Opzegservice
zorgverzekering

 2023/2024

Opzegservice zorgverzekering 2023/2024
Inclusief juridische ondersteuning!

Meld je aan voor de Opzegservice 2023/2024 inclusief Juridische ondersteuning!
Woord vooraf 
Want… het afsluiten van een Zorgverzekering op jouw persoonsnaam zonder jouw instemming is bij wet verboden. Jou onder druk zetten om een verzekering af te sluiten, of dat anderen dit doen tegen jouw wil geldt als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid conform art 284 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284 ; de Strafwet geldt voor iedereen, conform art 2 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel2 Het art 6:3BW luidt, ‘een natuurlijke verbintenis is rechtens niet afdwingbaar. Het onvoorwaardelijk art 1:1BW, lid 1 luidt ‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’ Je bent vrij! lid 2 hiervan luidt, ‘dienstbaarheden van welke aard of onder welke benaming ook worden niet geduld.’ Je hoeft dus niets te dulden tegen jouw wil. Art 3:33BW luidt, ‘een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’. Zonder jouw wil is zo’n verklaring van rechtswege nietig.
De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.
De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis. In deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is. 

Naar het inzicht van de Bond heeft zij daarmee erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht in civielrecht. Wij zetten ons met jou in om dit onrecht ongedaan te maken!
Kosten van dit traject: € 147,00 per deelnemer.
Het heeft lang geduurd voor de nieuwe versie Opzegservice gereed gemaakt kon worden. Dat heeft alles te maken met de voorbereidende stappen die de Juridisch adviseur heeft gezet met deelnemers die al vanaf 2020 een Zorgverzekering weigeren af te sluiten en die ervaring wordt ingezet op de nieuwe Opzegservice. Laatste feit, laatste stap betreft de 8 Exploten die door onze Juridisch Adviseur op last van deelnemers aan de opzegservice door de Gerechtsdeurwaarder op 7 december 2022 zijn betekend aan Albert Hazelhoff. Die Exploten vormen een heuse bewijslast die Albert strikt genomen op de rechtsgeldigheid van inhoud niet meer kan ontkennen. Dit versterkt jouw rechtspositie en van alle andere deelnemers aan deze nieuwe versie Opzegservice!

Afweren van ‘verzoeken’ om een Zorgverzekering af te sluiten wordt zo zeer vereenvoudigd.

De juridische ondersteuning (Zorgverzekering) duurt vanaf datum aanmelding tot 31 december 2023.
Wat krijg je geleverd als deelnemer voor die € 147,00 ? 
  1. Na jouw aanmelding neemt onze Juridisch Adviseur telefonisch contact met je op, vooreerst ontvang je de Welkomstbrief (met de eerste raadgevingen), de Opzegbrief*, later ontvang je de complete set preventiebrieven* en opvolgbrieven voor SVB, CAK en CJIB, bestanden die door jou verzonden dienen te worden in januari 2024. De kosten voor jou blijven hier beperkt tot de allereerste aangetekende verzending van die 3 brieven, alle daarop volgende (opvolg!) brieven doe je af per gewone post! Let wel: delen van die brieven anders dan met degenen die je aanschrijft is niet toegestaan, je ticketnummer wat op de brief staat kan als het in handen komt van onbevoegde derden mogelijk leiden naar jouw persoonsgegevens en nadelen wanneer van de brieftekst -op welke wijze dan ook- opzettelijk misbruik van wordt gemaakt door die ongevoegden. Wij waken met jou ervoor dat alles wat we doen en meedelen in het traject slechts bekend is bij de betrokkenen.
  2. Je krijgt direct na aanmelding kopie van het Exploot met de achterliggende Juridische Kennisgeving en Bevestiging. De kopie van het Exploot is AVG-proef, wat inhoudt dat alle persoonsgegevens zijn afgedekt, met uitzondering van de gegevens van Albert Hazelhoff en de Juridisch Adviseur. Het delen van het Exploot strikt verboden -ter bescherming van de privacy van de Juridisch Adviseur, zijn contact- en persoonsgegevens op het Exploot zijn uitsluitend voor jouw eigen contact met de Adviseur bestemd. Omdat jouw kopie van het Exploot feitelijk een ‘firewall’ vormt tegen onrechtmatig vorderen op jouw persoonsnaam is het geheim houden van alle overige kenmerken op die papieren eveneens van het grootste belang!
  3. Telefonische begeleiding en 3 Teams meetings, maandelijks één meeting met Juridisch Adviseur van de Bond, je krijgt zijn telefoonnummer en jij zal jou bij aanvang na jouw aanmelding (binnen uiterlijk 3 werkdagen na aanmelding) telefonisch benaderen. Houd steeds het uniek ticket-nummer dat jij ontvangt bij aanvang van het traject om zonodig op te verifiëren. Als jij een sms stuurt naar de Juridisch Adviseur met dit ticketnummer dan belt hij jou terug, meestentijds nog dezelfde werkdag (maandag t-m vrijdag tussen 9 en 17 uur). Dat ticketnummer is over de gehele periode van het jaar 2024 zeer van belang, het staat niet alleen op elke brief maar ook in de lijst waar jouw persoonsgegevens beveiligd zijn opgeslagen. Zeer doeltreffend nu in de registratie, voor je eigen archivering en bij de opstart later van je effectief verweer zodra nodig.
  4. Een training afweren Deurwaarder (vanaf maart) en herhaaltraining (april/mei) afweren Deurwaarder, deze training (2 dagdelen) met rollenspellen en intervisie wordt in Nijmegen gegeven vanaf maart 2024 (tweewekelijks, per keer 15 deelnemers), erg belangrijk om hieraan deel te nemen. Elke deelnemer heeft recht op die twee trainingen, zo prepareer je jouzelf door te oefenen met gelijkgestemden om je recht uit te oefenen in verweer tegen onrechtmatig en wederrechtelijk vorderen. Verblijf op de locatie is gratis, inclusief het gebruik van koffie en thee/water. Lunch niet inbegrepen, dus zelf meenemen.
  5. Bewaren, archiveren van bewijslast, dat is zowel wat jij stuurt als wat jij ontvangt. Post en digitale communicatie moet zorgvuldig bewaard blijven, doe je dat bij aanvang van het traject al gelijk goed dan blijft het bijhouden relatief eenvoudig, Januari 2024 geeft onze Juridisch Adviseur alle deelnemers instructie/vuistregels om de bewijslast van inkomende en uitgaande post (papier en digitaal) doeltreffend te archiveren/geordend onder handbereik te houden.
(Onze tegenstanders zijn wat betreft het bewaren van bewijslast zeer goed georganiseerd en zij raken ‘kwijt’ wat niet in hun belang is, wij organiseren het zò, omdat wij in ons recht staan bewaren wij alles èn goed vindbaar!)

Zo draaien jij en de andere deelnemers aan de nieuwe Opzegservice de kwestie Zorgverzekering op het ‘bord’ van de leidinggevenden, het wordt zo bemoeilijkt om jou nog langer te benaderen met ‘hùn’ standaard traject. Je hoeft niet meer in te gaan op de schrijfsels die jou mogelijk nog bereiken, maar je doet elk schrijven na de eerste aangetekende brief af met een vervolgbrief met gewone postzegel (een verzendwijze die al in de eerste aangetekende brief van jou aan hen is aangekondigd!). Zo zit je juridisch ‘strak’ in het zadel. 

Wat is de kwestie waardoor deze aanpak van de onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer nu wel kan maar vooreerst niet? Welnu, een Juridische Kennisgeving die aan Albert Hazelhoff is verstrekt op 14 september 2022 is door hem onbeantwoord gebleven geeft hiervoor de grondslag. De laatste dag van de wettelijke 6 weken termijn om te reageren op die Kennisgeving art 21 RV op Eis van art 227a en 227 b Sr. was 26 oktober 2022 verstreken. Dit strafbaar plichtsverzuim, geen enkel document is geleverd wat ‘jurisdictie’ zeggenschap toont op de persoon (Burger-Identiteit), maakt dat de formele rechtskracht op de Juridische Kennisgeving aldus is ingegaan op 27 oktober 2022. 

Praktisch betekent dit dat deze Opzegservice start met een standaard Opzegbrief. Heb je al opgezegd dan hoef je deze niet te gebruiken. Vervolgens krijg je een set preventiebrieven voorzien van het Explootnummer en het unieke Kenmerk waarmee je jouw jurisdictie afschermt èn jouw vast ticketnummer. Vanuit de Bond wordt in januari de directeur van het SVB op de hoogte gesteld middels een Juridische kennisgeving waarin deze bestuurder met klem wordt verzocht het Exploot met de bijbehorende documenten onder vermelding van het unieke Kenmerknummer bij Albert Hazelhoff op te vragen. Die simpele mededeling aan Albert Hazelhoff en Hans Ouwehand maken dat de ‘bal’ al bij de leiders van het CAK en het CJIB liggen. Preventie- en opvolgbrieven met jouw persoonsgegevens dienen ervoor om de post die je dan nog ontvangt eenvoudigweg te beantwoorden. De opzegbrief en de preventiebrieven hebben de basis gelegd voor een heel andere wedstrijd dan voorheen. 

Straks als deelnemer aan deze Opzegservice een brief ontvangen in 2024 vanuit het CAK, CJIB of een Zorgverzekeraar? Je kunt gelijk reageren met de brievenset*, doe dit altijd binnen minimaal 4 werkdagen, tijdens het traject sein je de juridisch adviseur voor een telefonisch contact.

Géén lange uitleg meer, dankzij het Exploot en de onderliggende papieren wel de aanleg op wetsartikelen waar de rechter ook niet meer omheen kan: Albert Hazelhoff en alle anderen hebben aantoonbaar geen enkele jurisdictie op jouw persoon zonder jouw voorafgaand wilsverklaren! 
Jij kunt als deelnemer jou vanaf vandaag beroepen op die rechtskracht -elk Dwangbevel ‘in naam van de Koning’ is nietig- beroepen in gelijkheid van recht! En de doorwerking hiervan gaat terug vanaf de allereerste dag van jouw achttiende levensjaar.
Disclaimer, voordat je deelneemt:

“We mogen jou graag verwelkomen als deelnemer aan deze Opzegservice, maar wat als jij meer ziektekosten hebt dan je betaalt aan premiekosten incl. eigen risico? Blijf dan voorlopig verzekerd, totdat de Zorgverzekeringswet is hersteld, zodat jij niet onnodig financieel in de problemen komt. Of wanneer jij een uitkering hebt? Of ben je afhankelijk van een uitkering, dan raden we aan om extra goed te overwegen of je de zorgverzekering willen opzeggen, omdat volgzame ambtenaren in dat geval de bestuursrechtelijke premies praktisch direct inhouden op jouw uitkering.”

“Neem alleen deel aan deze actie als jij je sterk genoeg voelt om met ‘schuldeisers’ om te gaan, immers je kunt dan focus houden op het traject waarin jouw zelfwerkzaamheid samen met de raadgevingen van onze Juridisch Adviseur benodigd is. Weeg ook goed af of je zelf zonder Zorgverzekering wilt verdergaan in 2024. Strikt genomen neem je daarmee de verantwoording om zelf je medische hulp te betalen mocht dit nodig zijn. Wees daarbij voor jezelf bewust dat weigeren van de Zorgverzekering niet zonder slag of stoot gaat. Je krijgt hoe dan ook te maken met brieven en mogelijk later nog een deurwaarder aan jouw deur die jou alsnog in verbintenis tracht te ‘trekken’ (daarom een training in het afweren van Deurwaarder). Heb je een minimum-inkomen? dan is het raadzaam deelname goed af te wegen, ten eerste kost het jou € 147,00 en daarnaast heb je in de situatie van het minimum inkomen van de zorgtoeslag. Doe je mee dan zul je ten aller tijden 

is in die situatie de compensatie van de huidige zorgtoeslag, die zul je zodra je deelneemt aan het traject direct zelf moeten stopzetten! Dit geld overigens voor iedereen. Reken ook mee reiskosten (trainingen=2x vice versa naar Nijmegen) de kosten voor postzendingen die over het gehele jaar genomen jou minimaal € 50,00 vergen.”

“Deelnemers aan de Opzegservice-deelnemers tekenen de machtiging en vrijwaringsverklaring.”

“Privacy: dit is van het hoogste belang, alle gegevens die worden verstrekt en ontvangen binnen de Opzegservice zijn slechts ter inzage en gebruik voor jou en de gemachtigde.”

Hoe doe ik mee?

Het begint met aanmelden!

1

Aanmelden Opzegservice zorgverzekering

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier.

2

Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening te zetten onder de machtiging en de vrijwaringsverklaring. Daarna kun je overgaan tot betaling van de éénmalige bijdrage.

3

Aan de slag

Je ontvangt een e-mail met een welkomstbrief en de bovengenoemde documenten. Lees als eerste de welkomstbrief zorgvuldig door. Je zorgt ervoor dat je verzekering uiterlijk 31 december 2023 is opgezegd. Echter kun je tot en met 31 december 2023 aangetekend versturen. Het is evenwel raadzaam om je opzegging al vóór de Kerst van 2023 aangetekend te versturen, let wel dat de dagdatum van jouw brief en de dagdatum op het post-verzendbewijs altijd moeten overeenkomen om rechtsgeldig te zijn. Alle verzendbewijzen dien je zorgvuldig te bewaren!

Met jouw bijdrage vanwege de Opzegservice ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden? Klik dan hier.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten