Opzegservice
zorgverzekering en CAK

Stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 1.000,- per dag.

Opzegservice zorgverzekering

Stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 1.000,- per dag.

Wilt u ook geen zorgverzekering meer?

De oplossing: stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk en bied hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 1.000,- per dag, per overtreding. In deze verbintenis verklaart u het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig op basis van misleiding, bedrog en dwang. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken en de Act 4 Freedom Foundation.

LET OP: DEZE ACTIE VOOR 2020 IS INMIDDELS GESLOTEN. 

Belangrijk om te weten 
De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie (publiekrecht) is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het bestuursrechtelijk (publiekrecht/bestuursrecht) verplichten van een commercieel civiel contract (privaatrecht) is wegens de dwang strafbaar (art. 284/365 SR) en een burger is beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (art. 1.1 BW). Een onrechtmatig contract die bijvoorbeeld door het CAK met valsheid in geschrifte (art 225 en 227 SR) tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is vernietigbaar (art. 3.44/3.49/3.50 BW). Het door het CAK digitaal verhandelen van mensen in een kwetsbare positie met het oogmerk hen uit te buiten, is strafbaar wegens mensenhandel (art 273f SR). 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties. Naar het inzicht van de Bond heeft zij daarmee erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht in civielrecht. De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en MenzisIn deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is. 

Veel incassobureaus, het CAK en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om bij mensen te vorderden. Ze controleren niet of er een rechtsgeldig contract en akte van cessie bestaat. Ze plegen stelselmatig strafbare feiten door een onrechtmatige vordering op te eisen en spelen voor eigen rechter uit naam van de koning, wat weer een schending is van het recht op een eerlijke rechtsgang en om gehoord te worden bij de rechter (art. 6 EVRM). 

Het met dwang (art. 284/365 SR) opleggen van een civiel contract (privaatrecht) vanuit het bestuursrecht (publiekrecht) is dus een onaanvaardbare doorkruising van het recht, waarbij u als mens vanuit een kwestbare positie wordt verhandeld (art. 273f SR). Wetten die elkaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar… 

Het verplicht afsluiten van een autoverzekering is totaal anders: u bent met een voertuig op de openbare weg namelijk een risico op (im)materiële schade voor andere weggebruikers.

Er zijn 3 opties die op u van toepassing kunnen zijn:

  1. U heeft geen contract of bent als onverzekerde zonder uw toestemming aangemeld door het CAK (voorheen ZorgInstituut Nederland) bij een zorgverzekeraar. U kunt dan gebruikmaken van onze opzegservice. Wanneer u  zonder uw toestemming bij een zorgverzekeraar bent aangemeld, dan is bij deze zorgverzekeraar zonder uw toestemming vanuit het bestuursrecht een civiele verbintenis afgesloten. Dit is dan een onaanvaardbare doorkruising van art 1.1 BW en art 3.33 BW, het strafrecht en het internationaal recht.
  2. U heeft nog een lopend contract (dat met uw wilsverklaring is afgesloten) en heeft zelf besloten uw zorgverzekering op te zeggen vóór 31 december 2019.
  3. U verbruikt meer ziektekosten dan uw huidige premiekosten incl. eigen risico. Blijf dan voorlopig verzekerd, totdat de Nationale Bond tegen Overheidszaken eerst de civiele zaken tegen het CAK en de zorgverzekeraars heeft gewonnen en/of het Internationaal Strafhof de aanklacht van de Bond in behandeling heeft genomen, zodat u niet onnodig financieel in de problemen komt.

Let op: mensen die afhankelijk zijn van een uitkering raden we aan om extra goed te overwegen of ze hun zorgverzekering willen opzeggen, omdat hun premie bestuursrechtelijk 'verplicht' op de uitkering wordt ingehouden.


Dit moet u weten en doen om deel te nemen aan de collectieve opzegservice zorgverzekering:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeur van het CAK. Uzelf stuurt aangetekend een opzegbrief naar uw zorgverzekeraar.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen naar de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim samen met u de aansprakelijke partijen dagvaarden.
  3. Bij aanmelding ontvangt u 2 volledige contracten, een e-mail voor een verweerschrift tegen het incassobureau en een machtingsformulier die u dient in te vullen en te ondertekenen, scannen (geen foto’s!) en te sturen naar zorgcontract@bondoverheidszaken.nl. U ontvangt van ons ook een BunQ Bank-betalingslink. Klikt u hierop, dan is de betaling zo geregeld.
  4. De contracten worden betekend afgeleverd bij het CAK. Wij verklaren samen met u uw zorgverzekeringscontract nietig bij uw zorgverzekeraar per 1 januari 2020 en bij het CAK per direct of met terugwerkende kracht.
  5. Gebruik het voorbeeldbericht dat u per e-mail ontvangt om u te verweren tegen een beslaglegging door incassobureaus in naam van de koning met een dwangbevel. Zo’n dwangbevel is in strijd met art 6 EVRM. U plaatst de incassobureaus in een schuldeisersverzuim, zodat een beslaglegging niet rechtsgeldig is.
  6. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 365.000,- zolang het onrechtmatige zorgverzekeringscontract voorduurt, inclusief het terugvorderen van alle onrechtmatige premies die bij u zijn geïnd.
  7. Ons streven is in eerste instantie het buiten werking stellen van de verplichte onrechtmatige Zorgverzekeringswet die in strijd is met uw burger- en mensenrechten.

Het niet hebben van een zorgverzekering blijft voor eigen risico.

Hoe doe ik mee?

Het begint met aanmelden!

1

Aanmelden Opzegservice Zorgverzekering en CAK

Uw gegevens worden gebruikt voor het gereedmaken van het contract.

2

Uitprinten en scannen

U ontvangt van ons de opgemaakte contracten voor de opzegservice met de zorgverzekeraar en het CAK inclusief de "Machtiging aansprakelijkheidsactie" ter ondertekening. U dient de documenten uit te printen, te ondertekenen, scannen (geen foto's) en terug te e-mailen naar zorgcontract@bondoverheidszaken.nl.

3

Naar de deurwaarder

Na 16 december 2019 worden alle ondertekende contracten  door een deurwaarder bij het CAK afgeleverd. Uiteraard moet aan de eenmalige bijdrage van € 29,- zijn voldaan. Met deze bijdrage bent u nog geen lid van de Bond. Wilt u lid worden? Klik dan hier.

Aanmelden Opzegservice zorgverzekering en CAK

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl