Voor diegenen die ‘criminele organisatie’
niet langer willen financieren

Bond start kortlopende Belasting-actie

Gepubliceerd: 9 juli 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart tegen de Belastingdienst. Deze is verantwoordelijk voor de financiering van misdrijven tegen de menselijkheid waaraan Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zich schuldig maken. Deelnemers aan deze actie geven formeel te kennen dat ze stoppen met het betalen van belasting.

Betaal je belasting, dan financier je een organisatie die misdrijven tegen de menselijkheid pleegt. Je helpt feitelijk mee aan de opbouw van een totalitair bestuurlijk systeem dat jou, je geliefden en alle andere Nederlanders geen enkele vrijheid meer zal toestaan. Zelfs niet de vrijheid om over je eigen lichaam te beschikken.

De Bond is van mening dat er maar één ding op zit, en dat is stoppen met belasting betalen. Ben je het hiermee eens, dan kun je meedoen aan een nieuwe collectieve actie van de Bond. Deze actie heeft een korte looptijd (deadline 2 augustus 2021) en zal vanaf 1 september 2021 kunnen resulteren in een rechtszaak waaraan mensen nog kunnen deelnemen om bijgevoegd te worden. Mocht de directeur-generaal van de Belastingdienst niet naar tevredenheid reageren op de brief die over ruim drie weken namens alle actiedeelnemers bij hem zal worden afgeleverd dan start de Bond deze rechtszaak.

‘We moeten alles doen wat we kunnen om het systeem te ontmantelen, nu het nog kan’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De Belastingdienst is de motor van de overheid. Als je die kunt laten vastlopen, dan kunnen Rutte, De Jonge en al die andere medeplegers hun dwang niet langer op ons uitoefenen. Het is immoreel om belasting te betalen. Kijk eens hoeveel schade ons met die onrechtmatige coronamaatregelen is toegebracht!’ Zwarts en zijn medebestuurders twijfelen er niet aan of de ‘autoriteiten’ van plan zijn om de Nederlandse bevolking nog verder aan zich te onderwerpen.

Deelnemers aan de Belasting-actie ondertekenen een brief (‘Kennisgeving met Eis’) aan Peter Smink, de directeur-generaal van de Belastingdienst. Met deze brief geven de actiedeelnemers te kennen dat ze niet langer belasting zullen betalen, tenzij Smink een aantal kritische stellingen over de coronamaatregelen met dwingend bewijs weet te ontkrachten. Geeft Smink in het geheel geen reactie of komt hij met een niet-onderbouwde of anderszins onvoldoende onderbouwde weerlegging van de stellingen, dan ziet de ondertekenaar van de brief zich genoodzaakt tot het naleven van de wet met inachtneming van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Hij verklaart zijn gedane belastingaangifte(n) dan van rechtswege nietig, wat inhoudt dat hij zichzelf met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2020 ontslaat van het betalen van belasting aan de Belastingdienst. Genoemd artikel uit het Wetboek van Strafrecht gaat over deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

De Belasting-actie kan een risico inhouden wanneer deelnemers daadwerkelijk onmiddellijk stoppen met het betalen van belasting. Doe je geen belastingaangifte of betaal je een belastingaanslag niet, dan krijg je te maken met aanmaningen en vervolgens met boetes en deurwaarders. De Bond denkt een sterke zaak te hebben tegen Smink en zijn Belastingdienst. Wil je als deelnemer geen risico lopen, dan kun je ervoor kiezen om wel aan de Belasting-actie mee te doen maar tegelijkertijd toch belasting te blijven betalen. Als de Bond de rechtszaak wint, dan kan die namens jou de betaalde aanslagen over 2020 en 2021 terugvorderen.

‘We zien het liefst dat mensen massaal stoppen met het betalen van belasting en zich bij ons aansluiten. Dan staan we sterk bij de rechter en laten we zien dat het ons menens is’, legt Zwarts uit. ‘Als je niet meer in staat bent om belasting te betalen, bijvoorbeeld doordat de overheid jouw bedrijf kapot heeft gemaakt, dan kan deze actie jouw redding zijn. Heb je nog veel te verliezen, dan kun je de criminelen van de overheid blijven financieren. Maar dat is natuurlijk niet waar de oplossing ligt.’

De korte looptijd van de actie zorgt ervoor dat de actiedeelnemers betrekkelijk snel meer duidelijkheid zullen hebben over hun juridische positie. Behalve kritische stellingen bevat de brief aan Smink eveneens een aantal eisen die bij zijn hoogste bestuurder zullen worden neergelegd wanneer hij de stellingen niet met dwingend bewijs weerlegt. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op het coronabeleid, maar onder andere ook op de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen, het terugvorderen van de onrechtmatige BTW op energieheffing en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt.

Voor mensen die zich uitsluitend door de traditionele media laten informeren, is het mogelijk onvoorstelbaar dat Mark Rutte en de zijnen zich schuldig hebben gemaakt en nog steeds maken aan misdrijven tegen de menselijkheid. Mensen die zich serieus verdiepen in de achtergronden van de coronamaatregelen, en zich dus niet alleen op informatie van de traditionele media baseren, weten dat daarvan wel degelijk sprake is. Misdrijven (misdaden) tegen de menselijkheid zijn precies de reden waarom topadvocaat Reiner Fuellmich en zijn collega’s binnenkort rechtszaken hebben tegen onder anderen Christian Drosten (ontwerper coronatest), Lothar Wieler (directeur Robert Koch Institute) en Anthony Fauci (topadviseur Amerikaanse regering inzake ‘corona’). Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ook de aanleiding voor de strafrechtelijke aangiften die onlangs tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zijn gedaan. Aan de collectieve strafaangifte van de Bond doen 4.470 deelnemers mee.

De Bond heeft aangaande ‘corona’, als onderdeel van zijn Corona-actie, ook zelf rechtszaken in voorbereiding. Momenteel worden dossiers tegen de Nederlandse gedaagden en verdachten opgebouwd om de zaak tegen hen extra te versterken. Ook in het geval van de aankomende 5G-rechtszaken wordt extra bewijsmateriaal verzameld.


Wegens deelneming aan een criminele organisatie 

Bond doet strafaangifte tegen Rutte c.s.
namens 4.470 actiedeelnemers

Gepubliceerd: 9 juli 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft afgelopen week namens 4.470 mensen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Mark Rutte en de zijnen. Deze collectieve aangifte werd gedaan op het politiebureau in Sneek. 

Bij de aangifte werd onder andere een namenlijst van in totaal 63 pagina’s overhandigd. De namen van alle aangevers moesten aan de politie bekend worden gemaakt, aangezien het wettelijk niet mogelijk is om anoniem strafaangifte te doen. De dienstdoende agent nam een verklaring op waarin de namen werden genoemd van Mark Rutte, Hugo Mattheus de Jonge, Karin Hildur Ollongren, Cornelia Johanna Schouten, Tamara van Ark, Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus en Sigrid Agnes Maria Kaag. Zij zijn degenen tegen wie de aangifte zich primair richt. Subsidiair richt de aangifte zich tegen alle mensen in hun hoedanigheid van medeplegers, ‘die direct en indirect gestructureerd in een bepaalde organisatiegraad door de verdachten worden aangestuurd en geleid’.

De aangifte vermeldt de volgende, inzake de coronamaatregelen gepleegde delicten: deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (art. 140 Sr), ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht (art. 4 WIM), het veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld (art. 289 Sr), het bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers (art. 83a Sr), het handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 93 Sr), het samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 1 Sr), het handelen met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 Sr), het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen (art. 97 lid 1 Sr), het plegen van allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van artikel 97 Sr (art. 97 lid 2 Sr) en misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden (art. 365 Sr).

De aangifte namens de 4.470 deelnemers aan de actie van de Bond werd in Sneek gedaan, omdat de Bond berichten hebben bereikt dat politieagenten in diverse gemeenten weigeren om aangiften tegen Rutte en de zijnen op te nemen. De Bond schatte in dat de kans op weigering van de aangifte in Sneek klein was. Het Openbaar Ministerie is nu verplicht om een besluit te nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de strafrechtelijke aangifte. Zou het Openbaar Ministerie besluiten de aangifte van 4.470 Nederlanders niet serieus te nemen, dan start de Bond een zogeheten artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof. Zou het Gerechtshof het besluit van het Openbaar Ministerie steunen, dan dient de Bond een klacht in bij het Internationaal Strafhof. 


Rechtbank wijst vordering Zwarts af

Gepubliceerd: 6 maart 2021

De rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Jordy Zwarts tegen Søren Abildgaard van T-Mobile afgewezen. De Bond gaat sowieso een volgende stap zetten om de geëiste dagvergoeding vanwege de activering van 5G alsnog te ontvangen.

In de zitting van afgelopen maandag had de rechter vragen over de verbintenis die Zwarts met Abildgaard meende te hebben, over de onrechtmatige daad die de telecomdirecteur zou hebben gepleegd en over het op de persoon richten van de aansprakelijkstelling. De Bond is van mening dat tussen Abildgaard en Zwarts een verbintenis is ontstaan op het moment dat het 5G-netwerk landelijk werd geactiveerd. De rechter zei dat de wet geen ‘zelfuitvoerend contract’ kent en dat Zwarts zich dus ook niet op het bestaan van een dergelijke verbintenis kon beroepen. Zwarts stelde dat hij ‘persoonlijke dienstbaarheden’ niet hoefde te dulden en dat hij in zijn recht stond om voorwaarden te stellen aan de verbintenis die met Abildgaard was ontstaan op het moment van activering. Deze activering was wat hem betreft een onrechtmatige daad, omdat hij daarmee aan een experiment was blootgesteld.

De rechter was er niet van overtuigd dat van een experiment sprake was en vond dat de onderbouwing ontbrak voor de stelling dat tegen Zwarts een onrechtmatige daad was begaan. Het opmerkelijke feit deed zich hierbij voor dat de rechter niet over de stukken bleek te beschikken die Zwarts een week eerder tijdig naar de rechtbank had verzonden. Zwarts kon bewijzen dat de verzending daadwerkelijk had plaatsgevonden, maar kon daarmee het inhoudelijke verloop van de zitting niet veranderen.

De Bond vindt dat telecomdirecteuren zich niet achter de rechtspersoon van hun BV of NV mogen verschuilen om zo niet zelf aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor een onrechtmatige daad. De activering van het 5G-netwerk is wat de Bond en Zwarts betreft een daad van onbehoorlijk bestuur waarin een onrechtmatige daad wordt gepleegd, maar mede doordat de rechter geen kennis had genomen van de door Zwarts toegezonden stukken kon die niet in dit verhaal meegaan.

De Bond gaat hoe dan ook een volgende stap zetten om de rechter wél in de aansprakelijkstelling mee te krijgen. De volgende zaak richt zich op de rechtspersoon, dus op T-Mobile als bedrijf. Anticiperend hierop heeft de Bond eerder al een speciale 5G-claimstichting opgericht die juiste statuten heeft om een massaschadeclaim in te dienen. De Bond behoudt zich echter wel alle rechten voor om, mocht de eis om dagvergoedingen in massaclaim worden afgewezen, de ‘secudair’ of de jure bestuurder Søren Abildgaard alsnog primair verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen. Ook in zijn formele hoedanigheid van bestuurder heeft Abildgaard onweerlegbaar als primair verantwoordelijke en aansprakelijke in de praktijk (‘de facto’) gehandeld om formeel (de jure) de feitelijke activering van het 5G-netwerk te laten gebeuren.

Los van de volgende rechtszaak of rechtszaken over de dagvergoedingen gaat de Bond nog andere rechtszaken voeren om 5G te stoppen. De werkgroepen die de Bond gaan ondersteunen in de inhoudelijke voorbereidingen op deze komende rechtszaken gaan naar verwachting binnen enkele weken van start.

Heb je je nog niet aangemeld voor onze lopende acties?

1. Breng jouw stem uit onder contractuele voorwaarden:
https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html

2. Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag. Eis openheid van zaken omtrent 'corona':
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html

3. Stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Stel daarnaast politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom:
https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

4. Bescherm je kind tegen coronamaatregelen op school:
https://www.bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html


Voorzitter Zwarts: ‘Misschien wel onze laatste kans’

Bond start actie Stemmen Onder Voorwaarden

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zet alles op alles om door middel van rechtszaken 5G en de coronamaatregelen te stoppen, maar grijpt nu ook de komende Tweede Kamerverkiezingen aan om de overheid met harde hand te corrigeren. ‘We hebben een historische kans om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht.’

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt met zijn nieuwe actie kiezers in staat om aan hun stem contractuele voorwaarden te verbinden. Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer en de regering een volmacht om hen te besturen (art. 3:61 BW). De kiezers kunnen aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is.

Behoorlijk bestuur
De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Degenen die meedoen aan Stemmen Onder Voorwaarden verlangen van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Gaat het aanstaande Kamerlid (bijv. lijsttrekker) niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevriest’ de actiedeelnemer zijn stem en krijgt de gekozene met allerlei praktische en juridische problemen te maken. Gaat de gekozene akkoord, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan worden ingetrokken. 

Economische zelfstandigheid
‘Wat we nu zien, is dat de overheid ons ongekend ingrijpende maatregelen oplegt en daarin steeds verder gaat’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De coronamaatregelen richten de Nederlandse samenleving te gronde en dat gebeurt volgens hem op zo’n manier dat heel veel Nederlanders hun economische zelfstandigheid zullen kwijtraken. De overheid geeft mensen en bedrijven wat geldelijke steun, maar creëert daarmee schulden en komt zelf in de problemen. Sinds de bankencrisis (2008-2011) heeft de overheid weinig middelen meer om een diepe financiële crisis af te wenden. Zwarts verwacht dat na de verkiezingen de bom zal barsten. Veel Nederlanders zullen hun bezit verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid. Die zal hen dwingen tot ingrijpende keuzes in hun leven, zoals het verlaten van hun woning en het accepteren van vaccinaties.

Erg naïef
Zwarts: ‘Als je gaat stemmen in de hoop dat een partij of een kandidaat deze ontwikkeling gaat voorkomen, dan ben je erg naïef. Geef je de Tweede Kamer en daarmee de regering een blanco volmacht, dan weet je bijna zeker dat jouw leven straks op zijn kop staat. Stem je onder voorwaarden, dan heb je in elk geval een juridisch wapen om jezelf mee te verdedigen. De politici kunnen straks de bevoegdheid om jou te besturen kwijtraken.’

Voorwaarden
Met de Juridische Kennisgeving die de Bond voor deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden heeft opgesteld, kunnen zij de aanstaande Tweede Kamerleden (incl. de lijsttrekkers) eraan houden dat ze democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’), dat ze een bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU), de spoedwet afschaffen, directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden, ‘Bilderberg’ en World Economic Forum buiten de orde plaatsen, discriminatie op de woningmarkt beëindigen, culturele tradities beschermen, censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen, censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen, de publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten en indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen.

Morele plicht
Met Stemmen Onder Voorwaarden begint de Bond een nieuwe actie, terwijl andere acties nog lopen. ‘Natuurlijk realiseren wij ons dat we als Bond onze handen meer dan vol hebben aan het voorbereiden van rechtszaken, het afronden van acties en het versterken van onze organisatie’, zegt Zwarts. ‘Tegelijkertijd zien we waar Rutte en de zijnen met ons naartoe willen en hebben wij een wapen in huis om het verschil te maken. Je moet dan wel heel goede redenen hebben om deze actie niet te voeren. Wij voelen de morele plicht om dit wapen in handen van de mensen te geven.’ 

Ambassadeur
‘We hebben een historische kans’, vervolgt Zwarts, ‘om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht. Dit is misschien wel meteen onze laatste kans om het tij te keren.’ Hij hoopt dat eenieder die kennisneemt van Stemmen Onder Voorwaarden meedoet aan de actie én anderen aanspoort om ook mee te doen. ‘Mensen moeten zichzelf zien als een ambassadeur van onze actie. Met Stemmen Onder Voorwaarden hebben wij met elkaar eindelijk de kans om politici tot behoorlijk bestuur te dwingen. Dat is precies wat we nu nodig hebben. De nood is hoog. Als we er samen in slagen om tienduizenden mensen aan de actie te laten deelnemen, dan gaan ze in Den Haag nog wat meemaken.’

