Opzegservice
zorgverzekering

Stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 1.000,- per dag.

Opzegservice zorgverzekering

Stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 1.000,- per dag.

Wil je ook geen zorgverzekering meer?

De oplossing: stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk en bied hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 1.000,- per dag, per overtreding. In deze verbintenis verklaar je het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig op basis van misleiding, bedrog en dwang. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken en de Act 4 Freedom Foundation.

Belangrijk om te weten 

De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie (publiekrecht) is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het bestuursrechtelijk (publiekrecht/bestuursrecht) verplichten van een commercieel civiel contract (privaatrecht) is wegens de dwang strafbaar (art. 284 Sr en 365 Sr) en een burger is beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (art. 1.1 BW). Een onrechtmatig contract dat bijvoorbeeld door het CAK met valsheid in geschrifte (art 225 Sr en 227 Sr) tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is vernietigbaar (art. 3.44 BW, 3.49 BW en 3.50 BW). Het door het CAK digitaal verhandelen van mensen in een kwetsbare positie met het oogmerk hen uit te buiten, is strafbaar wegens mensenhandel (art 273f Sr). 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties. Naar het inzicht van de Bond heeft zij daarmee erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht in civielrecht. De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en MenzisIn deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is. 

Veel incassobureaus, het CAK en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om bij mensen te vorderden. Ze controleren niet of er een rechtsgeldig contract en akte van cessie bestaat. Ze plegen stelselmatig strafbare feiten door een onrechtmatige vordering op te eisen en spelen voor eigen rechter uit naam van de Koning, wat weer een schending is van het recht op een eerlijke rechtsgang en om gehoord te worden bij de rechter (art. 6 EVRM). 

Het met dwang (art. 284 Sr en 365 Sr) opleggen van een civiel contract (privaatrecht) vanuit het bestuursrecht (publiekrecht) is dus een onaanvaardbare doorkruising van het recht, waarbij jij als mens vanuit een kwestbare positie wordt verhandeld (art. 273f Sr). Wetten die elkaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar… 

Het verplicht afsluiten van een autoverzekering is totaal anders: u bent met een voertuig op de openbare weg namelijk een risico op (im)materiële schade voor andere weggebruikers.

Er zijn 3 opties die op jou van toepassing kunnen zijn:

 1. Je hebt geen contract of bent als onverzekerde zonder jouw toestemming aangemeld door het CAK (voorheen ZorgInstituut Nederland) bij een zorgverzekeraar. Jij kunt dan gebruikmaken van onze opzegservice. Wanneer je zonder jouw toestemming bij een zorgverzekeraar bent aangemeld, dan is bij deze zorgverzekeraar zonder jouw toestemming vanuit het bestuursrecht een civiele verbintenis afgesloten. Dit is dan een onaanvaardbare doorkruising van art. 1.1 BW en art. 3.33 BW, het strafrecht en het internationaal recht.
 2. Je hebt nog een lopend contract (dat met jouw wilsverklaring is afgesloten) en hebt zelf besloten uw jouw zorgverzekering op te zeggen vóór 31 december aanstaande.
 3. Jij hebt meer ziektekosten dan je betaalt aan premiekosten incl. eigen risico. Blijf dan voorlopig verzekerd, totdat de Zorgverzekeringswet is hersteld, zodat jij niet onnodig financieel in de problemen komt.

Let op: mensen die afhankelijk zijn van een uitkering raden we aan om extra goed te overwegen of ze hun zorgverzekering willen opzeggen, omdat hun premie bestuursrechtelijk 'verplicht' op de uitkering wordt ingehouden.


Dit moet jij weten en doen om deel te nemen aan de collectieve Opzegservice zorgverzekering:

 1. Je stuurt het eerste document, de Opzegbrief uit het doe-het-zelfpakket danwel het full-servicepakket aangetekend naar de directeur van het CAK.
 2. Je stuurt de Alternatieve overeenkomst, het tweede document uit beide pakketen, naar de directeur van het CAK.
 3. Nadat je brieven van het CAK en het CJIB hebt ontvangen, stuur je de Kennisgeving (het derde document) naar de directeur van het incassobureau en de deurwaarder die het CAK en het CJIB hebben ingeschakeld.
 4. Je stuurt de Sommatiebrief aan de directeur van het CAK, waarin je hem sommeert per direct te stoppen met onrechtmatige vorderingen op jouw persoonlijke levenssfeer en inkomsten.
 5. Bewaar alle documenten uit het gehele proces goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 365.000,- zolang het onrechtmatige zorgverzekeringscontract voorduurt, inclusief het terugvorderen van alle onrechtmatige premies die bij jouw zijn geïnd.
 6. Je start een kort geding vanwege de Alternatieve overeenkomst, waarmee je aanspraak maakt op de dagvergoeding van maximaal € 1000,-.
 7. De kosten van het kort geding bestaan uit de griffiekosten, die € 83,- bedragen. Dit bedrag krijg je vergoed als je in het gelijk wordt gesteld. 
 8. Ons streven is in eerste instantie het buiten werking stellen van de verplichte onrechtmatige Zorgverzekeringswet die in strijd is met jouw burger- en mensenrechten.

Het niet hebben van een zorgverzekering blijft voor eigen risico.

Hoe doe ik mee?

Het begint met aanmelden!

1

Aanmelden Opzegservice zorgverzekering

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening te zetten onder de vrijwaringsverklaring en (als je voor het full-servicepakket kiest) de machtiging. Daarna kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage.

3

Aan de slag

Je ontvangt een e-mail met een welkomsbrief en de 4 documenten uit het doe-het-zelfpakket danwel het full-servicepakket. Je zorgt ervoor dat je verzekering 31 december aanstaande is opgezegd. Het is raadzaam om je opzegging vóór de Kerst aangetekend te versturen.

Met jouw bijdrage vanwege de Opzegservice ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden? Klik dan hier.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten