Internationaal Strafhof

Steun tien collectieve aanklachten tegen de kabinetten-Kok, -Balkenende en -Rutte wegens misdaden tegen de menselijkheid bij het Internationaal Strafhof (ICC).

Aanklachten
Internationaal Strafhof

Meld u aan en steun tien collectieve aanklachten die zijn ingediend tegen de kabinetten-Kok, -Balkenende en -Rutte wegens misdaden tegen de menselijkheid bij het Internationaal Strafhof (ICC).

Bekijk de onderstaande aanklachten en meld u gratis aan om de collectieve aanklachten te steunen!

 1. A1. Corruptie: De rechtsstaat wordt ernstig ondermijnd door corruptie en lobby's van multinationals, openlijk verweven in onze Eerste Kamer.
  De Grondwet is door art 120 van diezelfde Grondwet buiten werking gesteld en art 119 GW sluit strafrechtelijk vervolging van ambtsmisdrijven uit van de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. De opdracht tot vervolging wordt alleen gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer. 
  Banken kopen hun misdaden vrij met een deal bij het Openbaar Ministerie. Officieren van Justitie en rechters weigeren de democratische rechtstaat te verdedigen. Zij leven het wetboek van strafrecht niet na. In hun ambtsplicht verzaken zij op art 162 SV. Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; dat het recht op een eerlijke rechtsgang een mensenrecht is. 
  UVRM art 7, 8, 10 en 28. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K
 2. A2. Art. 120 GW: Nederlanders hebben geen Grondrechten (gekoppeld aan hun mensenrechten), waarop zij zich kunnen beroepen bij de rechter. Dit komt door art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof. Veel grondrechten staan gelijk aan mensenrechten. Deze zijn ons ontnomen door onze beleidsbepalers! Voorbeelden hiervan zijn de gedwongen lidmaatschap van de EU, de Donorwet, de Sleepwet, de Participatiewet en de woonvoorrang van statushouders. Deze zijn in strijd met de Grondwet, maar worden wel uitgevoerd.
  Zodra de publiekrechtelijke mens uit de samenleving verdwijnt, verdwijnt ook het recht van gelijkheid, van vrijheid, van mening, van autonomie en het zelfbeschikkingsrecht. 
  Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, handelingen die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. en overwegende dat de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof mag genieten, en vrij mag zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens, dat deze rechten in de grondrechten en wetten zijn vastgelegd, dat deze ook nageleefd dienen te worden. 
  Overwegende, dat het van het grootste belang is dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen kan worden om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking zoals tijdens de Acte van Verlatinghe.
  UVRM Artikel 7, 8, 10 & 28.

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K
 3. A3. Dwangdictatuur: De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en niet legitiem. Het verplichten van een commercieel civiel contract is wegens de dwang strafbaar (art 284/365 SR). Een burger wordt beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (art 1.1 BW) en een onrechtmatig contract dat tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden vernietigbaar (art 3.44/3.49/3.50 BW).
  Er wordt in anonimiteit door organisaties en verenigingen in personen gehandeld met persoonsgegevens en valse aktes. Er worden valse orders opgemaakt en uitgevoerd met geweld en dwang, met inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in samenspanning met verenigingen en bedrijven. Overheidsorganen handelen anoniem wederrechtelijk in onaanvaardbare doorkruising van publiek- en privaatrecht en bepalen zonder gerechtelijke uitspraak dat een persoon schuldig is. (Zie de gewonnen rechtszaak tegen de zorgverzekering) 
  Nederlanders worden onrechtmatig gedwongen in civiele contracten. Dat is beleid van een dwangdictatuur in slavernij! Zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk. Vele incassobureaus, het CJIB en het CAK nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden zonder te controleren of er een rechtsgeldig contract bestaat. Hiermee worden stelselmatig strafbare feiten gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen met dwang en geweld, waarin er voor eigen rechter wordt gespeeld uit naam van de koning. 
  Art 7, 8, 10, 25 & 28 UVRM. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C
 4. A4. Medeplichtig aan Oorlogsmisdaden: Kabinet Rutte-II en Rutte-III zijn medeplichtig aan oorlogsmisdaden in Syrië, door het ondersteunen van terroristische organisaties betaald van het belastinggeld van de bevolking! De onrechtmatige geldelijke steun van de donateurs is strafbaar in art 140a en 421 SR. De bevolking wordt onder dwang opgelegd tot het afstaan van bezit. Dit via een verplichte belastinggift.
  Art. 4 UVRM. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.B
 5. A5. Gijzeling in vereniging EU: Een bevolking tegen de wil in, gijzelen in een vereniging; de EU, is een schending van mensenrechten. In 2005 is er tegen de Europese Grondwet gestemd en dit is bindend aangenomen door kabinet-Balkenende. Er is dus geen enkel mandaat voor het Verdrag van Lissabon 2007 die voor 96% dezelfde teksten bevat als de weggestemde Europese Grondwet. Er is ook nooit een referendum gehouden omtrent het Verdrag van Maastricht (1992) en Verdrag van Amsterdam (1997). Hierdoor werden bevoegdheden en machten naar de EU in Brussel overgeheveld. Door het afschaffen van de Nederlandse gulden, waarmee de soevereiniteit en zelfbeschikking als Nederlandse bevolking is afgenomen, zijn we onder controle van een centrale macht in Brussel geplaatst. Art 93 SR bepaalt: de aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren.
  Art. 4 & 20 lid.1 UVRM.

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.E & K 
 6. A6. Cordon Sanitaire: Vervolging van een bevolking, een zogenoemd 'cordon sanitaire' bij zowel landelijke en lokale verkiezingen. Dit onder andere via discriminatie, bedrog, samenspanning en ontneming van een gelijkwaardig stemrecht vanwege politieke voorkeur. Door uitsluiting van toegang tot een democratische gekozen regeringsvorm is een misdaad tegen de menselijkheid wegens vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke gronden. Het onwettig veranderen van een regeringsvorm door de toegang exclusief te maken voor alleen het partijkartel is een pure vorm van een dictatuur en volgens art 94 SR staat daar 30 jaar tot levenslang gevangenisstraf op. Iedere Nederlander heeft een gelijk stemrecht. Dat bepaalt welke regering gevormd wordt en niet het corrupte partijenkartel!
  1,4 Miljoen mensen zijn met uitsluiting van de regeringsvorm gediscrimineerd. Deze 1,4 miljoen mensen die genegeerd worden, zijn vervolgens wel verplicht (gegijzeld) deel te nemen aan het beleid van Rutte-III. 
  Art. 4 & 20 lid.2 UVRM. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.H & K
 7. A7. Beroving van bezit en eigendommen: De privatisering is een ontvreemding van eigendommen van de Nederlandse bevolking. Dit wordt en is ons aangedaan door bedrijven in samenspanning met overheidinstatanties. Alles is opgebouwd door de Nederlandse bevolking qua arbeid en belastingafdracht. Dit teneinde een samenleving op te bouwen die de bevolking dient. Denk aan gezondheidszorg, onderwijs, handhaving van wet- en regelgeving, Openbaar vervoer, infrastructuur, gebouwen, post- en nutsbedrijven, geldcreatie, ontvreemding van eigen woningen/bezit, geldbeheersing en de verdwenen miljarden uit de AWBZ-fonds.
  UVRM Art. 3, 4 & 17. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C
 8. A8. Schending geloofsvrijheid: De Christelijke en Openbare scholen hebben zich al jaren schuldig gemaakt aan het gijzelen van minderjarigen, door een verplichte leerplicht (=Overheidsbeleid) in een Moskeebezoek. Ouders die weigeren worden bestraft door de schoolinspecteur! Dit is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met een schending van geloofsvrijheid.
  UVRM Art 2, 3, 5, 18 & 26. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.E & K
 9. A9. Beroving van bezit en eigendommen: Er wordt via dwang belasting of “gift" afgenomen, zonder een deugdelijk contract waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn opgenomen. Om vervolgens een corrupt systeem, dat in strijd handelt met onze mensenrechten, te financieren. Dit is een pure vorm van slavernij en ook strafbaar volgens art 140 SR. De Belastingdienst bestraft mensen met hoge boetes en hoge inschattingen om vervolgens buitenrechtelijk bezittingen te ontvreemden van weerloze mensen. Dit alles in naam van de koning!
  UVRM Art. 3, 4 & 17. 

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C & K
 10. A10. Genocide: Het langdurige stelstelmatige beleid waar,ee de Nederlandse bevolking wordt geconfronteerd leidt ertoe dat veel Nederlanders geestelijk een burn-out hebben. Met het wegnemen van hun rechten, zelfbeschikking, soevereiniteit en toekomst is de vitaliteit 1.6 per gezin, terwijl 2.1 per gezin nodig is om minimaal voort te bestaan - waardoor er formeel sprake is van genocide.

  Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.A & B

* Samen met een aantal advocaten, juristen en stichtingen hebben we genoeg bewijslast verzameld...

Gratis aanmelden

Aanklachten Internationaal Strafhof

Als u klikt op aanmelden gaat u naar ons inschrijfformulier,
waarmee u tevens lid van de Bond kunt worden.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org

Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl

Algemene voorwaarden
Statuten