Bijdrage
Hopend hiermee een hoge deelname mogelijk te maken, heeft de Bond besloten om deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden een bedrag van niet meer dan 11 euro te vragen. Deelname aan de 5G-actie en de Corona-actie kost 29 euro. Deelname aan de Griepprikactie, de Vaccin-actie en de Scholenactie was en is gratis.

Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html.


Reactie Bond op uitzending KRO-NCRV

Propaganda maakt verwijtbare missers

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De makers van het tv-programma Propaganda noemen zich journalisten, maar gedragen zich niet als zodanig. Dat concludeert het bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken na het zien van de aflevering die aan de Bond was gewijd. De makers werken voor een productiebedrijf dat ook klanten in de telecomindustrie heeft.

Het bestuur van de Bond erkent dat in organisatorisch opzicht niet alles vlekkeloos is verlopen. De Bond heeft een snelle groei doorgemaakt, is tegen taaie en omvangrijke problemen aangelopen in de verwerking van aanmeldingen voor acties, kreeg afgelopen zomer te maken met het royement van zijn huisadvocaat, moest reageren op ongekend snelle ontwikkelingen in het overheidsbeleid, moest rekening houden met rechtszaken van andere organisaties, behandelt met 5G en ‘corona’ complexe dossiers, liep ook nog vertraging op door de oprichting van een claimstichting en wordt op vrijwillige basis gerund door mensen die daarnaast ook nog betaald werk te doen hebben.

Financiële cijfers
De Bond heeft in feite een topprestatie geleverd door zover te komen als die nu is. Dit neemt niet weg dat in organisatorisch opzicht fouten zijn gemaakt, mede door de hoge werkdruk waaronder alle activiteiten plaatsvinden en de kleine omvang van de groep mensen die het werk uitvoeren. De makers van Propaganda hebben een punt als het gaat om de weergave van de aantallen deelnemers en leden op de website en om de inzage in de financiën. Op termijn zal de Bond financiële cijfers bekendmaken, omdat de deelnemers en leden nu eenmaal graag bevestigd willen zien dat hun bijdragen goed zijn besteed. Dat begrijpt het bestuur, dat alvast kan verklappen dat de Bond géén miljoen euro aan inkomsten heeft verworven en ook nog niet de helft daarvan.

Bijdrage
De bijdrage van 29 euro die de Bond voor deelname aan acties pleegt te vragen, is bij de start van de 5G-actie zo bepaald als een slimme oplossing om enerzijds deelnemers kosten te besparen in het aangetekend verzenden van meerdere aansprakelijkheidsbrieven en om anderzijds middelen te verzamelen voor het voeren van rechtszaken. De reden dat de Bond veel werk op vrijwilligersbasis uitvoert, is om zoveel mogelijk van die middelen aan de rechtszaken ten goede te laten komen. Het is dus niet zo dat de inkomsten van de Bond bij Jordy Zwarts persoonlijk terechtkomen, zoals de makers van Propaganda suggereren.

Teller website
De website van de Bond heeft ten tijde van de start van de 5G-actie een metamorfose ondergaan en kreeg toen een teller die het aantal aanmeldingen voor de actie weergeeft en het aantal leden van de Bond. Deze teller is bedoeld om bezoekers van de website een indruk te geven van hoeveel mensen zich bij de Bond hebben aangesloten. De teller, een functionaliteit waar meer organisaties gebruik van maken, zou geautomatiseerd moeten werken. Dit is bij de Bond echter nog niet het geval. De cijfers moeten handmatig worden ingevoerd en deze taak heeft niet de hoogste prioriteit gekregen. De tellingen bevatten dubbelingen en niet alle aanmeldingen voor acties zijn omgezet in registraties. Momenteel bereidt de Bond de overstap voor naar een nieuw contentmanagementsysteem en dat nieuwe systeem zal een automatische, correcte teller bevatten. 

Géén eenmansactie
De Bond is in Propaganda geportretteerd als een soort eenmansactie. Deze voorstelling van zaken is onjuist. Zoals de Bond nu functioneert, is het een initiatief van meerdere mensen die menen een belangwekkende strijd te moeten voeren tegen toenemende tirannie van de overheid en hebzucht van multinationale bedrijven. De 5G-actie is in 2019 op organische wijze, los van de Bond, ontstaan. Op enig moment hebben de initiatiefnemers besloten om de 5G-actie bij de Bond onder te brengen, omdat die al over een achterban beschikte en omdat Zwarts met het winnen van zijn rechtszaak tegen VGZ krediet had verworven. De kerngroep die de 5G-actie startte is sindsdien bij elkaar gebleven en onder de vlag van de Bond verder gegaan. De Bond van vóór de zomer van 2019 is een andere dan erna.

Anonieme bronnen
De aanval van Propaganda op de persoon van Zwarts is op a-journalistieke wijze tot stand gekomen. In het tv-programma kwamen mensen aan het woord die ongeveer tien jaar geleden met hem zaken zouden hebben gedaan. Ze uiten beschuldigingen zonder in beeld te komen en met hun stem onherkenbaar gemaakt. Serieuze journalisten staan kritisch tegenover het gebruik van anonieme bronnen, omdat informatie oncontroleerbaar wordt voor derden en anonimiteit gemakkelijk een vrijbrief wordt voor overdrijving en gemakzucht.

Verwijtbare missers
Journalisten zijn eraan gehouden de betrouwbaarheid van hun anonieme bronnen te onderzoeken, het publiek over die betrouwbaarheid te informeren en de risico’s uit te leggen die het anoniem opvoeren van die bronnen rechtvaardigen. Op deze laatste punten is Propaganda aantoonbaar nalatig geweest en bovendien hebben de makers Zwarts niet de gelegenheid gegeven om op de beschuldigingen te reageren. Deze missers zijn verwijtbaar en zouden volgens de Bond een klacht bij de Raad voor de Journalistiek rechtvaardigen. Het ligt voor de hand dat deze Raad dan tot een voor Propaganda negatieve uitspraak zou komen. De Bond beraad zich nu over de vraag of bij de Raad voor de Journalistiek daadwerkelijk een klacht zal worden ingediend.

KPN en Ziggo
Dat de makers van Propaganda in strijd met de journalistieke zorgvuldigheid hebben gehandeld, verbaast de Bond niet. De programmamakers verrichten hun werkzaamheden voor het productiebedrijf CCCP, dat KPN en Ziggo als klant heeft. Daarnaast dient CCCP de belangen van de overheid door amusementsprogramma’s te maken ter bevordering van de kiezeropkomst tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen (‘Danny Zoekt Stemmers’, ‘Rutger en Maxim Op Campagne’). CCCP maakt visuele content op aanvraag en lijkt in weinig tot niets op een journalistieke organisatie.

De uitzending van Propaganda laat zien dat de makers er niet in zijn geslaagd om onafhankelijk van de belangen van het bedrijf een journalistieke uitzending te maken. Ze meldden zich bij de Bond met het verhaal bezig te zijn aan een documentaire over 5G. Nu blijken ze slechts doende te zijn geweest met het voorbereiden van een aanval op de Bond, met gebruikmaking van discutabele bronnen en aantoonbaar onjuiste beweringen over 5G.


Naar aanleiding van opening basisscholen

Bond begint Scholenactie voor ouders

Gepubliceerd: 12 februari 2021

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie begonnen om ouders te helpen zich te verweren tegen coronamaatregelen op school.

De basisscholen en kinderopvang zijn sinds afgelopen maandag weer open, maar dat betekent niet dat ouders hun kinderen zonder zorgen naar school en de opvang kunnen laten gaan. De scholen hebben het dringende advies gekregen om leerlingen in sommige gevallen een mondkapje te laten dragen en de overheid lijkt de druk op te voeren om leerlingen coronatesten te laten ondergaan. Sommige ouders houden het voor mogelijk dat hun kinderen zonder hun toestemming op school aan zo’n test en zelfs aan coronavaccinaties zullen worden onderworpen.

De Bond heeft voor de ouders van basisschoolkinderen een drietal brieven opgesteld waarmee zij zich tegen coronamaatregelen op school teweer kunnen stellen. Ouders die met deze brieven aan de slag gaan, verwerven zich een sterke juridische positie tegenover de school. Daarmee zijn ze echter niet direct van alle problemen verlost. ‘De schooldirecteuren zullen waarschijnlijk niet in ene besluiten dat ze niet meer naar de overheid zullen luisteren’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Hij verwacht ook dat de schooldirecteuren niet in zullen willen staan voor de veiligheid van de kinderen als het gaat om de coronamaatregelen. Willen de ouders zekerheid over de veiligheid van hun kinderen, dan zullen ze hen weer thuis moeten houden. ‘Gebruik je onze brieven, dan kun je deze keuze goed verdedigen tegenover de rechter, als het zover zou komen.’

De Bond geeft ouders ook de beschikking over afzonderlijke documenten om zich tegen het dragen van een mondkapje enerzijds en het ondergaan van een coronatest en het nemen van een coronavaccin anderzijds te verzetten. Ouders die ervoor kiezen deze documenten te gebruiken, geven eenvoudigweg geen toestemming voor het opleggen van deze maatregelen. Het zich zo opstellen tegenover de school laat zich in eerste instantie moeilijk verenigen met de route die ouders met de drie brieven kunnen volgen. Deze brieven richten zich op het verkrijgen van een garantieverklaring van de schooldirecteur. ‘Vraag je de schooldirecteur om een garantieverklaring, dan stel je je wat vriendelijker op’ zegt Zwarts. ‘Wij kunnen niet voor de ouders bepalen wat ze het beste kunnen doen. Ze moeten zelf afwegen welke route voor hen het meest passend is.’

Ouders krijgen alle documenten gratis toegestuurd als ze zich bij de Scholenactie aansluiten. In de e-mail die zij na hun registratie ontvangen staan de stappen die ze kunnen zetten kort beschreven. De Bond kan niet voorzien in juridische bijstand in individuele zaken van ouders, maar kan wel op hoofdlijnen adviseren. De juridische specialisten van de Bond hebben de garantieverklaring overigens gebaseerd op voorbereidend werk van een welbekende collega. Zij zijn hem voor dat werk erkentelijk.

De Scholenactie van de Bond volgt op de Vaccin-actie, die ten doel had werknemers in de zorg te beschermen tegen vaccinatiedwang. Beide acties houden verband met de Corona-actie, waarmee de Bond alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan wil maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk wil stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt.

Ga naar http://bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html.


Eigen opname gehele interview met Zwarts online beschikbaar

Publieke omroep zet aanval in op Bond,
bestuur reageert

Gepubliceerd: 3 februari 2021

De publieke omroep heeft de aanval ingezet op de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Het programma Propaganda, dat vorige week Maurice de Hond op de korrel had, richt zich vooral op de voorzitter, Jordy Zwarts. Hieronder een verklaring van het bestuur van de Bond.

Ten tijde van de start van zijn 5G-actie waarschuwde de Bond al in bedekte termen voor de aanval die traditionele media zouden kunnen gaan uitvoeren tegen de Bond. Die zouden daarmee gevestigde belangen beschermen. ‘Ga ervan uit dat de telecomindustrie, de overheid en tenminste een deel van de traditionele media de Bond vijandig gezind zijn’, viel en valt nog steeds op de website van de Bond te lezen. Voordat de Bond vorig jaar met zijn eerste rechtszaken over 5G startte, voorspelde het juridische team van de Bond dat de aanval niet lang meer op zich zou laten wachten. Met de uitzending van de aanstaande aflevering van het door de overheid gefinancierde programma Propaganda komt de verwachting van de Bond en het juridische team uit.

Voor zover de informatie van de Bond reikt, zal de uitzending van genoemd programma gaan over de financiën van de Bond en de persoon van Jordy Zwarts. De focus op de financiën is logisch, omdat de Bond met zijn 5G-actie en latere Corona-actie succes heeft gehad. Iedere deelnemer aan één van deze acties betaalde en betaalt 29 euro. Het is daarom niet moeilijk te bedenken dat de Bond inmiddels ruim voldoende middelen heeft om meerdere rechtszaken te voeren.

Tegelijkertijd is het zo dat de Bond op ongebruikelijke wijze de rechtsstaat wil herstellen, door vanuit het fundamenteel recht verantwoordelijken voor wanbeleid direct aansprakelijk te stellen. Advocaten die er een geaccepteerde werkwijze op nahouden en niet bereid zijn om de mogelijkheden van het recht met een open blik te bezien, zijn wellicht bereid om stellige uitspraken te doen over de juridische strategie van de Bond. Omdat advocaten ook professionals zijn die door bedrijfsblindheid gehinderd kunnen worden en aangezien de advocatuur haar relevantie in de rechtspraktijk wil behouden, zou een optreden van één of meerdere kritische advocaten in de uitzending niet verbazen. In een eerdere fase heeft de Bond al op kritiek van een advocaat gereageerd. Hierna verstomde die kritiek. Het zijn overigens de gevestigde advocaten die eraan bijdragen dat verantwoordelijken zich achter de rechtspersoon van hun organisatie kunnen verschuilen, waardoor ze de samenleving willens en wetens schade kunnen toebrengen zonder dat ze daarvoor zelf de consequenties hoeven te dragen.

De aanval van de makers van Propaganda staat in contrast met het voorwendsel waaronder één van de makers zich eerder bij de Bond heeft gemeld. Thomas Rueb wachtte Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, in november vorig jaar op bij de Rotterdamse rechtbank voordat de eerste 5G-rechtszaak van de Bond diende. Rueb stelde zich voor als journalist van KRO-NCRV die werkte aan een documentaire over misstanden in de samenleving. De uitrol van 5G was zo’n misstand. Jordy Zwarts mocht vanuit juridisch perspectief zijn bijdrage aan de documentaire leveren. Na afloop van de rechtszitting stelde Rueb de vraag of 5G nu wel schadelijk is. Daarop zeiden Zwarts en een lid van het juridische team van de Bond dat hiervoor een grote hoeveelheid bewijs bestaat en dat Rueb van harte welkom was om bij de Bond negen ordners met bewijsmateriaal te komen bestuderen.

De afgelopen weken oefende Rueb op Zwarts steeds grotere druk uit om nog een interview af te geven, terwijl hem berichten bereikten dat Rueb bezig was om vrienden en bekenden te benaderen met de bedoeling negatieve beweringen over hem los te krijgen. Vorige week zond KRO-NCRV een promotiefilmpje uit waarin een uitzending van Propaganda over Zwarts en de Bond werd aangekondigd. In een toelichtende tekst werd gesuggereerd dat de Bond zich ten onrechte teweer stelt tegen 5G, omdat wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijkheid van 5G ‘nooit gevonden’ zouden zijn. De Bond concludeert hieruit dat de makers van Propaganda nooit naar die aanwijzingen hebben gezocht.

Afgelopen maandag heeft Zwarts zich in Den Haag door Rueb laten interviewen op voorwaarde dat Rueb zelf ook geïnterviewd mag worden. Hiermee is Rueb akkoord gegaan. Zwarts heeft Rueb inmiddels om een afspraak over dat tweede gesprek gevraagd. Het interview van Rueb met Zwarts is opgenomen door een eigen cameraman van de Bond, zodat leden, actiedeelnemers en andere geïnteresseerden zelf kunnen beoordelen hoe Rueb en zijn collega’s uiteindelijk met de inhoud van het gesprek zijn omgegaan. De opname is te zien op het YouTube-kanaal van de Bond. Over de werkwijze van Rueb en zijn collega’s trekt de Bond nog geen algehele conclusies, aangezien de uitzending over de Bond nog niet heeft plaatsgevonden.

De Bond is benieuwd of de makers in hun programma blijk geven van een eerlijke poging tot waarheidsvinding, of dat ze vooral suggesties wekken waarvoor geen feitelijke grondslag bestaat.Actie tegen coronavaccin

Bond schiet zorgmedewerkers te hulp

Gepubliceerd: 3 januari  2021

Mensen die in de zorg werken, krijgen vanaf 4 januari aanstaande een oproep van hun werkgever om zich te laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus. Deze zorgmedewerkers zullen in verschillende mate druk ervaren om het coronavaccin te accepteren, ook al zijn ze daar niet toe verplicht en zijn aan de injectie serieuze risico’s verbonden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voor deze mensen een brief opgesteld waarmee ze kunnen aangeven dat ze met de injectie niet akkoord zijn en dat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van enige vaccinatiedwang bij hun werkgever leggen.

‘Heel veel mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning werken, zien het coronavaccin niet zitten’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. En dat is terecht, vindt hij. Het coronavaccin is in korte tijd ontwikkeld en niet of nauwelijks op zijn gezondheidseffecten getest. Er heeft geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaatsgevonden en het is al eerder gebleken dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het coronavaccin bevat in nanodeeltjes verpakt mRNA dat DNA van het geïnjecteerde lichaam mogelijk verandert en biosensoren die al dan niet verbindingen met kunstmatige intelligentie aangaan.

Jouw lichaam
Zwarts: ‘Het betekent nogal wat als je het coronavacccin toelaat. Je neemt in feite deel aan een experiment waarvan de gevolgen onzeker en misschien zelfs onherstelbaar zijn. Dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat iemand jou gaat dwingen om zo’n vaccin toe te staan. En dan wil degene die jou dwingt ook nog eens buiten schot blijven als jij door die dwang in de problemen komt! Jouw lichaam is van jou, en van niemand anders. Punt.’

Vertrouwenspersoon
De Bond heeft voor de zorgmedewerkers twee brieven opgesteld. De ene brief is uit naam van de zorgmedewerker zelf en kan hij rechtstreeks sturen naar de directeur van de organisatie waarvoor hij werkt. De andere brief is uit naam van zijn vertrouwenspersoon. Als een zorgmedewerker de stap te groot vindt om over het vaccin rechtstreeks met de directeur van zijn organisatie in contact te treden, dan kan hij zijn brief naar de vertrouwenspersoon van de organisatie sturen. Deze zendt dan namens hem een brief naar de directeur waarbij hij achterwege laat welke medewerker zich bij hem heeft gemeld.

Duidelijk signaal
‘Mensen moeten zich compleet vrij voelen om ervoor te kiezen dat ze geen vaccin accepteren’, licht Zwarts toe. Als mensen niet het risico van een ongemakkelijk contact met hun directeur willen lopen of ze niet als eerste binnen hun organisatie voor de dag willen komen als een vaccinweigeraar, dan is de route via de vertrouwenspersoon een oplossing. Maar in alle gevallen, aldus Zwarts, is het raadzaam om eerst collega’s te vragen of zij ook aan de actie willen meedoen. ‘Samen sta je sterk en geef je een heel duidelijk signaal aan je werkgever.’

Juridische positie
Om de druk van de werkgever te weerstaan en het coronavaccin te weigeren, hebben medewerkers niet per se de door de Bond opgestelde brief nodig. Mensen kunnen het ook gewoon nalaten om een afspraak met de GGD te maken. Het voordeel van het gebruiken van de brief is volgens Zwarts dat deelnemers daarmee sterk in hun recht komen te staan. ‘Je hebt bij je werkgever tijdig aangegeven wat je positie is en je hebt hem daarbij duidelijk op belangrijke juridische en inhoudelijke aspecten gewezen. Daar kan zo’n werkgever dan niet meer omheen. De druk komt bij die werkgever te liggen, in plaats van bij jou. En als het spannend wordt, dan ben je verzekerd van je juridische positie.’ Wat de Bond betreft is die positie zeer sterk, omdat de brief krachtige bepalingen uit het internationaal recht omtrent de lichamelijke integriteit van ieder mens bevat en verwijst naar de op onomstotelijk bewijs gestoelde bezwaren tegen het coronavaccin en het ontbreken van sluitend wetenschappelijk bewijs dat de coronamaatregelen rechtvaardigt.

Deelname aan de Vaccin-actie is gratis.

De brief aan de directeur kan ook gebruikt worden door mensen die buiten de zorg werken. Het document is bijvoorbeeld ook geschikt om naar een restauranthouder of hoteleigenaar te sturen in het geval die zijn medewerkers het coronavaccin wil opdringen.

De brieven (met bijlagen) kunnen gedownload worden via
https://bondoverheidszaken.nl/Aanmelden-Vaccin-actie.html.

Naar aanleiding van enquête RIVM en universiteiten

Bond doet tegenonderzoek over coronavaccin

Gepubliceerd: 3 januari  2021

‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

Met deze onbewezen stelling als uitgangspunt hebben 1.640 Nederlanders onder andere antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen de beste beleidsoptie is om mensen zover te krijgen dat ze een injectie met het zogeheten coronavaccin accepteren. De Nationale Bond tegen Overheidszaken is van mening dat de respondenten op deze manier in een gewenste richting zijn gestuurd en de onderzoeksresultaten geen eerlijk beeld geven van wat werkelijk onder de Nederlandse bevolking leeft.

De Bond heeft daarom besloten op hoofdlijnen hetzelfde onderzoek uit te voeren, maar dan om te achterhalen hoe mensen zover te krijgen dat ze zich niet laten injecteren. De Bond wil laten zien wat de autoriteiten kennelijk met bevolking van plan zijn en wil de beeldvorming omtrent het coronavaccin corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico's verbonden.

Jij kunt ons helpen om dit ‘tegenonderzoek’ tot een succes te maken! Stel je voor dat straks uit ons onderzoek blijkt dat een representatieve groep Nederlanders vindt dat mensen die zich met het zogeheten coronavaccin laten injecteren de toegang tot concerten, festivals en sportwedstrijden moet worden ontzegd, of dat ze verplicht een gesprek met een arts moeten voeren om hen zover te krijgen dat ze zich over de gevaren van vaccins informeren! Dat zou een ander licht op het onderzoek van het RIVM en de universiteiten werpen.

Doe mee en help een hoog aantal deelnemers te bereiken! Zorgen wij samen voor een hoge respons, dan kunnen wij ook, net als de medewerkers van het RIVM en de universiteiten, beweren dat ‘de Nederlandse bevolking’ iets over het coronavaccin vindt. Stuur deze uitnodiging dus door naar familie, vrienden, collega’s en anderen!

Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/Enquete-Vaccin-actie.html

’Druk op bestuurders KPN, T-Mobile
en VodafoneZiggo moet opgevoerd’

Geen enkele telecomtopman
staat in voor veiligheid 5G

Gepubliceerd: 14 december 2020

Journalisten, aandeelhouders en het publiek hebben een belangrijke taak te vervullen in het ter verantwoording roepen van de topmannen van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Dat laat Jordy Zwarts weten in reactie op de drie eerste 5G-rechtszaken die de Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft gevoerd. In deze zaken heeft geen van de drie bestuurders een verklaring over de veiligheid van 5G willen afleggen.

‘Natuurlijk zijn Joost Farwerck, Søren Abildgaard en Jeroen Hoencamp nog niet van ons af, we hebben nog maar net onze eerste juridische stappen gezet’, zegt Zwarts, voorzitter van de Bond. Nu zelfs een gang naar de rechter de bestuurders niet tot het afleggen van een verklaring over de veiligheid van 5G heeft kunnen bewegen, en het duidelijk is geworden dat zij hun verantwoordelijkheid uit de weg willen gaan, is volgens Zwarts het moment gekomen dat mensen hen op de man af zouden moeten vragen waarom zij niet voor de veiligheid van 5G instaan. ‘Die bestuurders hebben hun advocaten met succes laten bepleiten dat ze niet wettelijk verplicht zouden zijn om die verklaring te ondertekenen. Wij zijn het daarmee oneens. Maar het is natuurlijk veelzeggend dat ze zich achter dat beweerde ontbreken van die plicht verschuilen.’

Geen onrechtmatige daad
De rechters in de drie rechtszaken waren allen van mening dat Farwerck, Abildgaard en Hoencamp niet gedwongen kunnen worden om de geëiste verklaring af te leggen. Omdat zij geen onrechtmatige daad zouden hebben begaan, zou dit niet mogelijk zijn. Wat de Bond betreft zouden het ontbreken van bewijs over de veiligheid van 5G, de vereiste van maatschappelijke zorgvuldigheid en de ongeschreven rechtsplicht redenen moeten zijn om hen wel degelijk tot het zich uitspreken te dwingen. Een van de telecomadvocaten beweerde dat de Bond zichzelf tegensprak door enerzijds te beweren dat de bewuste bestuurder een onrechtmatige daad begaat door 5G te activeren en anderzijds te eisen dat die een verklaring ondertekent dat hij zich níet aan een onrechtmatige daad schuldig maakt. Hiermee gaf de advocaat volgens Zwarts een verkeerde voorstelling van zaken. ‘Wij menen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Als zo’n bestuurder dan stelt dat hij géén onrechtmatige daad pleegt, dan moet hij die bewering voor zijn rekening nemen. Dan moet hij ook B zeggen.’ 

Gedraai
Behalve dat Farwerck, Abildgaard en Hoencamp geen verklaring over de veiligheid van 5G wilden afleggen, wilden ze ook niet in de rechtbank verschijnen. Ze waren persoonlijk gedagvaard, maar bleven niettemin weg. Zwarts ziet dit als ‘minachting’ voor alle Nederlanders die zich over 5G zorgen maken. Hij denkt wel te weten waarom de bestuurders de zittingen aan zich voorbij lieten gaan. ‘Zij weten natuurlijk ook dat 5G niet 100% veilig is. Zouden ze over die veiligheid in de rechtszaal vragen moeten beantwoorden, dan zouden ze in de knel komen. Met alle publicitaire gevolgen van dien. Ze willen dit akkefietje snel laten overwaaien.’ En dat is nu precies wat niet mag gebeuren, meent Zwarts. ‘Wij gaan verder met onze juridische stappen, maar het zou mooi zijn als journalisten, aandeelhouders en het publiek meer druk op de ketel zouden zetten. Stel die bestuurders concreet de vraag waarom ze voor de veiligheid van hun netwerk niet willen tekenen, confronteer ze met hun gedraai!’ 

Belangrijke opbrengst
Zwarts en zijn bestuur kijken met tevredenheid op de eerste drie rechtszaken over 5G terug, ook al werden deze niet gewonnen. ‘Het is niet prettig om rechtszaken te verliezen, maar we hielden er rekening mee. We gaan meer juridische procedures voeren, dit gevecht wordt over meerdere rondes beslist. We hebben de drie bestuurders gevraagd om voor de veiligheid van 5G te tekenen, maar in plaats daarvan hebben ze van alles ingebracht ter verdediging van hun standpunt dat met de activering van 5G niets mis zou zijn. Dat is een belangrijke opbrengst. We hebben interessante dingen gehoord en gaan daar zeker ons voordeel mee doen.’ 

Wanneer de volgende rechtszittingen inzake 5G plaatsvinden, is nog niet bekend.

Informatie over de 5G-actie van de Bond is te vinden op: https://bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html.


Wat hier gebeurt, mag niet mogen’

KPN-topman afwezig in eerste 5G-rechtszitting van de Bond

Gepubliceerd: 22 november 2020

Joost Farwerck is typisch een CEO die mooie praatjes verkoopt aan klanten, maar niet thuis geeft als puntje bij paaltje komt. Dat concludeert de Nationale Bond tegen Overheidszaken uit de rechtszitting waarin Farwerck als gedaagde had moeten verschijnen. ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is.’ 

Voorafgaand aan de rechtszitting van afgelopen week had Farwerck, de CEO van KPN, aan de Rotterdamse rechtbank toegezegd dat hij ter zitting zou verschijnen. De Bond verzocht daarna de rechtbank de zitting rechtstreeks op internet uit te zenden. Farwerck vroeg de rechter deze wens niet te honoreren. Toen die had besloten de uitzending wel toe te staan, trok Farwerck zijn toezegging in.

‘De topmannen uit het bedrijfsleven hebben altijd mooie praatjes over transparantie, maatschappelijk verantwoordelijkheid en dat soort zaken. Al die woorden blijken niets waard’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Als Farwerck op de man af wordt gevraagd om voor de veiligheid van zijn product in te staan, dan duikt hij weg. Hij wil het publiek blijkbaar niet onder ogen komen.’

Verklaring
De rechtszaak die de Bond had aangespannen, draaide om een verklaring die Farwerck niet wil ondertekenen. De Bond had hem en anderen van KPN schriftelijk gevraagd te verklaren dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het mobiele netwerk worden blootgesteld. Een adviseur van KPN liet daarop weten dat de mensen van het bedrijf ‘geen aanleiding’ zien om de verklaring te ondertekenen.

Naar de knoppen
In de rechtszitting liet een advocaat namens Farwerck weten dat de rechter hem niet kan dwingen tot het ondertekenen van de verklaring. Hier zou geen juridische reden voor zijn. De Bond stelde dat voor het ondertekenen hoe dan ook een dringende, maatschappelijke reden bestaat, mede omdat duizenden wetenschappelijke studies laten zien dat kunstmatige elektromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. De CEO van KPN heeft besloten 5G te activeren en weigert daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat de situatie dat mensen worden blootgesteld aan iets waar zij niet om hebben gevraagd en wat hen schade kan toebrengen. Ze hebben geen andere keuze dan die mogelijke schade net zo hoog te laten oplopen totdat ze die op Farwerck dan wel KPN kunnen verhalen. ‘Maar dan is je gezondheid wel aardig naar de knoppen’, aldus Zwarts. ‘Wat heb je aan een schadevergoeding als je geen kinderen meer kunt krijgen, kanker hebt of je afweersysteem kapot is?’

Blootstellingslimieten
Van de zijde van Farwerck werd ingebracht dat KPN zich houdt aan de blootstellingslimieten die de overheid aan uitgezonden straling stelt, maar daarmee is volgens de Bond lang niet alles gezegd. De overheid is belanghebbende in deze zaak, betoogde de advocaat van de Bond, aangezien zij zakenpartner is van de telecombedrijven. Deze kopen immers de 5G-frequenties van de overheid. Daarnaast zijn de blootstellingslimieten niet onomstreden. Farwercks advocaat suggereerde dat onder wetenschappers consensus bestaat over de blootstellingslimieten, maar daarmee is die bewering niet ook gelijk waar. De Bond stelt dat tal van ter zake kundige wetenschappers de effectiviteit van de blootstellingslimieten betwisten. Het probleem is dat zij niet aan het woord komen binnen de zogenaamd onafhankelijke adviesorganen van de overheid.

Naar elkaar wijzen
‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’, meent Zwarts. Hij denkt dat Farwerck niet de garantie wil geven dat 5G veilig is, omdat er wel degelijk gezondheidsrisico’s bestaan. De advocaat van Farwerck erkende dit ook, alleen zouden die risico’s heel klein zijn. Deze inschatting maken de mensen van KPN niet zelf, aldus Zwarts, dat laten ze over aan de overheid. De overheid, die op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s bij de telecombedrijven legt. Dit kwam naar voren in een 5G-rechtszaak dat eerder tegen de Staat der Nederlanden is gevoerd.

Zwarts: ‘We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is. Wij worden aantoonbaar aan gezondheidsrisico’s blootgesteld en de overheid en KPN zouden geen van beide voor deze risico’s verantwoordelijk zijn. Ze wijzen naar elkaar! Ook de personen binnen de overheid en KPN die de besluiten nemen, zouden niet verantwoordelijk zijn. Hoe kan dit? Het recht is er toch niet voor bedoeld om alles en iedereen buiten schot te houden? Nu al ervaart minstens drie tot zeven procent van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische straling. Dit percentage ligt nu waarschijnlijk al hoger en zal alleen maar verder stijgen. Is het verdedigbaar dat Farwerck geen garantie voor de veiligheid van 5G hoeft te geven, terwijl steeds meer mensen door elektromagnetische straling in de problemen komen? Dit moet mensen te denken geven, ook de rechter.’

De rechter van de Rotterdamse rechtbank doet op 30 november uitspraak.


Samenwerking NBO en Sven-Ake Hulleman

Rechtszaken 5G in november en december

Gepubliceerd: 1 november 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken kan eindelijk van start met zijn 5G-rechtszaken tegen de telecomproviders. De eerste rechtszitting dient halverwege november en daarna volgen twee zittingen in december. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen.’

De rechtszittingen vinden plaats op maandag 16 november (Joost Farwerck, CEO van KPN), maandag 7 december (Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile) en donderdag 10 december (Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo), zo heeft de Bond van de rechtbanken in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag en Lelystad begrepen. ‘We zijn blij dat we nu echt iets kunnen gaan betekenen voor de mensen’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. In de zomervakantie vertelde hij al dat hij niet kon wachten om de rechtszaken te starten, maar toen kon dit nog niet. Het 5G-netwerk moest eerst landelijk geactiveerd zijn en daarna moest de Bond eerst nota’s, betalingsherinneringen en aanmaningen naar de aansprakelijkgestelden sturen. 

Nieuwe advocaat
Een tegenvaller in de planning was het wegvallen van de huisadvocaat van de Bond, met wie de samenwerking niet goed verliep. Het bestuur van de Bond zag zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe advocaat. Dit duurde langer dan verwacht. ‘Er zijn maar weinig advocaten die hun nek durven uit te steken’, meent Zwarts. Het bestuur benaderde 13 kandidaten uit het eigen netwerk, maar geen van allen wensten de klus van de Bond op zich te nemen. De bestuursleden bespeurden bij de rechtsgeleerden een zekere angst. Zwarts: ‘Advocaten branden hun vingers liever niet aan zaken waarmee ze zich bij grote bedrijven en de overheid impopulair maken. Dat zijn belangrijke opdrachtgevers.’

Meerdere rechtszaken
Het bestuur van de Bond is uiteindelijk uitgekomen bij Sven-Ake Hulleman, een jurist die enige bekendheid geniet als voorzitter van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Deze stichting staat particulieren bij die door de crisis op de huizenmarkt met grote restschulden zijn blijven zitten na de verkoop van hun woning. Het Bondsbestuur besloot na overleg met Hulleman en zijn advocaten- en juristenteam dat de Bond meerdere rechtszaken los van elkaar ging voeren. ‘We volgen nu een strategie waarmee we nog meer kans maken om in de 5G-zaak gelijk te krijgen. Het kunnen aardig wat rechtszaken worden’, aldus Zwarts. Details over de strategie wil hij niet prijsgeven. ‘Onze tegenstanders lezen mee.’

Herstart campagne
De keuze voor het voeren van meerdere rechtszaken brengt met zich mee dat de Bond meer kosten moet gaan maken dan de bedoeling was. Mede om die reden gaat de Bond de campagne voor de 5G-actie herstarten. Zwarts: ‘Het gaat ons er in eerste instantie om dat mensen die dat willen, alsnog aan onze actie kunnen meedoen. Er zullen genoeg mensen zijn die nu, na de activering van 5G, zijn gaan inzien dat we 5G moeten stoppen. Met diegenen willen we ons versterken.’ Prettig hieraan is dat deze nieuwe deelnemers de kosten van alle 5G-rechtszaken helpen dragen. ‘De nieuwe deelnemers helpen zichzelf én de bestaande deelnemers. De rechtszaken die we door de nieuwe bijdragen kunnen voeren, zijn ook in hun belang.’ De nieuwe deelnemers zullen een wat andere juridische positie innemen dan de huidige deelnemers. Het is immers niet meer mogelijk om, zoals de huidige deelnemers hebben gedaan, de CEO’s van de telecomproviders te waarschuwen het 5G-netwerk niet te activeren. Wanneer de campagne voor de 5G-actie haar herstart krijgt, kan Zwarts nog niet zeggen.

Plaats en tijd
De rechtszitting van maandag 16 november met Joost Farwerck vindt in Rotterdam plaats om 14.00 uur. Die van maandag 7 december met Søren Abildgaard in Den Haag is om 12.00 uur en die van donderdag 10 december met Jeroen Hoencamp in Lelystad om 13.00 uur. Zwarts roept leden en actiedeelnemers op om bij de zittingen aanwezig te zijn. ‘Ik hoop dat veel mensen ons ter plekke zullen steunen. Hun fysieke aanwezigheid kan verschil maken in de rechtszaal.’


Nieuws, en nog even geduld…!

Gepubliceerd: 23 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft binnenkort zeer belangrijk nieuws te melden. Helaas kan dit nieuws om strategisch-technische redenen nog niet bekend worden gemaakt. De rechtszaken in het kader van de 5G-actie en de Corona-actie zijn volop in voorbereiding, zoals de deelnemers aan deze acties mogen verwachten.

Al het voorwerk om tot een sterke aanleg in de rechtszaken te komen, is inmiddels voor een belangrijk deel verricht. Wij, het bestuur van de Bond, kunnen niet wachten om onze leden en deelnemers openheid van zaken te geven, maar moeten ervoor waken dat onze tegenstanders voordeel halen uit de informatie die wij met het publiek delen. Dit zou de effectiviteit van onze acties schaden.

Wij, de vrijwilligers van de Bond en de door ons ingeschakelde juristen en advocaten hopen op begrip voor onze keuze om op een later moment met echt nieuws naar buiten te treden. Wij zijn onze actiedeelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld en weten zeker dat wij hen in dit vertrouwen niet zullen teleurstellen. Vaststaat dat we zowel in de 5G-actie als in de Corona-actie meerdere rechtszaken gaan voeren en natuurlijk dat wij alles uit de kast zullen halen om de zaken te winnen. We gaan er daadwerkelijk met ‘gestrekt been’ in. 

Patiënten kunnen huisarts een dienst bewijzen

Bond doorbreekt status-quo met Griepprikactie

Gepubliceerd: 23 september 2020
Update: 25 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om twijfels over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik manifest te maken en daarmee kansen te creëren voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. De Griepprikactie is in eerste instantie gericht op huisartsen, die een brief van de actiedeelnemers zullen ontvangen. ‘We hebben een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

Aanleiding voor de actie is de uitnodiging die veel Nederlanders de afgelopen periode hebben ontvangen om bij de huisarts een griepprik te halen. Die brief kwam vaak in een blanco envelop, bevat meestal geen plaatsnaam en datum, heeft geen handtekening van de huisarts, maar wel de vermelding van zijn naam. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar de Bond betwijfelt of dat zo is. De overheid lijkt uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt.

Gratis
De Bond is van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen. De Bond ziet nu zijn kans schoon om in reactie op de brief een belangrijk politiek-strategisch en juridisch feit te creëren. Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik en andere vaccinaties kunnen meedoen aan de actie, mits ze een uitnodiging voor de griepprik hebben ontvangen. Deelnemers aan de actie dragen er op deze manier aan bij dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel doen met het gecreëerde feit. Deelname aan de Griepprikactie is gratis.

De actie vraagt van deelnemers dat ze enkele gegevens van zichzelf en hun huisarts bij de Bond registreren, daarna een speciaal voor hen aangemaakte brief uitprinten en ondertekenen en deze vervolgens bij de huisarts afleveren. Ze ontvangen in oktober een e-mail van de Bond met het verzoek aan te geven wat de reactie van hun huisarts is geweest. Als daaruit blijkt dat een substantiële groep huisartsen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de griepprik heeft aanvaard, dan heeft de Bond zijn gewenste feit.

Geen verwijt
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van de huisartsen moeilijk te maken, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Dat is niet wat je als deelnemer wil en dat is ook niet het doel van deze actie. De bedoeling is om huisartsen te dwingen hun standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hen dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen.’ De ervaring leert dat huisartsen grote moeite hebben om uit vrije wil de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties ter discussie te stellen. Huisartsen die een brief van deelnemers aan de Griepprikactie hebben ontvangen, kan niet worden verweten dát ze deze brief hebben ontvangen en dat ze, zoals de Bond verwacht, ervoor kiezen om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik.

‘Hoe kan een beroepsgroep of overheidsinstelling van een huisarts eisen dat hij het voortbestaan van zijn praktijk op het spel zet om de farmaceutische industrie uit de wind te houden?’, vraagt Zwarts retorisch. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet de huisarts. Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen valt een huisarts in recht en rede niets te verwijten als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst, aldus Zwarts.

Dienst bewijzen
Voor zover het uitoefenen van druk op individuele huisartsen een optie zou zijn om ze op andere gedachten te brengen, dan heeft dat geen zin wanneer honderden of duizenden huisartsen weigeren om voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik in te staan. Zwarts: ‘Een paar huisartsen in het gareel duwen lukt je als beroepsgroep of ambtenarenclub misschien nog wel, maar honderden of duizenden tegelijk ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.’

Deelnemers aan de Griepprikactie bewijzen de bewuste huisarts dus feitelijk een dienst, meent Zwarts. ‘Ja, de huisarts die begrijpt dat aan het officiële vaccinatieverhaal een en ander niet klopt, die is er blij mee als hij de brief krijgt. Zonder enige repercussie kan hij eraan bijdragen dat de waarheid over vaccinaties gaat zegevieren.’ Hij kan zich zelfs voorstellen dat huisartsen patiënten ‘gaan vragen ze zo’n brief te sturen.’

Uit de houdgreep
De Nationale Bond tegen Overheidszaken verwacht dat met de Griepprikactie de schijnbare onaantastbaarheid van de heersende vaccindoctrine ‘definitief doorbroken’ zal worden. Zwarts: ‘We kunnen ervoor zorgen dat we met z’n allen loskomen uit de houdgreep van het farmaceutisch-industrieel complex. Als mensen massaal meedoen aan onze actie, dan gaan de bestuurders en ambtenaren het heel moeilijk krijgen om het officiële vaccinatieverhaal nog overeind te houden. In de rechtbank zal het van grote waarde zijn als we kunnen aantonen dat duizenden huisartsen niet voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik instaan. We hebben echt een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

De Griepprikactie volgt op de eerdere Corona-actie van de Bond, die startte op 5 mei (‘Coronabevrijdingsdag’). De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 

Voorzitter Bond geeft interview in aanloop naar rechtszaken

‘We gaan er met gestrekt been in’

Gepubliceerd: 1 augustus 2020

Het bestuur en de vrijwilligers van de Nationale Bond tegen Overheidszaken bereiden zich voor op een nieuwe hectische periode met rechtszaken en andere initiatieven om Nederlanders hun vrijheid terug te geven. Kort gedingen over 5G en ‘corona’ dienen naar verwachting eind augustus, begin september. Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, geeft een update.

Zwarts maakt duidelijk dat hij er zin in heeft. ‘Ja, die rechtszaken, daar kijk ik al vanaf het eerste moment naar uit’, zegt hij. In de afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij tal van rechtszaken tegen overheden en grootbedrijven. De meest in het oog springende zaak is die hij won van VGZ, de zorgverzekeraar die hem probeerde te dwingen tot het betalen van premies voor een zorgverzekering die hij niet had afgesloten. Voordat hij in 2018 deze zaak won, had hij jarenlang gesteggel met het CAK en VGZ achter de rug. ‘Ik wist dat ik volledig in mijn gelijk stond, maar moest geduld houden. Als ik naar de bestuursrechter was gegaan, had ik de zaak verloren.’

Ook in de 5G-zaak en de Corona-zaak heeft Zwarts geduld moeten beoefenen. Dat viel hem niet mee. ‘Ik ben juist iemand die helemaal niet zo geduldig is. Ik wil graag doorpakken, zaken winnen en dan verder. Er gaat heel veel mis in Nederland en daar moeten we snel iets tegen doen.’

In de fout
Zwarts legt uit waarom hij met de Bond niet zo snel rechtszaken over 5G en ‘corona’ kon starten als hij zou wensen. ‘We waren de eersten die juridisch iets begonnen tegen 5G en de coronamaatregelen, maar dat wil niet zeggen dat je ook als eerste voor de rechter staat. Wij werken niet zoals anderen. Wij stellen de verantwoordelijken in het civiel recht aansprakelijk met zelfuitvoerende contracten. Je waarschuwt iemand iets niet te doen. Doet die dat toch, dan pleegt hij een onrechtmatige daad waaruit een verbintenis ontstaat. Met die verbintenis ga je naar de rechter, tenminste als de tegenpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Als je zo te werk gaat, sta je juridisch sterk. Maar het betekent wel dat je niet eerder een rechtszaak kunt beginnen dan wanneer de tegenpartij in de fout is gegaan.’  

In zowel de 5G-zaak als de Corona-zaak is de tegenpartij inmiddels in de fout gegaan. VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile hebben allemaal in juli hun 5G-netwerk geactiveerd. Eerder voerden de telecomproviders testen met 5G uit en activeerden ze het mobiele netwerk lokaal en regionaal. Het zelfuitvoerende contract van de Bond waarschuwde hen het 5G-netwerk niet landelijk te activeren. Nu de drie bedrijven dit toch hebben gedaan, hebben ze nota’s ontvangen, of krijgen ze die, waarmee alle deelnemers aan de 5G-actie hun gedwongen deelname aan het 5G-experiment in rekening brengen. De aan VodafoneZiggo’s president-directeur in rekening gebrachte vergoeding bedraagt in totaal ruim 200 miljoen euro. Dat is over de maanden juli en augustus. Betaalt de president-directeur de nota’s niet, dan krijgt hij in de tweede week van augustus een betalingsherinnering. Negeert hij die, dan krijgt hij een aanmaning. Gaat hij daar niet op in, dan kan de Bond zijn gang naar de rechter maken. KPN en T-Mobile zijn later begonnen met het landelijk activeren van hun 5G-netwerk. De president-directeuren van deze bedrijven ontvangen de nota’s namens de 9.584 deelnemers aan de 5G-actie begin komende week.

Rechtszaken
Zwarts hoopt dat de rechtszaak tegen VodafoneZiggo’s president-directeur eind augustus kan plaatsvinden. ‘Als we snel na het verlopen van de in de aanmaning gestelde termijn een rechtszaak aanvragen, halen we dat misschien. Het hangt van de rechtbank af, die zet de zaken op ‘de rol’, zoals dat heet.’ 

In de Corona-zaak zijn de nota’s namens de deelnemers aan die actie ook al verstuurd. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ontvingen ieder betalingsverzoeken ter waarde van 17 miljoen euro. Deze nota’s hebben betrekking op de maanden juni en juli. Komende week zal de Bond aanmaningen naar de drie sturen; betalingsherinneringen hebben ze al gekregen. Betaalt Rutte, De Jonge of Van Dissel niet, dan zal ook in deze zaak een kort geding worden aangevraagd.

De kans dat het kort geding in de Corona-zaak in augustus dient, is groter dan in het geval van 5G, omdat de aanvraag bij de rechtbank eerder kan worden gedaan. Wat Zwarts betreft kan die maand geen sprake zijn van besluitvorming door de Eerste en Tweede Kamer over de zogeheten spoedwet. De beide Kamers zijn volgens hem niet bevoegd om over de spoedwet een besluit te nemen, aangezien de Bond het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. ‘Kamerleden die iets over de spoedwet denken te kunnen besluiten, zitten hartstikke fout. Ze zijn niet bevoegd om dat te doen. We hebben in onze berichtgevingen aan de Kamerleden de spoedwet al aangekaart.’

Prachtige basis
Zwarts verwacht dat de verantwoordelijken in zowel de 5G-zaak als de Corona-zaak niet zullen reageren op de herinneringen of aanmaningen van de Bond. ‘Wat we natuurlijk willen, is dat ze uit zichzelf afzien van hun uitoefenen van dwang en dat ze de vergoedingen betalen. Maar ja, ze hebben zich aan hun plannen gecommitteerd, hebben ook belanghebbenden te dienen, en denken waarschijnlijk dat ze onaantastbaar zijn.’ De juridische werkelijkheid, aldus Zwarts, is anders: ‘Mark Rutte, de telecombazen, ze zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun daden. Als die daden onrechtmatig zijn, dan heeft dat consequenties, ook in hun geval.’ 

De voorbereidingen voor de komende rechtszaken zijn gaande. Zwarts wil hierover alleen kwijt dat hij en zijn medebestuursleden precies weten welke strategie ze straks gaan volgen. ‘We hebben vanaf het begin heel duidelijk voor ogen gehad hoe we de zaken gaan voeren. Met de zelfuitvoerende contracten hebben we een prachtige basis gelegd voor het uitvoeren van onze strategie.’

Heroveren vrijheid
Behalve aan de komende rechtszaken wordt binnen de Bond ook gewerkt aan het op orde brengen en het uitbreiden van de interne organisatie. De Bond is in een jaar tijd snel gegroeid en heeft onder hoge tijdsdruk acties moeten voorbereiden en uitvoeren. ‘Bij de 5G-actie kregen we te maken met problemen in de verwerking van de contracten, daar hebben we heel veel werk aan gehad. We moesten automatiseren terwijl de actie liep, dat was pittig. De Corona-actie moesten we razendsnel in elkaar zetten, omdat we anders te laat waren om de verantwoordelijken op onze manier aansprakelijk te stellen. Gelukkig hebben we een poot tussen de deur gekregen.’ 

De kunst is nu, aldus Zwarts, om de organisatie van de Bond zo in te richten dat snelle acties met grote aantallen deelnemers adequaat verwerkt kunnen worden. Dat vraagt goede ict-toepassingen, bekwame ict-ers, soepele serviceverlening aan deelnemers en natuurlijk een goede aansturing. ‘We hebben belangrijke stappen gezet en ik moet zeggen dat onze vrijwilligers die de klantenservice gingen bemensen ons echt geweldig hebben geholpen. Niet alles gaat gelijk goed, zeker niet als je als organisatie in ene snel groeit. Als zich dan ergens een probleem voordoet, krijg je het onmiddellijk in een veelvoud voor je kiezen.’

De aansturing van de klantenservice is niet vlekkeloos verlopen, vertelt Zwarts. De dienst is enige tijd onbereikbaar geweest. De voorzitter en zijn medebestuursleden werken momenteel aan een structurele oplossing. ‘We doen er alles aan om onze dienstverlening op en top te laten verlopen, maar het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat we zover zijn. Vergeet niet dat we onze organisatie van de grond af aan moeten opbouwen. We hebben geen investeerders die ons zo’n servicedesk even met wat professionals laten optuigen. We hebben door de acties een flink budget waarmee we rechtszaken kunnen voeren en daar zetten we de middelen dus ook primair voor in: voor het heroveren van onze vrijheid door middel van het recht.’

Kopjes thee
Zwarts verwacht veel van de komende rechtszaken over 5G en ‘corona’. ‘Sommige mensen kunnen het zich niet voorstellen dat wij eventjes de telecombedrijven terugfluiten of Mark Rutte onderuit halen. Maar dat zijn dezelfde mensen die geen cent voor mij gaven in de zaak tegen VGZ. We staan volgens mij in beide zaken sterk.’ Garanderen dat de Bond die zaken wint, kan hij natuurlijk niet. Maar, zegt Zwarts, van één ding kunnen de mensen op aan: ‘We gaan er met gestrekt been in. De tijd van overleggen, kopjes thee drinken en bestuurders op hun woord geloven, is voorbij.’ 

Nota’s ter waarde van 148 miljoen euro binnenkort naar Vodafone

Rechtszaak 5G waarschijnlijk in augustus

Gepubliceerd: 8 juli 2020

De eerste rechtszaak van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen verantwoordelijken voor de uitrol van 5G zal naar verwachting in augustus dienen. Dit laat Jordy Zwarts weten in reactie op vragen van deelnemers aan de 5G-actie van de Bond.

De veiling van de 5G-frequenties heeft vorige week plaatsgevonden en telecomproviders maken volop reclame voor hun aanstaande diensten op het gebied van 5G. Deelnemers zijn benieuwd wanneer de Bond gaat ingrijpen. ‘We doen dat zo snel als mogelijk is’, zegt Zwarts, voorzitter van de Bond. De aansprakelijkheidsbrieven die de telecomproviders, politici en ambtenaren hebben ontvangen, zijn zelfuitvoerende contracten die bindend worden op het moment dat 5G landelijk in bedrijf wordt gebracht. Dat moment is nog niet aangebroken. VodafoneZiggo heeft aangekondigd eind deze maand zover te zijn. KPN en T-mobile willen waarschijnlijk niet veel later volgen.

Dagelijkse vergoeding
VodafoneZiggo biedt 5G nu al aan, maar dat is in delen van Nederland. Zwarts kan zich voorstellen dat deelnemers aan de 5G-actie graag zouden zien dat de Bond nu al een rechtszaak zou zijn gestart. ‘Natuurlijk begrijp ik dat. Ik zou zelf ook niets liever hebben gewild dan gelijk na het afleveren van de brieven bij de telecomproviders naar de rechter te stappen. Maar dat zou erg onverstandig zijn geweest’, aldus Zwarts, die uitlegt dat de Bond pas naar de rechter kan zodra de telecomproviders hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. De bestuursvoorzitters van de telecombedrijven moeten alle deelnemers aan de 5G-actie een dagelijkse vergoeding betalen vanaf het moment dat ze 5G landelijk hebben geactiveerd. Betalen ze de vergoedingen niet, dan is dat de aanleiding voor de rechtszaak.  

Aanmaning
Het plan van de Bond is om al vóór de landelijke activering van 5G nota’s dagvergoedingen naar de telecomproviders te sturen. Voor de bestuursvoorzitter van VodafoneZiggo betekent dit dat hij de nota’s over de maand augustus al komende week toegestuurd zal krijgen.  

Betaalt hij deze nota’s niet, dan krijgt hij eind deze maand een herinnering. Zeven dagen daarna volgt dan een aanmaning om binnen vijf dagen te betalen. Na die vijf dagen ligt de weg naar de rechter open. ‘Als hij met VodafoneZiggo bij zijn voornemen blijft om 5G eind juli landelijk te activeren, dan kunnen we halverwege augustus een kort geding aanvragen. Hopelijk staan we dan nog voor het einde van de maand in de rechtszaal.’

Sterke zaak
Zwarts is van mening dat hij met de Bond een sterke zaak heeft. De negatieve uitspraak in de zaak van Stichting Stop5GNL tegen de Staat der Nederlanden heeft daar geen verandering in gebracht. De zaak van de Bond draagt volgens hem een heel ander karakter dan de zaak van Stop5GNL. De Bond richt zich niet op de ‘rechtspersoon’ Staat der Nederlanden, maar op de verantwoordelijken zelf. De Bond baseert zich hierbij op een verbintenis die vele aangrijpingspunten biedt, daar waar Stichting Stop5GNL zich in de positie bevond dat zij haar gelijk in een wetenschappelijke discussie moest zien te halen. Zwarts: ‘Op die manier een zaak winnen is een stuk moeilijker dan hoe wij het doen. Wij leggen de bal bij de tegenpartij. De bestuursvoorzitters van de telecomproviders, de politici en de ambtenaren hebben iets uit te leggen, niet wij.’ 

5G stoppen
Wanneer de Bond naar de rechter stapt, zullen Zwarts en de zijnen uiteraard de betaling van de dagvergoedingen eisen. Het betaald krijgen van die vergoedingen zal echter geen doel op zichzelf zijn, vertelt Zwarts. ‘Hét doel is natuurlijk om 5G te stoppen. Als wij vergoedingen moeten gaan eisen, dan betekent dat dat we met z’n allen het slachtoffer zijn geworden van een onvrijwillig experiment. Dat is precies wat we niet willen. Maar als dat dan gebeurt, dan kunnen we de verantwoordelijken en hun organisaties wel financieel treffen. We treffen ze dan zo hard dat ze wel móeten luisteren.’ De 5G-actie van de Bond telt 9.583 deelnemers. Dit betekent dat de bestuursvoorzitter van Vodafone later deze maand nota’s toegestuurd zal krijgen met een totale waarde van ruim 148 miljoen euro. 

Uitstel spoedwet biedt strategisch voordeel

Bond Overheidszaken stelt kort geding om ‘corona’ uit

Gepubliceerd: 21 juni 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft zijn aanvraag van een kort geding in de Corona-zaak uitgesteld. Dit naar aanleiding van de aankondiging van minister De Jonge dat de coronaspoedwet pas na de zomervakantie van kracht zal worden.

Het was de bedoeling van Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de coronaspoedwet per 1 juli te laten ingaan. Deze spoedwet zou de noodverordeningen moeten vervangen die eerder vanwege ‘corona’ zijn ingevoerd. De Bond heeft zijn Corona-campagne afgelopen week gesloten en zou onmiddellijk daarna een kort geding aanvragen bij de Haagse rechtbank. Het belangrijkste doel van dit kort geding was om de invoering van de spoedwet te voorkomen.

Voordeel
‘Nu de invoering van de spoedwet is uitgesteld, kunnen we nog even wachten met onze rechtszaak’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Hij ziet in het uitstellen van de rechtszaak een strategisch voordeel. ‘De omstandigheden in deze zaak veranderen zo snel dat je telkens moet heroverwegen wat het beste is om te doen. Komende donderdag dient het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat der Nederlanden. Wij kunnen voordeel halen uit wat daar wordt gezegd.’  

Of de Bond direct na de zitting van donderdag zijn aanvraag van een kort geding zal indienen, kan Zwarts niet vertellen. ‘Daar wil ik niet op vooruitlopen. Laten we eerst kijken wat in de rechtszitting plaatsvindt.’

Nota’s
De Corona-actie van de Bond is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. Dit aansprakelijk stellen gaat hoe dan ook gebeuren, zegt Zwarts. ‘Vanaf het begin was het voor iedereen duidelijk dat die schade enorm zou zijn. We hebben de verantwoordelijken gewaarschuwd dat ze met hun coronabeleid moesten stoppen, maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Tja, dan heeft dat consequenties.’ Mark Rutte (minister-president), De Jonge en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding van RIVM) ontvangen op korte termijn nota’s namens de 6.709 deelnemers aan de Corona-actie. Betalen de bestuurders de verlangde vergoedingen niet, ook niet na herinneringen en aanmaningen, dan zal de Bond een rechtszaak tegen hen starten. 

Kritiek
Gemeentelijke bestuurders, wetenschappers, officiële waakhonden en Kamerleden hebben de afgelopen periode scherpe kritiek geuit op de spoedwet. Ze lieten blijken zeer beducht te zijn voor langdurige inperking van grondwettelijke vrijheden. De Tweede Kamer besloot eerder deze week tot een ‘onafhankelijk’ onderzoek naar het kabinetsbeleid inzake het zogeheten coronavirus. De Kamerleden namen daarmee een andere houding aan dan tot voor kort, constateert Zwarts. In de eerste helft van mei eiste de Bond onder andere van de Kamerleden dat ze de inwerkingtreding van de ‘spoedwet’ zouden uitstellen. De politici gaven toen op geen enkele manier inhoud aan hun controlerende taak. Ze weigerden de eisen van de Bond in te willigen, waarop de Bond hun rechtshandelen vernietigde. 

In het nauw
Zwarts: ‘Ik denk zeker dat onze actie aan de veranderde houding van de Kamerleden heeft bijgedragen. Wij hebben ze wakker geschud en geconfronteerd met hun wanprestatie.’ De brieven die de Bond sinds maart naar Rutte, De Jonge en Van Dissel heeft gestuurd, heeft volgens hem het alarmsignaal naar de Kamerleden versterkt. ‘Maar’, zegt hij, ‘we doen het natuurlijk samen met al die anderen die zich over de coronamaatregelen opwinden. De Kamerleden voelen zich in het nauw komen. Dat komt door onze actie, maar ook door uitingen en acties van anderen. We zijn goed bezig met z’n allen.’ 

Naïef
Het besluit van de Tweede Kamer om onderzoek te laten doen naar het coronabeleid van het kabinet beoordeelt het bestuur van de Bond als enigszins positief. Het onderzoek moet in onafhankelijkheid worden uitgevoerd, maar het kabinet is straks de opdrachtgever. ‘Je moet wel heel naïef zijn om te denken dat zo’n onderzoek de onderste steen boven zal brengen’, zegt Zwarts. Cruciaal is dat de Kamerleden er geen blijk van hebben gegeven dat ze beseffen dat ze helemaal niet over de spoedwet mogen beslissen. De Bond heeft hun rechtshandelen immers vernietigd.

Zwarts: ‘Zouden ze na de zomervakantie de spoedwet goedkeuren, dan handelen ze ongeoorloofd in bestuur. Het is niet aan de Eerste of Tweede Kamerleden om waar dan ook akkoord mee te gaan.’

Rechter
De Bond eiste in mei van de leden van de Eerste en Tweede Kamer dat ze de inwerkingtreding van de spoedwet zouden uitstellen, maar ook dat ze hun steun aan de lopende coronamaatregelen zouden intrekken en dat ze gedrags- en antecedentenonderzoek zouden laten uitvoeren naar onder anderen Bill Gates. De parlementsleden legden de eisen van de Bond naast zich neer. Doordat de Bond hun rechtshandelen in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, kan de Bond een rechter gaan vragen om deze verklaringen in rechte te bekrachtigen. Dit komt neer op het verlenen van ontslag.

Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen

Parlementsleden raken bevoegdheid kwijt wegens ‘corona’

Gepubliceerd: 5 juni 2020

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.


De Bond heeft in de maand mei ieder Kamerlid persoonlijk een aanzegging gestuurd waarin werd geëist dat de parlementariër zijn steun aan de coronamaatregelen van Mark Rutte en de zijnen zou intrekken en de ophandenzijnde inwerkingtreding van de spoedwet aangaande ‘corona’ zou uitstellen. De Bond waarschuwde de Kamerleden dat zij in de coronacrisis medeaansprakelijk en medeverantwoordelijk dreigden te worden voor het handelen van Mark Rutte (minister-president) en Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) als adviseur.

Onbehoorljk bestuur
De parlementsleden werden erover geïnformeerd dat de Bond al vanaf 26 maart 2020 schriftelijk vragen had gesteld aan genoemde heren over onder andere de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties en de onderliggende validaties. De Bond kreeg op deze vragen geen antwoord. Dit niet verstrekken van correcte inhoudelijke onderbouwingen die de coronamaatregelen konden rechtvaardigen, bracht de Bond tot de conclusie dat Rutte, De Jonge en Van Dissel zich schuldig maakten aan ‘onbehoorlijk bestuur in zware nalatigheid’ .

Kleuters
De Eerste en Tweede Kamerleden zijn op basis van hun ambtsplicht eraan gehouden zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit. ‘Dat is buitengewoon ernstig’, meent Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De leden van de Eerste en Tweede Kamer doen hun werk niet. Ze stellen blijkbaar geen onderzoeksvragen aan Mark Rutte en Hugo de Jonge om vast te kunnen stellen of hun coronamaatregelen gegrond zijn. Het lijkt er sterk op dat ze hun verhaal accepteren alsof ze kleuters zijn.’

Bizar
Het is volgens Zwarts ‘bizar’ dat een compleet parlement het nalaat om zijn controlerende taak te vervullen, terwijl de twijfels over het officiële coronaverhaal met de dag groeien. Wereldwijd stellen honderden wetenschappers, medisch specialisten en onafhankelijke onderzoekers op basis van hun deskundigheid logische vragen over dat verhaal, maar ze worden genegeerd. De reputatie van Bill Gates en de WHO loopt deuk na deuk op. Zwarts: ‘Alle reden, zou je zeggen, voor een volksvertegenwoordiger om de onderbouwing van de coronamaatregelen te checken. Maar er gebeurt niets. Dat valt niet goed te praten als je heel het land platlegt en de bevolking kolossale economische, sociale en psychische schade toebrengt.’

Bill Gates
De Bond heeft de Eerste en Tweede Kamerleden allemaal afzonderlijk opdracht gegeven om gedrags- en antecedentenonderzoek naar Bill Gates uit te voeren. Dit naar aanleiding van een toespraak dat een Italiaans parlementslid recentelijk tegenover haar ambtsgenoten hield. ‘Daar is niets mee gedaan’, zegt Zwarts. ‘Die leden van de Eerste en Tweede Kamer denken misschien dat ze onze opdracht straffeloos naast zich neer kunnen leggen, maar dan hebben ze het mis.’

Demissionair
In de laatste week van mei heeft de Bond de Nederlandse parlementsleden laten weten dat ze hun ‘discretionaire bevoegdheid’, hun ruimte om zelfstandig besluiten te nemen, hebben verloren. Met hun discretionaire bevoegdheid verviel ook hun ambtelijke immuniteit die ze anders in behoorlijk bestuur zouden hebben. ‘Het komt erop neer,’ aldus Zwarts, ‘dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer demissionair zijn. Ze mogen alleen lopende zaken behandelen en niet over nieuw beleid beslissen. Wachten op wat de Bond doet, dat is verder het enige wat ze mogen.’

Het is volgens Zwarts aan de Bond om te bepalen voor welke inhoudelijke gebieden de intrekking van de discretionaire bevoegdheid geldt. ‘Sowieso is het verbod van toepassing op alle besluiten die over ‘corona’ gaan, dat zullen de dames en heren politici wel begrijpen.’

Rechter
Nu de Bond het rechtshandelen van de Nederlandse parlementsleden in buitengerechtelijke verklaringen (officiële brieven) heeft vernietigd, gaat de Bond een rechter vragen om deze handelingen te bekrachtigen. Wanneer dit zal gebeuren, is nog niet bekend.

Brieven
Alle brieven die de Nationale Bond tegen Overheidszaken naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd, en ook de brieven aan Mark Rutte, Hugo de Jongen en Jaap van Dissel, zijn hier te vinden: https://www.bondoverheidszaken.nl/brieven/corona.

Corona-actie
Mensen die willen meedoen aan de Corona-actie (fase 2) van de Bond kunnen zich hier aanmelden: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

Nieuwe deadline 11 juni 2020 14.00 uur

Tweede fase Corona-campagne van start

Gepubliceerd: 2 juni 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is vandaag begonnen aan de tweede fase van zijn campagne voor de Corona-actie. Mark Rutte en de zijnen hebben er blijk van gegeven de eisen van de Bond, zoals verwoord in de aansprakelijkheidsbrieven die vorige week bij hen persoonlijk zijn afgeleverd, naast zich neer te leggen.

De belangstelling om alsnog aan de Corona-actie van de Bond mee te doen, is volgens het bestuur van de Bond groot. Het heeft mede daarom besloten de campagne al op de tweede dag van het nieuwe ‘coronabeleid’ te hervatten. De Bond richt zich nu op maandag 15 juni 2020. Uiterlijk op die dag zal de nieuwe lichting aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) worden afgeleverd. Deelnemers aan de Corona-actie moeten hun contracten vóór donderdag 11 juni 2020 14.00 uur hebben ondertekend. Op maandag 15 juni zal Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, per direct en met spoed bij de Haagse rechtbank een kort geding aanvragen. Die rechtbank zal dan voor een zo vroeg mogelijke datum een zitting op de rol (in het systeem) plaatsen.

Mensen die zich in een eerder stadium voor deelname aan de Corona-actie hebben aangemeld maar de contracten nog niet hebben ondertekend en de bijdrage nog niet hebben betaald, kunnen hun registratie nu alsnog voltooien. Hun contracten gaan dan mee in de tweede lichting brieven die door de deurwaarder op uiterlijk 15 juni zal worden afgeleverd. Deelnemers aan de Corona-actie die vorige week fouten in hun persoonlijke gegevens niet tijdig hebben kunnen corrigeren, kunnen dit binnenkort alsnog doen. Informatie hierover krijgen ze deze week per e-mail. Ook de contracten van deze deelnemers zullen meegaan in de tweede lichting.

Mark Rutte en de zijnen hebben vorige week vrijdag een ‘noodwet’ ingediend bij de Tweede Kamer voor het gebruik van telecomdata in de zogeheten strijd tegen het coronavirus. In deze noodwet staat omschreven dat Nederlandse telecomaanbieders voor maximaal een jaar telecomdata geanonimiseerd beschikbaar gaan stellen aan het RIVM. Met de aansprakelijkheidsbrieven die al bij Mark Rutte en de zijnen zijn afgeleverd, hebben de deelnemers aan de Corona-actie reeds kenbaar gemaakt niet met deze coronamaatregel akkoord te zijn. Het rechtshandelen van de Eerste en Tweede Kamerleden is vorige maand door de Bond namens de deelnemers aan de Corona-actie nietig verklaard. Hierdoor zijn de parlementsleden niet bevoegd om over nieuw beleid besluiten te nemen. Over het nietig verklaren van het rechtshandelen van de Kamerleden maakt de Bond later deze week meer bekend.

De eerste fase van de Corona-campagne is vorige week vrijdag afgesloten met het door een deurwaarder afleveren van aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel thuis. Hij deed dat namens 4.602 deelnemers aan de Corona-actie.

Mensen die zich alsnog willen aansluiten bij de Corona-actie, dus meewillen in de tweede lichting, kunnen zich aanmelden via: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

In totaal bijna 13 duizend deelnemers

Bond Overheidszaken sluit campagnes 5G en ‘corona’

Gepubliceerd: 31 mei 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft na een hectische periode de campagnes omtrent 5G en ‘corona’ met succes gesloten. Een deurwaarder is afgelopen vrijdag op pad gegaan en heeft voor het eerst ook aansprakelijkheidsbrieven afgeleverd bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel. De kans is groot dat de Corona-campagne morgen alweer wordt hervat.

Terwijl de 5G-campagne nog liep, startte de Bond zijn Corona-actie. De looptijd van de campagne voor deze actie was uiterst kort. Toch had het bestuur van de Bond besloten de Corona-actie te beginnen, omdat een verlenging van bestaande en inwerkingtreding van nieuwe coronamaatregelen zich aandienden. Een spoedwet was in het vooruitzicht gesteld die het mogelijk moest maken het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy en andere grondrechten structureel te schenden. ‘Wilden we dat voorkomen, dan moesten we vóór die tijd Mark Rutte en de zijnen met aansprakelijkheidsbrieven gewaarschuwd hebben’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Aanvankelijk zou de minister-president op 20 mei bekend maken of en hoe de coronamaatregelen zouden worden voortgezet, maar voor het zover was deed hij alweer nieuwe aankondigingen. Daarop ging de Bond zich richten op 1 juni 2020, de dag dat gewijzigd ‘coronabeleid’ van kracht zou worden.

Grote inspanning
Het bestuur en de andere vrijwilligers van de Bond hebben een zeer grote inspanning geleverd om de Corona-actie tijdig te starten, de campagne weer op tijd te sluiten en tegelijkertijd de 5G-campagne tot een goed eind te brengen. Het bestuur heeft al vóór de officiële start van de Corona-actie brieven opgesteld voor Mark Rutte, Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) en liet hierop brieven volgen voor alle Eerste en Tweede Kamerleden. Deze kregen ieder middels meerdere persoonlijke berichten de opdracht om zich van het onbehoorlijk bestuur van Rutte en de zijnen te verschonen. Tegelijkertijd moesten de aansprakelijkheidsbrieven voor de drie heren worden opgesteld. De vrijwilligers hadden ook de Corona-actie zelf voor te bereiden, terwijl de laatste groepen die nog aan de 5G-actie wilden deelnemen, of dat misschien zouden willen, bediend moesten worden.

Problemen
‘We hebben een knappe prestatie geleverd’, meent Zwarts, die onmiddellijk erkent dat niet alles vlekkeloos is verlopen. De Bond begon vorig jaar met schriftelijke aanmeldingen voor de 5G-actie. Dat gaf veel problemen doordat deelnemers de formulieren verkeerd invulden. Daarop volgde het digitale aanmeldformulier dat nu ook bij de Corona-actie is ingezet. Veel fouten zijn hierdoor niet meer gemaakt, maar vergissingen bleven voorkomen. Deelnemers vulden bijvoorbeeld verkeerde voorletters in. De Bond gaat onderzoeken hoe de aanmeldprocedure verder kan worden verbeterd, zodat gebruikers zich minder snel vergissen. Sommige deelnemers stuitten op problemen met het betalen of kregen e-mails ter herinnering aan het ondertekenen en betalen terwijl ze dat al hadden gedaan.

Verbeteren
Zwarts: ‘Wat hier misging, heeft deels te maken met de korte tijd die we hadden om de Corona-actie voor te bereiden. Daarnaast is het inherent aan innovatie, daarbij treden nu eenmaal onvolkomenheden op. Het belangrijkste is dat we hiervan leren en ons blijven verbeteren totdat alles perfect verloopt.’ Voor de zekerheid krijgen alle deelnemers aan de Corona-actie en de 5G-actie een bericht met daarin de details van hun aanmelding. Hebben deelnemers aan de Corona-actie eventuele fouten in hun persoonlijke gegevens nog niet gecorrigeerd, dan kunnen ze dat alsnog doen. Hun contracten gaan dan mee in de volgende lichting brieven wanneer de Corona-actie een doorstart krijgt. De kans is groot dat dit morgen zal gebeuren.

Flinke som
De deurwaarder heeft de aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel afgelopen vrijdag thuis afgeleverd. Hij deed dat namens 4.602 deelnemers aan de Corona-actie. De directeuren van de telecombedrijven en enkele politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen namens in totaal 8.271 deelnemers aan de 5G-actie. ‘Dat zijn prachtige aantallen’, zegt Zwarts. ‘We zijn hier heel blij mee en we zijn alle deelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Het hoge aantal deelnemers maakt dat we een flinke som kunnen besteden aan het voeren van rechtszaken. We staan in beide gevallen, dus inzake 5G en ‘corona’, juridisch sterk. Reken maar dat we er vol in gaan.’ 

Tweede fase
De Bond houdt nauwlettend in de gaten wat Mark Rutte en de zijnen de komende dagen doen. Zetten ze hun coronamaatregelen door, dan gaat de Corona-actie haar tweede fase in. De kans is daarom groot dat dit morgen al zal gebeuren. Wanneer de Bond tot een doorstart van de actie besluit, krijgen degenen die hun aanmelding nog niet hebben kunnen afronden (ondertekenen, betalen) bericht. Degenen die hun persoonlijke gegevens willen corrigeren, kunnen beter wachten op het volgende bericht van de Bond over de details van hun registratie.

Mensen die zich willen aanmelden voor de Corona-actie (fase 2) kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

Bond Overheidszaken viert ‘Coronabevrijdingsdag’

Aansprakelijkheidsactie tegen Rutte c.s. om coronabeleid

Gepubliceerd: 5 mei 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om de Nederlandse ‘lockdown’ te stoppen. De coronamaatregelen van Mark Rutte en consorten gaan ongekend ver, terwijl een feitelijke grondslag voor die maatregelen ontbreekt. ‘We worden zonder goede reden met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’

De Bond heeft eind maart, nadat de eerste coronamaatregelen waren getroffen, schriftelijk om de informatie gevraagd die deze maatregelen konden rechtvaardigen. Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) kregen concrete vragen over onder andere de wetenschappelijke onderbouwing, de inhoud en de uitslagen van de uitgevoerde tests op het coronavirus en de registratie van sterftegevallen. Op deze vragen kwamen geen antwoorden, ook niet na herinneringsbrieven. Ondertussen uitten wereldwijd meer en meer wetenschappers, onafhankelijke onderzoekers en medisch specialisten zeer ernstige bedenkingen tegen het officiële coronaverhaal.

Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, zegt dat het beleid van nationale regeringen geen stand lijkt te houden tegen de gefundeerde kritiek van de vele internationale experts. In plaats van op die experts te reageren, lijken zij juist monddood te worden gemaakt. De Bond stelt vragen en krijgt geen antwoorden. ‘De politici kunnen hun beleid kennelijk niet onderbouwen. Dat is een blijk van onbehoorlijk bestuur’, stelt Zwarts. ‘Als je zoveel economische, sociale en psychische schade aanricht in het land, terwijl je daarvoor geen goede redenen hebt, dan is dat een buitengewoon ernstige daad. Een onrechtmatige daad.’

De actie van de Bond is erop gericht de coronamaatregelen ongedaan te maken en de schade die iedereen door de ‘lockdown’ oploopt te beperken. Mensen moeten zo snel mogelijk de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Iedereen moet weer een inkomen kunnen verdienen. Daarnaast moet iedereen schadeloos worden gesteld voor de schade die hen is toegebracht. ‘Dat lijkt me logisch. Wij zijn de dupe van ongefundeerde maatregelen waar we niet om hebben gevraagd en niet omheen konden.’ De verantwoordelijke bestuurders zullen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook zal schade worden verhaald op de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn.

De Corona-actie loopt in eerste instantie tot en met zondag 17 mei, drie dagen voordat de huidige coronamaatregelen aflopen. Rutte en de zijnen maken op woensdag 20 mei bekend of ze de coronamaatregelen gaan verlengen en een spoedwet gaan invoeren. Zwarts wil hen met een dreigende aansprakelijkstelling voor het blok zetten. ‘Zetten ze door, dan gaat ze dat alle drie per dag, per deelnemer aan onze actie 50 euro kosten. Dat kan bij elkaar een flink bedrag worden als veel mensen meedoen.’ Als Rutte en de zijnen inderdaad de maatregelen verlengen, dan zal de Bond eisen, in een kort geding, dat de maatregelen worden ingetrokken.

Bevrijdingsdag, 5 mei, vindt Zwarts een mooi moment om de actie te starten. ‘Op Bevrijdingsdag vieren we onze vrijheid. Onze vrijheid om te doen en laten wat we willen, met wie we dat willen, wanneer, hoe, enzovoorts. Die vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en moeten we nu weer terugnemen.’ En dan ook echt nú, waarschuwt hij, anders blijft de bevolking in de huidige situatie hangen. ‘Onze fundamentele vrijheden, onze grondrechten, worden ons ontnomen. Het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy. Denk niet dat je die over een paar maanden of over een paar jaar weer terug krijgt. Die ben je dan kwijt. Agenten mogen zomaar je huis binnenvallen en je arresteren. Dat is onacceptabel.’

Zwarts wil gezegd hebben dat sommige mensen met griepachtige verschijnselen wel degelijk overlijden. ‘Natuurlijk worden mensen ziek’, zegt hij. ‘Dat gebeurt jaar in, jaar uit. Mensen die al een zwak immuunsysteem hebben, kunnen overlijden aan een longinfectie. Maar daarmee zijn wij als samenleving nog niet massaal in gevaar. In plaats van zieke mensen worden gezonde mensen geïsoleerd. Dat is bizar. De coronatests zijn niet bewezen betrouwbaar, een wetenschappelijke onderbouwing van die tests ontbreekt, de registratie van sterftegevallen lijkt onzorgvuldig. Toch worden we met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’

De ontwikkelingen in de zogeheten coronacrisis gaan dusdanig snel dat de Bond zich genoodzaakt zag om de Corona-actie te starten, terwijl het juridische document daarvoor nog in voorbereiding is. Deelnemers kunnen zich daarom alleen nog vóórinschrijven voor de actie. Zodra het juridische document gereed is, kunnen de aangemelden het document digitaal ondertekenen en hun aanmelding afronden.

Zwarts is ervan overtuigd dat de Bond straks, net als in de 5G-actie, over een krachtig juridisch document beschikt dat de verantwoordelijken in ernstige problemen zal brengen. Naarmate meer mensen aan de Corona-actie meedoen, zullen Mark Rutte en de zijnen een grotere bedreiging van hun positie en beleid ervaren, denkt Zwarts. ‘Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de schadeclaim wordt en hoe groter de druk op Rutte. We staan sowieso sterk. Maar slagen we erin om tienduizenden mensen bij deze actie te betrekken, ja dan gaat het in Rutte’s hoofd spoken.’

De Corona-actie van de Bond loopt parallel aan de 5G-actie, die erop is gericht de activering van het nieuwe mobiele netwerk te blokkeren. De inschrijving voor deze actie is vandaag definitief gesloten. Deelnemers die nog niet in staat zijn gesteld hun aansprakelijkheidsbrieven te ondertekenen, krijgen eerdaags de gelegenheid om dat alsnog te doen. Meer nieuws over de 5G-actie volgt binnenkort. De Bond heeft enkele rechtszaken over 5G in voorbereiding.

Mensen die zich bij de Corona-actie willen aansluiten, kunnen dat hier doen.

Meer informatie over de Corona-actie is hier te vinden.

Tweede lading documenten volgt binnenkort

Telecom, politici en ambtenaren ontvangen duizenden 5G-aansprakelijkheidsbrieven

Gepubliceerd: 19 april 2020

Een deurwaarder heeft afgelopen week brieven namens 3.349 deelnemers aan de 5G-actie van de Nationale Bond tegen Overheidszaken afgeleverd bij de directeuren van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo. Ook politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen. De documenten brengen hen de boodschap dat ze persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld wegens onrechtmatige daad als ze de uitrol van 5G niet stoppen. Binnenkort ontvangen ze nog een tweede lading brieven.

‘Dit is het moment waarnaar we al een half jaar hebben toegeleefd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De 5G-actie begon eind september vorig jaar. De verwachting was dat de campagne in januari kon worden gesloten. Zwarts hoopte dat tenminste 1.000 à 1.500 mensen aan de actie zouden meedoen, maar werd overweldigd door een veel grotere hoeveelheid aanmeldingen. Het aantal van 1.500 was al binnen een week bereikt. In totaal lijken zich 8.300 mensen bij de actie te hebben aangesloten. Dat zou een zeer hoog aantal zijn, als het klopte. Dit is echter niet waarschijnlijk, mede omdat sommigen zich meerdere keren voor de actie hebben aangemeld. De Bond is nog bezig om databestanden op orde te brengen.

Het hoe dan ook hoge aantal deelnemers vindt Zwarts ‘echt geweldig’. Een belangrijke verklaring voor het succes van de Bond ziet hij in de steun die na de start van de campagne in Facebookgroepen op gang kwam en de bereidheid van vrijwilligers om zich voor de actie in te spannen en hun netwerk in te schakelen. Zwarts: ‘Ik ben ze daar erg dankbaar voor. Zonder de steun en het vertrouwen van alle mensen die ons een warm hart toedragen, zouden we nooit zover zijn gekomen.’ 

Het sluiten van de campagne in januari is niet haalbaar gebleken. Het aantal aanmeldingen dat moest worden verwerkt, was daarvoor te groot. Daarnaast bleken betrekkelijk veel ingeleverde documenten verkeerd ingevuld te zijn. Het probleem kon alleen worden verholpen door de aanmeldprocedure te automatiseren. Als gevolg daarvan moest iedereen de documenten opnieuw ondertekenen, ook al hadden ze eerder correct ingevulde stukken opgestuurd. ‘We konden niet anders’, meent Zwarts. ‘Als we deze automatiseringsslag niet hadden gemaakt, dan zouden mensen het risico hebben gelopen dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Dat wilden we uiteraard voorkomen.’ 

De Bond beschikt sinds kort over een soepel werkend digitaal aanmeldsysteem dat aanmelden, ondertekenen en betalen in één keer afhandelt. Tot voor kort waren hier nog tussenstappen via e-mail voor nodig. Het systeem wordt nog geperfectioneerd, maar het kan zeker voor toekomstige acties worden ingezet. Zwarts: ‘We kunnen niet alles aan de computer overlaten, want er zullen altijd vragen zijn die we moeten beantwoorden en praktische problemen die we moeten helpen oplossen. Maar het scheelt heel veel dat we dit systeem nu hebben. We kunnen straks grote aantallen snel verwerken.’  

Nog niet alle praktische kwesties zijn opgelost. Een deel van de mensen die zich de afgelopen weken voor de 5G-actie hebben aangemeld, moet nog een uitnodiging voor het digitaal ondertekenen ontvangen. Dit zal binnenkort gebeuren. Daarnaast heeft een kleine groep deelnemers die zich in september en oktober al bij de actie hadden aangesloten, nog geen uitnodiging gekregen om nieuw opgemaakte contracten te ondertekenen. In de verwerking van hun e-mailadressen is iets misgegaan. De Bond heeft speciale software aangeschaft om die e-mailadressen uit de databestanden te filteren. Zwarts verwacht dat deze mensen binnen een week alsnog bericht krijgen.

Totdat iedereen de kans heeft gehad om zijn oorspronkelijke aanmelding voor de 5G-actie om te zetten in een compleet digitale registratie, sluit de Bond zijn 5G-campagne nog niet. Zwarts verwacht dat de campagne begin volgende maand definitief zal worden gesloten. Daarna gaat de deurwaarder een tweede lading aansprakelijkheidsbrieven bij de telecomdirecteuren, politici en ambtenaren afleveren. Tussen deze documenten bevinden zich dan ook de brieven van degenen die zich de afgelopen weken bij de actie hebben aangemeld. Zolang de campagne niet definitief is gesloten, kunnen mensen zich nog als deelnemer registreren. De campagne is definitief gesloten als aanmelden op de website niet meer mogelijk is. De Bond zorgt ervoor dat alle brieven vóór de veiling van de 5G-frequenties bij de verantwoordelijken binnen zijn.

Het vrijwilligersteam van de Bond dat iedereen helpt met vragen over hun aanmelding is inmiddels uitgebreid. Het team heeft nu een nieuw e-mailadres, klantenservice@bondoverheidszaken.nl, en een telefoonnummer dat op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur kan worden gebeld. Dit nummer is 070 2210318. Het vrijwilligersteam heeft momenteel nog veel werk aan het beantwoorden van vragen over met name oude registraties. Heb je een vraag, dan kun je het beste een e-mail naar genoemd adres sturen onder vermelding van jouw registratienummer. Heb je een dringende vraag, dan kun je het telefoonnummer bellen.

Sinds kort is de Nationale Bond tegen Overheidszaken weer actief op Facebook. De Bond kan weliswaar niet beschikken over zijn oorspronkelijke account, maar heeft wel een nieuwe pagina kunnen aanmaken. Ga naar onze Facebookpagina geef de Bond een like en nodig vrienden uit om óók de pagina te volgen! Hoe groter onze aanhang, hoe meer we de aandacht op onze acties kunnen vestigen en hoe beter we ons gemeenschappelijke belang kunnen behartigen. Dat is ook jouw belang! Samen staan we sterk.

Mensen die zich nog bij de 5G-actie willen aansluiten, kunnen dat hier doen.

BEZOEK ONS!

Deelnemers moeten vóór 4 april a.s. digitaal ondertekenen

Sluiting 5G-campagne naderbij

Gepubliceerd: 17 maart 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken sluit zijn 5G-campagne definitief op 4 april aanstaande. Vóór die tijd dienen alle deelnemers aan de actie hun gegevens online te controleren en de nieuw opgemaakte contracten digitaal te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan kunnen hun aansprakelijkheidsbrieven niet mee in de verzendingen naar de telecomproviders. Ze kunnen dan geen vergoedingen eisen. 

De deelnemers aan de 5G-actie zijn in de gelegenheid gesteld om te controleren of ze de juiste persoonlijke gegevens aan de Bond hebben doorgegeven. Zij die de gegevenscontrole hebben uitgevoerd, kunnen deze week nieuw opgemaakte contracten ondertekenen. Degenen die hun persoonlijke gegevens nog niet hebben gecontroleerd, moeten dit eerst nog doen. ‘Gelukkig heeft al een groot deel van onze deelnemers zijn gegevens gecontroleerd, maar er is ook een substantieel deel dat dit nog niet heeft gedaan. Ik roep ze op de gegevenscontrole snel alsnog uit te voeren’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond.

Het controleren van de gegevens is volgens hem een kleine moeite. ‘Je persoonlijke gegevens staan vermeld in de e-mail die wij jou hebben gestuurd. Je hoeft alleen maar te kijken of die kloppen. Moet er iets aangepast worden, dan doe je dat op onze beveiligde digitale omgeving. Is alles in orde, dan klik je gelijk op ‘Update profile’.’

Het digitaal ondertekenen wordt gefaciliteerd door een gerenommeerd bedrijf en is 100% veilig, verzekert Zwarts. Over de keuze voor digitaal ondertekenen, zegt hij: ‘We hebben voor digitaal ondertekenen gekozen om te voorkomen dat we weer met dezelfde problemen te maken krijgen als hiervoor. Doordat alles is geautomatiseerd, weten we zeker dat de contracten geen fouten bevatten en weten we dus ook zeker dat we bij de rechter geen discussie krijgen over de geldigheid van de contracten.’

Eind vorig jaar, tijdens de administratieve verwerking van alle per e-mail aangeleverde contracten, constateerde de Bond dat veel van deze documenten verkeerd waren ingevuld. Als gevolg hiervan liepen betrekkelijk veel deelnemers het gevaar dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Hierdoor zouden ze hun geclaimde dagvergoedingen mislopen. De Bond heeft daarop veel tijd en energie geïnvesteerd in het automatiseren van de aanmeldprocedure, zodat alle problemen met de contracten in één keer konden worden opgelost.

Zwarts zal blij zijn als in april de hersteloperatie achter de rug is. ‘Het was geen gemakkelijke opgave om alles op orde te krijgen. We wilden de actie graag snel afsluiten, maar wisten ook dat we de automatisering moesten voltooien om te voorkomen dat deelnemers straks met ongeldige  contracten zouden zitten.’

Tegelijkertijd meldden zich soms deelnemers die ongeduldig waren. Zwarts: ‘Hun ongeduld begreep ik heel goed. Als je die contracten hebt ondertekend, wil je die zo snel mogelijk op het bureau van de telecomproviders hebben liggen. Maar als ik de situatie uitlegde, kreeg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen zijn heel blij met wat wij doen.’ 

De aansprakelijkheidsbrieven wil de Bond bij de telecomproviders en de verantwoordelijke politici en ambtenaren afgeleverd hebben vóórdat de veiling van de eerste 5G-frequenties plaatsvindt. Het is de bedoeling van staatssecretaris Mona Keijzer dat die veiling ergens vóór 30 juni aanstaande wordt gehouden. Hoe dan ook zal dit niet eerder dan 6 april zijn, aangezien de telecombedrijven zich tot die dag voor de veiling kunnen aanmelden. De Bond sluit zijn actie op 4 april. ‘Gelijk daarna sturen we onze deurwaarder naar de telecomproviders, de politici en de ambtenaren. Die hebben dan genoeg tijd om nog eens goed na te denken of die veiling nou wel zo’n wijs idee is.’

De e-mail met de oproep om de persoonlijke gegevens te controleren, hebben de deelnemers aan de 5G-actie op vrijdag 28 februari jl. ontvangen. Ben jij een deelnemer aan de actie? Dan krijg je binnenkort ter herinnering een nieuwe e-mail, maar je kunt ook de gegevenscontrole uitvoeren door in de e-mail van 28 februari te klikken op de link naar de beveiligde digitale omgeving. Heb je de gegevenscontrole uitgevoerd, dan krijg je daarna een e-mail voor het digitaal ondertekenen. Kun je de e-mail van de Bond niet in je digitale postvak vinden, controleer dan je spamfilter.

Deelnemers die met hetzelfde e-mailadres meerdere personen voor de 5G-actie hebben aangemeld, krijgen spoedig apart bericht. 

Persverklaring Jordy Zwarts

Reactie op slordig artikel over 5G-actie

Gepubliceerd: 8 februari 2020

Advocaten kunnen zich maar beter openstellen voor andere ziens- en werkwijzen en journalisten doen er goed aan feiten en beweringen op juistheid te controleren voordat ze die publiceren. Jordy Zwarts, voorzitter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, reageert op een slordig artikel dat onlangs in de onafhankelijke media is verschenen.

Jordy Zwarts:  

De Nationale Bond tegen Overheidszaken krijgt af en toe te maken met kritische vragen van mensen die kennis hebben genomen van onze 5G-actie. Wij vinden dat niet vervelend, maar juist prettig. Als mensen kritische vragen stellen betekent dit dat ze aan het denken zijn gezet en willen leren. Dat beoordelen wij als positief, omdat wij als mensheid bereid moeten zijn om te leren. Als we ons vervolgens gedragen, dus dingen doen, naar wat we hebben geleerd, dan komen we met zijn allen verder. Je kunt zonder meer stellen dat mensen die acties uitvoeren naar wat ze hebben geleerd – ervan uitgaande dat hun inzichten op waarheid berusten – wijze mensen zijn.

Sinds ik in 2007 in conflict kwam met VGZ over een zorgverzekering die het bedrijf mij wilde opleggen, heb ik enorm veel over het recht en het rechtssysteem geleerd. In de loop der jaren heb ik veel advocaten, juristen en deskundigen gesproken en geraadpleegd. Met een aantal van hen ben ik gaan samenwerken en kennis gaan uitwisselen. Dit heeft geresulteerd in een unieke manier om van het recht gebruik te maken, gebaseerd op de inhoud van dat recht en ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken neemt het fundamenteel recht als vertrekpunt. Het recht heeft als leidend principe dat ieder mens zelf het hoogste gezag is. Zeer veel advocaten beseffen niet hoe machtig dit principe is. Niemand mag gedwongen worden ergens afspraken over te maken als die dat niet wil. Op basis van dit principe heb ik vorig jaar mijn rechtszaak tegen VGZ gewonnen. Anderen uit het netwerk van de Bond hebben soortgelijke successen behaald.

De mogelijkheden van het recht die wij met de Bond benutten, heeft de advocatuur decennialang laten liggen. Het verbaast mij niet dat advocaten uit de gevestigde orde, die vaak dezelfde werkwijzen zijn blijven volgen, niet graag erkennen dat ze die mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Advocaten kunnen gevoelens van trots en eer koesteren, die mogelijk hun analysevermogen beperken. Ze kunnen oude denkpatronen dan niet loslaten. Misschien vinden ze dat ze de belangen van hun beroepsgroep moeten verdedigen. Als de Bond successen blijft behalen, zal het werk van sommige advocaten immers overbodig worden.

Ik heb kennisgemaakt met advocaten die koste wat het kost géén kennis willen nemen van de werkwijzen die wij met de Bond hanteren en verder aan het ontwikkelen zijn. Het valt mij op dat deze advocaten niet op de inhoud ingaan. Ze nemen niet de moeite om zich in andere ziens- en werkwijzen te verdiepen en te beargumenteren waarom deze niet zouden deugen. Er worden geen vragen gesteld, maar stellingen geponeerd. Het eigen gelijk staat voorop.

Een recent voorbeeld hiervan is een artikel dat op een onafhankelijke nieuwswebsite is gepubliceerd over onze 5G-actie. Dit artikel is een coproductie van de betreffende auteur en een oud-advocaat die met lezers in contact wil komen en hen mogelijk zijn diensten wil aanbieden. Beweerd wordt dat ‘de constructie’ van de Bond niet klopt. Wat die constructie volgens de twee precies inhoudt, wordt in het artikel niet uitgelegd. Geprobeerd wordt om het doorwrochte, uitgebreide en weldoordachte juridische document dat wij hebben opgesteld, als betekenisloos weg te zetten.

De beide heren vallen de Bond aan op het feit dat wij een verbintenis claimen te hebben met telecomproviders op het moment dat zij het 5G-netwerk activeren. De auteur en oud-advocaat maken een vergelijking met een kunstwerk dat bij iemand wordt bezorgd met een brief erbij dat als de ontvanger het kunstwerk niet binnen twee weken terugstuurt, er sprake is van een koopovereenkomst. Daarvan kan geen sprake zijn, schrijven zij, omdat de ontvanger nooit met de koop (‘het aanbod’) akkoord is gegaan. Natuurlijk hebben zij hierin gelijk. De ontvanger van het schilderij kan kiezen of hij het schilderij wil kopen of niet. Gaat hij niet akkoord, dan is er geen overeenkomst en is hij nergens toe verplicht. In het geval van 5G is echter iets anders aan de hand. In dit geval heeft iemand géén keuze. Ieder van ons wordt gedwongen een persoonlijke dienstbaarheid (onderdanigheid aan dienstverlening) te accepteren. Het Burgerlijk Wetboek is er heel duidelijk in dat als iemand heeft aangegeven dat hij die persoonlijke dienstbaarheid niet duldt, en vervolgens toch tot die dienstbaarheid wordt gedwongen, er een onrechtmatige daad ontstaat.

Wij, de Bond, stellen dat wanneer een telecomprovider het 5G-netwerk activeert, er op dat moment sprake is van een onrechtmatige daad wegens die niet-gedulde persoonlijke dienstbaarheid. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade. Als iemand aantoonbaar een onrechtmatige daad tegen een ander pleegt, is er te allen tijde sprake van een verbintenis die bestaat uit een recht op vergoeding van de financiële schade. Wat wij doen, is aangeven welke vergoeding wij eisen als compensatie voor het zijn van een onvrijwillig proefpersoon in het 5G-experiment.

De auteur en de oud-advocaat noemen verder geen argumenten voor hun standpunt dat ze onze 5G-actie ‘niet langer’ steunen. Ze doen nog wel wat beweringen met een stelligheid die wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken niet snel voor onze rekening zouden nemen. Sommige redeneringen getuigen van te weinig inzicht in ons rechtssysteem. Bestuursrecht is iets anders dan civiel recht. Deze twee rechtsgebieden mogen elkaar niet doorkruisen. Iemand mag bijvoorbeeld niet vanuit het bestuursrecht gedwongen worden om in het civiel recht te handelen. 

Op dezelfde manier kan iemand zich niet altijd verschuilen achter bepalingen in het bestuursrecht als die zich moet verantwoorden in het civiel recht. Als een bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij een onrechtmatige daad begaat wanneer hij een voorgenomen besluit doorzet, dan is het mogelijk die bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer hij dat besluit ten uitvoer laat brengen. De bestuurder heeft dan geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich van het besluit te verschonen. Wanneer een bestuurder eerder is gewaarschuwd voor zijn onrechtmatige daad kan het dus zin hebben om hem persoonlijk (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen. De auteur en de oud-advocaat weten echter niet beter dan dat bestuurders zich altijd achter rechtspersonen (staat, provincies, gemeenten) kunnen verschuilen. Daarom is het volgens hen zinloos om die bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dat zien ze dus verkeerd.

Opmerkelijk is dat de auteur en oud-advocaat enerzijds beweren dat het geen zin heeft om bestuurders van de staat, provincies en gemeenten persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar dat de oud-advocaat anderzijds in zijn ‘modelbrief voor de doe-het-zelver’, die gestuurd kan worden naar gemeentebestuurders, het volgende schrijft: ‘Mocht die laatste situatie zich ooit gaan voordoen, dan houd ik u daarvoor reeds nu persoonlijk aansprakelijk.’ De oud-advocaat spreekt zichzelf dus tegen.

Zoals ik zei vinden wij het prettig als mensen vragen stellen en willen leren. Zo stellen wij ons ook op. Wij staan open voor (opbouwende) kritiek van anderen en staan ook open voor discussie. Wij pretenderen niet alles van het recht te weten, maar wel dat wij unieke kennis en vaardigheden op het gebied van het recht bezitten en dat we veel kunnen betekenen in de strijd voor een vrije samenleving. Ik vind het erg jammer, en bezwaarlijk, dat mensen over het werk van de Bond publiceren zonder te verifiëren of hun beweringen kloppen.

In de journalistiek is het toepassen van wederhoor een belangrijk principe. De reden hiervoor ligt in het belang van dit principe voor waarheidsvinding. Feiten moeten correct zijn en daarom moeten ze worden gecontroleerd. De auteur van het besproken artikel heeft dit nagelaten. Hij heeft geen wederhoor toegepast, terwijl hij beschikte over mijn telefoonnummer en mij zelfs in het verleden al enkele keren had gesproken. Kennelijk vond hij het niet belangrijk om aan waarheidsvinding te doen. Dat geeft te denken. Ik heb overigens gisteren meermalen geprobeerd hem te bellen, maar dat bleef zonder resultaat.

Het is te hopen dat de Nederlandse onafhankelijke media, waar wij gelukkig (en daar zijn wij dankbaar voor) veel steun van ontvangen, geen voorbeeld nemen aan de werkwijze van de auteur in kwestie. Dergelijke ‘journalistiek’ bezorgt de onafhankelijke media een slechte naam. De oud-advocaat zou zich kunnen openstellen voor andere ziens- en werkwijzen. Het is maar goed dat wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken het voortouw hebben genomen in de strijd voor het herstel van de rechtsstaat. Als wij op de gevestigde advocatuur hadden moeten wachten, dan gebeurde er waarschijnlijk pas iets als de Nederlandse samenleving definitief ten prooi was gevallen aan de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de ongewenste dwang van de overheid. 

Volgende stap op weg naar schadeclaim 5G-actie

Bond Overheidszaken wordt vereniging

Gepubliceerd: 27 november 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken wordt een vereniging. Dit heeft Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, bekendgemaakt. De oprichting van de vereniging vindt plaats voordat de Bond een collectieve schadeclaim inzake 5G indient.    

De bekendmaking volgt op enige onrust die is ontstaan over de rechtsvorm van de Bond, die nu nog een eenmanszaak is. Zwarts is zijn Bond enkele jaren geleden begonnen naar aanleiding van het conflict dat hij heeft met VGZ en de vele misstanden die hij constateerde in de samenleving. De eenmanszaak was destijds voor hem de beste, meest praktische rechtsvorm. Hij richtte ook een stichting op, de Act 4 Freedom Foundation. ‘De Bond bedacht ik als vlag voor mijn strijd met de misstanden tegen de overheid’, zegt Zwarts. ‘De stichting zette ik op ter ondersteuning van de Bond. Van daaruit kon ik formeel handelen en voorkomen dat bij financiële inkomsten btw moest worden afgedragen.’ De Act 4 Freedom Foundation heeft tot doel een internationale beweging op gang te brengen die wanpraktijken van overheden beëindigt.   

Deelnemers aan de aansprakelijkheidsactie inzake 5G hebben aan de Act 4 Freedom Foundation hun bijdrage betaald. Nu de stichting door deze actie serieuze inkomsten heeft gegenereerd, is het mogelijk om een vereniging op te richten die de eenmanszaak kan vervangen. Deze omzetting was altijd al de bedoeling, zegt Zwarts. Hij verbaast zich erover dat mensen die jurist zijn, of zich opwerpen als juridisch expert, het bestaan van de eenmanszaak hebben aangegrepen om zijn goede werk in twijfel te trekken. ‘Op zich begrijp ik het wel dat die eenmanszaak vragen oproept bij mensen. We hadden er goed aan gedaan als we aan het begin van onze 5G-actie duidelijk hadden gemaakt dat de Bond een eenmanszaak is en dat die op termijn in een vereniging zou worden omgezet.’   

Wat hem verbaast is dat een jurist die het bestaan van de eenmanszaak heeft ‘ontdekt’, de conclusie trok dat Zwarts een rechtszaak vanuit zijn eenmanszaak zou gaan voeren. ‘Dat zou echt oliedom zijn, want dan zouden de deelnemers aan onze actie persoonlijk aansprakelijk zijn als een rechtszaak in ons nadeel zou uitpakken. En niet alleen zij, ikzelf ook.’ Het zou sowieso juridisch onmogelijk zijn geweest om vanuit een eenmanszaak een collectieve schadeclaim in te dienen.  

Het was volgens Zwarts logisch geweest als de betreffende jurist contact met hem had opgenomen. In plaats daarvan werden op sociale media voorbarige conclusies gepresenteerd, die vervolgens een eigen leven gingen leiden. De website van de Nationale Bond tegen Overheidszaken vermeldt dat mensen niet zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld mocht een eventuele rechtszaak nadelig uitpakken. Deze verklaring van vrijwaring van financiële aansprakelijkheid krijgen de deelnemers schriftelijk per e-mail bij het definitieve akkoord extra bevestigd. Dat er toch twijfels ontstonden, betreurt Zwarts. Hij wijst op de mogelijkheid dat overheidstrollen de goedbedoelde en voor de overheid bedreigende 5G-actie willen frustreren met tactieken van verdeel en heers.   

Behalve financiële middelen had Zwarts voor de oprichting van de vereniging ook voldoende mensen nodig die hij vertrouwt en met wie hij goed kan samenwerken. Die mensen heeft hij na jarenlang selectief te zoeken, mede via het werk dat vrijwilligers voor de 5G-actie hebben verricht, gevonden. Deze vrijwilligers wisten allang van Zwarts’ plannen om naar een vereniging over te gaan. Het was en is de bedoeling dat de vereniging per 1 januari 2020 wordt opgericht. De statuten zijn klaar en zullen binnenkort notarieel worden gedeponeerd. Dit zal hoe dan ook gebeuren voordat de aansprakelijkheidsbrieven inzake 5G bij de telecomproviders worden afgeleverd. De statuten zullen direct na het depot op de website van de Bond gepubliceerd worden.  

Het aankomend bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken beraadt zich op manieren om de communicatie via sociale media, met leden, deelnemers aan aansprakelijkheidsacties en overige geïnteresseerden te verbeteren. Op Facebook heeft de Bond geen enkel eigen communicatiekanaal. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het eigen account van de Bond ontzegd. Het lukt hem niet om op het zogenaamd vrije platform een nieuw account voor zichzelf aan te maken. Zwarts: ‘Het is censuur, ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Ook in deze kwestie gaan we juridische actie ondernemen.’   

Wanneer Facebook juridische stappen van de Bond kan verwachten, is nog niet bekend. Vanwege het grote succes van de 5G-actie hebben Zwarts en zijn vrijwilligers hun handen vol aan het verwerken van alle aanmeldingen voor deze actie. Vanzelfsprekend moet dit zeer zorgvuldig gebeuren. Zwarts vraag hiervoor begrip.   

Hoeveel mensen zich uiteindelijk bij de 5G-actie hebben aangesloten zal bekend gemaakt worden als de actie is voltooid. Zwarts: ‘Idealiter kunnen we over twee weken het definitieve aantal deelnemers bekend maken. Omdat het nog even duurt voordat we alles verwerkt hebben, kunnen aanmeldingen nog tot en met 4 december worden ingediend.’  

Mensen die zich willen aanmelden kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html.

NBO zoekt vrijwilligers

Aansprakelijkheidsactie 5G
mogelijk ook in België

Gepubliceerd: 18 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft plannen om een afdeling in België te openen. De Bond, die in Nederland een belangrijke strijd levert tegen 5G, bereikt vanuit België verzoeken om samenwerking. Daar wil de Bond op deze manier gehoor aan geven.  

‘Wij zijn niet in staat om zelf alles in België te runnen en dat zou ook niet wenselijk zijn’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De Belgische afdeling moet een zelfstandig orgaan worden dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Bond opereert. De Bond stelt zijn expertise beschikbaar, maar alleen als zich in België een groep mensen heeft aangediend die capabel is om bepaalde taken uit te voeren. In het team moeten één of meer personen zitten met een goede kennis van het Belgisch civiel recht en strafrecht. Dit hoeven geen mensen te zijn die een opleiding tot jurist hebben gevolgd, als ze in deze rechtsgebieden maar goed de weg weten. Daarnaast moet het team sowieso bestaan uit een of meer personen met een hoge schrijfvaardigheid. ‘Het liefst iemand met een journalistieke achtergrond’, aldus Zwarts. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om in Nederland een serieuze factor te worden in het tegenhouden van 5G. Dit mobiele netwerk vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. De Bond is daarom in Nederland een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen telecomproviders, politici en ambtenaren. Meer dan vierduizend mensen hebben zich tot nu toe voor deze actie aangemeld. Als zij daadwerkelijk deelnemer aan de actie worden, dan krijgen de telecomproviders, als zij 5G gaan aanbieden, te maken met een claim van tenminste 2,8 miljard euro op jaarbasis. Zwarts: ‘Zoiets kunnen we ook in België realiseren, dat weet ik zeker.’ 

Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen door een berichtje te sturen naar info@bondoverheidszaken.nl.  

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

Gepubliceerd: 3 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G. De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorgverzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week . ‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom. Dat zou fantastisch zijn, de industrie kan dan werkelijk niet meer om ons heen. Een schadepost van tientallen miljoenen kunnen die telecomproviders nog op de koop toenemen. Maar als er miljarden worden geëist, ja dan hebben ze een serieus probleem.’

Het succes van de NBO is opmerkelijk, omdat de Bond zeer weinig middelen tot zijn beschikking heeft om de aansprakelijkheidsactie te promoten. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het account van de Bond ontzegd en toen hij een nieuw account wilde openen, maakte het techbedrijf dat onmiddellijk ongedaan. ‘Kennelijk doen we iets waar de gevestigde orde niet blij mee is’, lacht Zwarts. De censuur deert hem niet. ‘We bieden iets waar kennelijk veel mensen behoefte aan hebben en dat vindt zijn weg, ook als Facebook of wie dan ook daar niet blij mee is.’ De website van de NBO is verouderd en Zwarts bereikt geluiden dat sommige mensen zich daardoor laten afschrikken. ‘Die vertrouwen de Bond daarom niet helemaal. Ik kan dat wel begrijpen.’ Dat betekent, aldus Zwarts, dat de Bond een grotere groep geïnteresseerden zal aanspreken zodra de website een opknapbeurt heeft gehad. ‘We proberen dat nu zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

De aansprakelijkheidsactie van de NBO loopt van 27 september tot en met 31 oktober. De Bond gaat binnenkort ook politici en ambtenaren aanpakken. Zwarts benadrukt dat het eerste doel van de actie is om de introductie van 5G te blokkeren. Als het tot dagvaarding van de telecomproviders komt, dan zal de NBO behalve de dagvergoedingen óók het stopzetten van 5G eisen.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsactie, klik 5G Aansprakelijkheid.

NBO pakt eerst telecomproviders aan

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G van start

Gepubliceerd: 27 september 2019

Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, bezoek dan Stralingsbewust.info voor meer informatie.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft de afgelopen maanden een grote inspanning geleverd om iets voor te bereiden waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. Wij menen dat de bedreiging van 5G voor het welbevinden van mens, dier en plant dermate groot is, dat het blokkeren van 5G het enig juiste is om te doen. We hebben een aansprakelijkheidsbrief opgesteld waarmee we de telecomproviders serieus in het nauw kunnen brengen. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet.

Ik roep je bij deze op om je bij onze actie aan te sluiten. Wij denken dat een deelname van duizenden mensen aan deze actie absoluut mogelijk is, mede afgaande op alle lokale initiatieven, petities, demonstraties, uitingen op sociale media en dergelijke over 5G. Zouden er inderdaad zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks duizenden brieven, dan loopt onze gezamenlijke claim in de miljarden euro’s. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt!

Klik 5G Aansprakelijkheid voor meer informatie over onze actie. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaan we ook de politici aanpakken.

Meld je NU aan! En breng dit bericht vooral ook onder de aandacht van vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor een beetje massa zorgen!

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmiddellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts

Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten