css templates

Deelnemers moeten vóór 4 april a.s. digitaal ondertekenen

Sluiting 5G-campagne naderbij

Gepubliceerd: 17 maart 2020

De Nationale Bond tegen Overheidszaken sluit zijn 5G-campagne definitief op 4 april aanstaande. Vóór die tijd dienen alle deelnemers aan de actie hun gegevens online te controleren en de nieuw opgemaakte contracten digitaal te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan kunnen hun aansprakelijkheidsbrieven niet mee in de verzendingen naar de telecomproviders. Ze kunnen dan geen vergoedingen eisen. 

De deelnemers aan de 5G-actie zijn in de gelegenheid gesteld om te controleren of ze de juiste persoonlijke gegevens aan de Bond hebben doorgegeven. Zij die de gegevenscontrole hebben uitgevoerd, kunnen deze week nieuw opgemaakte contracten ondertekenen. Degenen die hun persoonlijke gegevens nog niet hebben gecontroleerd, moeten dit eerst nog doen. ‘Gelukkig heeft al een groot deel van onze deelnemers zijn gegevens gecontroleerd, maar er is ook een substantieel deel dat dit nog niet heeft gedaan. Ik roep ze op de gegevenscontrole snel alsnog uit te voeren’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond.

Het controleren van de gegevens is volgens hem een kleine moeite. ‘Je persoonlijke gegevens staan vermeld in de e-mail die wij jou hebben gestuurd. Je hoeft alleen maar te kijken of die kloppen. Moet er iets aangepast worden, dan doe je dat op onze beveiligde digitale omgeving. Is alles in orde, dan klik je gelijk op ‘Update profile’.’

Het digitaal ondertekenen wordt gefaciliteerd door een gerenommeerd bedrijf en is 100% veilig, verzekert Zwarts. Over de keuze voor digitaal ondertekenen, zegt hij: ‘We hebben voor digitaal ondertekenen gekozen om te voorkomen dat we weer met dezelfde problemen te maken krijgen als hiervoor. Doordat alles is geautomatiseerd, weten we zeker dat de contracten geen fouten bevatten en weten we dus ook zeker dat we bij de rechter geen discussie krijgen over de geldigheid van de contracten.’

Eind vorig jaar, tijdens de administratieve verwerking van alle per e-mail aangeleverde contracten, constateerde de Bond dat veel van deze documenten verkeerd waren ingevuld. Als gevolg hiervan liepen betrekkelijk veel deelnemers het gevaar dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Hierdoor zouden ze hun geclaimde dagvergoedingen mislopen. De Bond heeft daarop veel tijd en energie geïnvesteerd in het automatiseren van de aanmeldprocedure, zodat alle problemen met de contracten in één keer konden worden opgelost.

Zwarts zal blij zijn als in april de hersteloperatie achter de rug is. ‘Het was geen gemakkelijke opgave om alles op orde te krijgen. We wilden de actie graag snel afsluiten, maar wisten ook dat we de automatisering moesten voltooien om te voorkomen dat deelnemers straks met ongeldige  contracten zouden zitten.’

Tegelijkertijd meldden zich soms deelnemers die ongeduldig waren. Zwarts: ‘Hun ongeduld begreep ik heel goed. Als je die contracten hebt ondertekend, wil je die zo snel mogelijk op het bureau van de telecomproviders hebben liggen. Maar als ik de situatie uitlegde, kreeg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen zijn heel blij met wat wij doen.’ 

De aansprakelijkheidsbrieven wil de Bond bij de telecomproviders en de verantwoordelijke politici en ambtenaren afgeleverd hebben vóórdat de veiling van de eerste 5G-frequenties plaatsvindt. Het is de bedoeling van staatssecretaris Mona Keijzer dat die veiling ergens vóór 30 juni aanstaande wordt gehouden. Hoe dan ook zal dit niet eerder dan 6 april zijn, aangezien de telecombedrijven zich tot die dag voor de veiling kunnen aanmelden. De Bond sluit zijn actie op 4 april. ‘Gelijk daarna sturen we onze deurwaarder naar de telecomproviders, de politici en de ambtenaren. Die hebben dan genoeg tijd om nog eens goed na te denken of die veiling nou wel zo’n wijs idee is.’

De e-mail met de oproep om de persoonlijke gegevens te controleren, hebben de deelnemers aan de 5G-actie op vrijdag 28 februari jl. ontvangen. Ben jij een deelnemer aan de actie? Dan krijg je binnenkort ter herinnering een nieuwe e-mail, maar je kunt ook de gegevenscontrole uitvoeren door in de e-mail van 28 februari te klikken op de link naar de beveiligde digitale omgeving. Heb je de gegevenscontrole uitgevoerd, dan krijg je daarna een e-mail voor het digitaal ondertekenen. Kun je de e-mail van de Bond niet in je digitale postvak vinden, controleer dan je spamfilter.

Deelnemers die met hetzelfde e-mailadres meerdere personen voor de 5G-actie hebben aangemeld, krijgen spoedig apart bericht. 

Persverklaring Jordy Zwarts

Reactie op slordig artikel over 5G-actie

Gepubliceerd: 8 februari 2020

Advocaten kunnen zich maar beter openstellen voor andere ziens- en werkwijzen en journalisten doen er goed aan feiten en beweringen op juistheid te controleren voordat ze die publiceren. Jordy Zwarts, voorzitter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, reageert op een slordig artikel dat onlangs in de onafhankelijke media is verschenen.

Jordy Zwarts:  

De Nationale Bond tegen Overheidszaken krijgt af en toe te maken met kritische vragen van mensen die kennis hebben genomen van onze 5G-actie. Wij vinden dat niet vervelend, maar juist prettig. Als mensen kritische vragen stellen betekent dit dat ze aan het denken zijn gezet en willen leren. Dat beoordelen wij als positief, omdat wij als mensheid bereid moeten zijn om te leren. Als we ons vervolgens gedragen, dus dingen doen, naar wat we hebben geleerd, dan komen we met zijn allen verder. Je kunt zonder meer stellen dat mensen die acties uitvoeren naar wat ze hebben geleerd – ervan uitgaande dat hun inzichten op waarheid berusten – wijze mensen zijn.

Sinds ik in 2007 in conflict kwam met VGZ over een zorgverzekering die het bedrijf mij wilde opleggen, heb ik enorm veel over het recht en het rechtssysteem geleerd. In de loop der jaren heb ik veel advocaten, juristen en deskundigen gesproken en geraadpleegd. Met een aantal van hen ben ik gaan samenwerken en kennis gaan uitwisselen. Dit heeft geresulteerd in een unieke manier om van het recht gebruik te maken, gebaseerd op de inhoud van dat recht en ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken neemt het fundamenteel recht als vertrekpunt. Het recht heeft als leidend principe dat ieder mens zelf het hoogste gezag is. Zeer veel advocaten beseffen niet hoe machtig dit principe is. Niemand mag gedwongen worden ergens afspraken over te maken als die dat niet wil. Op basis van dit principe heb ik vorig jaar mijn rechtszaak tegen VGZ gewonnen. Anderen uit het netwerk van de Bond hebben soortgelijke successen behaald.

De mogelijkheden van het recht die wij met de Bond benutten, heeft de advocatuur decennialang laten liggen. Het verbaast mij niet dat advocaten uit de gevestigde orde, die vaak dezelfde werkwijzen zijn blijven volgen, niet graag erkennen dat ze die mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Advocaten kunnen gevoelens van trots en eer koesteren, die mogelijk hun analysevermogen beperken. Ze kunnen oude denkpatronen dan niet loslaten. Misschien vinden ze dat ze de belangen van hun beroepsgroep moeten verdedigen. Als de Bond successen blijft behalen, zal het werk van sommige advocaten immers overbodig worden.

Ik heb kennisgemaakt met advocaten die koste wat het kost géén kennis willen nemen van de werkwijzen die wij met de Bond hanteren en verder aan het ontwikkelen zijn. Het valt mij op dat deze advocaten niet op de inhoud ingaan. Ze nemen niet de moeite om zich in andere ziens- en werkwijzen te verdiepen en te beargumenteren waarom deze niet zouden deugen. Er worden geen vragen gesteld, maar stellingen geponeerd. Het eigen gelijk staat voorop.

Een recent voorbeeld hiervan is een artikel dat op een onafhankelijke nieuwswebsite is gepubliceerd over onze 5G-actie. Dit artikel is een coproductie van de betreffende auteur en een oud-advocaat die met lezers in contact wil komen en hen mogelijk zijn diensten wil aanbieden. Beweerd wordt dat ‘de constructie’ van de Bond niet klopt. Wat die constructie volgens de twee precies inhoudt, wordt in het artikel niet uitgelegd. Geprobeerd wordt om het doorwrochte, uitgebreide en weldoordachte juridische document dat wij hebben opgesteld, als betekenisloos weg te zetten.

De beide heren vallen de Bond aan op het feit dat wij een verbintenis claimen te hebben met telecomproviders op het moment dat zij het 5G-netwerk activeren. De auteur en oud-advocaat maken een vergelijking met een kunstwerk dat bij iemand wordt bezorgd met een brief erbij dat als de ontvanger het kunstwerk niet binnen twee weken terugstuurt, er sprake is van een koopovereenkomst. Daarvan kan geen sprake zijn, schrijven zij, omdat de ontvanger nooit met de koop (‘het aanbod’) akkoord is gegaan. Natuurlijk hebben zij hierin gelijk. De ontvanger van het schilderij kan kiezen of hij het schilderij wil kopen of niet. Gaat hij niet akkoord, dan is er geen overeenkomst en is hij nergens toe verplicht. In het geval van 5G is echter iets anders aan de hand. In dit geval heeft iemand géén keuze. Ieder van ons wordt gedwongen een persoonlijke dienstbaarheid (onderdanigheid aan dienstverlening) te accepteren. Het Burgerlijk Wetboek is er heel duidelijk in dat als iemand heeft aangegeven dat hij die persoonlijke dienstbaarheid niet duldt, en vervolgens toch tot die dienstbaarheid wordt gedwongen, er een onrechtmatige daad ontstaat.

Wij, de Bond, stellen dat wanneer een telecomprovider het 5G-netwerk activeert, er op dat moment sprake is van een onrechtmatige daad wegens die niet-gedulde persoonlijke dienstbaarheid. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade. Als iemand aantoonbaar een onrechtmatige daad tegen een ander pleegt, is er te allen tijde sprake van een verbintenis die bestaat uit een recht op vergoeding van de financiële schade. Wat wij doen, is aangeven welke vergoeding wij eisen als compensatie voor het zijn van een onvrijwillig proefpersoon in het 5G-experiment.

De auteur en de oud-advocaat noemen verder geen argumenten voor hun standpunt dat ze onze 5G-actie ‘niet langer’ steunen. Ze doen nog wel wat beweringen met een stelligheid die wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken niet snel voor onze rekening zouden nemen. Sommige redeneringen getuigen van te weinig inzicht in ons rechtssysteem. Bestuursrecht is iets anders dan civiel recht. Deze twee rechtsgebieden mogen elkaar niet doorkruisen. Iemand mag bijvoorbeeld niet vanuit het bestuursrecht gedwongen worden om in het civiel recht te handelen. 

Op dezelfde manier kan iemand zich niet altijd verschuilen achter bepalingen in het bestuursrecht als die zich moet verantwoorden in het civiel recht. Als een bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij een onrechtmatige daad begaat wanneer hij een voorgenomen besluit doorzet, dan is het mogelijk die bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer hij dat besluit ten uitvoer laat brengen. De bestuurder heeft dan geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich van het besluit te verschonen. Wanneer een bestuurder eerder is gewaarschuwd voor zijn onrechtmatige daad kan het dus zin hebben om hem persoonlijk (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen. De auteur en de oud-advocaat weten echter niet beter dan dat bestuurders zich altijd achter rechtspersonen (staat, provincies, gemeenten) kunnen verschuilen. Daarom is het volgens hen zinloos om die bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dat zien ze dus verkeerd.

Opmerkelijk is dat de auteur en oud-advocaat enerzijds beweren dat het geen zin heeft om bestuurders van de staat, provincies en gemeenten persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar dat de oud-advocaat anderzijds in zijn ‘modelbrief voor de doe-het-zelver’, die gestuurd kan worden naar gemeentebestuurders, het volgende schrijft: ‘Mocht die laatste situatie zich ooit gaan voordoen, dan houd ik u daarvoor reeds nu persoonlijk aansprakelijk.’ De oud-advocaat spreekt zichzelf dus tegen.

Zoals ik zei vinden wij het prettig als mensen vragen stellen en willen leren. Zo stellen wij ons ook op. Wij staan open voor (opbouwende) kritiek van anderen en staan ook open voor discussie. Wij pretenderen niet alles van het recht te weten, maar wel dat wij unieke kennis en vaardigheden op het gebied van het recht bezitten en dat we veel kunnen betekenen in de strijd voor een vrije samenleving. Ik vind het erg jammer, en bezwaarlijk, dat mensen over het werk van de Bond publiceren zonder te verifiëren of hun beweringen kloppen.

In de journalistiek is het toepassen van wederhoor een belangrijk principe. De reden hiervoor ligt in het belang van dit principe voor waarheidsvinding. Feiten moeten correct zijn en daarom moeten ze worden gecontroleerd. De auteur van het besproken artikel heeft dit nagelaten. Hij heeft geen wederhoor toegepast, terwijl hij beschikte over mijn telefoonnummer en mij zelfs in het verleden al enkele keren had gesproken. Kennelijk vond hij het niet belangrijk om aan waarheidsvinding te doen. Dat geeft te denken. Ik heb overigens gisteren meermalen geprobeerd hem te bellen, maar dat bleef zonder resultaat.

Het is te hopen dat de Nederlandse onafhankelijke media, waar wij gelukkig (en daar zijn wij dankbaar voor) veel steun van ontvangen, geen voorbeeld nemen aan de werkwijze van de auteur in kwestie. Dergelijke ‘journalistiek’ bezorgt de onafhankelijke media een slechte naam. De oud-advocaat zou zich kunnen openstellen voor andere ziens- en werkwijzen. Het is maar goed dat wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken het voortouw hebben genomen in de strijd voor het herstel van de rechtsstaat. Als wij op de gevestigde advocatuur hadden moeten wachten, dan gebeurde er waarschijnlijk pas iets als de Nederlandse samenleving definitief ten prooi was gevallen aan de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de ongewenste dwang van de overheid. 

Volgende stap op weg naar schadeclaim 5G-actie

Bond Overheidszaken wordt vereniging

Gepubliceerd: 27 november 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken wordt een vereniging. Dit heeft Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, bekendgemaakt. De oprichting van de vereniging vindt plaats voordat de Bond een collectieve schadeclaim inzake 5G indient.    

De bekendmaking volgt op enige onrust die is ontstaan over de rechtsvorm van de Bond, die nu nog een eenmanszaak is. Zwarts is zijn Bond enkele jaren geleden begonnen naar aanleiding van het conflict dat hij heeft met VGZ en de vele misstanden die hij constateerde in de samenleving. De eenmanszaak was destijds voor hem de beste, meest praktische rechtsvorm. Hij richtte ook een stichting op, de Act 4 Freedom Foundation. ‘De Bond bedacht ik als vlag voor mijn strijd met de misstanden tegen de overheid’, zegt Zwarts. ‘De stichting zette ik op ter ondersteuning van de Bond. Van daaruit kon ik formeel handelen en voorkomen dat bij financiële inkomsten btw moest worden afgedragen.’ De Act 4 Freedom Foundation heeft tot doel een internationale beweging op gang te brengen die wanpraktijken van overheden beëindigt.   

Deelnemers aan de aansprakelijkheidsactie inzake 5G hebben aan de Act 4 Freedom Foundation hun bijdrage betaald. Nu de stichting door deze actie serieuze inkomsten heeft gegenereerd, is het mogelijk om een vereniging op te richten die de eenmanszaak kan vervangen. Deze omzetting was altijd al de bedoeling, zegt Zwarts. Hij verbaast zich erover dat mensen die jurist zijn, of zich opwerpen als juridisch expert, het bestaan van de eenmanszaak hebben aangegrepen om zijn goede werk in twijfel te trekken. ‘Op zich begrijp ik het wel dat die eenmanszaak vragen oproept bij mensen. We hadden er goed aan gedaan als we aan het begin van onze 5G-actie duidelijk hadden gemaakt dat de Bond een eenmanszaak is en dat die op termijn in een vereniging zou worden omgezet.’   

Wat hem verbaast is dat een jurist die het bestaan van de eenmanszaak heeft ‘ontdekt’, de conclusie trok dat Zwarts een rechtszaak vanuit zijn eenmanszaak zou gaan voeren. ‘Dat zou echt oliedom zijn, want dan zouden de deelnemers aan onze actie persoonlijk aansprakelijk zijn als een rechtszaak in ons nadeel zou uitpakken. En niet alleen zij, ikzelf ook.’ Het zou sowieso juridisch onmogelijk zijn geweest om vanuit een eenmanszaak een collectieve schadeclaim in te dienen.  

Het was volgens Zwarts logisch geweest als de betreffende jurist contact met hem had opgenomen. In plaats daarvan werden op sociale media voorbarige conclusies gepresenteerd, die vervolgens een eigen leven gingen leiden. De website van de Nationale Bond tegen Overheidszaken vermeldt dat mensen niet zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld mocht een eventuele rechtszaak nadelig uitpakken. Deze verklaring van vrijwaring van financiële aansprakelijkheid krijgen de deelnemers schriftelijk per e-mail bij het definitieve akkoord extra bevestigd. Dat er toch twijfels ontstonden, betreurt Zwarts. Hij wijst op de mogelijkheid dat overheidstrollen de goedbedoelde en voor de overheid bedreigende 5G-actie willen frustreren met tactieken van verdeel en heers.   

Behalve financiële middelen had Zwarts voor de oprichting van de vereniging ook voldoende mensen nodig die hij vertrouwt en met wie hij goed kan samenwerken. Die mensen heeft hij na jarenlang selectief te zoeken, mede via het werk dat vrijwilligers voor de 5G-actie hebben verricht, gevonden. Deze vrijwilligers wisten allang van Zwarts’ plannen om naar een vereniging over te gaan. Het was en is de bedoeling dat de vereniging per 1 januari 2020 wordt opgericht. De statuten zijn klaar en zullen binnenkort notarieel worden gedeponeerd. Dit zal hoe dan ook gebeuren voordat de aansprakelijkheidsbrieven inzake 5G bij de telecomproviders worden afgeleverd. De statuten zullen direct na het depot op de website van de Bond gepubliceerd worden.  

Het aankomend bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken beraadt zich op manieren om de communicatie via sociale media, met leden, deelnemers aan aansprakelijkheidsacties en overige geïnteresseerden te verbeteren. Op Facebook heeft de Bond geen enkel eigen communicatiekanaal. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het eigen account van de Bond ontzegd. Het lukt hem niet om op het zogenaamd vrije platform een nieuw account voor zichzelf aan te maken. Zwarts: ‘Het is censuur, ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Ook in deze kwestie gaan we juridische actie ondernemen.’   

Wanneer Facebook juridische stappen van de Bond kan verwachten, is nog niet bekend. Vanwege het grote succes van de 5G-actie hebben Zwarts en zijn vrijwilligers hun handen vol aan het verwerken van alle aanmeldingen voor deze actie. Vanzelfsprekend moet dit zeer zorgvuldig gebeuren. Zwarts vraag hiervoor begrip.   

Hoeveel mensen zich uiteindelijk bij de 5G-actie hebben aangesloten zal bekend gemaakt worden als de actie is voltooid. Zwarts: ‘Idealiter kunnen we over twee weken het definitieve aantal deelnemers bekend maken. Omdat het nog even duurt voordat we alles verwerkt hebben, kunnen aanmeldingen nog tot en met 4 december worden ingediend.’  

Mensen die zich willen aanmelden kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html.

NBO zoekt vrijwilligers

Aansprakelijkheidsactie 5G
mogelijk ook in België

Gepubliceerd: 18 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft plannen om een afdeling in België te openen. De Bond, die in Nederland een belangrijke strijd levert tegen 5G, bereikt vanuit België verzoeken om samenwerking. Daar wil de Bond op deze manier gehoor aan geven.  

‘Wij zijn niet in staat om zelf alles in België te runnen en dat zou ook niet wenselijk zijn’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De Belgische afdeling moet een zelfstandig orgaan worden dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Bond opereert. De Bond stelt zijn expertise beschikbaar, maar alleen als zich in België een groep mensen heeft aangediend die capabel is om bepaalde taken uit te voeren. In het team moeten één of meer personen zitten met een goede kennis van het Belgisch civiel recht en strafrecht. Dit hoeven geen mensen te zijn die een opleiding tot jurist hebben gevolgd, als ze in deze rechtsgebieden maar goed de weg weten. Daarnaast moet het team sowieso bestaan uit een of meer personen met een hoge schrijfvaardigheid. ‘Het liefst iemand met een journalistieke achtergrond’, aldus Zwarts. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om in Nederland een serieuze factor te worden in het tegenhouden van 5G. Dit mobiele netwerk vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. De Bond is daarom in Nederland een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen telecomproviders, politici en ambtenaren. Meer dan vierduizend mensen hebben zich tot nu toe voor deze actie aangemeld. Als zij daadwerkelijk deelnemer aan de actie worden, dan krijgen de telecomproviders, als zij 5G gaan aanbieden, te maken met een claim van tenminste 2,8 miljard euro op jaarbasis. Zwarts: ‘Zoiets kunnen we ook in België realiseren, dat weet ik zeker.’ 

Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen door een berichtje te sturen naar info@bondoverheidszaken.nl.  


Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

Gepubliceerd: 3 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G. De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorgverzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week . ‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom. Dat zou fantastisch zijn, de industrie kan dan werkelijk niet meer om ons heen. Een schadepost van tientallen miljoenen kunnen die telecomproviders nog op de koop toenemen. Maar als er miljarden worden geëist, ja dan hebben ze een serieus probleem.’

Het succes van de NBO is opmerkelijk, omdat de Bond zeer weinig middelen tot zijn beschikking heeft om de aansprakelijkheidsactie te promoten. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het account van de Bond ontzegd en toen hij een nieuw account wilde openen, maakte het techbedrijf dat onmiddellijk ongedaan. ‘Kennelijk doen we iets waar de gevestigde orde niet blij mee is’, lacht Zwarts. De censuur deert hem niet. ‘We bieden iets waar kennelijk veel mensen behoefte aan hebben en dat vindt zijn weg, ook als Facebook of wie dan ook daar niet blij mee is.’ De website van de NBO is verouderd en Zwarts bereikt geluiden dat sommige mensen zich daardoor laten afschrikken. ‘Die vertrouwen de Bond daarom niet helemaal. Ik kan dat wel begrijpen.’ Dat betekent, aldus Zwarts, dat de Bond een grotere groep geïnteresseerden zal aanspreken zodra de website een opknapbeurt heeft gehad. ‘We proberen dat nu zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

De aansprakelijkheidsactie van de NBO loopt van 27 september tot en met 31 oktober. De Bond gaat binnenkort ook politici en ambtenaren aanpakken. Zwarts benadrukt dat het eerste doel van de actie is om de introductie van 5G te blokkeren. Als het tot dagvaarding van de telecomproviders komt, dan zal de NBO behalve de dagvergoedingen óók het stopzetten van 5G eisen.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsactie, klik 5G Aansprakelijkheid.


NBO pakt eerst telecomproviders aan

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G van start

Gepubliceerd: 27 september 2019

Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, bezoek dan Stralingsbewust.info voor meer informatie.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft de afgelopen maanden een grote inspanning geleverd om iets voor te bereiden waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. Wij menen dat de bedreiging van 5G voor het welbevinden van mens, dier en plant dermate groot is, dat het blokkeren van 5G het enig juiste is om te doen. We hebben een aansprakelijkheidsbrief opgesteld waarmee we de telecomproviders serieus in het nauw kunnen brengen. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet.

Ik roep je bij deze op om je bij onze actie aan te sluiten. Wij denken dat een deelname van duizenden mensen aan deze actie absoluut mogelijk is, mede afgaande op alle lokale initiatieven, petities, demonstraties, uitingen op sociale media en dergelijke over 5G. Zouden er inderdaad zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks duizenden brieven, dan loopt onze gezamenlijke claim in de miljarden euro’s. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt!

Klik 5G Aansprakelijkheid voor meer informatie over onze actie. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaan we ook de politici aanpakken.

Meld je NU aan! En breng dit bericht vooral ook onder de aandacht van vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor een beetje massa zorgen!

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmiddellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts

Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken


Stichting

Act 4 Freedom Foundation

K.v.K. 67534783
info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

K.v.K. 76895319
info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten

Voorzitter


Dhr. J. (Jordy) Zwarts
www.bondoverheidszaken.nl