daarnaast zijn de blootstellingslimieten niet onomstreden. Farwercks advocaat suggereerde dat onder wetenschappers consensus bestaat over de blootstellingslimieten, maar daarmee is die bewering niet ook gelijk waar. De Bond stelt dat tal van ter zake kundige wetenschappers de effectiviteit van de blootstellingslimieten betwisten. Het probleem is dat zij niet aan het woord komen binnen de zogenaamd onafhankelijke adviesorganen van de overheid. 

Naar elkaar wijzen
‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’, meent Zwarts. Hij denkt dat Farwerck niet de garantie wil geven dat 5G veilig is, omdat er wel degelijk gezondheidsrisico’s bestaan. De advocaat van Farwerck erkende dit ook, alleen zouden die risico’s heel klein zijn. Deze inschatting maken de mensen van KPN niet zelf, aldus Zwarts, dat laten ze over aan de overheid. De overheid, die op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s bij de telecombedrijven legt. Dit kwam naar voren in een 5G-rechtszaak die eerder tegen de Staat der Nederlanden is gevoerd.

Zwarts: ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is. Wij worden aantoonbaar aan gezondheidsrisico’s blootgesteld en de overheid en KPN zouden geen van beide verantwoordelijk zijn voor deze risico’s. Ze wijzen naar elkaar! Ook de personen binnen de overheid en KPN die de besluiten nemen, zouden niet verantwoordelijk zijn. Hoe kan dit? Het recht is er toch niet voor bedoeld om alles en iedereen buiten schot te houden? Nu al ervaart minstens drie tot zeven procent van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische straling. Dit percentage ligt nu waarschijnlijk al hoger en zal alleen maar verder stijgen. Is het verdedigbaar dat Farwerck geen garantie voor de veiligheid van 5G hoeft te geven, terwijl steeds meer mensen door elektromagnetische straling in de problemen komen? Dit moet mensen te denken geven, ook de rechter.’

De rechter van de Rotterdamse rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan. Op 7 december (Den Haag, Søren Abildgaard van T-Mobile) en 10 december (Lelystad, Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo) vinden de volgende rechtszaken van de Bond plaats. Op 2 december was in Den Haag een rolzitting over een zaak die Jordy Zwarts als individu tegen Abildgaard aanspant. De inhoudelijke behandeling van de zaak vond toen nog niet plaats.

Ben je nog geen deelnemer aan onze 5G-actie? Meld je dan nu aan en stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Doe je met onze 5G-actie mee, dan help je ons om méér rechtszaken te voeren!

Naar aanleiding van artikel over 'desinformatie'

Bond bedankt NRC, en stelt vragen

.
Bron: NRC

Gepubliceerd: 3 december 2020

Het bestuur van de Bond heeft de mensen van NRC via een bericht op Facebook bedankt voor de reclame die ze hebben gemaakt voor diegenen die uit oprechte bezorgdheid initiatieven zijn begonnen om de gevestigde orde in haar dwalingen en bedrog te corrigeren. Het bestuur heeft ook e-mails gestuurd naar de auteurs van het artikel waarop de dankzegging betrekking heeft. De journalisten werden hierin niet alleen bedankt, maar hen werd ook een aantal vragen gesteld. Hun antwoorden zullen verduidelijken in hoeverre zij hun vak naar eer en geweten beoefenen. Je kunt de`brief aan Esther Rosenberg en de brief aan Karel Berkhout zelf lezen. Beide auteurs hebben van het bestuur inmiddels een herinnering ontvangen. 

Ken je iemand die gelooft in de officiële verhalen van de overheid, laat diegene dan eens kijken op de websites en kanalen van de organisaties uit het schema (zie de afbeelding hierboven). Attendeer de ander erop dat wat hij ziet mogelijk niet helemaal zal kloppen en volledig zal zijn, maar dat de informatie een goed beginpunt kan zijn voor onderzoek.

Adviseer de ander zijn eigen onderzoek te doen, het pad van waarheidsvinding te volgen, en daarbij een open blik houden. Laat hem zijn conclusies uitstellen, net zolang totdat de feiten hem een onvermijdelijk verhaal vertellen. Als hij ergens een oordeel over heeft, laat hem dan zichzelf de vraag stellen of hij wel kennis heeft genomen van hetgeen waarover hij oordeelt.

Waarschuw de ander voor overheidsbronnen die over ‘desinformatie’ spreken. Laat hem zichzelf de vraag stellen: waarom wil de overheid dat ik bepaalde informatie niet tot me neem? Is dit werkelijk uit bezorgdheid over mijn mentale welbevinden, of is er misschien iets anders aan de hand? Heeft de overheid er een bepaald belang bij dat ik mij niet in bepaalde onderwerpen verdiep?

Tip 1: stel de vraag waarom Kasja Ollongren, in haar functie van minister, waarschuwt voor een schijnbaar onafhankelijk blad als dat werkelijk niets aan deugdelijke informatie zou bevatten.

Tip 2: stel de vraag hoe de overheid en overheidsgetrouwe organisaties ons ten tijde van de Tweede Golfoorlog hebben geïnformeerd. Saddam Hoessein bezat massavernietigingswapens en was daarom een groot gevaar voor de wereldvrede. Wat zegt het over de overheid dat die bereid was miljoenen mensenlevens te vernietigen op basis van deze leugen?

Het had NRC overigens gesierd als het in genoemd artikel had vermeld dat het schema met de lijntjes geen geheel juiste voorstelling van zaken geeft. Een deel van de lijntjes klopt niet en andere ontbreken. Is het wel zo verstandig om als journalisten informatie van de overheid klakkeloos over te nemen? Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid en bereidheid tot onderzoek van de auteurs van het artikel? We hopen in een volgend artikel te kunnen berichten wat de betreffende journalisten op onze vragen hebben geantwoord.

NRC-artikel


Samenwerking NBO en Sven-Ake Hulleman

Rechtszaken 5G in november en december

Gepubliceerd: 1 november 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken kan eindelijk van start met zijn 5G-rechtszaken tegen de telecomproviders. De eerste rechtszitting dient halverwege november en daarna volgen twee zittingen in december. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen.’

De rechtszittingen vinden plaats op maandag 16 november (Joost Farwerck, CEO van KPN), maandag 7 december (Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile) en donderdag 10 december (Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo), zo heeft de Bond van de rechtbanken in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag en Lelystad begrepen. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. In de zomervakantie vertelde hij al dat hij niet kon wachten om de rechtszaken te starten, maar toen kon dit nog niet. Het 5G-netwerk moest eerst landelijk geactiveerd zijn en daarna moest de Bond eerst nota’s, betalingsherinneringen en aanmaningen naar de aansprakelijkgestelden sturen. 

Nieuwe advocaat
Een tegenvaller in de planning was het wegvallen van de huisadvocaat van de Bond, met wie de samenwerking niet goed verliep. Het bestuur van de Bond zag zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe advocaat. Dit duurde langer dan verwacht. ‘Er zijn maar weinig advocaten die hun nek durven uit te steken’, meent Zwarts. Het bestuur benaderde 13 kandidaten uit het eigen netwerk, maar geen van allen wensten de klus van de Bond op zich te nemen. De bestuursleden bespeurden bij de rechtsgeleerden een zekere angst. Zwarts: ‘Advocaten branden hun vingers liever niet aan zaken waarmee ze zich bij grote bedrijven en de overheid impopulair maken. Dat zijn belangrijke opdrachtgevers.’

Meerdere rechtszaken
Het bestuur van de Bond is uiteindelijk uitgekomen bij Sven-Ake Hulleman, een jurist die enige bekendheid geniet als voorzitter van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Deze stichting staat particulieren bij die door de crisis op de huizenmarkt met grote restschulden zijn blijven zitten na de verkoop van hun woning. Het Bondsbestuur besloot na overleg met Hulleman en zijn advocaten- en juristenteam dat de Bond meerdere rechtszaken los van elkaar ging voeren. ‘We volgen nu een strategie waarmee we nog meer kans maken om in de 5G-zaak gelijk te krijgen. Het kunnen aardig wat rechtszaken worden’, aldus Zwarts. Details over de strategie wil hij niet prijsgeven. ‘Onze tegenstanders lezen mee.’

Herstart campagne
De keuze voor het voeren van meerdere rechtszaken brengt met zich mee dat de Bond meer kosten moet gaan maken dan de bedoeling was. Mede om die reden gaat de Bond de campagne voor de 5G-actie herstarten. Zwarts: ‘Het gaat ons er in eerste instantie om dat mensen die dat willen, alsnog aan onze actie kunnen meedoen. Er zullen genoeg mensen zijn die nu, na de activering van 5G, zijn gaan inzien dat we 5G moeten stoppen. Met diegenen willen we ons versterken.’ Prettig hieraan is dat deze nieuwe deelnemers de kosten van alle 5G-rechtszaken helpen dragen. ‘De nieuwe deelnemers helpen zichzelf én de bestaande deelnemers. De rechtszaken die we door de nieuwe bijdragen kunnen voeren, zijn ook in hun belang.’ De nieuwe deelnemers zullen een wat andere juridische positie innemen dan de huidige deelnemers. Het is immers niet meer mogelijk om, zoals de huidige deelnemers hebben gedaan, de CEO’s van de telecomproviders te waarschuwen het 5G-netwerk niet te activeren. Wanneer de campagne voor de 5G-actie haar herstart krijgt, kan Zwarts nog niet zeggen.

Plaats en tijd
De rechtszitting van maandag 16 november met Joost Farwerck vindt in Rotterdam plaats om 14.00 uur. Die van maandag 7 december met Søren Abildgaard in Den Haag is om 12.00 uur en die van donderdag 10 december met Jeroen Hoencamp in Lelystad om 13.00 uur. Zwarts roept leden en actiedeelnemers op om bij de zittingen aanwezig te zijn. ‘Ik hoop dat veel mensen ons ter plekke zullen steunen. Hun fysieke aanwezigheid kan verschil maken in de rechtszaal.’


Patiënten kunnen huisarts een dienst bewijzen

Bond doorbreekt status-quo met Griepprikactie

Gepubliceerd: 23 september 2020
Update: 25 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om twijfels over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik manifest te maken en daarmee kansen te creëren voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. De Griepprikactie is in eerste instantie gericht op huisartsen, die een brief van de actiedeelnemers zullen ontvangen. ‘We hebben een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

Aanleiding voor de actie is de uitnodiging die veel Nederlanders de afgelopen periode hebben ontvangen om bij de huisarts een griepprik te halen. Die brief kwam vaak in een blanco envelop, bevat meestal geen plaatsnaam en datum, heeft geen handtekening van de huisarts, maar wel de vermelding van zijn naam. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar de Bond betwijfelt of dat zo is. De overheid lijkt uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt.

Gratis
De Bond is van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen. De Bond ziet nu zijn kans schoon om in reactie op de brief een belangrijk politiek-strategisch en juridisch feit te creëren. Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik en andere vaccinaties kunnen meedoen aan de actie, mits ze een uitnodiging voor de griepprik hebben ontvangen. Deelnemers aan de actie dragen er op deze manier aan bij dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel doen met het gecreëerde feit. Deelname aan de Griepprikactie is gratis.

De actie vraagt van deelnemers dat ze enkele gegevens van zichzelf en hun huisarts bij de Bond registreren, daarna een speciaal voor hen aangemaakte brief uitprinten en ondertekenen en deze vervolgens bij de huisarts afleveren. Ze ontvangen in oktober een e-mail van de Bond met het verzoek aan te geven wat de reactie van hun huisarts is geweest. Als daaruit blijkt dat een substantiële groep huisartsen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de griepprik heeft aanvaard, dan heeft de Bond zijn gewenste feit.

Geen verwijt
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van de huisartsen moeilijk te maken, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Dat is niet wat je als deelnemer wil en dat is ook niet het doel van deze actie. De bedoeling is om huisartsen te dwingen hun standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hen dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen.’ De ervaring leert dat huisartsen grote moeite hebben om uit vrije wil de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties ter discussie te stellen. Huisartsen die een brief van deelnemers aan de Griepprikactie hebben ontvangen, kan niet worden verweten dát ze deze brief hebben ontvangen en dat ze, zoals de Bond verwacht, ervoor kiezen om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik.

‘Hoe kan een beroepsgroep of overheidsinstelling van een huisarts eisen dat hij het voortbestaan van zijn praktijk op het spel zet om de farmaceutische industrie uit de wind te houden?’, vraagt Zwarts retorisch. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet de huisarts. Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen valt een huisarts in recht en rede niets te verwijten als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst, aldus Zwarts.

Dienst bewijzen
Voor zover het uitoefenen van druk op individuele huisartsen een optie zou zijn om ze op andere gedachten te brengen, dan heeft dat geen zin wanneer honderden of duizenden huisartsen weigeren om voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik in te staan. Zwarts: ‘Een paar huisartsen in het gareel duwen lukt je als beroepsgroep of ambtenarenclub misschien nog wel, maar honderden of duizenden tegelijk ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.’

Deelnemers aan de Griepprikactie bewijzen de bewuste huisarts dus feitelijk een dienst, meent Zwarts. ‘Ja, de huisarts die begrijpt dat aan het officiële vaccinatieverhaal een en ander niet klopt, die is er blij mee als hij de brief krijgt. Zonder enige repercussie kan hij eraan bijdragen dat de waarheid over vaccinaties gaat zegevieren.’ Hij kan zich zelfs voorstellen dat huisartsen patiënten ‘gaan vragen ze zo’n brief te sturen.’

Uit de houdgreep
De Nationale Bond tegen Overheidszaken verwacht dat met de Griepprikactie de schijnbare onaantastbaarheid van de heersende vaccindoctrine ‘definitief doorbroken’ zal worden. Zwarts: ‘We kunnen ervoor zorgen dat we met z’n allen loskomen uit de houdgreep van het farmaceutisch-industrieel complex. Als mensen massaal meedoen aan onze actie, dan gaan de bestuurders en ambtenaren het heel moeilijk krijgen om het officiële vaccinatieverhaal nog overeind te houden. In de rechtbank zal het van grote waarde zijn als we kunnen aantonen dat duizenden huisartsen niet voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik instaan. We hebben echt een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

De Griepprikactie volgt op de eerdere Corona-actie van de Bond, die startte op 5 mei (‘Coronabevrijdingsdag’). De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 

Eerste fase klantenportaal bijna afgerond

Veel meer gebruiksgemak
voor leden en actiedeelnemers

Gepubliceerd: 23 september 2020

Leden en actiedeelnemers van de Nationale Bond tegen Overheidszaken gaan de komende maanden meer en meer gemak ervaren in de zaken die ze met de Bond willen regelen. Ze krijgen ieder een eigen, afgeschermde pagina op de website van de Bond waar ze onder andere hun persoonlijke gegevens kunnen aanpassen, de documenten kunnen vinden van de acties waaraan ze meedoen, toelichtende informatie kunnen raadplegen, praktische vragen kunnen stellen en documenten kunnen uploaden. Het klantenportaal dat hiervoor wordt ingericht, zal het organiserend vermogen van de Bond aanzienlijk vergroten. 

Bijna een jaar geleden startte de Bond zijn aansprakelijkheidsactie tegen 5G met beperkte mogelijkheden om de registratie van deelnemers geautomatiseerd te laten verlopen. Toen zich veel meer mensen aanmeldden dan verwacht en relatief veel aansprakelijkheidsbrieven foutief ingevuld bleken, kwam de Bond voor een organisatorische uitdaging te staan. Sindsdien heeft de Bond meerdere digitale verbeterslagen gemaakt, maar nu kan de organisatie haar gebruikers op een structureel hoger niveau service gaan verlenen.

De Bond gebruikt nu nog software van verschillende marktpartijen om zijn digitale taken te vervullen. Dat is straks afgelopen. De Bond laat eigen software programmeren die aan de wensen en behoeften van de gebruikers voldoet en de organisatie in staat stelt om data effectief en efficiënt te beheren. De Bond schakelt alleen nog een extern bedrijf in voor het door gebruikers plaatsen van een handtekening in een document. Deze keuze is gemaakt, omdat dit bedrijf de beste garantie biedt op de digitale veiligheid en juridische betrouwbaarheid die het ondertekenen vereist.

Fase 1
De applicatie van de Bond wordt ontwikkeld in vier fasen. De eerste fase zit er bijna op. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd de leden en actiedeelnemers op het klantenportaal kunnen inloggen. Ze kunnen dan hun persoonlijke gegevens zien en die waar nodig aanvullen en corrigeren. Ook kunnen ze zien aan welke acties ze meedoen. Nieuwe leden en actiedeelnemers krijgen ook een account met deze mogelijkheden. Aan de het einde van de eerste fase is de hele website opnieuw gebouwd in het systeem van de Bond met daarbij een administratiepanel dat veel meer mogelijkheden biedt voor het ‘managen’ van inhoud. Webpagina’s kunnen dan met realtime gegevens worden uitgerust, zodat bijvoorbeeld altijd het actuele aantal deelnemers aan een actie kan worden vermeld en het tijdstip van de dag in aanspreekvormen kan worden verwerkt (‘Goedemorgen, welkom op jouw persoonlijke account.’).

Fase 2
In de tweede fase worden op het persoonlijke account de documenten beschikbaar gemaakt van de acties waaraan een gebruiker deelneemt. Doe je mee aan de 5G-actie, dan vind je op jouw persoonlijke account de aansprakelijkheidsbrieven die de Bond eerder voor jou heeft aangemaakt. Als je je formele documenten zoekt, hoef je dus niet meer in e-mails of computerbestanden te zoeken. Het eventueel in orde maken van een betaling kan vanuit jouw account; je hoeft dan niet meer naar een nieuwe betalingslink op zoek te gaan.

Medewerkers van de Bond kunnen aan het einde van de tweede fase direct in het systeem nieuwsbrieven aanmaken en deze van daaruit naar de leden en actiedeelnemers verzenden. Alle e-mails die nodig zijn om de gebruikers een ‘klantenreis’ te laten afleggen, kunnen ze in het systeem van de Bond klaarzetten. De hiervoor benodigde databases staan direct tot hun beschikking en hoeven ze niet meer aan te maken.

Fase 3
In de derde fase van de softwareontwikkeling worden de mogelijkheden voor serviceverlening aan de gebruikers verder vergroot. Mensen krijgen op hun account informatie te zien over de stand van zaken in lopende acties, kunnen vragen stellen en kunnen meer zelf regelen, bijvoorbeeld het terugvragen van een dubbele betaling. Het sturen van een e-mail zal in veel gevallen niet meer nodig zijn. Vragen zullen deels automatisch afgehandeld worden en deels zal interactie met medewerkers van de servicedesk nodig zijn. Medewerkers van de Bond krijgen de beschikking over ‘rijkere’ data, waardoor ze beter kunnen zien waar de leden en actiedeelnemers in het gebruik van het systeem eventueel op problemen stuiten.

Fase 4
In de vierde en laatste fase zal gewerkt worden aan de borging van stabiele prestaties bij grootschalig gebruik. Om aan invloed te winnen wil de Bond een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking aan zich binden. Maar om substantiële groei aan te kunnen, moet het digitale systeem van de Bond wel grote aantallen gebruikers aankunnen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat veel gebruikers zich tegelijkertijd aanmelden zonder dat de website overbelast raakt of data traag verwerkt. In deze fase wordt ook de back-up van het systeem uitgebreid naar meerdere back-ups bij meerdere providers.

Planning
Zoals vermeld is de eerste fase van de softwareontwikkeling bijna afgerond. Leden en actiedeelnemers krijgen een e-mail met daarin een link en wachtwoord waarmee ze op hun account kunnen inloggen. De tweede fase moet begin oktober starten, de derde begin november en de vierde begin december. Rond de jaarwisseling moet de nieuwe applicatie in optima forma draaien.

Wat aan de Corona-actie vooraf ging

‘Mark Rutte, u begaat een onrechtmatige daad’

Gepubliceerd: 2 augustus 2020

Aan de Corona-actie van de Bond ging weloverwogen voorwerk richting de voor de coronamaatregelen verantwoordelijke bestuurders en parlementsleden vooraf. De opbouw van het Corona-dossier in chronologische volgorde.

De Corona-actie van de Bond startte op dinsdag 5 mei 2020, ‘Coronabevrijdingsdag’. Het bestuur van de Bond had toen al een reeks voorbereidingen getroffen om tegenover de publieke bestuurders een juridisch sterke positie te verkrijgen. De Nederlandse regering adviseerde op 9 maart 2020 iedereen om hygiënemaatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te werken. De ontwikkelingen volgden elkaar daarna in hoog tempo op.

Het bestuur van de Bond had vanaf het begin de Corona-zaak in onderzoek. Het bestudeerde de wijze waarop de regering opereerde, stelde een vermoeden van onbehoorlijk bestuur vast en formuleerde vragen op basis waarvan de aanwezigheid (het ontbreken) van een feitelijke grondslag onder de besluiten in de zogeheten coronacrisis kon worden vastgesteld. De vragen vormden de inhoudelijke basis voor brieven die onder briefgeheim aan Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectiebestrijding van RIVM) werden verzonden.

Mark Rutte ontving zijn eerste brief op 26 maart. Hierin werd hem gevraagd waarmee, door wie en wanneer hij over ‘de gevaren’ van COVID-19 was geïnformeerd. Hugo de Jonge kreeg op 27 maart zes brieven van Jordy Zwarts. Elke brief richtte zich op een andere inhoudelijke vraag. De vragen gingen onder andere over de inhoud en wetenschappelijke onderbouwing van de tests op het coronavirus, de aantallen tests die waren uitgevoerd, de uitslagen en validatierapporten van die tests, de leveranciers van de tests en de feiten omtrent de sterftegevallen waarvoor het coronavirus verantwoordelijk zou zijn. Jaap van Dissel kreeg op 30 maart ook zes brieven. De vragen in deze brieven richtten zich op de effectiviteit en veiligheid van vaccins, de noodzaak daarvan en het bestaan van immuniteit.

Zwarts kreeg geen enkele reactie. Daarop ontving Mark Rutte op 20 april 2020 een herinneringsbrief waarin Zwarts meedeelde dat hij Rutte’s keuze om hem niet de gevraagde informatie te verstrekken opvatte als een blijk van onbehoorlijk bestuur en dus als een schending van zijn ambtseed of belofte. ‘U begaat een onrechtmatige daad’, aldus Zwarts. Hugo de Jonge ontving op dezelfde dag een brief met dezelfde boodschap. Jaap van Dissel kreeg zijn herinneringsbrief op 27 april.

Ook op de herinneringsbrieven kwam geen reactie. Hierop stuurde Zwarts op maandag 4 mei 2020 brieven aan Rutte, De Jonge en Van Dissel waarin hen te verstaan werd gegeven dat ze tot 19 mei de tijd zouden krijgen om hun coronamaatregelen in te trekken en dat ze een zelfuitvoerend contract met deze boodschap tegemoet konden zien. Dit zelfuitvoerende contract ging deel uitmaken van de Corona-actie. Zoals vermeld startte de actie de volgende dag, op Coronabevrijdingsdag.

Op de derde brief ontving Zwarts evenmin een reactie. Hierop besloot het bestuur van de Bond om de leden van de Eerste en Tweede Kamer over de onrechtmatige daad van Rutte, De Jonge en Van Dissel te informeren. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer ontvingen op 10 mei 2020 een persoonlijk aan hen gerichte brief (‘Aanzegging’). Alle e-mails werden apart onder briefgeheim verzonden met naamsvermelding in de brieven. Onder verwijzing naar hun ambtsplicht en civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen werd van de parlementsleden geëist dat ze de inwerkingtreding van de ‘spoedwet’ per direct zouden uitstellen en hun steun aan de (overige) coronamaatregelen zouden intrekken. ‘Doet u dit niet, dan heeft dit voor u persoonlijk consequenties’, zo viel in de brief te lezen. ‘Wij, de deelnemers aan de Corona-actie van de Bond, hebben géén toestemming gegeven en geven géén toestemming om in de zogeheten coronacrisis zonder feitelijke grondslag besluiten te nemen en te handhaven op deze besluiten die verregaande gevolgen voor ons en anderen in de Nederlandse samenleving hebben.’

Op 18 mei 2020 stuurde Zwarts een tweede brief naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer (‘Opdracht’). Naar aanleiding van een toespraak van Sara Cunial in het Italiaanse parlement gaven Zwarts en alle deelnemers aan de Corona-actie de Kamerleden de opdracht om gedrags- en antecedentenonderzoek te doen naar Bill Gates en anderen. In een derde brief, verstuurd op 26 mei, kregen de Kamerleden de consequenties te lezen van het feit dat ze hun medewerking aan de onrechtmatige daden in onbehoorlijk bestuur aangaande ‘corona’ niet hadden opgezegd. ‘Wegens uw grove nalatigheid, uw schending van de ambtsplicht in behoorlijk bestuur die ontstaat door uw niet-intrekken van uw toestemming voor de tenuitvoerlegging van de spoedwet inclusief uw steun aan de (overige) coronamaatregelen, heeft u uw discretionaire bevoegdheid verloren. Met uw discretionaire bevoegdheid is tevens uw ambtelijke immuniteit die u anders zou genieten in behoorlijk bestuur vervallen.’

Met de stappen die het bestuur van de Bond in de richting van Rutte, De Jonge en Van Dissel zette, kon het de juridische betekenis van het zelfuitvoerende contract met hen versterken. Het bood en biedt ook mogelijkheden om andere juridische initiatieven kracht bij te zetten. De stappen in de richting van de leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn eveneens juridisch substantieel. Doordat de Bond hun rechtshandelen in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, kan de Bond een rechter gaan vragen om deze verklaringen in rechte te bekrachtigen. Dit komt neer op het verlenen van ontslag.

Wil je de brieven lezen? Ga dan naar https://bondoverheidszaken.nl/brieven.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten