Nieuws, en nog even geduld…!

Gepubliceerd: 23 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft binnenkort zeer belangrijk nieuws te melden. Helaas kan dit nieuws om strategisch-technische redenen nog niet bekend worden gemaakt. De rechtszaken in het kader van de 5G-actie en de Corona-actie zijn volop in voorbereiding, zoals de deelnemers aan deze acties mogen verwachten.

Al het voorwerk om tot een sterke aanleg in de rechtszaken te komen, is inmiddels voor een belangrijk deel verricht. Wij, het bestuur van de Bond, kunnen niet wachten om onze leden en deelnemers openheid van zaken te geven, maar moeten ervoor waken dat onze tegenstanders voordeel halen uit de informatie die wij met het publiek delen. Dit zou de effectiviteit van onze acties schaden.

Wij, de vrijwilligers van de Bond en de door ons ingeschakelde juristen en advocaten hopen op begrip voor onze keuze om op een later moment met echt nieuws naar buiten te treden. Wij zijn onze actiedeelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld en weten zeker dat wij hen in dit vertrouwen niet zullen teleurstellen. Vaststaat dat we zowel in de 5G-actie als in de Corona-actie meerdere rechtszaken gaan voeren en natuurlijk dat wij alles uit de kast zullen halen om de zaken te winnen. We gaan er daadwerkelijk met ‘gestrekt been’ in. 

Patiënten kunnen huisarts een dienst bewijzen

Bond doorbreekt status-quo met Griepprikactie

Gepubliceerd: 23 september 2020
Update: 25 september 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om twijfels over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik manifest te maken en daarmee kansen te creëren voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. De Griepprikactie is in eerste instantie gericht op huisartsen, die een brief van de actiedeelnemers zullen ontvangen. ‘We hebben een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

Aanleiding voor de actie is de uitnodiging die veel Nederlanders de afgelopen periode hebben ontvangen om bij de huisarts een griepprik te halen. Die brief kwam vaak in een blanco envelop, bevat meestal geen plaatsnaam en datum, heeft geen handtekening van de huisarts, maar wel de vermelding van zijn naam. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar de Bond betwijfelt of dat zo is. De overheid lijkt uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt.

Gratis
De Bond is van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen. De Bond ziet nu zijn kans schoon om in reactie op de brief een belangrijk politiek-strategisch en juridisch feit te creëren. Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en effectiviteit van de griepprik en andere vaccinaties kunnen meedoen aan de actie, mits ze een uitnodiging voor de griepprik hebben ontvangen. Deelnemers aan de actie dragen er op deze manier aan bij dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel doen met het gecreëerde feit. Deelname aan de Griepprikactie is gratis.

De actie vraagt van deelnemers dat ze enkele gegevens van zichzelf en hun huisarts bij de Bond registreren, daarna een speciaal voor hen aangemaakte brief uitprinten en ondertekenen en deze vervolgens bij de huisarts afleveren. Ze ontvangen in oktober een e-mail van de Bond met het verzoek aan te geven wat de reactie van hun huisarts is geweest. Als daaruit blijkt dat een substantiële groep huisartsen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de griepprik heeft aanvaard, dan heeft de Bond zijn gewenste feit.

Geen verwijt
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van de huisartsen moeilijk te maken, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘Dat is niet wat je als deelnemer wil en dat is ook niet het doel van deze actie. De bedoeling is om huisartsen te dwingen hun standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hen dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen.’ De ervaring leert dat huisartsen grote moeite hebben om uit vrije wil de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties ter discussie te stellen. Huisartsen die een brief van deelnemers aan de Griepprikactie hebben ontvangen, kan niet worden verweten dát ze deze brief hebben ontvangen en dat ze, zoals de Bond verwacht, ervoor kiezen om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik.

‘Hoe kan een beroepsgroep of overheidsinstelling van een huisarts eisen dat hij het voortbestaan van zijn praktijk op het spel zet om de farmaceutische industrie uit de wind te houden?’, vraagt Zwarts retorisch. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet de huisarts. Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen valt een huisarts in recht en rede niets te verwijten als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst, aldus Zwarts.

Dienst bewijzen
Voor zover het uitoefenen van druk op individuele huisartsen een optie zou zijn om ze op andere gedachten te brengen, dan heeft dat geen zin wanneer honderden of duizenden huisartsen weigeren om voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik in te staan. Zwarts: ‘Een paar huisartsen in het gareel duwen lukt je als beroepsgroep of ambtenarenclub misschien nog wel, maar honderden of duizenden tegelijk ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.’

Deelnemers aan de Griepprikactie bewijzen de bewuste huisarts dus feitelijk een dienst, meent Zwarts. ‘Ja, de huisarts die begrijpt dat aan het officiële vaccinatieverhaal een en ander niet klopt, die is er blij mee als hij de brief krijgt. Zonder enige repercussie kan hij eraan bijdragen dat de waarheid over vaccinaties gaat zegevieren.’ Hij kan zich zelfs voorstellen dat huisartsen patiënten ‘gaan vragen ze zo’n brief te sturen.’

Uit de houdgreep
De Nationale Bond tegen Overheidszaken verwacht dat met de Griepprikactie de schijnbare onaantastbaarheid van de heersende vaccindoctrine ‘definitief doorbroken’ zal worden. Zwarts: ‘We kunnen ervoor zorgen dat we met z’n allen loskomen uit de houdgreep van het farmaceutisch-industrieel complex. Als mensen massaal meedoen aan onze actie, dan gaan de bestuurders en ambtenaren het heel moeilijk krijgen om het officiële vaccinatieverhaal nog overeind te houden. In de rechtbank zal het van grote waarde zijn als we kunnen aantonen dat duizenden huisartsen niet voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik instaan. We hebben echt een slimme manier gevonden om de status-quo te beëindigen.’

De Griepprikactie volgt op de eerdere Corona-actie van de Bond, die startte op 5 mei (‘Coronabevrijdingsdag’). De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 

Voorzitter Bond geeft interview in aanloop naar rechtszaken

‘We gaan er met gestrekt been in’

Gepubliceerd: 1 augustus 2020

Het bestuur en de vrijwilligers van de Nationale Bond tegen Overheidszaken bereiden zich voor op een nieuwe hectische periode met rechtszaken en andere initiatieven om Nederlanders hun vrijheid terug te geven. Kort gedingen over 5G en ‘corona’ dienen naar verwachting eind augustus, begin september. Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, geeft een update.

Zwarts maakt duidelijk dat hij er zin in heeft. ‘Ja, die rechtszaken, daar kijk ik al vanaf het eerste moment naar uit’, zegt hij. In de afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij tal van rechtszaken tegen overheden en grootbedrijven. De meest in het oog springende zaak is die hij won van VGZ, de zorgverzekeraar die hem probeerde te dwingen tot het betalen van premies voor een zorgverzekering die hij niet had afgesloten. Voordat hij in 2018 deze zaak won, had hij jarenlang gesteggel met het CAK en VGZ achter de rug. ‘Ik wist dat ik volledig in mijn gelijk stond, maar moest geduld houden. Als ik naar de bestuursrechter was gegaan, had ik de zaak verloren.’

Ook in de 5G-zaak en de Corona-zaak heeft Zwarts geduld moeten beoefenen. Dat viel hem niet mee. ‘Ik ben juist iemand die helemaal niet zo geduldig is. Ik wil graag doorpakken, zaken winnen en dan verder. Er gaat heel veel mis in Nederland en daar moeten we snel iets tegen doen.’

In de fout
Zwarts legt uit waarom hij met de Bond niet zo snel rechtszaken over 5G en ‘corona’ kon starten als hij zou wensen. ‘We waren de eersten die juridisch iets begonnen tegen 5G en de coronamaatregelen, maar dat wil niet zeggen dat je ook als eerste voor de rechter staat. Wij werken niet zoals anderen. Wij stellen de verantwoordelijken in het civiel recht aansprakelijk met zelfuitvoerende contracten. Je waarschuwt iemand iets niet te doen. Doet die dat toch, dan pleegt hij een onrechtmatige daad waaruit een verbintenis ontstaat. Met die verbintenis ga je naar de rechter, tenminste als de tegenpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Als je zo te werk gaat, sta je juridisch sterk. Maar het betekent wel dat je niet eerder een rechtszaak kunt beginnen dan wanneer de tegenpartij in de fout is gegaan.’  

In zowel de 5G-zaak als de Corona-zaak is de tegenpartij inmiddels in de fout gegaan. VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile hebben allemaal in juli hun 5G-netwerk geactiveerd. Eerder voerden de telecomproviders testen met 5G uit en activeerden ze het mobiele netwerk lokaal en regionaal. Het zelfuitvoerende contract van de Bond waarschuwde hen het 5G-netwerk niet landelijk te activeren. Nu de drie bedrijven dit toch hebben gedaan, hebben ze nota’s ontvangen, of krijgen ze die, waarmee alle deelnemers aan de 5G-actie hun gedwongen deelname aan het 5G-experiment in rekening brengen. De aan VodafoneZiggo’s president-directeur in rekening gebrachte vergoeding bedraagt in totaal ruim 200 miljoen euro. Dat is over de maanden juli en augustus. Betaalt de president-directeur de nota’s niet, dan krijgt hij in de tweede week van augustus een betalingsherinnering. Negeert hij die, dan krijgt hij een aanmaning. Gaat hij daar niet op in, dan kan de Bond zijn gang naar de rechter maken. KPN en T-Mobile zijn later begonnen met het landelijk activeren van hun 5G-netwerk. De president-directeuren van deze bedrijven ontvangen de nota’s namens de 9.584 deelnemers aan de 5G-actie begin komende week.

Rechtszaken
Zwarts hoopt dat de rechtszaak tegen VodafoneZiggo’s president-directeur eind augustus kan plaatsvinden. ‘Als we snel na het verlopen van de in de aanmaning gestelde termijn een rechtszaak aanvragen, halen we dat misschien. Het hangt van de rechtbank af, die zet de zaken op ‘de rol’, zoals dat heet.’ 

In de Corona-zaak zijn de nota’s namens de deelnemers aan die actie ook al verstuurd. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ontvingen ieder betalingsverzoeken ter waarde van 17 miljoen euro. Deze nota’s hebben betrekking op de maanden juni en juli. Komende week zal de Bond aanmaningen naar de drie sturen; betalingsherinneringen hebben ze al gekregen. Betaalt Rutte, De Jonge of Van Dissel niet, dan zal ook in deze zaak een kort geding worden aangevraagd.

De kans dat het kort geding in de Corona-zaak in augustus dient, is groter dan in het geval van 5G, omdat de aanvraag bij de rechtbank eerder kan worden gedaan. Wat Zwarts betreft kan die maand geen sprake zijn van besluitvorming door de Eerste en Tweede Kamer over de zogeheten spoedwet. De beide Kamers zijn volgens hem niet bevoegd om over de spoedwet een besluit te nemen, aangezien de Bond het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. ‘Kamerleden die iets over de spoedwet denken te kunnen besluiten, zitten hartstikke fout. Ze zijn niet bevoegd om dat te doen. We hebben in onze berichtgevingen aan de Kamerleden de spoedwet al aangekaart.’

Prachtige basis
Zwarts verwacht dat de verantwoordelijken in zowel de 5G-zaak als de Corona-zaak niet zullen reageren op de herinneringen of aanmaningen van de Bond. ‘Wat we natuurlijk willen, is dat ze uit zichzelf afzien van hun uitoefenen van dwang en dat ze de vergoedingen betalen. Maar ja, ze hebben zich aan hun plannen gecommitteerd, hebben ook belanghebbenden te dienen, en denken waarschijnlijk dat ze onaantastbaar zijn.’ De juridische werkelijkheid, aldus Zwarts, is anders: ‘Mark Rutte, de telecombazen, ze zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun daden. Als die daden onrechtmatig zijn, dan heeft dat consequenties, ook in hun geval.’ 

De voorbereidingen voor de komende rechtszaken zijn gaande. Zwarts wil hierover alleen kwijt dat hij en zijn medebestuursleden precies weten welke strategie ze straks gaan volgen. ‘We hebben vanaf het begin heel duidelijk voor ogen gehad hoe we de zaken gaan voeren. Met de zelfuitvoerende contracten hebben we een prachtige basis gelegd voor het uitvoeren van onze strategie.’

Heroveren vrijheid
Behalve aan de komende rechtszaken wordt binnen de Bond ook gewerkt aan het op orde brengen en het uitbreiden van de interne organisatie. De Bond is in een jaar tijd snel gegroeid en heeft onder hoge tijdsdruk acties moeten voorbereiden en uitvoeren. ‘Bij de 5G-actie kregen we te maken met problemen in de verwerking van de contracten, daar hebben we heel veel werk aan gehad. We moesten automatiseren terwijl de actie liep, dat was pittig. De Corona-actie moesten we razendsnel in elkaar zetten, omdat we anders te laat waren om de verantwoordelijken op onze manier aansprakelijk te stellen. Gelukkig hebben we een poot tussen de deur gekregen.’ 

De kunst is nu, aldus Zwarts, om de organisatie van de Bond zo in te richten dat snelle acties met grote aantallen deelnemers adequaat verwerkt kunnen worden. Dat vraagt goede ict-toepassingen, bekwame ict-ers, soepele serviceverlening aan deelnemers en natuurlijk een goede aansturing. ‘We hebben belangrijke stappen gezet en ik moet zeggen dat onze vrijwilligers die de klantenservice gingen bemensen ons echt geweldig hebben geholpen. Niet alles gaat gelijk goed, zeker niet als je als organisatie in ene snel groeit. Als zich dan ergens een probleem voordoet, krijg je het onmiddellijk in een veelvoud voor je kiezen.’

De aansturing van de klantenservice is niet vlekkeloos verlopen, vertelt Zwarts. De dienst is enige tijd onbereikbaar geweest. De voorzitter en zijn medebestuursleden werken momenteel aan een structurele oplossing. ‘We doen er alles aan om onze dienstverlening op en top te laten verlopen, maar het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat we zover zijn. Vergeet niet dat we onze organisatie van de grond af aan moeten opbouwen. We hebben geen investeerders die ons zo’n servicedesk even met wat professionals laten optuigen. We hebben door de acties een flink budget waarmee we rechtszaken kunnen voeren en daar zetten we de middelen dus ook primair voor in: voor het heroveren van onze vrijheid door middel van het recht.’

Kopjes thee
Zwarts verwacht veel van de komende rechtszaken over 5G en ‘corona’. ‘Sommige mensen kunnen het zich niet voorstellen dat wij eventjes de telecombedrijven terugfluiten of Mark Rutte onderuit halen. Maar dat zijn dezelfde mensen die geen cent voor mij gaven in de zaak tegen VGZ. We staan volgens mij in beide zaken sterk.’ Garanderen dat de Bond die zaken wint, kan hij natuurlijk niet. Maar, zegt Zwarts, van één ding kunnen de mensen op aan: ‘We gaan er met gestrekt been in. De tijd van overleggen, kopjes thee drinken en bestuurders op hun woord geloven, is voorbij.’ 

Nota’s ter waarde van 148 miljoen euro binnenkort naar Vodafone

Rechtszaak 5G waarschijnlijk in augustus

Gepubliceerd: 8 juli 2020

De eerste rechtszaak van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen verantwoordelijken voor de uitrol van 5G zal naar verwachting in augustus dienen. Dit laat Jordy Zwarts weten in reactie op vragen van deelnemers aan de 5G-actie van de Bond.

De veiling van de 5G-frequenties heeft vorige week plaatsgevonden en telecomproviders maken volop reclame voor hun aanstaande diensten op het gebied van 5G. Deelnemers zijn benieuwd wanneer de Bond gaat ingrijpen. ‘We doen dat zo snel als mogelijk is’, zegt Zwarts, voorzitter van de Bond. De aansprakelijkheidsbrieven die de telecomproviders, politici en ambtenaren hebben ontvangen, zijn zelfuitvoerende contracten die bindend worden op het moment dat 5G landelijk in bedrijf wordt gebracht. Dat moment is nog niet aangebroken. VodafoneZiggo heeft aangekondigd eind deze maand zover te zijn. KPN en T-mobile willen waarschijnlijk niet veel later volgen.

Dagelijkse vergoeding
VodafoneZiggo biedt 5G nu al aan, maar dat is in delen van Nederland. Zwarts kan zich voorstellen dat deelnemers aan de 5G-actie graag zouden zien dat de Bond nu al een rechtszaak zou zijn gestart. ‘Natuurlijk begrijp ik dat. Ik zou zelf ook niets liever hebben gewild dan gelijk na het afleveren van de brieven bij de telecomproviders naar de rechter te stappen. Maar dat zou erg onverstandig zijn geweest’, aldus Zwarts, die uitlegt dat de Bond pas naar de rechter kan zodra de telecomproviders hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. De bestuursvoorzitters van de telecombedrijven moeten alle deelnemers aan de 5G-actie een dagelijkse vergoeding betalen vanaf het moment dat ze 5G landelijk hebben geactiveerd. Betalen ze de vergoedingen niet, dan is dat de aanleiding voor de rechtszaak.  

Aanmaning
Het plan van de Bond is om al vóór de landelijke activering van 5G nota’s dagvergoedingen naar de telecomproviders te sturen. Voor de bestuursvoorzitter van VodafoneZiggo betekent dit dat hij de nota’s over de maand augustus al komende week toegestuurd zal krijgen.  

Betaalt hij deze nota’s niet, dan krijgt hij eind deze maand een herinnering. Zeven dagen daarna volgt dan een aanmaning om binnen vijf dagen te betalen. Na die vijf dagen ligt de weg naar de rechter open. ‘Als hij met VodafoneZiggo bij zijn voornemen blijft om 5G eind juli landelijk te activeren, dan kunnen we halverwege augustus een kort geding aanvragen. Hopelijk staan we dan nog voor het einde van de maand in de rechtszaal.’

Sterke zaak
Zwarts is van mening dat hij met de Bond een sterke zaak heeft. De negatieve uitspraak in de zaak van Stichting Stop5GNL tegen de Staat der Nederlanden heeft daar geen verandering in gebracht. De zaak van de Bond draagt volgens hem een heel ander karakter dan de zaak van Stop5GNL. De Bond richt zich niet op de ‘rechtspersoon’ Staat der Nederlanden, maar op de verantwoordelijken zelf. De Bond baseert zich hierbij op een verbintenis die vele aangrijpingspunten biedt, daar waar Stichting Stop5GNL zich in de positie bevond dat zij haar gelijk in een wetenschappelijke discussie moest zien te halen. Zwarts: ‘Op die manier een zaak winnen is een stuk moeilijker dan hoe wij het doen. Wij leggen de bal bij de tegenpartij. De bestuursvoorzitters van de telecomproviders, de politici en de ambtenaren hebben iets uit te leggen, niet wij.’ 

5G stoppen
Wanneer de Bond naar de rechter stapt, zullen Zwarts en de zijnen uiteraard de betaling van de dagvergoedingen eisen. Het betaald krijgen van die vergoedingen zal echter geen doel op zichzelf zijn, vertelt Zwarts. ‘Hét doel is natuurlijk om 5G te stoppen. Als wij vergoedingen moeten gaan eisen, dan betekent dat dat we met z’n allen het slachtoffer zijn geworden van een onvrijwillig experiment. Dat is precies wat we niet willen. Maar als dat dan gebeurt, dan kunnen we de verantwoordelijken en hun organisaties wel financieel treffen. We treffen ze dan zo hard dat ze wel móeten luisteren.’ De 5G-actie van de Bond telt 9.583 deelnemers. Dit betekent dat de bestuursvoorzitter van Vodafone later deze maand nota’s toegestuurd zal krijgen met een totale waarde van ruim 148 miljoen euro. 

Uitstel spoedwet biedt strategisch voordeel

Bond Overheidszaken stelt kort geding om ‘corona’ uit

Gepubliceerd: 21 juni 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft zijn aanvraag van een kort geding in de Corona-zaak uitgesteld. Dit naar aanleiding van de aankondiging van minister De Jonge dat de coronaspoedwet pas na de zomervakantie van kracht zal worden.

Het was de bedoeling van Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de coronaspoedwet per 1 juli te laten ingaan. Deze spoedwet zou de noodverordeningen moeten vervangen die eerder vanwege ‘corona’ zijn ingevoerd. De Bond heeft zijn Corona-campagne afgelopen week gesloten en zou onmiddellijk daarna een kort geding aanvragen bij de Haagse rechtbank. Het belangrijkste doel van dit kort geding was om de invoering van de spoedwet te voorkomen.

Voordeel
‘Nu de invoering van de spoedwet is uitgesteld, kunnen we nog even wachten met onze rechtszaak’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Hij ziet in het uitstellen van de rechtszaak een strategisch voordeel. ‘De omstandigheden in deze zaak veranderen zo snel dat je telkens moet heroverwegen wat het beste is om te doen. Komende donderdag dient het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat der Nederlanden. Wij kunnen voordeel halen uit wat daar wordt gezegd.’  

Of de Bond direct na de zitting van donderdag zijn aanvraag van een kort geding zal indienen, kan Zwarts niet vertellen. ‘Daar wil ik niet op vooruitlopen. Laten we eerst kijken wat in de rechtszitting plaatsvindt.’

Nota’s
De Corona-actie van de Bond is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. Dit aansprakelijk stellen gaat hoe dan ook gebeuren, zegt Zwarts. ‘Vanaf het begin was het voor iedereen duidelijk dat die schade enorm zou zijn. We hebben de verantwoordelijken gewaarschuwd dat ze met hun coronabeleid moesten stoppen, maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Tja, dan heeft dat consequenties.’ Mark Rutte (minister-president), De Jonge en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding van RIVM) ontvangen op korte termijn nota’s namens de 6.709 deelnemers aan de Corona-actie. Betalen de bestuurders de verlangde vergoedingen niet, ook niet na herinneringen en aanmaningen, dan zal de Bond een rechtszaak tegen hen starten. 

Kritiek
Gemeentelijke bestuurders, wetenschappers, officiële waakhonden en Kamerleden hebben de afgelopen periode scherpe kritiek geuit op de spoedwet. Ze lieten blijken zeer beducht te zijn voor langdurige inperking van grondwettelijke vrijheden. De Tweede Kamer besloot eerder deze week tot een ‘onafhankelijk’ onderzoek naar het kabinetsbeleid inzake het zogeheten coronavirus. De Kamerleden namen daarmee een andere houding aan dan tot voor kort, constateert Zwarts. In de eerste helft van mei eiste de Bond onder andere van de Kamerleden dat ze de inwerkingtreding van de ‘spoedwet’ zouden uitstellen. De politici gaven toen op geen enkele manier inhoud aan hun controlerende taak. Ze weigerden de eisen van de Bond in te willigen, waarop de Bond hun rechtshandelen vernietigde. 

In het nauw
Zwarts: ‘Ik denk zeker dat onze actie aan de veranderde houding van de Kamerleden heeft bijgedragen. Wij hebben ze wakker geschud en geconfronteerd met hun wanprestatie.’ De brieven die de Bond sinds maart naar Rutte, De Jonge en Van Dissel heeft gestuurd, heeft volgens hem het alarmsignaal naar de Kamerleden versterkt. ‘Maar’, zegt hij, ‘we doen het natuurlijk samen met al die anderen die zich over de coronamaatregelen opwinden. De Kamerleden voelen zich in het nauw komen. Dat komt door onze actie, maar ook door uitingen en acties van anderen. We zijn goed bezig met z’n allen.’ 

Naïef
Het besluit van de Tweede Kamer om onderzoek te laten doen naar het coronabeleid van het kabinet beoordeelt het bestuur van de Bond als enigszins positief. Het onderzoek moet in onafhankelijkheid worden uitgevoerd, maar het kabinet is straks de opdrachtgever. ‘Je moet wel heel naïef zijn om te denken dat zo’n onderzoek de onderste steen boven zal brengen’, zegt Zwarts. Cruciaal is dat de Kamerleden er geen blijk van hebben gegeven dat ze beseffen dat ze helemaal niet over de spoedwet mogen beslissen. De Bond heeft hun rechtshandelen immers vernietigd.

Zwarts: ‘Zouden ze na de zomervakantie de spoedwet goedkeuren, dan handelen ze ongeoorloofd in bestuur. Het is niet aan de Eerste of Tweede Kamerleden om waar dan ook akkoord mee te gaan.’

Rechter
De Bond eiste in mei van de leden van de Eerste en Tweede Kamer dat ze de inwerkingtreding van de spoedwet zouden uitstellen, maar ook dat ze hun steun aan de lopende coronamaatregelen zouden intrekken en dat ze gedrags- en antecedentenonderzoek zouden laten uitvoeren naar onder anderen Bill Gates. De parlementsleden legden de eisen van de Bond naast zich neer. Doordat de Bond hun rechtshandelen in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, kan de Bond een rechter gaan vragen om deze verklaringen in rechte te bekrachtigen. Dit komt neer op het verlenen van ontslag.

Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen

Parlementsleden raken bevoegdheid kwijt wegens ‘corona’

Gepubliceerd: 5 juni 2020

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.


De Bond heeft in de maand mei ieder Kamerlid persoonlijk een aanzegging gestuurd waarin werd geëist dat de parlementariër zijn steun aan de coronamaatregelen van Mark Rutte en de zijnen zou intrekken en de ophandenzijnde inwerkingtreding van de spoedwet aangaande ‘corona’ zou uitstellen. De Bond waarschuwde de Kamerleden dat zij in de coronacrisis medeaansprakelijk en medeverantwoordelijk dreigden te worden voor het handelen van Mark Rutte (minister-president) en Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) als adviseur.

Onbehoorljk bestuur
De parlementsleden werden erover geïnformeerd dat de Bond al vanaf 26 maart 2020 schriftelijk vragen had gesteld aan genoemde heren over onder andere de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties en de onderliggende validaties. De Bond kreeg op deze vragen geen antwoord. Dit niet verstrekken van correcte inhoudelijke onderbouwingen die de coronamaatregelen konden rechtvaardigen, bracht de Bond tot de conclusie dat Rutte, De Jonge en Van Dissel zich schuldig maakten aan ‘onbehoorlijk bestuur in zware nalatigheid’ .

Kleuters
De Eerste en Tweede Kamerleden zijn op basis van hun ambtsplicht eraan gehouden zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit. ‘Dat is buitengewoon ernstig’, meent Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De leden van de Eerste en Tweede Kamer doen hun werk niet. Ze stellen blijkbaar geen onderzoeksvragen aan Mark Rutte en Hugo de Jonge om vast te kunnen stellen of hun coronamaatregelen gegrond zijn. Het lijkt er sterk op dat ze hun verhaal accepteren alsof ze kleuters zijn.’

Bizar
Het is volgens Zwarts ‘bizar’ dat een compleet parlement het nalaat om zijn controlerende taak te vervullen, terwijl de twijfels over het officiële coronaverhaal met de dag groeien. Wereldwijd stellen honderden wetenschappers, medisch specialisten en onafhankelijke onderzoekers op basis van hun deskundigheid logische vragen over dat verhaal, maar ze worden genegeerd. De reputatie van Bill Gates en de WHO loopt deuk na deuk op. Zwarts: ‘Alle reden, zou je zeggen, voor een volksvertegenwoordiger om de onderbouwing van de coronamaatregelen te checken. Maar er gebeurt niets. Dat valt niet goed te praten als je heel het land platlegt en de bevolking kolossale economische, sociale en psychische schade toebrengt.’

Bill Gates
De Bond heeft de Eerste en Tweede Kamerleden allemaal afzonderlijk opdracht gegeven om gedrags- en antecedentenonderzoek naar Bill Gates uit te voeren. Dit naar aanleiding van een toespraak dat een Italiaans parlementslid recentelijk tegenover haar ambtsgenoten hield. ‘Daar is niets mee gedaan’, zegt Zwarts. ‘Die leden van de Eerste en Tweede Kamer denken misschien dat ze onze opdracht straffeloos naast zich neer kunnen leggen, maar dan hebben ze het mis.’

Demissionair
In de laatste week van mei heeft de Bond de Nederlandse parlementsleden laten weten dat ze hun ‘discretionaire bevoegdheid’, hun ruimte om zelfstandig besluiten te nemen, hebben verloren. Met hun discretionaire bevoegdheid verviel ook hun ambtelijke immuniteit die ze anders in behoorlijk bestuur zouden hebben. ‘Het komt erop neer,’ aldus Zwarts, ‘dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer demissionair zijn. Ze mogen alleen lopende zaken behandelen en niet over nieuw beleid beslissen. Wachten op wat de Bond doet, dat is verder het enige wat ze mogen.’

Het is volgens Zwarts aan de Bond om te bepalen voor welke inhoudelijke gebieden de intrekking van de discretionaire bevoegdheid geldt. ‘Sowieso is het verbod van toepassing op alle besluiten die over ‘corona’ gaan, dat zullen de dames en heren politici wel begrijpen.’

Rechter
Nu de Bond het rechtshandelen van de Nederlandse parlementsleden in buitengerechtelijke verklaringen (officiële brieven) heeft vernietigd, gaat de Bond een rechter vragen om deze handelingen te bekrachtigen. Wanneer dit zal gebeuren, is nog niet bekend.

Brieven
Alle brieven die de Nationale Bond tegen Overheidszaken naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd, en ook de brieven aan Mark Rutte, Hugo de Jongen en Jaap van Dissel, zijn hier te vinden: https://www.bondoverheidszaken.nl/brieven/corona.

Corona-actie
Mensen die willen meedoen aan de Corona-actie (fase 2) van de Bond kunnen zich hier aanmelden: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

Nieuwe deadline 11 juni 2020 14.00 uur

Tweede fase Corona-campagne van start

Gepubliceerd: 2 juni 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is vandaag begonnen aan de tweede fase van zijn campagne voor de Corona-actie. Mark Rutte en de zijnen hebben er blijk van gegeven de eisen van de Bond, zoals verwoord in de aansprakelijkheidsbrieven die vorige week bij hen persoonlijk zijn afgeleverd, naast zich neer te leggen.

De belangstelling om alsnog aan de Corona-actie van de Bond mee te doen, is volgens het bestuur van de Bond groot. Het heeft mede daarom besloten de campagne al op de tweede dag van het nieuwe ‘coronabeleid’ te hervatten. De Bond richt zich nu op maandag 15 juni 2020. Uiterlijk op die dag zal de nieuwe lichting aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) worden afgeleverd. Deelnemers aan de Corona-actie moeten hun contracten vóór donderdag 11 juni 2020 14.00 uur hebben ondertekend. Op maandag 15 juni zal Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, per direct en met spoed bij de Haagse rechtbank een kort geding aanvragen. Die rechtbank zal dan voor een zo vroeg mogelijke datum een zitting op de rol (in het systeem) plaatsen.

Mensen die zich in een eerder stadium voor deelname aan de Corona-actie hebben aangemeld maar de contracten nog niet hebben ondertekend en de bijdrage nog niet hebben betaald, kunnen hun registratie nu alsnog voltooien. Hun contracten gaan dan mee in de tweede lichting brieven die door de deurwaarder op uiterlijk 15 juni zal worden afgeleverd. Deelnemers aan de Corona-actie die vorige week fouten in hun persoonlijke gegevens niet tijdig hebben kunnen corrigeren, kunnen dit binnenkort alsnog doen. Informatie hierover krijgen ze deze week per e-mail. Ook de contracten van deze deelnemers zullen meegaan in de tweede lichting.

Mark Rutte en de zijnen hebben vorige week vrijdag een ‘noodwet’ ingediend bij de Tweede Kamer voor het gebruik van telecomdata in de zogeheten strijd tegen het coronavirus. In deze noodwet staat omschreven dat Nederlandse telecomaanbieders voor maximaal een jaar telecomdata geanonimiseerd beschikbaar gaan stellen aan het RIVM. Met de aansprakelijkheidsbrieven die al bij Mark Rutte en de zijnen zijn afgeleverd, hebben de deelnemers aan de Corona-actie reeds kenbaar gemaakt niet met deze coronamaatregel akkoord te zijn. Het rechtshandelen van de Eerste en Tweede Kamerleden is vorige maand door de Bond namens de deelnemers aan de Corona-actie nietig verklaard. Hierdoor zijn de parlementsleden niet bevoegd om over nieuw beleid besluiten te nemen. Over het nietig verklaren van het rechtshandelen van de Kamerleden maakt de Bond later deze week meer bekend.

De eerste fase van de Corona-campagne is vorige week vrijdag afgesloten met het door een deurwaarder afleveren van aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel thuis. Hij deed dat namens 4.602 deelnemers aan de Corona-actie.

Mensen die zich alsnog willen aansluiten bij de Corona-actie, dus meewillen in de tweede lichting, kunnen zich aanmelden via: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

In totaal bijna 13 duizend deelnemers

Bond Overheidszaken sluit campagnes 5G en ‘corona’

Gepubliceerd: 31 mei 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft na een hectische periode de campagnes omtrent 5G en ‘corona’ met succes gesloten. Een deurwaarder is afgelopen vrijdag op pad gegaan en heeft voor het eerst ook aansprakelijkheidsbrieven afgeleverd bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel. De kans is groot dat de Corona-campagne morgen alweer wordt hervat.

Terwijl de 5G-campagne nog liep, startte de Bond zijn Corona-actie. De looptijd van de campagne voor deze actie was uiterst kort. Toch had het bestuur van de Bond besloten de Corona-actie te beginnen, omdat een verlenging van bestaande en inwerkingtreding van nieuwe coronamaatregelen zich aandienden. Een spoedwet was in het vooruitzicht gesteld die het mogelijk moest maken het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy en andere grondrechten structureel te schenden. ‘Wilden we dat voorkomen, dan moesten we vóór die tijd Mark Rutte en de zijnen met aansprakelijkheidsbrieven gewaarschuwd hebben’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Aanvankelijk zou de minister-president op 20 mei bekend maken of en hoe de coronamaatregelen zouden worden voortgezet, maar voor het zover was deed hij alweer nieuwe aankondigingen. Daarop ging de Bond zich richten op 1 juni 2020, de dag dat gewijzigd ‘coronabeleid’ van kracht zou worden.

Grote inspanning
Het bestuur en de andere vrijwilligers van de Bond hebben een zeer grote inspanning geleverd om de Corona-actie tijdig te starten, de campagne weer op tijd te sluiten en tegelijkertijd de 5G-campagne tot een goed eind te brengen. Het bestuur heeft al vóór de officiële start van de Corona-actie brieven opgesteld voor Mark Rutte, Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) en liet hierop brieven volgen voor alle Eerste en Tweede Kamerleden. Deze kregen ieder middels meerdere persoonlijke berichten de opdracht om zich van het onbehoorlijk bestuur van Rutte en de zijnen te verschonen. Tegelijkertijd moesten de aansprakelijkheidsbrieven voor de drie heren worden opgesteld. De vrijwilligers hadden ook de Corona-actie zelf voor te bereiden, terwijl de laatste groepen die nog aan de 5G-actie wilden deelnemen, of dat misschien zouden willen, bediend moesten worden.

Problemen
‘We hebben een knappe prestatie geleverd’, meent Zwarts, die onmiddellijk erkent dat niet alles vlekkeloos is verlopen. De Bond begon vorig jaar met schriftelijke aanmeldingen voor de 5G-actie. Dat gaf veel problemen doordat deelnemers de formulieren verkeerd invulden. Daarop volgde het digitale aanmeldformulier dat nu ook bij de Corona-actie is ingezet. Veel fouten zijn hierdoor niet meer gemaakt, maar vergissingen bleven voorkomen. Deelnemers vulden bijvoorbeeld verkeerde voorletters in. De Bond gaat onderzoeken hoe de aanmeldprocedure verder kan worden verbeterd, zodat gebruikers zich minder snel vergissen. Sommige deelnemers stuitten op problemen met het betalen of kregen e-mails ter herinnering aan het ondertekenen en betalen terwijl ze dat al hadden gedaan.

Verbeteren
Zwarts: ‘Wat hier misging, heeft deels te maken met de korte tijd die we hadden om de Corona-actie voor te bereiden. Daarnaast is het inherent aan innovatie, daarbij treden nu eenmaal onvolkomenheden op. Het belangrijkste is dat we hiervan leren en ons blijven verbeteren totdat alles perfect verloopt.’ Voor de zekerheid krijgen alle deelnemers aan de Corona-actie en de 5G-actie een bericht met daarin de details van hun aanmelding. Hebben deelnemers aan de Corona-actie eventuele fouten in hun persoonlijke gegevens nog niet gecorrigeerd, dan kunnen ze dat alsnog doen. Hun contracten gaan dan mee in de volgende lichting brieven wanneer de Corona-actie een doorstart krijgt. De kans is groot dat dit morgen zal gebeuren.

Flinke som
De deurwaarder heeft de aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel afgelopen vrijdag thuis afgeleverd. Hij deed dat namens 4.602 deelnemers aan de Corona-actie. De directeuren van de telecombedrijven en enkele politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen namens in totaal 8.271 deelnemers aan de 5G-actie. ‘Dat zijn prachtige aantallen’, zegt Zwarts. ‘We zijn hier heel blij mee en we zijn alle deelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Het hoge aantal deelnemers maakt dat we een flinke som kunnen besteden aan het voeren van rechtszaken. We staan in beide gevallen, dus inzake 5G en ‘corona’, juridisch sterk. Reken maar dat we er vol in gaan.’ 

Tweede fase
De Bond houdt nauwlettend in de gaten wat Mark Rutte en de zijnen de komende dagen doen. Zetten ze hun coronamaatregelen door, dan gaat de Corona-actie haar tweede fase in. De kans is daarom groot dat dit morgen al zal gebeuren. Wanneer de Bond tot een doorstart van de actie besluit, krijgen degenen die hun aanmelding nog niet hebben kunnen afronden (ondertekenen, betalen) bericht. Degenen die hun persoonlijke gegevens willen corrigeren, kunnen beter wachten op het volgende bericht van de Bond over de details van hun registratie.

Mensen die zich willen aanmelden voor de Corona-actie (fase 2) kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.

Bond Overheidszaken viert ‘Coronabevrijdingsdag’

Aansprakelijkheidsactie tegen Rutte c.s. om coronabeleid

Gepubliceerd: 5 mei 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om de Nederlandse ‘lockdown’ te stoppen. De coronamaatregelen van Mark Rutte en consorten gaan ongekend ver, terwijl een feitelijke grondslag voor die maatregelen ontbreekt. ‘We worden zonder goede reden met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’

De Bond heeft eind maart, nadat de eerste coronamaatregelen waren getroffen, schriftelijk om de informatie gevraagd die deze maatregelen konden rechtvaardigen. Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) kregen concrete vragen over onder andere de wetenschappelijke onderbouwing, de inhoud en de uitslagen van de uitgevoerde tests op het coronavirus en de registratie van sterftegevallen. Op deze vragen kwamen geen antwoorden, ook niet na herinneringsbrieven. Ondertussen uitten wereldwijd meer en meer wetenschappers, onafhankelijke onderzoekers en medisch specialisten zeer ernstige bedenkingen tegen het officiële coronaverhaal.

Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, zegt dat het beleid van nationale regeringen geen stand lijkt te houden tegen de gefundeerde kritiek van de vele internationale experts. In plaats van op die experts te reageren, lijken zij juist monddood te worden gemaakt. De Bond stelt vragen en krijgt geen antwoorden. ‘De politici kunnen hun beleid kennelijk niet onderbouwen. Dat is een blijk van onbehoorlijk bestuur’, stelt Zwarts. ‘Als je zoveel economische, sociale en psychische schade aanricht in het land, terwijl je daarvoor geen goede redenen hebt, dan is dat een buitengewoon ernstige daad. Een onrechtmatige daad.’

De actie van de Bond is erop gericht de coronamaatregelen ongedaan te maken en de schade die iedereen door de ‘lockdown’ oploopt te beperken. Mensen moeten zo snel mogelijk de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Iedereen moet weer een inkomen kunnen verdienen. Daarnaast moet iedereen schadeloos worden gesteld voor de schade die hen is toegebracht. ‘Dat lijkt me logisch. Wij zijn de dupe van ongefundeerde maatregelen waar we niet om hebben gevraagd en niet omheen konden.’ De verantwoordelijke bestuurders zullen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook zal schade worden verhaald op de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn.

De Corona-actie loopt in eerste instantie tot en met zondag 17 mei, drie dagen voordat de huidige coronamaatregelen aflopen. Rutte en de zijnen maken op woensdag 20 mei bekend of ze de coronamaatregelen gaan verlengen en een spoedwet gaan invoeren. Zwarts wil hen met een dreigende aansprakelijkstelling voor het blok zetten. ‘Zetten ze door, dan gaat ze dat alle drie per dag, per deelnemer aan onze actie 50 euro kosten. Dat kan bij elkaar een flink bedrag worden als veel mensen meedoen.’ Als Rutte en de zijnen inderdaad de maatregelen verlengen, dan zal de Bond eisen, in een kort geding, dat de maatregelen worden ingetrokken.

Bevrijdingsdag, 5 mei, vindt Zwarts een mooi moment om de actie te starten. ‘Op Bevrijdingsdag vieren we onze vrijheid. Onze vrijheid om te doen en laten wat we willen, met wie we dat willen, wanneer, hoe, enzovoorts. Die vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en moeten we nu weer terugnemen.’ En dan ook echt nú, waarschuwt hij, anders blijft de bevolking in de huidige situatie hangen. ‘Onze fundamentele vrijheden, onze grondrechten, worden ons ontnomen. Het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy. Denk niet dat je die over een paar maanden of over een paar jaar weer terug krijgt. Die ben je dan kwijt. Agenten mogen zomaar je huis binnenvallen en je arresteren. Dat is onacceptabel.’

Zwarts wil gezegd hebben dat sommige mensen met griepachtige verschijnselen wel degelijk overlijden. ‘Natuurlijk worden mensen ziek’, zegt hij. ‘Dat gebeurt jaar in, jaar uit. Mensen die al een zwak immuunsysteem hebben, kunnen overlijden aan een longinfectie. Maar daarmee zijn wij als samenleving nog niet massaal in gevaar. In plaats van zieke mensen worden gezonde mensen geïsoleerd. Dat is bizar. De coronatests zijn niet bewezen betrouwbaar, een wetenschappelijke onderbouwing van die tests ontbreekt, de registratie van sterftegevallen lijkt onzorgvuldig. Toch worden we met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’

De ontwikkelingen in de zogeheten coronacrisis gaan dusdanig snel dat de Bond zich genoodzaakt zag om de Corona-actie te starten, terwijl het juridische document daarvoor nog in voorbereiding is. Deelnemers kunnen zich daarom alleen nog vóórinschrijven voor de actie. Zodra het juridische document gereed is, kunnen de aangemelden het document digitaal ondertekenen en hun aanmelding afronden.

Zwarts is ervan overtuigd dat de Bond straks, net als in de 5G-actie, over een krachtig juridisch document beschikt dat de verantwoordelijken in ernstige problemen zal brengen. Naarmate meer mensen aan de Corona-actie meedoen, zullen Mark Rutte en de zijnen een grotere bedreiging van hun positie en beleid ervaren, denkt Zwarts. ‘Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de schadeclaim wordt en hoe groter de druk op Rutte. We staan sowieso sterk. Maar slagen we erin om tienduizenden mensen bij deze actie te betrekken, ja dan gaat het in Rutte’s hoofd spoken.’

De Corona-actie van de Bond loopt parallel aan de 5G-actie, die erop is gericht de activering van het nieuwe mobiele netwerk te blokkeren. De inschrijving voor deze actie is vandaag definitief gesloten. Deelnemers die nog niet in staat zijn gesteld hun aansprakelijkheidsbrieven te ondertekenen, krijgen eerdaags de gelegenheid om dat alsnog te doen. Meer nieuws over de 5G-actie volgt binnenkort. De Bond heeft enkele rechtszaken over 5G in voorbereiding.

Mensen die zich bij de Corona-actie willen aansluiten, kunnen dat hier doen.

Meer informatie over de Corona-actie is hier te vinden.

Tweede lading documenten volgt binnenkort

Telecom, politici en ambtenaren ontvangen duizenden 5G-aansprakelijkheidsbrieven

Gepubliceerd: 19 april 2020

Een deurwaarder heeft afgelopen week brieven namens 3.349 deelnemers aan de 5G-actie van de Nationale Bond tegen Overheidszaken afgeleverd bij de directeuren van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo. Ook politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen. De documenten brengen hen de boodschap dat ze persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld wegens onrechtmatige daad als ze de uitrol van 5G niet stoppen. Binnenkort ontvangen ze nog een tweede lading brieven.

‘Dit is het moment waarnaar we al een half jaar hebben toegeleefd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De 5G-actie begon eind september vorig jaar. De verwachting was dat de campagne in januari kon worden gesloten. Zwarts hoopte dat tenminste 1.000 à 1.500 mensen aan de actie zouden meedoen, maar werd overweldigd door een veel grotere hoeveelheid aanmeldingen. Het aantal van 1.500 was al binnen een week bereikt. In totaal lijken zich 8.300 mensen bij de actie te hebben aangesloten. Dat zou een zeer hoog aantal zijn, als het klopte. Dit is echter niet waarschijnlijk, mede omdat sommigen zich meerdere keren voor de actie hebben aangemeld. De Bond is nog bezig om databestanden op orde te brengen.

Het hoe dan ook hoge aantal deelnemers vindt Zwarts ‘echt geweldig’. Een belangrijke verklaring voor het succes van de Bond ziet hij in de steun die na de start van de campagne in Facebookgroepen op gang kwam en de bereidheid van vrijwilligers om zich voor de actie in te spannen en hun netwerk in te schakelen. Zwarts: ‘Ik ben ze daar erg dankbaar voor. Zonder de steun en het vertrouwen van alle mensen die ons een warm hart toedragen, zouden we nooit zover zijn gekomen.’ 

Het sluiten van de campagne in januari is niet haalbaar gebleken. Het aantal aanmeldingen dat moest worden verwerkt, was daarvoor te groot. Daarnaast bleken betrekkelijk veel ingeleverde documenten verkeerd ingevuld te zijn. Het probleem kon alleen worden verholpen door de aanmeldprocedure te automatiseren. Als gevolg daarvan moest iedereen de documenten opnieuw ondertekenen, ook al hadden ze eerder correct ingevulde stukken opgestuurd. ‘We konden niet anders’, meent Zwarts. ‘Als we deze automatiseringsslag niet hadden gemaakt, dan zouden mensen het risico hebben gelopen dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Dat wilden we uiteraard voorkomen.’ 

De Bond beschikt sinds kort over een soepel werkend digitaal aanmeldsysteem dat aanmelden, ondertekenen en betalen in één keer afhandelt. Tot voor kort waren hier nog tussenstappen via e-mail voor nodig. Het systeem wordt nog geperfectioneerd, maar het kan zeker voor toekomstige acties worden ingezet. Zwarts: ‘We kunnen niet alles aan de computer overlaten, want er zullen altijd vragen zijn die we moeten beantwoorden en praktische problemen die we moeten helpen oplossen. Maar het scheelt heel veel dat we dit systeem nu hebben. We kunnen straks grote aantallen snel verwerken.’  

Nog niet alle praktische kwesties zijn opgelost. Een deel van de mensen die zich de afgelopen weken voor de 5G-actie hebben aangemeld, moet nog een uitnodiging voor het digitaal ondertekenen ontvangen. Dit zal binnenkort gebeuren. Daarnaast heeft een kleine groep deelnemers die zich in september en oktober al bij de actie hadden aangesloten, nog geen uitnodiging gekregen om nieuw opgemaakte contracten te ondertekenen. In de verwerking van hun e-mailadressen is iets misgegaan. De Bond heeft speciale software aangeschaft om die e-mailadressen uit de databestanden te filteren. Zwarts verwacht dat deze mensen binnen een week alsnog bericht krijgen.

Totdat iedereen de kans heeft gehad om zijn oorspronkelijke aanmelding voor de 5G-actie om te zetten in een compleet digitale registratie, sluit de Bond zijn 5G-campagne nog niet. Zwarts verwacht dat de campagne begin volgende maand definitief zal worden gesloten. Daarna gaat de deurwaarder een tweede lading aansprakelijkheidsbrieven bij de telecomdirecteuren, politici en ambtenaren afleveren. Tussen deze documenten bevinden zich dan ook de brieven van degenen die zich de afgelopen weken bij de actie hebben aangemeld. Zolang de campagne niet definitief is gesloten, kunnen mensen zich nog als deelnemer registreren. De campagne is definitief gesloten als aanmelden op de website niet meer mogelijk is. De Bond zorgt ervoor dat alle brieven vóór de veiling van de 5G-frequenties bij de verantwoordelijken binnen zijn.

Het vrijwilligersteam van de Bond dat iedereen helpt met vragen over hun aanmelding is inmiddels uitgebreid. Het team heeft nu een nieuw e-mailadres, klantenservice@bondoverheidszaken.nl, en een telefoonnummer dat op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur kan worden gebeld. Dit nummer is 070 2210318. Het vrijwilligersteam heeft momenteel nog veel werk aan het beantwoorden van vragen over met name oude registraties. Heb je een vraag, dan kun je het beste een e-mail naar genoemd adres sturen onder vermelding van jouw registratienummer. Heb je een dringende vraag, dan kun je het telefoonnummer bellen.

Sinds kort is de Nationale Bond tegen Overheidszaken weer actief op Facebook. De Bond kan weliswaar niet beschikken over zijn oorspronkelijke account, maar heeft wel een nieuwe pagina kunnen aanmaken. Ga naar onze Facebookpagina geef de Bond een like en nodig vrienden uit om óók de pagina te volgen! Hoe groter onze aanhang, hoe meer we de aandacht op onze acties kunnen vestigen en hoe beter we ons gemeenschappelijke belang kunnen behartigen. Dat is ook jouw belang! Samen staan we sterk.

Mensen die zich nog bij de 5G-actie willen aansluiten, kunnen dat hier doen.

BEZOEK ONS!

Deelnemers moeten vóór 4 april a.s. digitaal ondertekenen

Sluiting 5G-campagne naderbij

Gepubliceerd: 17 maart 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken sluit zijn 5G-campagne definitief op 4 april aanstaande. Vóór die tijd dienen alle deelnemers aan de actie hun gegevens online te controleren en de nieuw opgemaakte contracten digitaal te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan kunnen hun aansprakelijkheidsbrieven niet mee in de verzendingen naar de telecomproviders. Ze kunnen dan geen vergoedingen eisen. 

De deelnemers aan de 5G-actie zijn in de gelegenheid gesteld om te controleren of ze de juiste persoonlijke gegevens aan de Bond hebben doorgegeven. Zij die de gegevenscontrole hebben uitgevoerd, kunnen deze week nieuw opgemaakte contracten ondertekenen. Degenen die hun persoonlijke gegevens nog niet hebben gecontroleerd, moeten dit eerst nog doen. ‘Gelukkig heeft al een groot deel van onze deelnemers zijn gegevens gecontroleerd, maar er is ook een substantieel deel dat dit nog niet heeft gedaan. Ik roep ze op de gegevenscontrole snel alsnog uit te voeren’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond.

Het controleren van de gegevens is volgens hem een kleine moeite. ‘Je persoonlijke gegevens staan vermeld in de e-mail die wij jou hebben gestuurd. Je hoeft alleen maar te kijken of die kloppen. Moet er iets aangepast worden, dan doe je dat op onze beveiligde digitale omgeving. Is alles in orde, dan klik je gelijk op ‘Update profile’.’

Het digitaal ondertekenen wordt gefaciliteerd door een gerenommeerd bedrijf en is 100% veilig, verzekert Zwarts. Over de keuze voor digitaal ondertekenen, zegt hij: ‘We hebben voor digitaal ondertekenen gekozen om te voorkomen dat we weer met dezelfde problemen te maken krijgen als hiervoor. Doordat alles is geautomatiseerd, weten we zeker dat de contracten geen fouten bevatten en weten we dus ook zeker dat we bij de rechter geen discussie krijgen over de geldigheid van de contracten.’

Eind vorig jaar, tijdens de administratieve verwerking van alle per e-mail aangeleverde contracten, constateerde de Bond dat veel van deze documenten verkeerd waren ingevuld. Als gevolg hiervan liepen betrekkelijk veel deelnemers het gevaar dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Hierdoor zouden ze hun geclaimde dagvergoedingen mislopen. De Bond heeft daarop veel tijd en energie geïnvesteerd in het automatiseren van de aanmeldprocedure, zodat alle problemen met de contracten in één keer konden worden opgelost.

Zwarts zal blij zijn als in april de hersteloperatie achter de rug is. ‘Het was geen gemakkelijke opgave om alles op orde te krijgen. We wilden de actie graag snel afsluiten, maar wisten ook dat we de automatisering moesten voltooien om te voorkomen dat deelnemers straks met ongeldige  contracten zouden zitten.’

Tegelijkertijd meldden zich soms deelnemers die ongeduldig waren. Zwarts: ‘Hun ongeduld begreep ik heel goed. Als je die contracten hebt ondertekend, wil je die zo snel mogelijk op het bureau van de telecomproviders hebben liggen. Maar als ik de situatie uitlegde, kreeg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen zijn heel blij met wat wij doen.’ 

De aansprakelijkheidsbrieven wil de Bond bij de telecomproviders en de verantwoordelijke politici en ambtenaren afgeleverd hebben vóórdat de veiling van de eerste 5G-frequenties plaatsvindt. Het is de bedoeling van staatssecretaris Mona Keijzer dat die veiling ergens vóór 30 juni aanstaande wordt gehouden. Hoe dan ook zal dit niet eerder dan 6 april zijn, aangezien de telecombedrijven zich tot die dag voor de veiling kunnen aanmelden. De Bond sluit zijn actie op 4 april. ‘Gelijk daarna sturen we onze deurwaarder naar de telecomproviders, de politici en de ambtenaren. Die hebben dan genoeg tijd om nog eens goed na te denken of die veiling nou wel zo’n wijs idee is.’

De e-mail met de oproep om de persoonlijke gegevens te controleren, hebben de deelnemers aan de 5G-actie op vrijdag 28 februari jl. ontvangen. Ben jij een deelnemer aan de actie? Dan krijg je binnenkort ter herinnering een nieuwe e-mail, maar je kunt ook de gegevenscontrole uitvoeren door in de e-mail van 28 februari te klikken op de link naar de beveiligde digitale omgeving. Heb je de gegevenscontrole uitgevoerd, dan krijg je daarna een e-mail voor het digitaal ondertekenen. Kun je de e-mail van de Bond niet in je digitale postvak vinden, controleer dan je spamfilter.

Deelnemers die met hetzelfde e-mailadres meerdere personen voor de 5G-actie hebben aangemeld, krijgen spoedig apart bericht. 

Persverklaring Jordy Zwarts

Reactie op slordig artikel over 5G-actie

Gepubliceerd: 8 februari 2020

Advocaten kunnen zich maar beter openstellen voor andere ziens- en werkwijzen en journalisten doen er goed aan feiten en beweringen op juistheid te controleren voordat ze die publiceren. Jordy Zwarts, voorzitter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, reageert op een slordig artikel dat onlangs in de onafhankelijke media is verschenen.

Jordy Zwarts:  

De Nationale Bond tegen Overheidszaken krijgt af en toe te maken met kritische vragen van mensen die kennis hebben genomen van onze 5G-actie. Wij vinden dat niet vervelend, maar juist prettig. Als mensen kritische vragen stellen betekent dit dat ze aan het denken zijn gezet en willen leren. Dat beoordelen wij als positief, omdat wij als mensheid bereid moeten zijn om te leren. Als we ons vervolgens gedragen, dus dingen doen, naar wat we hebben geleerd, dan komen we met zijn allen verder. Je kunt zonder meer stellen dat mensen die acties uitvoeren naar wat ze hebben geleerd – ervan uitgaande dat hun inzichten op waarheid berusten – wijze mensen zijn.

Sinds ik in 2007 in conflict kwam met VGZ over een zorgverzekering die het bedrijf mij wilde opleggen, heb ik enorm veel over het recht en het rechtssysteem geleerd. In de loop der jaren heb ik veel advocaten, juristen en deskundigen gesproken en geraadpleegd. Met een aantal van hen ben ik gaan samenwerken en kennis gaan uitwisselen. Dit heeft geresulteerd in een unieke manier om van het recht gebruik te maken, gebaseerd op de inhoud van dat recht en ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken neemt het fundamenteel recht als vertrekpunt. Het recht heeft als leidend principe dat ieder mens zelf het hoogste gezag is. Zeer veel advocaten beseffen niet hoe machtig dit principe is. Niemand mag gedwongen worden ergens afspraken over te maken als die dat niet wil. Op basis van dit principe heb ik vorig jaar mijn rechtszaak tegen VGZ gewonnen. Anderen uit het netwerk van de Bond hebben soortgelijke successen behaald.

De mogelijkheden van het recht die wij met de Bond benutten, heeft de advocatuur decennialang laten liggen. Het verbaast mij niet dat advocaten uit de gevestigde orde, die vaak dezelfde werkwijzen zijn blijven volgen, niet graag erkennen dat ze die mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Advocaten kunnen gevoelens van trots en eer koesteren, die mogelijk hun analysevermogen beperken. Ze kunnen oude denkpatronen dan niet loslaten. Misschien vinden ze dat ze de belangen van hun beroepsgroep moeten verdedigen. Als de Bond successen blijft behalen, zal het werk van sommige advocaten immers overbodig worden.

Ik heb kennisgemaakt met advocaten die koste wat het kost géén kennis willen nemen van de werkwijzen die wij met de Bond hanteren en verder aan het ontwikkelen zijn. Het valt mij op dat deze advocaten niet op de inhoud ingaan. Ze nemen niet de moeite om zich in andere ziens- en werkwijzen te verdiepen en te beargumenteren waarom deze niet zouden deugen. Er worden geen vragen gesteld, maar stellingen geponeerd. Het eigen gelijk staat voorop.

Een recent voorbeeld hiervan is een artikel dat op een onafhankelijke nieuwswebsite is gepubliceerd over onze 5G-actie. Dit artikel is een coproductie van de betreffende auteur en een oud-advocaat die met lezers in contact wil komen en hen mogelijk zijn diensten wil aanbieden. Beweerd wordt dat ‘de constructie’ van de Bond niet klopt. Wat die constructie volgens de twee precies inhoudt, wordt in het artikel niet uitgelegd. Geprobeerd wordt om het doorwrochte, uitgebreide en weldoordachte juridische document dat wij hebben opgesteld, als betekenisloos weg te zetten.

De beide heren vallen de Bond aan op het feit dat wij een verbintenis claimen te hebben met telecomproviders op het moment dat zij het 5G-netwerk activeren. De auteur en oud-advocaat maken een vergelijking met een kunstwerk dat bij iemand wordt bezorgd met een brief erbij dat als de ontvanger het kunstwerk niet binnen twee weken terugstuurt, er sprake is van een koopovereenkomst. Daarvan kan geen sprake zijn, schrijven zij, omdat de ontvanger nooit met de koop (‘het aanbod’) akkoord is gegaan. Natuurlijk hebben zij hierin gelijk. De ontvanger van het schilderij kan kiezen of hij het schilderij wil kopen of niet. Gaat hij niet akkoord, dan is er geen overeenkomst en is hij nergens toe verplicht. In het geval van 5G is echter iets anders aan de hand. In dit geval heeft iemand géén keuze. Ieder van ons wordt gedwongen een persoonlijke dienstbaarheid (onderdanigheid aan dienstverlening) te accepteren. Het Burgerlijk Wetboek is er heel duidelijk in dat als iemand heeft aangegeven dat hij die persoonlijke dienstbaarheid niet duldt, en vervolgens toch tot die dienstbaarheid wordt gedwongen, er een onrechtmatige daad ontstaat.

Wij, de Bond, stellen dat wanneer een telecomprovider het 5G-netwerk activeert, er op dat moment sprake is van een onrechtmatige daad wegens die niet-gedulde persoonlijke dienstbaarheid. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade. Als iemand aantoonbaar een onrechtmatige daad tegen een ander pleegt, is er te allen tijde sprake van een verbintenis die bestaat uit een recht op vergoeding van de financiële schade. Wat wij doen, is aangeven welke vergoeding wij eisen als compensatie voor het zijn van een onvrijwillig proefpersoon in het 5G-experiment.

De auteur en de oud-advocaat noemen verder geen argumenten voor hun standpunt dat ze onze 5G-actie ‘niet langer’ steunen. Ze doen nog wel wat beweringen met een stelligheid die wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken niet snel voor onze rekening zouden nemen. Sommige redeneringen getuigen van te weinig inzicht in ons rechtssysteem. Bestuursrecht is iets anders dan civiel recht. Deze twee rechtsgebieden mogen elkaar niet doorkruisen. Iemand mag bijvoorbeeld niet vanuit het bestuursrecht gedwongen worden om in het civiel recht te handelen. 

Op dezelfde manier kan iemand zich niet altijd verschuilen achter bepalingen in het bestuursrecht als die zich moet verantwoorden in het civiel recht. Als een bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij een onrechtmatige daad begaat wanneer hij een voorgenomen besluit doorzet, dan is het mogelijk die bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer hij dat besluit ten uitvoer laat brengen. De bestuurder heeft dan geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich van het besluit te verschonen. Wanneer een bestuurder eerder is gewaarschuwd voor zijn onrechtmatige daad kan het dus zin hebben om hem persoonlijk (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen. De auteur en de oud-advocaat weten echter niet beter dan dat bestuurders zich altijd achter rechtspersonen (staat, provincies, gemeenten) kunnen verschuilen. Daarom is het volgens hen zinloos om die bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dat zien ze dus verkeerd.

Opmerkelijk is dat de auteur en oud-advocaat enerzijds beweren dat het geen zin heeft om bestuurders van de staat, provincies en gemeenten persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar dat de oud-advocaat anderzijds in zijn ‘modelbrief voor de doe-het-zelver’, die gestuurd kan worden naar gemeentebestuurders, het volgende schrijft: ‘Mocht die laatste situatie zich ooit gaan voordoen, dan houd ik u daarvoor reeds nu persoonlijk aansprakelijk.’ De oud-advocaat spreekt zichzelf dus tegen.

Zoals ik zei vinden wij het prettig als mensen vragen stellen en willen leren. Zo stellen wij ons ook op. Wij staan open voor (opbouwende) kritiek van anderen en staan ook open voor discussie. Wij pretenderen niet alles van het recht te weten, maar wel dat wij unieke kennis en vaardigheden op het gebied van het recht bezitten en dat we veel kunnen betekenen in de strijd voor een vrije samenleving. Ik vind het erg jammer, en bezwaarlijk, dat mensen over het werk van de Bond publiceren zonder te verifiëren of hun beweringen kloppen.

In de journalistiek is het toepassen van wederhoor een belangrijk principe. De reden hiervoor ligt in het belang van dit principe voor waarheidsvinding. Feiten moeten correct zijn en daarom moeten ze worden gecontroleerd. De auteur van het besproken artikel heeft dit nagelaten. Hij heeft geen wederhoor toegepast, terwijl hij beschikte over mijn telefoonnummer en mij zelfs in het verleden al enkele keren had gesproken. Kennelijk vond hij het niet belangrijk om aan waarheidsvinding te doen. Dat geeft te denken. Ik heb overigens gisteren meermalen geprobeerd hem te bellen, maar dat bleef zonder resultaat.

Het is te hopen dat de Nederlandse onafhankelijke media, waar wij gelukkig (en daar zijn wij dankbaar voor) veel steun van ontvangen, geen voorbeeld nemen aan de werkwijze van de auteur in kwestie. Dergelijke ‘journalistiek’ bezorgt de onafhankelijke media een slechte naam. De oud-advocaat zou zich kunnen openstellen voor andere ziens- en werkwijzen. Het is maar goed dat wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken het voortouw hebben genomen in de strijd voor het herstel van de rechtsstaat. Als wij op de gevestigde advocatuur hadden moeten wachten, dan gebeurde er waarschijnlijk pas iets als de Nederlandse samenleving definitief ten prooi was gevallen aan de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de ongewenste dwang van de overheid. 

Volgende stap op weg naar schadeclaim 5G-actie

Bond Overheidszaken wordt vereniging

Gepubliceerd: 27 november 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken wordt een vereniging. Dit heeft Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, bekendgemaakt. De oprichting van de vereniging vindt plaats voordat de Bond een collectieve schadeclaim inzake 5G indient.    

De bekendmaking volgt op enige onrust die is ontstaan over de rechtsvorm van de Bond, die nu nog een eenmanszaak is. Zwarts is zijn Bond enkele jaren geleden begonnen naar aanleiding van het conflict dat hij heeft met VGZ en de vele misstanden die hij constateerde in de samenleving. De eenmanszaak was destijds voor hem de beste, meest praktische rechtsvorm. Hij richtte ook een stichting op, de Act 4 Freedom Foundation. ‘De Bond bedacht ik als vlag voor mijn strijd met de misstanden tegen de overheid’, zegt Zwarts. ‘De stichting zette ik op ter ondersteuning van de Bond. Van daaruit kon ik formeel handelen en voorkomen dat bij financiële inkomsten btw moest worden afgedragen.’ De Act 4 Freedom Foundation heeft tot doel een internationale beweging op gang te brengen die wanpraktijken van overheden beëindigt.   

Deelnemers aan de aansprakelijkheidsactie inzake 5G hebben aan de Act 4 Freedom Foundation hun bijdrage betaald. Nu de stichting door deze actie serieuze inkomsten heeft gegenereerd, is het mogelijk om een vereniging op te richten die de eenmanszaak kan vervangen. Deze omzetting was altijd al de bedoeling, zegt Zwarts. Hij verbaast zich erover dat mensen die jurist zijn, of zich opwerpen als juridisch expert, het bestaan van de eenmanszaak hebben aangegrepen om zijn goede werk in twijfel te trekken. ‘Op zich begrijp ik het wel dat die eenmanszaak vragen oproept bij mensen. We hadden er goed aan gedaan als we aan het begin van onze 5G-actie duidelijk hadden gemaakt dat de Bond een eenmanszaak is en dat die op termijn in een vereniging zou worden omgezet.’   

Wat hem verbaast is dat een jurist die het bestaan van de eenmanszaak heeft ‘ontdekt’, de conclusie trok dat Zwarts een rechtszaak vanuit zijn eenmanszaak zou gaan voeren. ‘Dat zou echt oliedom zijn, want dan zouden de deelnemers aan onze actie persoonlijk aansprakelijk zijn als een rechtszaak in ons nadeel zou uitpakken. En niet alleen zij, ikzelf ook.’ Het zou sowieso juridisch onmogelijk zijn geweest om vanuit een eenmanszaak een collectieve schadeclaim in te dienen.  

Het was volgens Zwarts logisch geweest als de betreffende jurist contact met hem had opgenomen. In plaats daarvan werden op sociale media voorbarige conclusies gepresenteerd, die vervolgens een eigen leven gingen leiden. De website van de Nationale Bond tegen Overheidszaken vermeldt dat mensen niet zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld mocht een eventuele rechtszaak nadelig uitpakken. Deze verklaring van vrijwaring van financiële aansprakelijkheid krijgen de deelnemers schriftelijk per e-mail bij het definitieve akkoord extra bevestigd. Dat er toch twijfels ontstonden, betreurt Zwarts. Hij wijst op de mogelijkheid dat overheidstrollen de goedbedoelde en voor de overheid bedreigende 5G-actie willen frustreren met tactieken van verdeel en heers.   

Behalve financiële middelen had Zwarts voor de oprichting van de vereniging ook voldoende mensen nodig die hij vertrouwt en met wie hij goed kan samenwerken. Die mensen heeft hij na jarenlang selectief te zoeken, mede via het werk dat vrijwilligers voor de 5G-actie hebben verricht, gevonden. Deze vrijwilligers wisten allang van Zwarts’ plannen om naar een vereniging over te gaan. Het was en is de bedoeling dat de vereniging per 1 januari 2020 wordt opgericht. De statuten zijn klaar en zullen binnenkort notarieel worden gedeponeerd. Dit zal hoe dan ook gebeuren voordat de aansprakelijkheidsbrieven inzake 5G bij de telecomproviders worden afgeleverd. De statuten zullen direct na het depot op de website van de Bond gepubliceerd worden.  

Het aankomend bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken beraadt zich op manieren om de communicatie via sociale media, met leden, deelnemers aan aansprakelijkheidsacties en overige geïnteresseerden te verbeteren. Op Facebook heeft de Bond geen enkel eigen communicatiekanaal. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het eigen account van de Bond ontzegd. Het lukt hem niet om op het zogenaamd vrije platform een nieuw account voor zichzelf aan te maken. Zwarts: ‘Het is censuur, ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Ook in deze kwestie gaan we juridische actie ondernemen.’   

Wanneer Facebook juridische stappen van de Bond kan verwachten, is nog niet bekend. Vanwege het grote succes van de 5G-actie hebben Zwarts en zijn vrijwilligers hun handen vol aan het verwerken van alle aanmeldingen voor deze actie. Vanzelfsprekend moet dit zeer zorgvuldig gebeuren. Zwarts vraag hiervoor begrip.   

Hoeveel mensen zich uiteindelijk bij de 5G-actie hebben aangesloten zal bekend gemaakt worden als de actie is voltooid. Zwarts: ‘Idealiter kunnen we over twee weken het definitieve aantal deelnemers bekend maken. Omdat het nog even duurt voordat we alles verwerkt hebben, kunnen aanmeldingen nog tot en met 4 december worden ingediend.’  

Mensen die zich willen aanmelden kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html.

NBO zoekt vrijwilligers

Aansprakelijkheidsactie 5G
mogelijk ook in België

Gepubliceerd: 18 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft plannen om een afdeling in België te openen. De Bond, die in Nederland een belangrijke strijd levert tegen 5G, bereikt vanuit België verzoeken om samenwerking. Daar wil de Bond op deze manier gehoor aan geven.  

‘Wij zijn niet in staat om zelf alles in België te runnen en dat zou ook niet wenselijk zijn’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De Belgische afdeling moet een zelfstandig orgaan worden dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Bond opereert. De Bond stelt zijn expertise beschikbaar, maar alleen als zich in België een groep mensen heeft aangediend die capabel is om bepaalde taken uit te voeren. In het team moeten één of meer personen zitten met een goede kennis van het Belgisch civiel recht en strafrecht. Dit hoeven geen mensen te zijn die een opleiding tot jurist hebben gevolgd, als ze in deze rechtsgebieden maar goed de weg weten. Daarnaast moet het team sowieso bestaan uit een of meer personen met een hoge schrijfvaardigheid. ‘Het liefst iemand met een journalistieke achtergrond’, aldus Zwarts. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om in Nederland een serieuze factor te worden in het tegenhouden van 5G. Dit mobiele netwerk vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. De Bond is daarom in Nederland een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen telecomproviders, politici en ambtenaren. Meer dan vierduizend mensen hebben zich tot nu toe voor deze actie aangemeld. Als zij daadwerkelijk deelnemer aan de actie worden, dan krijgen de telecomproviders, als zij 5G gaan aanbieden, te maken met een claim van tenminste 2,8 miljard euro op jaarbasis. Zwarts: ‘Zoiets kunnen we ook in België realiseren, dat weet ik zeker.’ 

Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen door een berichtje te sturen naar info@bondoverheidszaken.nl.  

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

Gepubliceerd: 3 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G. De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorgverzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week . ‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom. Dat zou fantastisch zijn, de industrie kan dan werkelijk niet meer om ons heen. Een schadepost van tientallen miljoenen kunnen die telecomproviders nog op de koop toenemen. Maar als er miljarden worden geëist, ja dan hebben ze een serieus probleem.’

Het succes van de NBO is opmerkelijk, omdat de Bond zeer weinig middelen tot zijn beschikking heeft om de aansprakelijkheidsactie te promoten. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het account van de Bond ontzegd en toen hij een nieuw account wilde openen, maakte het techbedrijf dat onmiddellijk ongedaan. ‘Kennelijk doen we iets waar de gevestigde orde niet blij mee is’, lacht Zwarts. De censuur deert hem niet. ‘We bieden iets waar kennelijk veel mensen behoefte aan hebben en dat vindt zijn weg, ook als Facebook of wie dan ook daar niet blij mee is.’ De website van de NBO is verouderd en Zwarts bereikt geluiden dat sommige mensen zich daardoor laten afschrikken. ‘Die vertrouwen de Bond daarom niet helemaal. Ik kan dat wel begrijpen.’ Dat betekent, aldus Zwarts, dat de Bond een grotere groep geïnteresseerden zal aanspreken zodra de website een opknapbeurt heeft gehad. ‘We proberen dat nu zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

De aansprakelijkheidsactie van de NBO loopt van 27 september tot en met 31 oktober. De Bond gaat binnenkort ook politici en ambtenaren aanpakken. Zwarts benadrukt dat het eerste doel van de actie is om de introductie van 5G te blokkeren. Als het tot dagvaarding van de telecomproviders komt, dan zal de NBO behalve de dagvergoedingen óók het stopzetten van 5G eisen.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsactie, klik 5G Aansprakelijkheid.

NBO pakt eerst telecomproviders aan

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G van start

Gepubliceerd: 27 september 2019

Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, bezoek dan Stralingsbewust.info voor meer informatie.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft de afgelopen maanden een grote inspanning geleverd om iets voor te bereiden waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. Wij menen dat de bedreiging van 5G voor het welbevinden van mens, dier en plant dermate groot is, dat het blokkeren van 5G het enig juiste is om te doen. We hebben een aansprakelijkheidsbrief opgesteld waarmee we de telecomproviders serieus in het nauw kunnen brengen. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet.

Ik roep je bij deze op om je bij onze actie aan te sluiten. Wij denken dat een deelname van duizenden mensen aan deze actie absoluut mogelijk is, mede afgaande op alle lokale initiatieven, petities, demonstraties, uitingen op sociale media en dergelijke over 5G. Zouden er inderdaad zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks duizenden brieven, dan loopt onze gezamenlijke claim in de miljarden euro’s. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt!

Klik 5G Aansprakelijkheid voor meer informatie over onze actie. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaan we ook de politici aanpakken.

Meld je NU aan! En breng dit bericht vooral ook onder de aandacht van vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor een beetje massa zorgen!

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmiddellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts

Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl

Set up a free website - Read more